„Tragedia” jucată pe scena avariată a Teatrului „Ion Creangă”

Tea­trul Epic de Etno­gra­fie şi Fol­clor „Ion Cre­an­gă” din Chi­şi­nău a fost fon­dat în 1987 pen­tru a scoa­te din ano­ni­mat teza­u­rul fol­cloric al nea­mu­lui. Astăzi însă con­sta­tăm că fol­clo­rul şi tra­di­ţi­i­le sunt aproa­pe date uită­rii, iar locu­ri care ne-ar rea­min­ti de tra­di­ţi­i­le ce ne defi­ne­sc rămân tot mai puţi­ne.

În ulti­me­le luni, a izbu­c­nit un con­flict între mai mulţi acto­ri ai Tea­tru­lui „Ion Cre­an­gă” şi noua con­du­ce­re a insti­tu­ţi­ei. Acto­rii se ara­tă nemulţu­mi­ţi de acti­vi­ta­tea ine­fi­cien­tă a admi­nis­tra­ţi­ei, de con­di­ţi­i­le de mun­că şi de tra­ta­men­tul la care sunt supu­şi, pre­cum şi de tăce­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii.

11 actori din 16

,,Ion Cre­an­gă” este prin­tre puţi­ne­le tea­tre din Euro­pa a căror artă întru­neş­te cuvân­tul, miş­ca­rea, dan­sul, cân­te­cul, obi­ce­iu­ri­le auten­ti­ce şi por­tul naţio­nal. Isto­ria aces­tui tea­tru îşi are înce­pu­tul în anul 1987, fiind fon­dat la ini­ţi­a­ti­va regi­zo­ru­lui Sil­viu Fusu. El a dorit să cre­e­ze un tea­tru prin inter­me­di­ul căru­ia tra­di­ţi­i­le nea­mu­lui nos­tru să fie trans­mi­se gene­ra­ţi­i­lor urmă­toa­re. „Acest tea­tru ne-a fost atât de nece­sar în peri­oa­da lup­tei pen­tru inde­pen­denţa R. Mol­do­va… Astăzi însă par­că nu mai are sorţi de izbân­dă”, con­sta­tă Viori­ca Ciub­o­ta­ru, artis­tă la Tea­trul „Ion Cre­an­gă”, dis­po­ni­bi­li­za­tă la 18 apri­lie 2017. Artis­ta susţi­ne că pro­ble­me­le au înce­put de mult, dar s-au com­pli­cat în ulti­mul timp, mai ales după ce a venit un nou direc­tor – Aurel Cio­ba­nu. „În doar câte­va luni, au fost con­ce­di­a­te trei per­soa­ne: doi acto­ri şi un regi­zor, iar în urmă cu câte­va zile şi-au depus cere­ri­le de demi­sie alţi doi acto­ri, pen­tru că nu mai supor­tă băta­ia de joc la care sunt supu­şi”, spu­ne Viori­ca Ciub­o­ta­ru. Ast­fel, din cei 16 anga­ja­ţi au rămas 11. „Vor rămâ­ne doar cei care vor tăcea şi le vor cân­ta în stru­nă, iar cei care vor pune între­bă­ri inco­mo­de vor fi demi­şi sau obli­ga­ţi să-şi dea demi­sia”, con­sta­tă actri­ţa. În ace­la­şi timp, direc­to­rul tea­tru­lui, care a ocu­pat aceas­tă fun­cţie la înce­pu­tul lunii iunie 2016, susţi­ne că vino­va­ţi de situ­a­ţia cre­a­tă se fac acto­rii, „pen­tru că, în ulti­mii ani, tea­trul nu s-a remar­cat prin nimic”.

Repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii care au ana­li­zat situ­a­ţia i-au sfă­tu­it pe acto­ri să se adre­se­ze în jude­ca­tă în cazul în care con­si­de­ră că le-au fost încăl­ca­te drep­tu­ri­le.

Pereţii deterioraţi din „Casa Mare”

Acto­rii se plâng şi de fap­tul că sunt nevo­iţi să facă repe­ti­ţii în clă­di­rea ava­ri­a­tă a tea­tru­lui. „Le-am spus în repe­ta­te rân­du­ri că aici „Casa Mare” e ava­ri­a­tă, fiind foar­te veche, cu pilo­ni din lemn. Tot­o­da­tă, sun­tem ascu­nşi în spa­te­le ace­lui cen­tru expo­zi­ţio­nal. Lumea nu ştie des­pre tea­tru, nu-l poa­te găsi, deo­a­re­ce nici trans­por­tul nu cir­cu­lă până aici”, con­sta­tă cu tris­teţe Viori­ca Ciub­o­ta­ru.

În urmă cu câte­va luni, a încer­cat să dea sem­na­le de alar­mă şi pri­mul direc­tor al tea­tru­lui, Sil­viu Fusu. Aces­ta a anu­nţat gre­va foa­mei, dis­pe­rat de fap­tul că tea­trul la care a mun­cit atât de mult a ajuns în sta­re ava­ri­a­tă, făcând mai mult loc clă­di­ri­lor care îl ascund de ochii lumii.

„Mă doa­re vii­to­rul care îi este sor­tit aces­tui tea­tru. O vor­bă veche spu­ne: dacă moa­re fol­clo­rul, moa­re şi popo­rul”, susţi­ne Viori­ca.

„Clă­di­rea tea­tru­lui este ava­ri­a­tă şi a avut de sufe­rit şi mai mult din cau­za plo­i­lor şi nin­so­ri­lor din ulti­ma peri­oa­dă. Avem un pere­te dete­ri­o­rat. E o casă veche şi aco­lo poa­te fi insta­lat doar un decor sim­bo­lic. De asta nici nu jucăm spec­ta­co­le în „Casa Mare”, ca să nu expu­nem ris­cu­lui spec­ta­to­rii. Au fost expe­rţi care au veri­fi­cat sta­rea clă­di­rii. Au spus că tre­bu­ie schim­ba­ţi pilo­nii. Noi nu vrem să pier­dem „Casa Mare””, ne spu­ne Tama­ra Vâr­lan, direc­toa­rea artis­ti­că a Tea­tru­lui „Ion Cre­an­gă”.

3 spectacole în 30 de ani

Repe­ti­ţii şi repe­ti­ţii, doar că mun­ca le este fără rost, spun acto­rii. De apro­xi­ma­tiv trei ani, nu mai este montat niciun spec­ta­col. „Tea­trul care, anul aces­ta, împli­neş­te 30 de ani are în reper­to­riu doar trei spec­ta­co­le: „Şeză­toa­rea”, monta­tă în 1991 de Sil­viu Fusu; „Pe ai ţării ume­ri dal­bi”, montat de Ius­tin Scar­lat în 2013, şi „Zur­li­ul Cre­an­gă”, montat de Sta­ni­slav Naza­rie în 2015 şi res­ta­bi­lit de regi­zo­rul Vic­tor Ignat în sep­tem­brie 2016”, spun arti­ş­tii.

„Anu­al, fie­ca­re tea­tru este obli­gat să aibă cel puţin trei pre­mi­e­re. Dar la „Ion Cre­an­gă” – niciu­na”, con­sta­tă regi­zo­rul Vic­tor Ignat.

Acto­rii spun că din cau­za lip­sei unei pro­mo­vă­ri adec­va­te şi a situ­a­ţi­ei con­fu­ze de la acest tea­tru, niciun regi­zor nu vrea să lucre­ze aici. „Acum jumă­ta­te de an, la tea­tru a venit Vic­tor Ignat. În 10 zile a rea­dus în reper­to­riu spec­ta­co­lul „Zur­li­ul Cre­an­gă”. Apoi a pro­pus monta­rea fee­ri­ei muzi­ca­le „Sfân­ta Dumi­ni­că”, după Ion Cre­an­gă. Toa­te erau bune, se lucra cu drag şi inspi­ra­ţie. Tru­pa era bucu­roa­să că a venit noro­cul şi la noi, dar…”, con­ti­nuă Viori­ca Ciub­o­ta­ru.

Direc­to­rul artis­tic susţi­ne că regi­zo­rul Vic­tor Ignat a avut un con­tract sem­nat pen­tru trei luni, după care aces­ta a fost sis­tat. Tama­ra Vâr­lan însă a refu­zat să ne expli­ce moti­vul pen­tru care nu a fost pre­lun­git con­trac­tul de anga­ja­re. „Erau trei luni de pro­bă, pe care nu le-a tre­cut. Este foar­te greu să găseş­ti regi­zo­ri care să monte­ze la „Ion Cre­an­gă”, a sub­li­ni­at aceas­ta.

Sancţionaţi pentru acţiuni

„Con­trac­tul de anga­ja­re nu a fost pre­lun­git pen­tru că nu mi-au per­mis să ajung până la pre­mie­ra spec­ta­co­lu­lui „Sfân­ta Dumi­ni­că”, la care am lucrat mult. Mi-au apli­cat o mus­tra­re pen­tru fap­tul că am împru­mu­tat sce­na de la un alt tea­tru şi am vrut să o insta­lez în „Casa Mare”. Mi-au spus că sedi­ul tea­tru­lui este ava­ri­at şi nu puteam insta­la o sce­nă fără per­mi­siu­nea lor, deşi nu e chiar aşa. Venind la tea­tru, m-am apu­cat de trea­bă, dar vedeam că admi­nis­tra­ţia făcea tot posi­bi­lul să nu ajung la pre­mie­ră”, poves­teş­te regi­zo­rul. El mai spu­ne că a fost în repe­ta­te rân­du­ri refu­zat şi pus să aştep­te până admi­nis­tra­ţia avea să-i ofe­re cos­tu­me­le, recu­zi­ta şi sce­na de care avea nevo­ie pen­tru monta­rea nou­lui spec­ta­col. „Timp de trei luni, tot nu au ajuns să-mi dea cos­tu­me­le şi deco­rul pe care-l ceream. Apoi, mi-au redus numă­rul de repe­ti­ţii (câte două pe săp­tămâ­nă), după care au spus că monta­rea spec­ta­co­lu­lui va fi sus­pen­da­tă pen­tru un timp”, poves­teş­te Vic­tor Ignat. „Când am venit la tea­tru, am înţe­les că aici colec­ti­vul e scin­dat, împă­rţit în două tabe­re. Am făcut tot posi­bi­lul să-i une­sc şi să-i adun într-un spec­ta­col. Eram feri­cit când am reu­şit acest lucru. Admi­nis­tra­to­rii, văzând că în jurul meu se adu­nă lumea, au înce­put să-mi pună tot felul de pie­di­ci, ca mai apoi să mă dis­po­ni­bi­li­ze­ze”, opi­nea­ză regi­zo­rul.

Acest lucru a nemulţu­mit cel mai mult arti­ş­tii, care cri­ti­că dur admi­nis­tra­ţia tea­tru­lui. „Dl Ignat a făcut tot posi­bi­lul ca să reu­şim să jucăm un nou spec­ta­col. Dar, într-un final, nu i-au pre­lun­git con­trac­tul, spunându-i că nu-i pro­fe­si­o­nist. Deşi este absurd să-i spui aşa ceva unui actor şi regi­zor ca Vic­tor Ignat, care a montat pes­te 100 de spec­ta­co­le de valoa­re naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă, fiind şi doc­tor în tea­tru… Tru­pa nu a rămas indi­fe­ren­tă şi a ape­lat la Minis­te­rul Cul­tu­rii. Răs­pun­sul din par­tea Minis­te­ru­lui a fost: „Situ­a­ţia tre­bu­ie rezol­va­tă în inte­ri­o­rul tea­tru­lui”. Dar cine s-o rezol­ve?”, se întrea­bă acto­rii. Aceş­tia susţin că, după acest inci­dent, au şi por­nit mari­le tero­ri­ză­ri. „Toţi acto­rii care au scris la minis­ter au fost lua­ţi la ochi de direc­to­rul Aurel Cio­ba­nu, ca mai apoi să ni se taie din spo­rul de sala­ri­za­re, să ni se apli­ce mus­tră­ri, să ni se spu­nă că nu lucrăm bine şi să ne con­ce­die­ze”, susţi­ne Viori­ca.

„Lumea lucrează”

Pe de altă par­te, admi­nis­tra­ţia Tea­tru­lui Epic de Etno­gra­fie şi Fol­clor „Ion Cre­an­gă” ne dă asi­gu­ră­ri că pro­ble­ma a fost deja solu­ţio­na­tă. „Lumea lucrea­ză în con­ti­nu­a­re. Nimic grav. Era un con­flict intern între muzi­canţi pri­vind ore­le de mun­că. Acum totul e nor­mal. Acto­rii au înce­put să joa­ce spec­ta­co­le. Da, au rămas 11 acto­ri din 16, pen­tru că 5 au scris de bună­vo­ie cere­ri de demi­sie. Ştiu că ei s-au plâns, dar Minis­te­rul Cul­tu­rii a fost la faţa locu­lui şi a dis­cu­tat cu ei şi au lămu­rit situ­a­ţia. Ulte­ri­or, minis­te­rul ne-a scris ce tre­bu­ie să facem şi ce nu”, spu­ne Tama­ra Vâr­lan. Ea recu­noa­ş­te că, în ulti­mii ani, nu a fost montat niciun spec­ta­col. „Încer­căm să rea­du­cem spec­ta­co­le­le care mai sunt în reper­to­riu. În curând, vom avea pre­mie­ra spec­ta­co­lu­lui „Peri­peţi­i­le lui Păca­lă şi Tân­da­lă”, susţi­ne Vâr­lan. „La spec­ta­col se lucrea­ză din febru­a­rie. În aceas­tă pie­să coloa­na sono­ră este com­pu­te­ri­za­tă, fiind igno­ra­te instru­men­te­le popu­la­re auten­ti­ce – cob­za, nai­ul, flu­ie­rul, vioa­ra, ceea ce dena­tu­rea­ză spe­ci­fi­cul şi tra­di­ţi­i­le tea­tru­lui nos­tru”, se plâng acto­rii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *