Dosarele procurorilor: Unul reţinut, altul achitat, doi condamnaţi, dar în libertate

Un pro­cu­ror din Edi­neţ a fost reţi­nut, la sfârşit de mar­tie, după ce ar fi pre­tins şi pri­mit 20 mii de lei pen­tru a-l scoa­te de sub urmă­ri­re pena­lă pe un băr­bat acu­zat de fur­tul unui tele­fon mobil. Recent, alţi doi pro­cu­ro­ri jude­ca­ţi pen­tru coru­pţie şi-au aflat, defi­ni­tiv şi ire­vo­ca­bil, sen­tinţe­le. Deşi ambii au fost con­dam­na­ţi la închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, nici­u­nul nu se află după gra­tii, fiind anu­nţa­ţi în cău­ta­re. Tot recent, un pro­cu­ror din Orhei a fost achi­tat după ce a fost învi­nu­it de cole­gi că ar fi acci­den­tat un om pe tre­ce­rea de pie­to­ni.

La 21 febru­a­rie 2017, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va, a por­nit urmă­ri­rea pena­lă pe fap­tul coru­pe­rii pasi­ve comi­se de către Cor­ne­liu Ghe­ras, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tu­ra Edi­neţ. O lună mai târ­ziu, pe 22 mar­tie, lui Ghe­ras i-a fost îna­in­ta­tă învi­nu­i­rea, fiind acu­zat de pre­tin­de­rea şi pri­mi­rea a 20 de mii de lei pen­tru înde­pli­ni­rea unor acţiu­ni în exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei sale. Tot atun­ci, printr-un comu­ni­cat de pre­să, Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG) anu­nţa că pro­cu­ro­rul a fost reţi­nut cu o zi mai devre­me, în cen­trul ora­şu­lui Edi­neţ, în teme­iul unui dosar ini­ţi­at ca urma­re a denu­nţu­lui unei per­soa­ne care invo­ca acţiu­ni­le corup­ti­bi­le ale pro­cu­ro­ru­lui. Denu­nţă­to­rul era urmă­rit penal pen­tru fur­tul unui tele­fon mobil şi pro­cu­ro­rul care con­du­cea urmă­ri­rea pena­lă i-ar fi soli­ci­tat 20 de mii de lei în schim­bul înce­tă­rii urmă­ri­rii pena­le. În cadrul acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă, susţi­ne PG, s-a con­fir­mat com­por­ta­men­tul corup­ti­bil al pro­cu­ro­ru­lui vizat, care a pri­mit bani în trei tranşe: pri­ma dată 10 mii de lei, iar ulte­ri­or, câte 5 mii, fiind reţi­nut ime­di­at după pri­mi­rea de la peti­ţio­nar a ulti­mei tranşe de bani – depis­ta­tă şi ridi­ca­tă în cadrul per­che­zi­ţio­nă­rii auto­mo­bi­lu­lui per­so­nal.

Dosar penal după două proceduri disciplinare

La 29 mar­tie 2017, pro­cu­ro­rul gene­ral, în baza rapor­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui Vic­tor Mun­tean din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA), a îna­in­tat un demers Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) prin care a soli­ci­tat eli­be­ra­rea acor­du­lui pen­tru a dis­pu­ne sus­pen­da­rea lui Cor­ne­liu Ghe­ras din fun­cţie. A doua zi, CSP a accep­tat demer­sul lui Haru­n­jen, iar pro­cu­ro­rul a fost sus­pen­dat din fun­cţie. În scurt timp, dosa­rul a fost tri­mis în jude­ca­tă. Cor­ne­liu Ghe­ras, con­form site-ului magistrat.md, acti­vea­ză în orga­ne­le pro­cu­ra­tu­rii de aproa­pe 20 de ani, fiind numit în fun­cţie în 1998. Aces­ta a acti­vat pe par­cur­sul între­gii sale cari­e­re în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii din Edi­neţ. În ulti­mii ani, nume­le acu­za­to­ru­lui de stat a figu­rat în cel puţin 2 pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re. În 2013, aces­ta a fost ier­tat de Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar (CD) de pe lân­gă CSP, fiind găsit vino­vat de înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu. „Dat fiind capa­ci­tă­ţi­le pro­fe­sio­na­le şi fap­tul că în acti­vi­ta­tea sa fost numai încu­ra­jat, iar omi­siu­ni­le admi­se de dl Ghe­ras la instru­men­ta­rea unei cau­ze pena­le, sta­bi­li­te în cadrul con­tro­lu­lui de ser­vi­ciu, au fost înlă­tu­ra­te, s-a decis înche­ie­rea pro­ce­du­rii dis­ci­pli­na­re din lip­sa ino­port­u­ni­tă­ţii apli­că­rii san­cţiu­nii, limitându-se doar la exa­mi­na­rea în şedinţă a mate­ri­a­le­lor de pro­ce­du­ră”, se spu­ne într-o hotă­râre a CSP.

Pes­te doi ani, Ghe­ras însă a reci­di­vat, pe nume­le său fiind inten­ta­tă o altă pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră, el fiind con­si­de­rat vino­vat pen­tru că a admis „mai mul­te încăl­că­ri abu­zi­ve ale dis­po­zi­ţi­i­lor lega­le, pre­cum apre­ci­e­ri neco­res­pun­ză­toa­re a cir­cum­stanţe­lor cazu­lui, comi­te­rea mai mul­tor ero­ri de drept şi de fapt, care ulte­ri­or au con­di­ţio­nat anu­la­rea hotă­râri­lor adop­ta­te”. Con­form hotă­rârii CD din 12 decem­brie 2014, pro­cu­ro­rul Ghe­ras a fost găsit vino­vat, fiind pedep­sit cu aver­tis­ment. La 4 decem­brie 2015, Ion Chis­tru­ga, pro­cu­ro­rul r. Edi­neţ, a ini­ţi­at pro­ce­du­ra pri­vind stin­ge­rea îna­in­te de ter­men a san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re apli­ca­te pro­cu­ro­ru­lui Ghe­ras, „pen­tru ati­tu­di­nea conş­ti­in­cioa­să faţă de obli­ga­ţi­i­le de ser­vi­ciu şi com­por­ta­men­tul ire­proşa­bil de care a dat dova­dă”. CD a res­pins însă rapor­tul pri­vind stin­ge­rea san­cţiu­nii îna­in­te de ter­men, pe motiv că a expi­rat ter­me­nul de vali­di­ta­te a san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re. Între timp, în 2014, Ghe­ras a fost „încu­ra­jat”, fiindu-i acor­da­tă Insig­na „Emi­nent al Pro­cu­ra­tu­rii”. Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015, Cor­ne­liu Ghe­ras deţi­ne 5 tere­nu­ri agri­co­le, un apar­ta­ment cu o supra­fa­ţă de 32,8 m.p. şi un auto­mo­bil Opel, fabri­cat şi cum­pă­rat în 2010 cu 360 de mii de lei, toa­te la Edi­neţ.

Citiți și: Pro­cu­ro­rii jude­ca­ţi

Pro­cu­ro­ri jude­ca­ţi (II)

Doi procurori condamnaţi definitiv, dar în libertate

În august 2016, ZdG a scris că în instanţe­le de jude­ca­tă erau opt dosa­re pena­le în care figu­rau nume­le a opt acu­za­to­ri de stat, şap­te din­tre ei fiind din pro­cu­ra­tu­ri teri­to­ri­a­le şi unul din Chi­şi­nău. Între timp, 3 pro­cu­ro­ri şi-au aflat sen­tinţa, în cazul a doi din­tre ei aceas­ta fiind defi­ni­ti­vă şi ire­vo­ca­bi­lă. Recent, pe 28 mar­tie 2017, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) a res­pins ca inad­mi­si­bi­le recur­su­ri­le decla­ra­te de avo­ca­tul pro­cu­ro­ru­lui Vasi­le Tca­ci de la Pro­cu­ra­tu­ra Ocni­ţa, cu menţi­ne­rea hotă­rârii ata­ca­te, prin care acu­za­to­rul de stat a fost con­dam­nat, în mai 2016, la patru ani de închi­soa­re pen­tru că ar fi luat mită în valoa­re de 400 de euro. Pe par­cur­sul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, aces­ta însă a ple­cat din R. Mol­do­va, evi­tând să-şi ispă­şeas­că pedeap­sa. „A ple­cat pen­tru că a văzut că n-o să fie ieşi­re. Deo­cam­da­tă, lup­tăm pe căi­le care le avem. Nu-i cazul ca el să stea închis „pe degea­ba”. Nu-i infra­cţiu­ne în acţiu­ni­le lui Tca­ci”, decla­ra Nico­lae Baban, avo­ca­tul său, anul tre­cut.

Octa­vi­an Zmeu, pro­cu­ror sus­pen­dat din fun­cţie la Pro­cu­ra­tu­ra Nis­po­re­ni, a fost învi­nu­it că a pri­mit o mie de euro pen­tru a dis­pu­ne cla­sa­rea unui pro­ces penal, iar ulte­ri­or, a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soa­re. În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, Zmeu a fost cer­ce­tat în sta­re de liber­ta­te. În octom­brie 2016, CSJ a decla­rat inad­mi­si­bi­le recur­su­ri­le avo­ca­ţi­lor pro­cu­ro­ru­lui. Con­dam­na­tul însă nu a fost nici până astăzi încă­tu­şat, fiind, la fel, anu­nţat în cău­ta­re şi, la fel, fără a fi găsit. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­ri­ei Călă­ra­şi susţin că au tri­mis dosa­rul pen­tru exe­cu­ta­re Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie al sect. Râş­ca­ni, mun. Chi­şi­nău, aco­lo unde Zmeu are viza de reşe­dinţă, dar nu au pri­mit de atun­ci nicio infor­ma­ţie. „Nu cunosc aşa per­soa­nă. Ori­cum, toa­te dosa­re­le de cău­ta­re sunt secre­te şi nu vă pot ofe­ri nicio infor­ma­ţie”, ne-a zis, scurt, la subiect, Ser­ghei Dani­lov, ofi­ţer de inves­ti­ga­ţii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie al sect. Râş­ca­ni, numă­rul căru­ia ne-a fost dat atun­ci când am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu per­soa­na res­pon­sa­bi­lă de cău­ta­rea lui Zmeu.

Citiți și: Cum (nu) sunt cău­ta­ţi şi cum (nu) sunt numă­ra­ţi con­dam­na­ţii fuga­ri

Procurorul cu Land Rover – achitat după un accident pe trecerea de pietoni

Ser­giu Jum­bei, pro­cu­ror adjunct de Orhei, este învi­nu­it de pro­vo­ca­rea unui acci­dent ruti­er sol­dat cu vătă­ma­rea gra­vă a inte­gri­tă­ţii cor­po­ra­le sau a sănă­tă­ţii. Dosa­rul său a fost tri­mis în jude­ca­tă la înce­pu­tul anu­lui tre­cut, iar în noiem­brie 2016, Jude­că­to­ria Cio­ca­na a decis să-l achi­te pe motiv că fap­ta incri­mi­na­tă „nu întru­neş­te ele­men­te­le infra­cţiu­nii”. În fapt, Jum­bei a fost învi­nu­it că, „la 1 iunie 2015, apro­xi­ma­tiv la ora 09:20, con­du­când auto­mo­bi­lul de model Land Rover cu nume­re de înma­tri­cu­la­re din Marea Bri­ta­nie şi deplasându-se prin or. Orhei, pe str. Vasi­le Lupu inter­se­cţie cu Miron Cos­tin…, ajun­gând chiar la tre­ce­rea pen­tru pie­to­ni sem­na­li­za­tă prin mar­ca­jul ruti­er cores­pun­ză­tor, mani­fes­tând negli­jenţă cri­mi­na­lă…, nu a rea­cţio­nat adec­vat, iar ca rezul­tat al celor menţio­na­te a comis tam­po­na­rea pie­to­nu­lui Tesla­ru Ion…, care se depla­sa regu­la­men­tar pe tre­ce­rea de pie­to­ni. Urma­re a acci­den­tu­lui ruti­er, pie­to­nu­lui Tesla­ru Ion i-au fost cau­za­te vătă­mă­ri cor­po­ra­le mani­fes­ta­te prin frac­tu­ra ambe­lor oase ale gam­bei stân­gi, ce au un carac­ter des­chis, ce con­di­ţio­nea­ză frac­tu­ra osu­lui tibia şi se cali­fi­că ca vătă­ma­re cor­po­ra­lă gra­vă, peri­cu­loa­să pen­tru via­ţă”.

În şedinţa de jude­ca­tă, incul­pa­tul Jum­bei Ser­giu nu şi-a recu­nos­cut vina. El a spus că a tra­ver­sat tre­ce­rea de pie­to­ni doar după ce s-a asi­gu­rat că nu are niciun obs­ta­col fron­tal. Atun­ci a obser­vat „în par­tea dreap­tă un pie­ton care tra­ver­sa stra­da, dar nu se gră­bea, urmă­rind auto­ve­hi­cu­lul con­dus de el. Atun­ci, aces­ta, văzând că pie­to­nul este în sigu­ranţă, a hotă­rât să tra­ver­se­ze tre­ce­rea de pie­to­ni pen­tru a nu o blo­ca. După ce par­tea din faţă a auto­mo­bi­lu­lui a depă­şit tre­ce­rea de pie­to­ni, a auzit o lovi­tu­ră în par­tea dreap­tă din spa­te. Ulte­ri­or, a văzut pie­to­nul în picioa­re, reze­mat de par­bri­zul de lân­gă rezer­vo­rul auto­ve­hi­cu­lu­lui”. Acu­za­to­rul de stat susţi­ne că, după acci­dent, „a ape­lat la spi­tal şi la inspec­to­ra­tul de poli­ţie”, con­cre­ti­zând că „acţiu­ni­le sale urmau să fie apre­cia­te din momen­tul în care par­tea vătă­ma­tă i-a cedat tre­ce­rea, pen­tru că ast­fel se poa­te con­sta­ta că el a acţio­nat regu­la­men­tar”. Pie­to­nul acci­den­tat a decla­rat în faţa instanţei că nu are pre­tenţii faţă de pro­cu­ro­rul incul­pat, pre­ci­zând că „s-a tam­po­nat de spa­te­le auto­mo­bi­lu­lui negru, care a oprit” şi că „din cir­cum­stanţe­le cre­a­te, reie­se că el s-a lovit de auto­mo­bil”. Instanţa a con­clu­zio­nat că „în situ­a­ţia în care Ion Tesla­ru a fost tam­po­nat cu par­tea ari­pii din spa­te dreap­ta a auto­mo­bi­lu­lui, Ser­giu Jum­bei a fost în impo­si­bi­li­ta­te de a rea­cţio­na şi pre­în­tâm­pi­na acci­den­tul. Or, aces­ta aproa­pe că depă­şi­se tre­ce­rea de pie­to­ni, iar par­tea vătă­ma­tă, pri­vind într-o dire­cţie opu­să şi con­trar pre­ve­de­ri­lor menţio­na­te, s-a anga­jat în tra­ver­sa­rea dru­mu­lui”. Sen­tinţa pri­mei instanţe a fost ata­ca­tă de pro­cu­ro­ri la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, care încă nu s-a pro­nu­nţat.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *