Un reprezentant OSCE solicită autorităților din R. Moldova să permită munca liberă și fără obstacole a jurnaliștilor

Repre­zen­tan­tul OSCE pen­tru liber­ta­tea mass-media Dun­ja Mija­to­vic și-a expri­mat astăzi îngri­jo­ra­rea cu pri­vi­re la rapoar­te­le potri­vit căro­ra jur­na­liș­ti­lor ruși le este refu­za­tă, în mod repe­tat, intra­rea în Repu­bli­ca Mol­do­va.

Potri­vit rapoar­te­lor, pe 21-22 ianu­a­rie, jur­na­liș­ti­lor VGTRK, LIFE­news, Chan­nel One și celo­ra de la cana­le­le de tele­vi­ziu­ne REN TV, pre­cum și celo­ra de la agen­ți­i­le TASS și RIA, li sa refu­zat intra­rea în Repu­bli­ca Mol­do­va, la aero­por­tul din Chi­și­nău.

Unor jur­na­liș­ti le-a fost apa­rent refu­za­tă intra­rea pen­tru că nu au reu­șit să indi­ce sco­pul vizi­tei lor, în timp ce unui cores­pon­dent VGTRK, Ale­xan­der Balit­sky, i-a fost inter­zi­să, apa­rent, intra­rea în Mol­do­va timp de cin­ci ani.

“Fac apel la auto­ri­tă­ți­le mol­do­ve­nești să-și recon­si­de­re uti­li­za­rea măsu­ri­lor res­tric­ti­ve și selec­ti­ve în ceea ce pri­veș­te mass-media care sunt afec­ta­te de inter­dic­ția de intra­re și per­mită tutu­ror jur­na­liș­ti­lor să își exer­ci­te acti­vi­tă­ți­le pro­fe­sio­na­le nes­tin­ghe­rit”, a spus Mija­to­vić.

În 2015, auto­ri­tă­ți­le din Mol­do­va au impus res­tric­ții simi­la­re asu­pra jur­na­liș­ti­lor de la dife­ri­te insti­tu­ții mass-media din Rusia în cel puțin șap­te cazu­ri dife­ri­te. Repre­zen­tan­tul OSCE a ridi­cat pro­ble­ma cu auto­ri­tă­ți­le de mai mul­te ori.

Auto­ri­tă­ți­le apoi au invo­cat pro­ble­ma pro­pa­gan­dei prin­tre prin­ci­pa­le­le moti­ve pen­tru refuzul jur­na­liș­tilor de a intra în țară, și, de ase­me­nea, au remar­cat fap­tul că, în cele mai mul­te cazu­ri jur­na­liș­tii nu au infor­mat în mod cores­pun­ză­tor poli­ția de fron­ti­e­ră cu pri­vi­re la sco­pul real al vizi­te­lor lor.

“Res­pec­tând drep­tul suve­ran al sta­te­lor par­ti­ci­pan­te de a con­tro­la fron­ti­e­re­le lor, limi­tă­rile de călă­to­rie pe sca­ră lar­gă apli­ca­te jur­na­liș­ti­lor afec­tea­ză nega­tiv flu­xul liber de infor­ma­ții”, a decla­rat Mija­to­vić. “Mai mult decât atât, folo­sind defi­ni­ția lar­gă și vagă a pro­pa­gan­dei ca jus­ti­fi­ca­re face ca aceste lucru­ri să fie în spe­cial îngri­jo­ră­toa­re.”

Mija­to­vic a cerut, de ase­me­nea, tutu­ror mem­brilor mass-media adere la cele mai îna­l­te stan­dar­de pro­fe­sio­na­le, în spe­cial atun­ci când raportează cu pri­vi­re la aspec­te­le sen­si­bi­le și în inte­res public.

Mija­to­vić a rei­te­rat ape­lul său către toa­te sta­te­le par­ti­ci­pan­te, pen­tru a faci­li­ta depla­sa­rea lucră­to­ri­lor mass-media între țări și a amin­tit de reco­man­dă­ri­le impor­tan­te pro­du­se de biro­ul ei în două comu­ni­ca­te cu pri­vi­re la pro­ble­me­le de refuz de intra­re a jur­na­liș­ti­lor și pro­pa­gan­dă.

Mija­to­vić este acum în Los Ange­les și par­ti­ci­pă la un semi­nar inter­națio­nal pri­vind liber­ta­tea de expri­ma­re.

 

Sur­sa foto: osce.org


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Robin Hertz

    E foar­te bine ca li s-a inter­zis. De ar mai fi expul­za­ti astia de la RIA Novos­ti, poa­te si mai mul­ta linis­te era. Da Dunia ce trea­ba are cu jur­na­lis­tii rusi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *