Dunja_Mijatovic_03_2010_Bild

Un reprezentant OSCE solicită autorităților din R. Moldova să permită munca liberă și fără obstacole a jurnaliștilor

Repre­zen­tan­tul OSCE pen­tru liber­ta­tea mass-media Dunja Mija­to­vic și-a expri­mat astăzi îngri­jo­ra­rea cu pri­vire la rapoar­tele potri­vit cărora jur­na­liș­ti­lor ruși le este refu­zată, în mod repe­tat, intra­rea în Repu­blica Mol­dova.

Potri­vit rapoar­te­lor, pe 21-22 ianu­a­rie, jur­na­liș­ti­lor VGTRK, LIFE­news, Chan­nel One și celora de la cana­lele de tele­vi­ziune REN TV, pre­cum și celora de la agen­ți­ile TASS și RIA, li sa refu­zat intra­rea în Repu­blica Mol­dova, la aero­por­tul din Chi­și­nău.

Unor jur­na­liști le-a fost apa­rent refu­zată intra­rea pen­tru că nu au reu­șit să indice sco­pul vizi­tei lor, în timp ce unui cores­pon­dent VGTRK, Ale­xan­der Balit­sky, i-a fost inter­zisă, apa­rent, intra­rea în Mol­dova timp de cinci ani.

“Fac apel la auto­ri­tă­țile mol­do­ve­nești să-și recon­si­dere uti­li­za­rea măsu­ri­lor res­tric­tive și selec­tive în ceea ce pri­vește mass-media care sunt afec­tate de inter­dic­ția de intrare și per­mită tutu­ror jur­na­liș­ti­lor să își exer­cite acti­vi­tă­țile pro­fe­sio­nale nes­tin­ghe­rit”, a spus Mija­to­vić.

În 2015, auto­ri­tă­țile din Mol­dova au impus res­tric­ții simi­lare asu­pra jur­na­liș­ti­lor de la dife­rite insti­tu­ții mass-media din Rusia în cel puțin șapte cazuri dife­rite. Repre­zen­tan­tul OSCE a ridi­cat pro­blema cu auto­ri­tă­țile de mai multe ori.

Auto­ri­tă­țile apoi au invo­cat pro­blema pro­pa­gan­dei prin­tre prin­ci­pa­lele motive pen­tru refuzul jur­na­liștilor de a intra în țară, și, de ase­me­nea, au remar­cat fap­tul că, în cele mai multe cazuri jur­na­liș­tii nu au infor­mat în mod cores­pun­ză­tor poli­ția de fron­ti­eră cu pri­vire la sco­pul real al vizi­te­lor lor.

“Res­pec­tând drep­tul suve­ran al sta­te­lor par­ti­ci­pante de a con­trola fron­ti­e­rele lor, limi­tările de călă­to­rie pe scară largă apli­cate jur­na­liș­ti­lor afec­tează nega­tiv flu­xul liber de infor­ma­ții”, a decla­rat Mija­to­vić. “Mai mult decât atât, folo­sind defi­ni­ția largă și vagă a pro­pa­gan­dei ca jus­ti­fi­care face ca aceste lucruri să fie în spe­cial îngri­jo­ră­toare.”

Mija­to­vic a cerut, de ase­me­nea, tutu­ror mem­brilor mass-media adere la cele mai îna­lte stan­darde pro­fe­sio­nale, în spe­cial atunci când raportează cu pri­vire la aspec­tele sen­si­bile și în inte­res public.

Mija­to­vić a rei­te­rat ape­lul său către toate sta­tele par­ti­ci­pante, pen­tru a faci­lita depla­sa­rea lucră­to­ri­lor mass-media între țări și a amin­tit de reco­man­dă­rile impor­tante pro­duse de biroul ei în două comu­ni­cate cu pri­vire la pro­ble­mele de refuz de intrare a jur­na­liș­ti­lor și pro­pa­gandă.

Mija­to­vić este acum în Los Ange­les și par­ti­cipă la un semi­nar inter­națio­nal pri­vind liber­ta­tea de expri­mare.

 

Sursa foto: osce.org


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Robin Hertz

    E foarte bine ca li s-a inter­zis. De ar mai fi expul­zati astia de la RIA Novosti, poate si mai multa liniste era. Da Dunia ce treaba are cu jur­na­lis­tii rusi?