aa3e18be-b99f-401c-b9c4-ba5d67691d3c

România a oferit primul lot umanitar de produse alimentare R. Moldova

Româ­nia a ofe­rit pri­mul lot uma­ni­tar de pro­duse ali­men­tare R. Mol­dova. Pri­mul lot de zahăr, în can­ti­tate de 203 tone, a fost trans­mis Agenţiei Rezer­ve­lor Mate­ri­ale, altele din tota­lul de 1170 de tone vor ajunge în țară în urmă­toa­rele 2-3 săp­tămâni. Aju­to­rul urmează să fie dis­tri­buit insti­tu­ți­i­lor soci­ale (case de copii, școli inter­nat, gră­di­nițe, azi­luri de bătrâni, etc.), pen­tru supli­ni­rea rezer­ve­lor anu­ale ale aces­tora, iar can­ti­ta­tea nedis­tri­bu­ită va com­pleta rezerva de stat a R. Mol­dova.

92ebca76-a0a3-4182-8135-1d2a5363d876Cu acest pri­lej, Viceprim-ministrul Ghe­or­ghe Brega a mul­țu­mit Amba­sa­do­ru­lui Româ­niei la Chi­şi­nău, Marius Lazurcă, pen­tru con­lu­cra­rea foarte bună și pen­tru spri­ji­nul acor­dat R.Moldova. „Acum am înțe­les ce înseamnă pri­e­te­nul bun la nevoie se cunoaște. Nu ştiu o altă țară care să ne fi aju­tat atât de mult ca Româ­nia”, a con­clu­zio­nat Ghe­or­ghe Brega.

Aju­to­rul uma­ni­tar este trans­mis R. Mol­dova cu titlu gra­tuit. Guver­nul Româ­niei urmează să mai acorde ţării noas­tre aju­tor uma­ni­tar în formă de pachete ali­men­tare pen­tru fami­li­ile social vul­ne­ra­bile, pre­cum şi păcură des­ti­nată pre­ve­ni­rii situ­a­ţi­i­lor de risc în dome­niul ener­ge­tic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.