România a oferit primul lot umanitar de produse alimentare R. Moldova

Româ­nia a ofe­rit pri­mul lot uma­ni­tar de pro­du­se ali­men­ta­re R. Mol­do­va. Pri­mul lot de zahăr, în can­ti­ta­te de 203 tone, a fost trans­mis Agenţi­ei Rezer­ve­lor Mate­ri­a­le, alte­le din tota­lul de 1170 de tone vor ajun­ge în țară în urmă­toa­re­le 2-3 săp­tămâ­ni. Aju­to­rul urmea­ză să fie dis­tri­bu­it insti­tu­ți­i­lor soci­a­le (case de copii, șco­li inter­nat, gră­di­ni­țe, azi­lu­ri de bătrâ­ni, etc.), pen­tru supli­ni­rea rezer­ve­lor anu­a­le ale aces­to­ra, iar can­ti­ta­tea nedis­tri­bu­i­tă va com­ple­ta rezer­va de stat a R. Mol­do­va.

92ebca76-a0a3-4182-8135-1d2a5363d876Cu acest pri­lej, Viceprim-ministrul Ghe­or­ghe Bre­ga a mul­țu­mit Amba­sa­do­ru­lui Româ­ni­ei la Chi­şi­nău, Mari­us Lazur­că, pen­tru con­lu­cra­rea foar­te bună și pen­tru spri­ji­nul acor­dat R.Moldova. „Acum am înțe­les ce înseam­nă pri­e­te­nul bun la nevo­ie se cunoaș­te. Nu ştiu o altă țară care să ne fi aju­tat atât de mult ca Româ­nia”, a con­clu­zio­nat Ghe­or­ghe Bre­ga.

Aju­to­rul uma­ni­tar este trans­mis R. Mol­do­va cu titlu gra­tu­it. Guver­nul Româ­ni­ei urmea­ză să mai acor­de ţării noas­tre aju­tor uma­ni­tar în for­mă de pache­te ali­men­ta­re pen­tru fami­li­i­le soci­al vul­ne­ra­bi­le, pre­cum şi păcu­ră des­ti­na­tă pre­ve­ni­rii situ­a­ţi­i­lor de risc în dome­ni­ul ener­ge­tic.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.