„Afaceri” cu copaci depistate la întreprinderile silvice din subordinea Agenției Moldsilva

Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul Mediu­lui, a înce­put dat start unei serii de con­troa­le inter­ne ino­pi­na­te la între­prin­de­ri­le sil­vi­ce din sub­or­di­nea Agenţi­ei „Mol­d­sil­va”, pen­tru a „dez­ră­dă­ci­na vechi­le năra­vu­ri exis­ten­te”.

„Însoţit de şefii Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat şi Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” am por­nit vine­ri (26 febru­a­rie, n.r.), la ora 6.00, spre oco­lul sil­vic „Mereşe­ni” din cadrul Între­prin­de­rii pen­tru sil­vi­cul­tu­ră „Hânceşti-Silva”. Am ales aceas­tă des­ti­na­ţie de debut din cau­za mul­ti­ple­lor sesi­ză­ri par­ve­ni­te de la cetă­ţe­nii din par­tea locu­lui, în care erau des­cri­se acţiu­ni­le pena­le ale res­pon­sa­bi­li­lor din teri­to­riu.

Con­trol in pădu­re (Hân­ceş­ti)Con­trol ino­pi­nat al minis­tru­lui Vale­riu Mun­tea­nu în cadrul ÎS „Hân­ceş­ti Sil­va” (Agen­ția “Mol­d­sil­va”)

Pos­ted by Minis­te­rul Mediu­lui al Repu­bli­cii Mol­do­va on Monday, Febru­a­ry 29, 2016

Echi­pe­le for­ma­te din mem­bri ai gru­pu­lui de con­trol şi ingi­ne­ri sil­vi­ci dele­ga­ţi din alte între­prin­de­ri, au pur­ces spre inspec­ta­rea alea­to­rie a unor par­che­te tăi­a­te în toam­na anu­lui tre­cut şi câte­va din cele care au fost scoa­se spre lici­ta­ţie în anul curent.

Tre­bu­ie să recu­nosc că, deşi eram pre­gă­tit, am fost con­ster­nat de amploa­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal desfă­şu­rat în fon­dul fores­ti­er şi de bar­ba­ris­mul acto­ri­lor impli­ca­ţi în tăie­ri­le sil­vi­ce.

Chiar în pri­ma par­ce­lă am des­co­pe­rit o mulţi­me de urme ascun­se ale defri­şă­ri­lor ile­ga­le — rădă­ci­ni­le copa­ci­lor tăi­a­ţi în afa­ra numă­ru­lui erau ascun­se sub un strat de pământ, ast­fel că lân­gă trun­chiu­ri­le de copa­ci rete­za­ţi legal se ascun­dea încă o pădu­re de cioa­te ale copa­ci­lor tăi­a­ţi ile­gal şi necon­ta­bi­li­za­ţi nică­ie­ri.

Un alt exem­plu de pri­mi­ti­vism infra­cţio­nal des­co­pe­ri­tă de noi în acest ocol sil­vic este arde­rea butu­ru­gi­lor copa­ci­lor tăi­a­ţi ile­gal — pen­tru a ascun­de urme­le acti­vi­tă­ţi­lor sale şi pen­tru a dis­tru­ge ori­ce pis­tă, făp­ta­şii au dat foc trun­chiu­ri­lor de copa­ci, ast­fel că, dese­o­ri, rămâ­nea doar ampren­ta unui copac (şi sâr­me­le din anve­lo­pe­le folo­si­te pen­tru a întreţi­ne arde­rea). Sub fie­ca­re rug des­co­pe­rit se ascun­dea un rest de copac”, poves­teș­te Vale­riu Mun­tea­nu.

Potri­vit minis­tru­lui, preţul unui copac tăi­at în aceas­tă par­ce­lă este în jur de 700 – 1000 de lei. În urma veri­fi­că­ri­lor, doar într-un sin­gur lot au fost găsi­ți pes­te 150 de copa­ci defri­şa­ţi ili­cit, cu un pre­ju­di­ciu de cel puţin 100 – 150 mii de lei.

Amin­tim că, în toam­na anu­lui 2015, Inspec­ția Eco­lo­gi­că Hân­cești, Gar­da fores­ti­e­ră din cadrul Mol­d­sil­va și repre­zen­tan­ți ai Direc­ți­ei flo­ră și fau­nă a Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat au veri­fi­cat res­pec­ta­rea cadru­lui nor­ma­tiv la tăie­ri­le din lotu­ri­le menţio­na­te. Toţi, fără exce­pţie, au con­sta­tat lip­sa de aba­te­ri sub­stanţi­a­le.

„Am soli­ci­tat pre­zenţa orga­ne­lor de drept şi, la scurt timp, la faţa locu­lui au ajuns Pro­cu­ro­rul adjunct al raio­nul Hân­ceş­ti şi comi­sa­ru­lui raio­nal, însoţi­ţi de gru­pul ope­ra­tiv de ser­vi­ciu, care au docu­men­tat fără­de­le­gi­le des­co­pe­ri­te, pen­tru por­ni­rea unei cau­ze pena­le.

xIMG_1994În con­ti­nu­a­re, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii orga­ne­lor de drept, am inspec­tat şi alte sec­toa­re de pădu­re, unde am con­sta­tat, cu regret, aba­te­ri la fel de gra­ve. De exem­plu, am cer­ce­tat câte­va lotu­ri defri­şa­te acum câţi­va ani în care după tăie­ri, con­form docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve, au fost plan­ta­ţi ste­ja­ri. Sur­pri­ză însă, după 3-4 ani — nici urmă de ste­jar. În acest caz pre­ju­di­ci­ul urmea­ză a fi sta­bi­lit ulte­ri­or, în baza acte­lor de însoţi­re.

Con­co­mi­tent cu scoa­te­rea la ive­a­lă a nere­gu­li­lor din fon­du­ri­le tăi­a­te în anii pre­ce­denţi, două echi­pe inde­pen­den­te au făcut cal­cu­le în lotu­ri­le scoa­se la lici­ta­ţie în acest an şi în final, au obţi­nut ace­la­ţi rezul­tat — dimi­nu­a­rea de două ori a masei lem­noa­se efec­ti­ve în par­che­te­le scoa­se spre lici­ta­ţie. Într-un caz con­cret, res­pon­sa­bi­lii din Între­prin­de­rea Hân­ceş­ti Sil­va au „numă­rat” doar 83 de metri cubi de masă lem­noa­să într-un lot scos spre vân­za­re, pe când gru­pu­lui nos­tru de con­trol a con­ta­bi­li­zat în acel sec­tor cel puţin 163 de metri cubi.

Prin ase­me­nea sche­me infra­cţio­na­le fon­dul fores­ti­er al repu­bli­cii se dimi­nu­ea­ză în fie­ca­re an, însă, se pare că acest fapt puţin îi deran­jea­ză pe ges­tio­na­rii dome­ni­u­lui sil­vic, mai ales pe cei care îşi per­mit ase­me­nea cri­me con­tra natu­rii.

După inves­ti­ga­ţi­i­le de la faţa locu­lui, am dis­pus ca, până la por­ni­rea şi fina­li­za­rea unei cau­ze pena­le, res­pon­sa­bi­lii dire­cţi să fie sus­pen­da­ţi din fun­cţie.

12771785_1116094525087549_8167915195595957632_oAst­fel, Şeful Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat urmea­ză să-l sus­pen­de din fun­cţie pe șeful Inspe­cţi­ei eco­lo­gi­ce Hân­ceş­ti, Albert Darie și șeful Direc­ți­ei Inspec­ta­re flo­ră şi fau­nă a IES, dl Daniel Zugra­vu, iar direc­to­rul Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” va sus­pen­da șeful ÎS „Hân­cești Sil­va”, dl Ion Hara­lam­pov, ingi­ne­rul sil­vic șef al între­prin­de­rii, dl Ana­tol Iam­po­glo, șeful oco­lu­lui sil­vic „Mere­șe­ni”, Ana­to­lie Untu și cei­lal­ți anga­ja­ți din teri­to­riu impli­ca­ţi — ingi­ne­ri, maiș­tri, pădu­rar etc.

Unul din moti­ve­le pen­tru care am soli­ci­tat tre­ce­rea Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Mediu­lui a fost gra­dul îna­lt de nepă­sa­re din acest sec­tor.

În ace­eași ordi­ne de idei, am decis ca în acest an lici­ta­ți­i­le fores­ti­e­re în câte­va între­prin­de­ri sil­vi­ce să fie efec­tu­a­te sub aus­pi­ci­i­le Minis­te­rul Mediu­lui, sub stric­tă supra­ve­ghe­re, pen­tru a con­sta­ta rea­li­ta­tea din dome­niu”, a men­țio­nat minis­trul Mediu­lui.

Veri­fi­că­ri simi­la­re vor avea loc în toa­te cele 24 de între­prin­de­ri sil­vi­ce din sub­or­di­nea Agenţi­ei „Mol­d­sil­va”.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *