12719397_1116092371754431_6624590177589638864_o

„Afaceri” cu copaci depistate la întreprinderile silvice din subordinea Agenției Moldsilva

Vale­riu Mun­teanu, minis­trul Mediu­lui, a înce­put dat start unei serii de con­troale interne ino­pi­nate la între­prin­de­rile sil­vice din sub­or­di­nea Agenţiei „Mol­d­silva”, pen­tru a „dez­ră­dă­cina vechile năra­vuri exis­tente”.

„Însoţit de şefii Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat şi Agenţiei „Mol­d­silva” am por­nit vineri (26 febru­a­rie, n.r.), la ora 6.00, spre oco­lul sil­vic „Mereşeni” din cadrul Între­prin­de­rii pen­tru sil­vi­cul­tură „Hânceşti-Silva”. Am ales această des­ti­na­ţie de debut din cauza mul­ti­ple­lor sesi­zări par­ve­nite de la cetă­ţe­nii din par­tea locu­lui, în care erau des­crise acţiu­nile penale ale res­pon­sa­bi­li­lor din teri­to­riu.

Con­trol in pădure (Hân­ceşti)Con­trol ino­pi­nat al minis­tru­lui Vale­riu Mun­teanu în cadrul ÎS „Hân­ceşti Silva” (Agen­ția “Mol­d­silva”)

Pos­ted by Minis­te­rul Mediu­lui al Repu­bli­cii Mol­dova on Monday, Febru­ary 29, 2016

Echi­pele for­mate din mem­bri ai gru­pu­lui de con­trol şi ingi­neri sil­vici dele­gaţi din alte între­prin­deri, au pur­ces spre inspec­ta­rea alea­to­rie a unor par­chete tăi­ate în toamna anu­lui tre­cut şi câteva din cele care au fost scoase spre lici­ta­ţie în anul curent.

Tre­buie să recu­nosc că, deşi eram pre­gă­tit, am fost con­ster­nat de amploa­rea feno­me­nu­lui infra­cţio­nal desfă­şu­rat în fon­dul fores­tier şi de bar­ba­ris­mul acto­ri­lor impli­caţi în tăie­rile sil­vice.

Chiar în prima par­celă am des­co­pe­rit o mulţime de urme ascunse ale defri­şă­ri­lor ile­gale — rădă­ci­nile copa­ci­lor tăi­aţi în afara numă­ru­lui erau ascunse sub un strat de pământ, ast­fel că lângă trun­chiu­rile de copaci rete­zaţi legal se ascun­dea încă o pădure de cioate ale copa­ci­lor tăi­aţi ile­gal şi necon­ta­bi­li­zaţi nică­ieri.

Un alt exem­plu de pri­mi­ti­vism infra­cţio­nal des­co­pe­rită de noi în acest ocol sil­vic este arde­rea butu­ru­gi­lor copa­ci­lor tăi­aţi ile­gal — pen­tru a ascunde urmele acti­vi­tă­ţi­lor sale şi pen­tru a dis­truge orice pistă, făp­ta­şii au dat foc trun­chiu­ri­lor de copaci, ast­fel că, dese­ori, rămâ­nea doar amprenta unui copac (şi sâr­mele din anve­lo­pele folo­site pen­tru a întreţine arde­rea). Sub fie­care rug des­co­pe­rit se ascun­dea un rest de copac”, poves­tește Vale­riu Mun­teanu.

Potri­vit minis­tru­lui, preţul unui copac tăiat în această par­celă este în jur de 700 – 1000 de lei. În urma veri­fi­că­ri­lor, doar într-un sin­gur lot au fost găsiți peste 150 de copaci defri­şaţi ili­cit, cu un pre­ju­di­ciu de cel puţin 100 – 150 mii de lei.

Amin­tim că, în toamna anu­lui 2015, Inspec­ția Eco­lo­gică Hân­cești, Garda fores­ti­eră din cadrul Mol­d­silva și repre­zen­tanți ai Direc­ției floră și faună a Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat au veri­fi­cat res­pec­ta­rea cadru­lui nor­ma­tiv la tăie­rile din lotu­rile menţio­nate. Toţi, fără exce­pţie, au con­sta­tat lipsa de aba­teri sub­stanţi­ale.

„Am soli­ci­tat pre­zenţa orga­ne­lor de drept şi, la scurt timp, la faţa locu­lui au ajuns Pro­cu­ro­rul adjunct al raio­nul Hân­ceşti şi comi­sa­ru­lui raio­nal, însoţiţi de gru­pul ope­ra­tiv de ser­vi­ciu, care au docu­men­tat fără­de­le­gile des­co­pe­rite, pen­tru por­ni­rea unei cauze penale.

xIMG_1994În con­ti­nu­are, împre­ună cu repre­zen­tanţii orga­ne­lor de drept, am inspec­tat şi alte sec­toare de pădure, unde am con­sta­tat, cu regret, aba­teri la fel de grave. De exem­plu, am cer­ce­tat câteva loturi defri­şate acum câţiva ani în care după tăieri, con­form docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­tive, au fost plan­taţi ste­jari. Sur­priză însă, după 3-4 ani — nici urmă de ste­jar. În acest caz pre­ju­di­ciul urmează a fi sta­bi­lit ulte­rior, în baza acte­lor de însoţire.

Con­co­mi­tent cu scoa­te­rea la ive­ală a nere­gu­li­lor din fon­du­rile tăi­ate în anii pre­ce­denţi, două echipe inde­pen­dente au făcut cal­cule în lotu­rile scoase la lici­ta­ţie în acest an şi în final, au obţi­nut ace­laţi rezul­tat — dimi­nu­a­rea de două ori a masei lem­noase efec­tive în par­che­tele scoase spre lici­ta­ţie. Într-un caz con­cret, res­pon­sa­bi­lii din Între­prin­de­rea Hân­ceşti Silva au „numă­rat” doar 83 de metri cubi de masă lem­noasă într-un lot scos spre vân­zare, pe când gru­pu­lui nos­tru de con­trol a con­ta­bi­li­zat în acel sec­tor cel puţin 163 de metri cubi.

Prin ase­me­nea scheme infra­cţio­nale fon­dul fores­tier al repu­bli­cii se dimi­nu­ează în fie­care an, însă, se pare că acest fapt puţin îi deran­jează pe ges­tio­na­rii dome­ni­u­lui sil­vic, mai ales pe cei care îşi per­mit ase­me­nea crime con­tra natu­rii.

După inves­ti­ga­ţi­ile de la faţa locu­lui, am dis­pus ca, până la por­ni­rea şi fina­li­za­rea unei cauze penale, res­pon­sa­bi­lii dire­cţi să fie sus­pen­daţi din fun­cţie.

12771785_1116094525087549_8167915195595957632_oAst­fel, Şeful Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat urmează să-l sus­pende din fun­cţie pe șeful Inspe­cţiei eco­lo­gice Hân­ceşti, Albert Darie și șeful Direc­ției Inspec­tare floră şi faună a IES, dl Daniel Zugravu, iar direc­to­rul Agenţiei „Mol­d­silva” va sus­penda șeful ÎS „Hân­cești Silva”, dl Ion Hara­lam­pov, ingi­ne­rul sil­vic șef al între­prin­de­rii, dl Ana­tol Iam­po­glo, șeful oco­lu­lui sil­vic „Mere­șeni”, Ana­to­lie Untu și cei­lalți anga­jați din teri­to­riu impli­caţi — ingi­neri, maiș­tri, pădu­rar etc.

Unul din moti­vele pen­tru care am soli­ci­tat tre­ce­rea Agenţiei „Mol­d­silva” în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Mediu­lui a fost gra­dul înalt de nepă­sare din acest sec­tor.

În ace­eași ordine de idei, am decis ca în acest an lici­ta­ți­ile fores­ti­ere în câteva între­prin­deri sil­vice să fie efec­tu­ate sub aus­pi­ci­ile Minis­te­rul Mediu­lui, sub strictă supra­ve­ghere, pen­tru a con­stata rea­li­ta­tea din dome­niu”, a men­țio­nat minis­trul Mediu­lui.

Veri­fi­cări simi­lare vor avea loc în toate cele 24 de între­prin­deri sil­vice din sub­or­di­nea Agenţiei „Mol­d­silva”.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.