Surpriza PCRM: Cine este Vasile Chirtoca, candidatul comuniștilor la funcția de primar al Chișinăului

Ple­na­ra PCRM a decis ca omul de afa­ce­ri Vasi­le Chir­to­ca să fie can­di­da­tul for­ma­țiu­nii pen­tru func­ția de pri­mar al Chi­și­nă­u­lui. “Este cel mai bun can­di­dat”, a spus lide­rul PCRM, Vla­di­mir Voro­nin, des­pre Chir­to­ca.

Vasi­le Chir­to­ca s-a năs­cut la 20 sep­tem­brie, 1958, în satul Ghi­di­rim, raio­nul Coto­vsc, regiu­nea Ode­sa, într-o fami­lie de peda­go­gi. În anul 1974 a absol­vit școa­la medie în ora­șul Stră­șe­ni. După absol­vi­rea Insti­tu­tu­lui Poli­teh­nic din Ode­sa (1979), și-a înce­put bio­gra­fia de mun­că la Insti­tu­tul de Pro­iec­tă­ri Unio­nal de Stat. Aici a par­curs calea de la ingi­ner, ingi­ner supe­ri­or, con­du­că­tor de grup, inginer-șef de pro­iec­te, până la direc­tor al fili­a­lei din Chi­și­nău a Insti­tu­tu­lui de Stat de Pro­iec­tă­ri din Novo­si­birsc (octom­brie 1989 – apri­lie 1992). 

La înce­pu­tul ani­lor 90 ai seco­lu­lui tre­cut s-a aflat la ori­gi­ni­le pie­ței de valo­ri din Repu­bli­ca Mol­do­va, nume­le său este prin­tre fon­da­to­rii Bur­sei de Valo­ri a Mol­do­vei. Mem­bru al Con­si­li­u­lui Con­fe­de­ra­ți­ei Națio­na­le a Patro­na­te­lor din Mol­do­va, cava­ler al ordi­ne­lor “Glo­ria Mun­cii” și “Ște­fan cel Mare și Sfânt”. Este căsă­to­rit cu Valen­ti­na și are doi fecio­ri: Ale­xei și Vla­di­slav.

În anul 1989 V.chirtoca a fon­dat fir­ma coo­pe­ra­tis­tă tehnico-științifică «Голубая волна», care acti­va în dome­ni­ul pro­iec­tă­rii și con­struc­ți­ei sis­te­me­lor de epu­ra­re a ape­lor rezi­du­a­le, pro­ve­ni­te din acti­vi­ta­tea între­prin­de­ri­lor indus­tri­a­le. În pre­zent aceas­tă com­pa­nie se numeș­te ”DAAC Ecoplant”S.R.L. și se ocu­pă de imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor ce țin de agri­cul­tu­ra eco­lo­gi­că.

În a. 1992 a deve­nit pre­șe­din­te­le con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re a soci­e­tă­ții pe acțiu­ni POLIPROIECT și Direc­tor gene­ral al pri­mei com­pa­nii finan­ci­a­re din Repu­bli­ca Mol­do­va – DAAC Invest, deți­nă­toa­rea licen­ței nr.1 pen­tru drep­tul de a acti­va pe Pia­ța Valo­ri­lor Mobi­li­a­re a țării. 

În a.1994 a fon­dat Soci­e­ta­tea pe acțiu­ni DAAC-Hermes. În peri­oa­da, când în Repu­bli­ca Mol­do­va s-a des­fă­șu­rat pri­va­ti­za­rea în masă, a cre­at fon­dul de inves­ti­ții pen­tru pri­va­ti­za­re DAAC-Hermes, care ulte­ri­or a deve­nit unul din­tre cele mai impor­tan­te gru­pu­ri financiar-industriale din Repu­bli­ca Mol­do­va, numit ”DAAC Her­mes grup”S.A.

Ast­fel, Chir­to­ca a par­ti­ci­pat activ și nemij­lo­cit la apa­ri­ția pri­me­lor rela­ții de pia­ță în Repu­bli­ca Mol­do­va. Între­prin­de­ri­le, admi­nis­tra­te de V.Chirtoca, s-au con­sti­tu­it într-un grup financiar-industrial, com­pus din cir­ca 40 agen­ți eco­no­mi­ci având o stra­te­gie de dezvol­ta­re comu­nă. Aces­tea acti­vea­ză cu suc­ces în diver­se ramu­ri ale eco­no­mi­ei mol­do­ve­nești, cum ar fi: con­struc­ția de mași­ni, fabri­ca­rea pro­du­se­lor cos­me­ti­ce și de par­fu­me­rie, repa­ra­rea și deser­vi­rea teh­ni­cii agri­co­le, păs­tra­rea și pro­ce­sa­rea cul­tu­ri­lor cere­a­li­ere, comer­ci­a­li­za­rea și deser­vi­rea auto­mo­bi­le­lor, teh­no­lo­gi­i­le infor­ma­țio­na­le, ș.a.

Cifra de afa­ce­ri a Com­pa­niei în 2013 a depă­șit 100 mln. Euro, numă­rul locu­ri­lor de mun­că cre­a­te – pes­te 2000.

Vasi­le Chir­to­ca este maes­tru în sport la box. În anul 1993 a fost ales Pre­șe­din­te al Fede­ra­ți­ei de Box din Mol­do­va.

În 1994 a fost ini­ția­to­rul creă­rii Aso­ci­a­ți­ei par­ti­ci­pan­ți­lor pro­fe­si­o­niș­ti ai pie­ței valo­ri­lor mobi­li­a­re și copre­șe­din­te al aces­te­ia pe par­cur­sul între­gii peri­oa­de de exis­ten­ță a ei, iar în 1997 a fost prin­tre fon­da­to­rii și copre­șe­din­ții par­ti­du­lui poli­tic “Fur­ni­ca”.

În peri­oa­da ani­lor 1998 — 2000 este mem­bru al con­si­li­u­lui poli­tic al Par­ti­du­lui Demo­crat. – între anii 1997 și 2000 este mem­bru al Con­si­li­u­lui Eco­no­mic pe lân­gă Pre­șe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va. – între anii 2004 și 2008 – mem­bru al con­si­li­u­lui eco­no­mic pe lân­gă Prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­do­va. – pe par­cur­sul mul­tor ani este mem­bru al Pre­zi­di­u­lui Con­fe­de­ra­ți­ei Națio­na­le a Patro­na­te­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. =Tenuță Unionistu dela Tighina

  SIS-temul de Ocu­pa­ție din Basa­ra­bia:
  ASASINATE LA COMANDĂ con­tra Marii Re-Uniri cu Româ­nia:
  O A DOUA DECAPITARE A ELITEI NOASTRE UNIONISTE
  ÎN ULTIMII 25 DE ANI : 1990-2015
  / PRIMA FIIND DEPORTĂRILE ŞI GENOCIDUL DIN ANII 1940
  COMISE DE OCUPAȚIA RUSEASCĂ
  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – – —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  Notă:
  a)
  O OTRAVĂ nede­pis­ta­bi­lă
  se intro­du­ce în mân­ca­re sau bău­tu­ră
  care pro­voa­că ulte­ri­or ATACUL CEREBRAL / = INFARCT /
  şi nu lasă alte urme !
  b)
  vic­ti­ma este urmă­ri­tă SIS-tematic apoi se orga­ni­zea­ză
  un acci­dent la coman­dă: o masi­nă tero­ris­tă cu faru­ri spe­ci­a­le orbi­toa­re apa­re in față, și asfel se insce­nea­ză „acci­den­tul” !
  c)
  mai nou:
  se însce­nea­za sinu­ci­de­rea, prin împuș­ca­re
  sau alte mij­loa­ce psi­ho­tro­ni­ce.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  80.
   – ANDRIEȘ SÂRBU / 1950, Chi­şi­nău -14 apri­lie 2000/,
  Un alt Mar­tir Uni­o­nist asa­si­nat PSIHOTRONIC
  în ate­li­e­rul său de pe str. Dimo prin atac de cord la coman­dă şi la dis­tanţă:
  Copi­lul Soa­re­lui plas­ti­ci­an român basa­ra­bean con­si­de­rat peri­col soci­al in anii URSS,
  mar­gi­na­li­zat şi apoi mal­tra­tat la spi­ta­lul de boli psi­hi­ce și în puş­că­ria comu­nis­tă.
  Stu­dii spe­cia­li­za­te la Sankt-Petersburg şi in Esto­nia.
  La ince­pu­tul ani­lor 1990 a for­mat Gru­pul celor ZECE,
  in vede­rea racor­da­rii artis­tu­lui plas­tic de la noi con­tex­tu­lui actu­al al cul­tu­rii uni­ver­sa­le.
  O Inte­gra­re într-o struc­tu­ră con­sti­tu­i­tă în Româ­nia,
  iar prin Romă­nia – în cea a con­tex­tu­lui euro­pean”.
  Tudor Bra­ga, cri­tic :
  „Mol­do­va de Est a seco­lu­lui XX va fi repre­zen­ta­tă în con­cer­tul uma­ni­tă­ţii
  de ling­vis­tul Eugen Cose­riu şi de artis­tul Andrei Sâr­bu„.
   – „Andri­eş apă­rea ca tri­mi­sul unei alte lumi, tipa­jul unei boe­me prac­tic ine­xis­ten­te la noi. El vor­bea o lim­bă româ­neas­că pură, ema­na­toa­re de lumi­nă şi căl­du­ră sufle­teas­că – un exci­tant sigur de tur­ba­re a supra­ve­ghe­to­ri­lor “ordi­nii publi­ce” de atun­ci, fie stră­i­ni înă­i­mi­ţi, fie ai noş­tri, man­cur­ti­za­ţi. Ast­fel, pola­ri­ta­tea con­flic­tu­lui individ-societate, în cazul lui Andrei, deve­ni pro­gra­ma­tă de chiar soci­e­ta­tea nedreap­tă în ati­tu­di­ne, iar sacri­fi­ca­rea indi­vi­du­lui pe “alta­rul igno­ranţei” era ca şi ine­vi­ta­bi­lă în ace­le tim­pu­ri. L-au sal­vat măria sa cazul şi bună­vo­inţa câtor­va oame­ni, l-au sal­vat pen­tru a mar­ca spi­ri­tu­a­li­ta­tea noas­tră, dar şi a celor care l-au ren­e­gat. /Dr. Ghe­or­ghe Mar­da­re, Hano­vra, Ianuarie- 2008/
  N.B.
  Citiți aici un arti­col scris de daco­lo­gul Andrei Var­tic
  des­pre geno­ci­dul eli­tei inte­lec­tu­a­le est-moldovene
  şi des­pre Re-Unirea noas­tră natu­ra­lă
  cu Patria stră­moşeas­că vechea Dacie actu­a­la Romă­nie:
  http://www.gid-romania.com/Articolb.asp?ID=4590
  P.S.
  O între­ba­re –
  Oare de ce Pre­șe­din­te­le RM Nico­lae Timofte
  și depu­ta­tul lider PL Vicu Unti­lă,
  pre­șe­din­te­le Comi­si­ei pt. Secu­ri­ta­tea Națio­na­lă din Par­la­men­tul RM,
  nu-i invi­tă le Chi­și­nău pt. a crea o CELULĂ de SALVGARDARE
  pe gene­ra­lul Emil Stră­i­nu și gene­ra­lul Mir­cea Che­la­ru din Bucu­rești,
  ambii mari spe­cia­liș­ti în arme psi­ho­tro­ni­ce pt. a cotra­ca­ra
  Geno­ci­dul psi­ho­tro­nic con­tra inte­lec­tu­a­li­lor româ­ni est -mol­do­ve­ni
  din par­tea Coman­do­u­lui Tero­rist Ruso­fon Uci­gă­tor Voro­nist
  Dodo­nist Comu­nist Ocu­pant etc. cu sedi­ul la Tiras­pol ?

  Link la comen­ta­riu­Vi­ne­ri, 24 Apri­lie 2015 13:49 pos­tat de Inga

  Foa­ie ver­de, lobo­dă… Cât timp s-a aflat în

 2. Pingback: MAREA PĂCĂLEALĂ. Vasile Chirtoca, primar pe Bonuri Patrimoniale | stirilocale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *