441-dragutanu

Înainte de demisie, la Nobil, Drăguțanu s-a întâlnit în secret cu Andrian Candu

Dumi­nică, 20 sep­tem­brie 2015, Dorin Dră­gu­țanu, guver­na­to­rul Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei s-a întâl­nit cu Andrian Candu, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui. Întâl­ni­rea a fost una neo­fi­ci­ală și a avut loc la res­ta­u­ran­tul hote­lu­lui Nobil din cen­trul Capi­ta­lei.

Sur­sele ZdG pre­ci­zează că cei doi au ajuns sepa­rat la res­ta­u­rant în jurul orei 16.00 și au stat până după ora 23, într-un loc dosit de ochii celor pre­zenți. Pre­ci­zăm că loca­lul unde a avut loc întâl­ni­rea apar­ține nașu­lui de cunu­nie al speaker-ului Candu, prim-vicepreședintelui PD, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc.

Luni, adică a doua zi după această întâl­nire, Dorin Dră­gu­țanu și-a pre­zen­tat demi­sia. Deci­zia a fost cata­lo­gată de mai mulți experți drept una sur­prin­ză­toare, pen­tru că a sur­ve­nit în aju­nul vizi­tei repre­zen­tan­ți­lor Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal la Chi­și­nău, care urmau să dis­cute, inclu­siv cu guver­na­to­rul, un even­tual împru­mut pen­tru țara noas­tră.

Am încer­cat să aflăm des­pre ce au dis­cu­tat cei doi și dacă întâl­ni­rea a influ­en­țat deci­zia lui Dră­gu­țanu de a părăsi pos­tul după șase ani de guver­nare a Băn­cii.

După ape­luri repe­tate, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui a răs­puns la tele­fon și ne-a acu­zat de „insis­tență obraz­nică”. Între­bat des­pre ce a dis­cu­tat cu guver­na­to­rul demi­sio­nar, acesta a evi­tat un răs­puns. El nu a con­fir­mat, dar nici nu a negat întâl­ni­rea. Mai mult, speaker-ul ne-a reco­man­dat să ape­lăm Ser­vi­ciul de presă al insti­tu­ției atunci când apar între­bări.

Ulte­rior, am con­tac­tat Ser­vi­ciul de presă al Par­la­men­tu­lui pen­tru a obține pe această cale un oare­care răs­puns. Am dis­cu­tat cu Vic­to­ria Ocară, con­si­li­e­rul pre­șe­din­te­lui, care ne-a con­fir­mat că ce doi s-au întâl­nit. Doar că, luni, 21 sep­tem­brie, în biroul lui Candu, după ce Dră­gu­țanu a sus­ți­nut con­fe­rința de presă în cadrul căreia și-a anun­țat demi­sia și nu dumi­nică.

Cu refe­rire la întâl­ni­rea de dumi­nică, con­si­li­e­rul speaker-ului a decla­rat că nu cunoaște nimic, deo­a­rece dumi­nica este zi de odihnă. Ulte­rior, Vic­to­ria Ocară a reve­nit cu un apel și a con­fir­mat întâl­ni­rea. Ocară sus­ține că aceasta a avut loc dumi­nică, “la soli­ci­ta­rea expresă a guver­na­to­ru­lui într-un local pri­vat din Capi­tală, fapt con­fir­mat de pre­șe­dinte în cadrul unei emi­siuni TV”. Dis­cu­ția a vizat, inclu­siv demi­sia anun­țată a doua zi de Dră­gu­țanu și s-a des­fă­șu­rat în acel local pri­vat, și nu în biro­u­rile de ser­vi­ciu, pen­tru că era zi de odihnă. “Dl pre­șe­dinte a avut și luni dimi­neața (tot îna­inte de demi­sie) o întâl­nire cu cei doi repre­zen­tanți ai BNM, care a vizat, la fel, demi­sia aces­tora”, ne-a con­fir­mat Vic­to­ria Ocară.

Încer­că­rile nume­roase de a dis­cuta subiec­tul cu Dorin Dră­gu­țanu nu s-au sol­dat cu suc­ces. Guver­na­to­rul nu a răs­puns la tele­fo­nul său mobil. Am urmat ace­eași tac­tică și am soli­ci­tat Ser­vi­ci­u­lui de presă al BNM un răs­puns ofi­cial. Ofi­țe­rul de presă ne-a asi­gu­rat că revine cu un apel pen­tru a ne trans­mite decla­ra­ția șefu­lui demi­sio­nar. Nu am pri­mit niciun sunet, așa că am insis­tat. De această dată ofi­țe­rul de presă a decla­rat că a anun­țat guver­na­to­rul des­pre soli­tă­rile noas­tre, dar acesta este prea ocu­pat cu atri­bu­ți­ile func­ției și nu are timp, deo­cam­dată, pen­tru a răs­punde pre­sei. În această seară, BNM a anun­țat că Dră­gu­țanu este ple­cat din țară, fiind la Tbi­lisi, la o reu­niune a guver­na­to­ri­lor.

candAmin­tim că, spea­ke­rul Andrian Candu și-a expri­mat, cel puțin ofi­cial, nemul­țu­mi­rea pri­vind demi­sia pri­pită a șefu­lui BNM. Acesta afirma la înce­pu­tul săp­tămâ­nii că hotă­rârea tre­buia să fie anun­țată cu trei luni mai devreme, îna­inte de a se vorbi des­pre această hotă­râre în public. „Demi­sia lui Dră­gu­țanu și a lui Molo­șag nu va ajuta cu nimic țara. Dim­po­trivă, aceste demi­sii ar putea să afec­teze și mai mult țara. Există anu­mite ris­curi.”, a decla­rat Candu ime­diat după anun­ța­rea demi­siei guver­na­to­ru­lui.

Pre­ci­zăm că, Andrian Candu și Dorin Dră­gu­țanu se cunosc de cel puțin 13 ani. Între 1998 și 2009, Dorin Dră­gu­țanu a ocu­pat mai multe func­ții de con­du­cere în cadrul com­pa­niei de audit Pri­cewa­ter­Ho­u­se­Co­o­pers Mol­dova (PwC Mol­dova). În ace­eași com­pa­nie a acti­vat și Adrian Candu în peri­oada 2002-2010, în cali­tate de mana­ger senior. Pre­ci­zăm că între 2003-2005 Dră­gu­țanu a ocu­pat pos­tul de Mana­ger de Țară în com­pa­nia PwC Mol­dova. Res­pec­tiv, Candu s-a aflat în sub­or­di­nea lui Dră­gu­țanu.

Potri­vit unor surse, anume rela­ția din­tre Andrian Candu și Dorin Dră­gu­țanu l-a pro­pul­sat pe ulti­mul în func­ția de guver­na­tor al BNM. Ace­leași surse sus­țin că între Mihai Ghimpu, lide­rul PL și Dorin Dră­gu­țanu, guver­na­to­rul demi­sio­nar nu există nicio rela­ție de rude­nie, așa cum s-a spe­cu­lat în presă încă din momen­tul numi­rii aces­tuia la șefia BNM, în noiem­brie 2009.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Andrei Tur­can

  Si ce asa mare stire. De parca nu sau mai intil­nit si pina acum cei care detin func­tii de rang inalt in stat.

  • Ser­ghey

   de pe uni­me­dia ai venit?

  • nyk­kooo

   Cum tie nu iti pare deloc sus­pect fap­tul ca cu o zi ina­inte de a da demi­sia , Candu s-a intil­nit cu el si au stat juma­tate de zi la sfat ? Oare asta nu ridica semne de intre­bare ca demi­sia nu si-a dat din pro­pria ini­ti­a­tiva asa cum zice el si ca a fost pus de Pla­ha­t­niuc de exem­plu sa faca asta ?

 • Ana Cio­ra­nica

  Si daca sefu par­la­men­tu­lui si sefu ban­cii nati­oanle s-au vazut asta ce inseamna? Si Vald Filat s-a vazut cu Vic­tor Topa in Ger­ma­nia – asta ce inseamna ca Filat con­duce Plat­forma DA. Eu m-as mai gandi…

  • nyk­kooo

   vad ca eshti mare “acti­vista” pe dife­rite foru­muri , si ca prin minune toate comen­ta­ri­ile tale sunt pro Pla­ha­t­niuc , rushine sa va fie lin­ga­i­lor , ca sigur nu crezi in cea ce scrii dar shtii ca iti este bine cu situ­a­tia asta quo si te tii de tre­uca cu mai­nele si picioa­rele. Rushine

 • andrei balan

  Pina acum toti cereau demi­sia lui Dra­gu­tanu, acum ca si-a dat demi­sia, unii cauta moti­vele…

  • nyk­kooo

   ba ton­tule, demi­sia si sa fie anche­tat si even­tual pedep­sit, simti dife­renta sau te faci ca nu o vezi !!!???

 • Has­deu Has­deu

  Min­ci­noși. Acum doar ei vor crede în min­ciu­nile lor. Sau… mai sunt dori­tori? Mai sunt dori­tori să-i voteze, ști­ind că sunt min­ci­noși și hoți? Sau cât bagă-n pungă sunt buni, iar când iau cu sacul, hai la pro­teste!

 • Vasile Rosca

  Ban­diți !!!

 • ion mer­caru

  Eu cred ca s-a dat o lovi­tura atat guvernului;apoi primului-ministru si in final s-a dorit blo­ca­jul finan­ciar al Mol­do­vei pt;a ne veni un aju­tor de la rusi;dar nimeni nu s-a gan­dit la Roma­nia cu sedinta comuna cu guver­nul nos­tru care ne-a ofe­rit impru­mu­tul de 150 de mili­oane cu dobanda de 1,5% pe an ram­bu­r­sat in 5 ani….

 • Simion

  Cuib de vipere, Junta este acest club (ig)NOBIL. Vai de nea­mul care are ase­me­nea con­du­ca­tori ka Kandu! Un coiot tur­bat care aten­teaza impo­triva sta­tu­lui, un scor­pion infect care tra­deaza inte­re­sele pro­prie tari, un jiha­dist rapace care con­spira si sabo­teaza pen­tru a ingrosa cli­ma­tul de inse­cu­ri­tate si insta­bi­li­tate. Un imberb cu pri­vire buli­hara si minte nesa­na­toasa, spalt de oculta sata­nica a “Nasu­lui”. Si inca mai are obraz­ni­cia sa spuna ca este poli­ti­cian. Numai un cap tul­bure devine talhar poli­tic