Înainte de demisie, la Nobil, Drăguțanu s-a întâlnit în secret cu Andrian Candu

Dumi­ni­că, 20 sep­tem­brie 2015, Dorin Dră­gu­ța­nu, guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei s-a întâl­nit cu Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui. Întâl­ni­rea a fost una neo­fi­ci­a­lă și a avut loc la res­ta­u­ran­tul hote­lu­lui Nobil din cen­trul Capi­ta­lei.

Sur­se­le ZdG pre­ci­zea­ză că cei doi au ajuns sepa­rat la res­ta­u­rant în jurul orei 16.00 și au stat până după ora 23, într-un loc dosit de ochii celor pre­zen­ți. Pre­ci­zăm că loca­lul unde a avut loc întâl­ni­rea apar­ți­ne nașu­lui de cunu­nie al speaker-ului Can­du, prim-vicepreședintelui PD, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc.

Luni, adi­că a doua zi după aceas­tă întâl­ni­re, Dorin Dră­gu­ța­nu și-a pre­zen­tat demi­sia. Deci­zia a fost cata­lo­ga­tă de mai mul­ți exper­ți drept una sur­prin­ză­toa­re, pen­tru că a sur­ve­nit în aju­nul vizi­tei repre­zen­tan­ți­lor Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal la Chi­și­nău, care urmau să dis­cu­te, inclu­siv cu guver­na­to­rul, un even­tu­al împru­mut pen­tru țara noas­tră.

Am încer­cat să aflăm des­pre ce au dis­cu­tat cei doi și dacă întâl­ni­rea a influ­en­țat deci­zia lui Dră­gu­ța­nu de a pără­si pos­tul după șase ani de guver­na­re a Băn­cii.

După ape­lu­ri repe­ta­te, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui a răs­puns la tele­fon și ne-a acu­zat de „insis­ten­ță obraz­ni­că”. Între­bat des­pre ce a dis­cu­tat cu guver­na­to­rul demi­sio­nar, aces­ta a evi­tat un răs­puns. El nu a con­fir­mat, dar nici nu a negat întâl­ni­rea. Mai mult, speaker-ul ne-a reco­man­dat să ape­lăm Ser­vi­ci­ul de pre­să al insti­tu­ți­ei atun­ci când apar între­bă­ri.

Ulte­ri­or, am con­tac­tat Ser­vi­ci­ul de pre­să al Par­la­men­tu­lui pen­tru a obți­ne pe aceas­tă cale un oare­ca­re răs­puns. Am dis­cu­tat cu Vic­to­ria Oca­ră, con­si­li­e­rul pre­șe­din­te­lui, care ne-a con­fir­mat că ce doi s-au întâl­nit. Doar că, luni, 21 sep­tem­brie, în biro­ul lui Can­du, după ce Dră­gu­ța­nu a sus­ți­nut con­fe­rin­ța de pre­să în cadrul căre­ia și-a anun­țat demi­sia și nu dumi­ni­că.

Cu refe­ri­re la întâl­ni­rea de dumi­ni­că, con­si­li­e­rul speaker-ului a decla­rat că nu cunoaș­te nimic, deo­a­re­ce dumi­ni­ca este zi de odih­nă. Ulte­ri­or, Vic­to­ria Oca­ră a reve­nit cu un apel și a con­fir­mat întâl­ni­rea. Oca­ră sus­ți­ne că aceas­ta a avut loc dumi­ni­că, “la soli­ci­ta­rea expre­să a guver­na­to­ru­lui într-un local pri­vat din Capi­ta­lă, fapt con­fir­mat de pre­șe­din­te în cadrul unei emi­siu­ni TV”. Dis­cu­ția a vizat, inclu­siv demi­sia anun­ța­tă a doua zi de Dră­gu­ța­nu și s-a des­fă­șu­rat în acel local pri­vat, și nu în biro­u­ri­le de ser­vi­ciu, pen­tru că era zi de odih­nă. “Dl pre­șe­din­te a avut și luni dimi­nea­ța (tot îna­in­te de demi­sie) o întâl­ni­re cu cei doi repre­zen­tan­ți ai BNM, care a vizat, la fel, demi­sia aces­to­ra”, ne-a con­fir­mat Vic­to­ria Oca­ră.

Încer­că­ri­le nume­roa­se de a dis­cu­ta subiec­tul cu Dorin Dră­gu­ța­nu nu s-au sol­dat cu suc­ces. Guver­na­to­rul nu a răs­puns la tele­fo­nul său mobil. Am urmat ace­eași tac­ti­că și am soli­ci­tat Ser­vi­ci­u­lui de pre­să al BNM un răs­puns ofi­ci­al. Ofi­țe­rul de pre­să ne-a asi­gu­rat că revi­ne cu un apel pen­tru a ne trans­mi­te decla­ra­ția șefu­lui demi­sio­nar. Nu am pri­mit niciun sunet, așa că am insis­tat. De aceas­tă dată ofi­țe­rul de pre­să a decla­rat că a anun­țat guver­na­to­rul des­pre soli­tă­ri­le noas­tre, dar aces­ta este prea ocu­pat cu atri­bu­ți­i­le func­ți­ei și nu are timp, deo­cam­da­tă, pen­tru a răs­pun­de pre­sei. În aceas­tă sea­ră, BNM a anun­țat că Dră­gu­ța­nu este ple­cat din țară, fiind la Tbi­li­si, la o reu­niu­ne a guver­na­to­ri­lor.

candAmin­tim că, spea­ke­rul Andri­an Can­du și-a expri­mat, cel puțin ofi­ci­al, nemul­țu­mi­rea pri­vind demi­sia pri­pi­tă a șefu­lui BNM. Aces­ta afir­ma la înce­pu­tul săp­tămâ­nii că hotă­rârea tre­bu­ia să fie anun­ța­tă cu trei luni mai devre­me, îna­in­te de a se vor­bi des­pre aceas­tă hotă­râre în public. „Demi­sia lui Dră­gu­ța­nu și a lui Molo­șag nu va aju­ta cu nimic țara. Dim­po­tri­vă, aces­te demi­sii ar putea să afec­te­ze și mai mult țara. Exis­tă anu­mi­te ris­cu­ri.”, a decla­rat Can­du ime­di­at după anun­ța­rea demi­si­ei guver­na­to­ru­lui.

Pre­ci­zăm că, Andri­an Can­du și Dorin Dră­gu­ța­nu se cunosc de cel puțin 13 ani. Între 1998 și 2009, Dorin Dră­gu­ța­nu a ocu­pat mai mul­te func­ții de con­du­ce­re în cadrul com­pa­niei de audit Pri­cewa­ter­Ho­u­se­Co­o­pers Mol­do­va (PwC Mol­do­va). În ace­eași com­pa­nie a acti­vat și Adri­an Can­du în peri­oa­da 2002-2010, în cali­ta­te de mana­ger seni­or. Pre­ci­zăm că între 2003-2005 Dră­gu­ța­nu a ocu­pat pos­tul de Mana­ger de Țară în com­pa­nia PwC Mol­do­va. Res­pec­tiv, Can­du s-a aflat în sub­or­di­nea lui Dră­gu­ța­nu.

Potri­vit unor sur­se, anu­me rela­ția din­tre Andri­an Can­du și Dorin Dră­gu­ța­nu l-a pro­pul­sat pe ulti­mul în func­ția de guver­na­tor al BNM. Ace­leași sur­se sus­țin că între Mihai Ghim­pu, lide­rul PL și Dorin Dră­gu­ța­nu, guver­na­to­rul demi­sio­nar nu exis­tă nicio rela­ție de rude­nie, așa cum s-a spe­cu­lat în pre­să încă din momen­tul numi­rii aces­tu­ia la șefia BNM, în noiem­brie 2009.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

11 comentarii

 1. Andrei Turcan

  Si ce asa mare sti­re. De par­ca nu sau mai intil­nit si pina acum cei care detin func­tii de rang inalt in stat.

  • nykkooo

   Cum tie nu iti pare deloc sus­pect fap­tul ca cu o zi ina­in­te de a da demi­sia , Can­du s-a intil­nit cu el si au stat juma­ta­te de zi la sfat ? Oare asta nu ridi­ca sem­ne de intre­ba­re ca demi­sia nu si-a dat din pro­pria ini­ti­a­ti­va asa cum zice el si ca a fost pus de Pla­ha­t­niuc de exem­plu sa faca asta ?

 2. Ana Cioranica

  Si daca sefu par­la­men­tu­lui si sefu ban­cii nati­oan­le s-au vazut asta ce inseam­na? Si Vald Filat s-a vazut cu Vic­tor Topa in Ger­ma­nia – asta ce inseam­na ca Filat con­du­ce Plat­for­ma DA. Eu m-as mai gan­di…

  • nykkooo

   vad ca esh­ti mare “acti­vis­ta” pe dife­ri­te foru­mu­ri , si ca prin minu­ne toa­te comen­ta­ri­i­le tale sunt pro Pla­ha­t­niuc , rushi­ne sa va fie lin­ga­i­lor , ca sigur nu cre­zi in cea ce scrii dar shtii ca iti este bine cu situ­a­tia asta quo si te tii de tre­u­ca cu mai­ne­le si picioa­re­le. Rushi­ne

 3. andrei balan

  Pina acum toti cereau demi­sia lui Dra­gu­ta­nu, acum ca si-a dat demi­sia, unii cau­ta moti­ve­le…

  • nykkooo

   ba ton­tu­le, demi­sia si sa fie anche­tat si even­tu­al pedep­sit, sim­ti dife­ren­ta sau te faci ca nu o vezi !!!???

 4. Hasdeu Hasdeu

  Min­ci­noși. Acum doar ei vor cre­de în min­ciu­ni­le lor. Sau… mai sunt dori­to­ri? Mai sunt dori­to­ri să-i vote­ze, ști­ind că sunt min­ci­noși și hoți? Sau cât bagă-n pun­gă sunt buni, iar când iau cu sacul, hai la pro­tes­te!

 5. ion mercaru

  Eu cred ca s-a dat o lovi­tu­ra atat guvernului;apoi primului-ministru si in final s-a dorit blo­ca­jul finan­ci­ar al Mol­do­vei pt;a ne veni un aju­tor de la rusi;dar nime­ni nu s-a gan­dit la Roma­nia cu sedin­ta comu­na cu guver­nul nos­tru care ne-a ofe­rit impru­mu­tul de 150 de mili­oa­ne cu doban­da de 1,5% pe an ram­bu­r­sat in 5 ani….

 6. Simion

  Cuib de vipe­re, Jun­ta este acest club (ig)NOBIL. Vai de nea­mul care are ase­me­nea con­du­ca­to­ri ka Kan­du! Un coiot tur­bat care aten­tea­za impo­tri­va sta­tu­lui, un scor­pi­on infect care tra­dea­za inte­re­se­le pro­prie tari, un jiha­dist rapa­ce care con­spi­ra si sabo­tea­za pen­tru a ingro­sa cli­ma­tul de inse­cu­ri­ta­te si insta­bi­li­ta­te. Un imberb cu pri­vi­re buli­ha­ra si min­te nesa­na­toa­sa, spalt de ocul­ta sata­ni­ca a “Nasu­lui”. Si inca mai are obraz­ni­cia sa spu­na ca este poli­ti­ci­an. Numai un cap tul­bu­re devi­ne talhar poli­tic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *