Dodon „se pregătește” pentru vizita Patriarhului Kiril în R. Moldova

Igor Dodon, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, s-a întâl­nit astăzi cu ÎS Mitro­po­lit Vla­di­mir la Mănăs­ti­rea Căpri­a­na.

Cei doi au dis­cu­tat des­pre pre­gă­ti­ri­le pen­tru vizi­ta ofi­ci­a­lă a Patri­ar­hu­lui Kiril în R. Mol­do­va, care va avea loc în a 2-a jumă­ta­te a anu­lui 2017. „Căpri­a­na – satul de baș­ti­nă al mamei mele, are o însem­nă­ta­te deo­se­bi­tă atât pen­tru fami­lia mea, cât și pen­tru mine per­so­nal. Anu­me de aici, în luna august 2016, am lan­sat cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri pre­zi­den­ți­a­le”, a scris Dodon pe o rețea de soci­a­li­za­re, pos­tând o serie de foto­gra­fii.

Men­țio­năm că, la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, Igor Dodon a ple­cat într-o călă­to­rie în Iran, în cali­ta­te de șef al Fede­ra­ți­ei națio­na­le de Șah. El a pos­tat pe pagi­na sa de Face­bo­ok un text în lim­ba rusă și câte­va poze de la des­chi­de­rea Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de Șah Femi­nin, în care apa­re pe fun­da­lul unui dra­pel mol­do­ve­ne­sc, în care vul­tu­rul nu mai ține cru­cea în cioc. Fiind cri­ti­cat dur de „cen­zu­ra­rea” dra­pe­lu­lui, mai ales că se pre­zin­tă ca un ade­vă­rat cava­ler al orto­do­xi­ei, Igor Dodon a repli­cat că nu ține de obli­ga­ția pre­șe­din­te­lui să pună un dra­pel.  Mitro­po­lia nu a venit cu nicio reac­ție.

Amin­tim că, în ulti­mii ani, Igor Dodon s-a afi­șat în nenu­mă­ra­te rân­du­ri ca un expo­nent de vază al orto­do­xi­ei.

În anul tre­cut, în cali­ta­te de lider soci­a­list, s-a pre­o­cu­pat de pele­ri­na­jul unei icoa­ne de la Mosco­va prin toa­tă Mol­do­va, dar și alte acțiu­ni de cult.

Mitro­po­li­tul Mol­do­vei, Vla­di­mir, l-a sus­ți­nut public în cadrul cam­pa­niei elec­to­ra­le, decla­rând că ”îi mul­țu­mim că este un activ creș­tin al Bise­ri­cii noas­tre orto­do­xe”.

La sfâr­și­tul anu­lui 2016, după ce a fost ales pre­șe­din­te, una din­tre pri­me­le sale întâl­ni­ri a fost cu cle­ri­cii, par­ti­ci­pând și la eve­ni­men­te reli­gi­oa­se, unde a decla­rat: „Noi tre­bu­ie să facem tot posi­bi­lul ca să păs­trăm cre­din­ța noas­tră orto­do­xă, să nu per­mi­tem unor valo­ri stră­i­ne să fie imple­men­ta­te în Mol­do­va”.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. ciubuc ion

    Dodon este total sub papu­cul Rusiei,iar cre­din­ta orto­do­xa de sub­or­do­na­re rusa il aju­ta in popo­rul nein­for­mat atat ruso­fon cat si moldovean.dar total fie antiroman,fie anti­or­to­dox pe rit nou de la Bucuresti,Eu zic ca aces­ta vizi­ta are sco­pul de a ridi­ca popu­la­ri­ta­tea lui Dodon si a stran­ge mai mult lega­tu­ra intre bise­ri­ca Mol­do­vei si cea a Rusiei,care incear­ca sa se impu­na si in Geor­gia care era sa rama­na fara patriarh,care tre­bu­ia ucis cu cia­nu­ra de un sub­or­do­nat in spi­ta­lul din Germania,asa cum s-a rezol­vat si cu spi­o­nul din Anglia,metode kgb-iste,,,

  2. lelea

    Nimic nou sub soare.Diavolul tre­bu­ie sa-si spu­na cuvin­tul pina la sfirsit.El e coe­rent nu ca noi.Azi spu­nem, una mii­ne facem alta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *