APEL public către premierul Filip, privind recensământul din 2014

Apel Public: „În mai 2014 s-a desfă­şu­rat Recen­sămân­tul popu­la­ţi­ei şi al locu­inţe­lor din R. Mol­do­va, însă până în pre­zent rezul­ta­te­le aces­tu­ia aşa şi nu au fost făcu­te publi­ce. Con­si­de­răm că, peri­oa­da de timp de pes­te un an şi 10 luni este exce­siv de mare şi nu jus­ti­fi­că ina­cţiu­ni­le Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­ti­că pri­vind publi­ca­rea rezul­ta­te­lor recen­sămân­tu­lui.

Conş­ti­en­ti­zăm fap­tul că, orga­ni­za­rea recen­sămin­te­lor este impor­tan­tă pen­tru ela­bo­ra­rea cer­ce­tă­ri­lor, acti­vi­tă­ţi­lor de mar­ke­ting şi pla­ni­fi­ca­re. Mai mult decât atât, con­si­de­răm că rezul­ta­te­le recen­sămin­te­lor sunt extrem de impor­tan­te pen­tru asi­gu­ra­rea şi con­tro­lul lega­li­tă­ţii unor ast­fel de exer­ci­ţii demo­cra­ti­ce pre­cum ple­bis­ci­te­le şi ale­ge­ri­le, eva­lu­a­rea ris­cu­ri­lor pri­vind secu­ri­ta­tea naţio­na­lă etc. În acest con­text, cerem Guver­nu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va să urgen­te­ze pre­zen­ta­rea publi­cu­lui larg a rezul­ta­te­lor Recen­sămân­tul popu­la­ţi­ei şi al locu­inţe­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va din 2014.

Sem­na­ta­ri:
ADEPT
Aso­ci­a­ția Feme­i­lor Pro­fe­si­o­nis­te și de Afa­ce­ri
Aso­ci­a­ţia Feme­i­lor pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui şi Dezvol­ta­rea Dura­bi­lă
Aso­ci­a­ția Micu­lui Busi­ne­ss
Aso­ci­a­ția Poli­ti­ci Exter­ne
Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­den­te
BIOS
Cen­trul de Resur­se Juri­di­ce din Mol­do­va
Cen­tru Dialog-Pro
Cen­trul Naţio­nal al Romi­lor
Fun­da­ția Est Euro­pea­nă
IDIS Vii­to­rul
Insti­tu­tul Poli­ti­ci Publi­ce
Miș­ca­rea Eco­lo­gi­că din Mol­do­va
Plat­for­ma Națio­na­lă de Mediu și Săna­ta­te
Promo-Lex
REC Mol­do­va
TERRA-1530
Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal – Mol­do­va


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Gerald Butler

  ONG-urile de buzu­nar a lui Filat isi fac func­tia des­tul de bine, se vede ca isi meri­ta banii, incear­ca ori­ce meto­da in a deni­gra poli­ti­ca pres­ta­ta de catre guver­nul Filip.

 2. Oleg

  Soci­e­ta­tea civi­lă care sa cul­cat sub Dodon, Usa­tîi și Năs­ta­se, ruși­ne să vă fie …. ini­ția­ti­ve­le voas­tre sunt nule pen­tru oame­ni

 3. slava

  ulti­ma data ong-urile cerea desem­na­rea lui Sturza in func­tia de prim minis­tru… sau dupa ce li s-a luat tre­u­ca “pldm” de la guver­na­re, nu mai au cui se deid­ca?

 4. Simion

  Degea­ba cere­ti, dra­ga Soci­e­ta­te Civi­la. Nu va publi­ca nimic Guver­na­rea Debi­la. Popu­la­tia s-a impu­ti­nat intr-atat, incat RM sea­ma­na mai degra­ba cu Sahar in direct. Otre­pe­le de sus ascund ade­va­rul de jos. Filip stie, Regis­tru stie, CEC stie, toti frip­tu­ris­tii si fomis­tiu stiu. Insa cei cu pixul si cu rezul­ta­te­le dosi­te s-au infipt in sca­u­ne si nu vor sa ple­ce nici cu picoa­re­le ina­in­te. Asa cum au fra­u­dat, asa vor sa fra­u­de­ze in con­ti­nu­a­re, chi­pu­ri­le aici isi duc vea­cul vreo 3 mili­oa­ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *