553-recensamant2

APEL public către premierul Filip, privind recensământul din 2014

Apel Public: „În mai 2014 s-a desfă­şu­rat Recen­sămân­tul popu­la­ţiei şi al locu­inţe­lor din R. Mol­dova, însă până în pre­zent rezul­ta­tele aces­tuia aşa şi nu au fost făcute publice. Con­si­de­răm că, peri­oada de timp de peste un an şi 10 luni este exce­siv de mare şi nu jus­ti­fică ina­cţiu­nile Biro­u­lui Naţio­nal de Sta­tis­tică pri­vind publi­ca­rea rezul­ta­te­lor recen­sămân­tu­lui.

Conş­ti­en­ti­zăm fap­tul că, orga­ni­za­rea recen­sămin­te­lor este impor­tantă pen­tru ela­bo­ra­rea cer­ce­tă­ri­lor, acti­vi­tă­ţi­lor de mar­ke­ting şi pla­ni­fi­care. Mai mult decât atât, con­si­de­răm că rezul­ta­tele recen­sămin­te­lor sunt extrem de impor­tante pen­tru asi­gu­ra­rea şi con­tro­lul lega­li­tă­ţii unor ast­fel de exer­ci­ţii demo­cra­tice pre­cum ple­bis­ci­tele şi ale­ge­rile, eva­lu­a­rea ris­cu­ri­lor pri­vind secu­ri­ta­tea naţio­nală etc. În acest con­text, cerem Guver­nu­lui Repu­bli­cii Mol­dova să urgen­teze pre­zen­ta­rea publi­cu­lui larg a rezul­ta­te­lor Recen­sămân­tul popu­la­ţiei şi al locu­inţe­lor din Repu­blica Mol­dova din 2014.

Sem­na­tari:
ADEPT
Aso­ci­a­ția Feme­i­lor Pro­fe­si­o­niste și de Afa­ceri
Aso­ci­a­ţia Feme­i­lor pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui şi Dezvol­ta­rea Dura­bilă
Aso­ci­a­ția Micu­lui Busi­ness
Aso­ci­a­ția Poli­tici Externe
Aso­ci­a­ția Pre­sei Inde­pen­dente
BIOS
Cen­trul de Resurse Juri­dice din Mol­dova
Cen­tru Dialog-Pro
Cen­trul Naţio­nal al Romi­lor
Fun­da­ția Est Euro­peană
IDIS Vii­to­rul
Insti­tu­tul Poli­tici Publice
Miș­ca­rea Eco­lo­gică din Mol­dova
Plat­forma Națio­nală de Mediu și Săna­tate
Promo-Lex
REC Mol­dova
TERRA-1530
Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal – Mol­dova


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Gerald Butler

  ONG-urile de buzu­nar a lui Filat isi fac func­tia des­tul de bine, se vede ca isi merita banii, incearca orice metoda in a deni­gra poli­tica pres­tata de catre guver­nul Filip.

 • Oleg

  Soci­e­ta­tea civilă care sa cul­cat sub Dodon, Usa­tîi și Năs­tase, rușine să vă fie …. ini­ția­ti­vele voas­tre sunt nule pen­tru oameni

 • slava

  ultima data ong-urile cerea desem­na­rea lui Sturza in func­tia de prim minis­tru… sau dupa ce li s-a luat tre­uca “pldm” de la guver­nare, nu mai au cui se deidca?

 • Simion

  Degeaba cereti, draga Soci­e­tate Civila. Nu va publica nimic Guver­na­rea Debila. Popu­la­tia s-a impu­ti­nat intr-atat, incat RM sea­mana mai degraba cu Sahar in direct. Otre­pele de sus ascund ade­va­rul de jos. Filip stie, Regis­tru stie, CEC stie, toti frip­tu­ris­tii si fomis­tiu stiu. Insa cei cu pixul si cu rezul­ta­tele dosite s-au infipt in sca­une si nu vor sa plece nici cu picoa­rele ina­inte. Asa cum au fra­u­dat, asa vor sa fra­u­deze in con­ti­nu­are, chi­pu­rile aici isi duc vea­cul vreo 3 mili­oane.