(Video) Trei persoane reținute în cazul bebelușului de 12 zile

Trei per­soa­ne, prin­tre care și tatăl copi­lu­lui nou-născut, depis­tat în punc­tul de tre­ce­re a fron­ti­e­rei de stat „Leu­șe­ni”, au fost reți­nu­te, iar pro­cu­ro­rii au inten­tat dosar penal pe mar­gi­nea aces­tui caz.

Reți­ne­rea a avut loc după ce ieri, 15 febru­a­rie, pe sen­sul de ieși­re din R. Mol­do­va, s-au pre­zen­tat pen­tru efec­tu­a­rea for­ma­li­tă­ţi­lor spe­ci­fi­ce, pe sen­sul de ieşi­re din ţară trei per­soa­ne – doi băr­bați cu dub­la cetă­ţe­nie a R. Mol­do­va și Româ­ni­ei şi o cetă­ţea­nă a Ger­ma­niei, care aveau cu ei un copil năs­cut în data de 3 febru­a­rie curent. Per­soa­ne­le afla­te într-un auto­mo­bil de model „BMW”, înma­tri­cu­lat în Ger­ma­nia, nu sunt rude cu copi­lul, iar unul din­tre pasa­ge­ri deți­nea con­sim­țămân­tul tată­lui copi­lu­lui auten­ti­fi­cat nota­ri­al de ple­ca­re cu scop de odih­nă în țări­le Uniu­nii Euro­pe­ne.

Ime­di­at, la fața locu­lui s-a depla­sat gru­pa ope­ra­ti­vă a Depar­ta­men­tu­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră, for­ma­tă din ofi­țe­ri de urmă­ri­re pena­lă și ofi­țe­ri de inves­ti­ga­ții, care au con­sta­tat că cetă­țea­na Ger­ma­niei, în vâr­stă de 38 de ani, ori­gi­na­ră din Kaza­hs­tan, a încer­cat să scoa­tă ile­gal din țară un copil năs­cut pre­ma­tur în data de 3 febru­a­rie curent.

În cadrul inves­ti­ga­ți­i­lor pre­li­mi­na­re, a fost sta­bi­lit că bebe­lu­șul pro­vi­ne dintr-o fami­lie social-vulnerabilă. Mama aces­tu­ia, o feme­ie în vâr­stă de 26 de ani, mai are alți trei copii mino­ri. În pre­zent, aceas­ta se află inter­na­tă într-un spi­tal din mun. Chi­și­nău. Tatăl copi­lu­lui, în vâr­stă de 28 de ani, a fost cer­tat cu legea, fiind deți­nut în peni­ten­ci­ar pen­tru tâlhă­rie. Ambii părin­ți sunt ori­gi­na­ri din mun. Băl­ți.

Copi­lul a fost pla­sat în Cen­trul de pla­sa­ment și rea­bi­li­ta­re pen­tru copii de vâr­stă fra­ge­dă din mun. Chi­și­nău și se află într-o sta­re satis­fă­că­toa­re.

Pe acest caz a fost des­chis un dosar penal, pe sem­ne­le com­po­nen­ței de infrac­țiu­ne pre­vă­zu­te de art. 207 Cod penal al RM, pen­tru ten­ta­ti­vă de scoa­te­re ile­ga­lă a copi­i­lor din țară, infrac­țiu­ne care se pedep­seș­te cu închi­soa­re de la 2 la 6 ani.

Cele trei per­soa­ne, cetă­țea­na stră­i­nă, șofe­rul și tatăl copi­lu­lui au fost reți­nu­te pen­tru 72 de ore. 

În pre­zent, un grup de lucru for­mat din repre­zen­tan­ții Depar­ta­men­tu­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră al MAI, Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te și cau­ze spe­ci­a­le, Cen­tru­lui de Com­ba­te­re a tra­fi­cu­lui de per­soa­ne, inves­ti­ghea­ză cazul și între­prind măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a iden­ti­fi­ca toa­te cir­cum­stanţe­le comi­te­rii infra­cţiu­nii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *