Roman Chernishev Linkedin

Prima declarație a primului candidat la șefia BNM: Nu cunosc politicienii din Moldova. Nu-l cunosc pe Șor. Despre concurs am aflat de la părinți

Pri­mul can­di­dat înre­gis­trat în con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea func­ției de Guver­na­tor al Băn­cii Naa­țio­nale a Mol­do­vei este Roman Cer­nî­șev. Acesta are 42 de ani și este un om de afa­ceri, năs­cut în R. Mol­dova, dar care locu­iește de mai mulți ani în Israel. În CV-ul aces­tuia, publi­cat pe site-ul Par­la­men­tu­lui  acesta pre­ci­zează că s-a mutat din Mol­dova în Israel, în anul 1995 , iar acum deține, atât cetă­țe­nia Isra­e­lu­lui, cât și a R. Mol­dova. Acesta vor­bește rusa, ebraica și engleza flu­ent, în timp ce limba română o cunoaște la nivel “satis­fă­că­tor”.

L-am con­tac­tat pe Roman Cer­nî­șev prin email, adresându-i câteva între­bări în limba română. Acesta a pre­fe­rat să ne răs­pundă în limba engleză, men­ționând că înțe­lege încă româna, dar are difi­cul­tăți la scris și vor­bit.  Cer­nî­șev a mai spus că vizi­tează Chi­și­năul o dată în an și că părin­ții săi locu­iesc  aici. Anume de la părinți, afirmă el, a și aflat des­pre pos­tul vacant de guver­na­tor la BNM și con­cur­sul anun­țat de auto­ri­tăți pen­tru acest post. Pri­mul can­di­dat la func­ția de guver­na­tor afirmă că s-a năs­cut în R. Mol­dova și a trăit aici până la vâr­sta de 17 ani. Ulte­rior, a ple­cat la stu­dii în stră­i­nă­tate, ini­țial în Rusia, iar ulte­rior în Israel.

romanzdg3În pri­vința poli­ti­cii, pri­mul can­di­dat înre­gis­trat ofi­cial pen­tru șefia BNM a men­țio­nat că, deși îi înțe­lege impor­tanța, nu îi place și nu cunoaște pe nimeni din mediul poli­tic de la noi.  “Nu mă aștept să pri­mesc infor­ma­ție com­pletă și de încre­dere des­pre anu­miți poli­ti­cieni din ziare, din acest motiv nu citesc arti­cole. Nu am cunos­cut pe nimeni din poli­ti­cie­nii din Mol­dova per­so­nal. ”

Ulte­rior, l-am între­bat dacă-l cunoaște pe Ilan Șor, pri­ma­rul din Orhei, năs­cut în Tel Aviv, Israel. “Nu, nu-l cunosc”, ne-a răs­puns acesta, de această dată, în limba română.
Potri­vit CV-ului pla­sat pe site-ul Par­la­men­tu­lui,  Roman Cer­nî­șev și-a înce­put cariera în 2000 după absol­vi­rea uni­ver­si­tă­ții Ben-Gurion (Beer Sheba, Israel), unde a obți­nut titlul de MBA în dome­niul finan­țe­lor. În peri­oada 2000-2002 a acti­vat în cali­tate de dea­ler pe piața valu­tară la com­pa­nia „Efix foreign exchange” din Israel. Între 2002 și 2005  a fost comer­ci­ant de valori mobi­li­are la Tau Invest­ments în Tel-Aviv (Israel). După asta, a acti­vat mai mult de un an în cadrul com­pa­niei „Barak Capi­tal” în cali­tate de mana­ger de por­to­fo­liu al con­tu­lui „Nos­tro”. Înce­pând cu 2006 este pro­pri­e­ta­rul și con­du­că­to­rul com­pa­niei de inves­ti­ții „Niki R. Invest­ments” din Cae­sa­rea (Israel).
În scri­soa­rea de moti­vare, can­di­da­tul la șefia BNM men­țio­nează că are o dorință enormă să fie de folos oame­ni­lor din țara sa natală în situ­a­ția eco­no­mică foarte com­pli­cată în care este acum.
Ante­rior, Andrian Candu, pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui men­ționa că sunt câțiva can­di­dați la func­ția de guver­na­tor. El men­ționa că vii­to­rul șef al Băn­cii Națio­nale va fi cu expe­riență obți­nută în exte­ri­o­rul țării.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.