Prima declarație a primului candidat la șefia BNM: Nu cunosc politicienii din Moldova. Nu-l cunosc pe Șor. Despre concurs am aflat de la părinți

Pri­mul can­di­dat înre­gis­trat în con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei de Guver­na­tor al Băn­cii Naa­țio­na­le a Mol­do­vei este Roman Cer­nî­șev. Aces­ta are 42 de ani și este un om de afa­ce­ri, năs­cut în R. Mol­do­va, dar care locu­ieș­te de mai mul­ți ani în Isra­el. În CV-ul aces­tu­ia, publi­cat pe site-ul Par­la­men­tu­lui  aces­ta pre­ci­zea­ză că s-a mutat din Mol­do­va în Isra­el, în anul 1995 , iar acum deți­ne, atât cetă­țe­nia Isra­e­lu­lui, cât și a R. Mol­do­va. Aces­ta vor­beș­te rusa, ebrai­ca și engle­za flu­ent, în timp ce lim­ba româ­nă o cunoaș­te la nivel “satis­fă­că­tor”.

L-am con­tac­tat pe Roman Cer­nî­șev prin ema­il, adresându-i câte­va între­bă­ri în lim­ba româ­nă. Aces­ta a pre­fe­rat să ne răs­pun­dă în lim­ba engle­ză, men­ționând că înțe­le­ge încă româ­na, dar are difi­cul­tă­ți la scris și vor­bit.  Cer­nî­șev a mai spus că vizi­tea­ză Chi­și­nă­ul o dată în an și că părin­ții săi locu­iesc  aici. Anu­me de la părin­ți, afir­mă el, a și aflat des­pre pos­tul vacant de guver­na­tor la BNM și con­cur­sul anun­țat de auto­ri­tă­ți pen­tru acest post. Pri­mul can­di­dat la func­ția de guver­na­tor afir­mă că s-a năs­cut în R. Mol­do­va și a tră­it aici până la vâr­sta de 17 ani. Ulte­ri­or, a ple­cat la stu­dii în stră­i­nă­ta­te, ini­țial în Rusia, iar ulte­ri­or în Isra­el.

romanzdg3În pri­vin­ța poli­ti­cii, pri­mul can­di­dat înre­gis­trat ofi­ci­al pen­tru șefia BNM a men­țio­nat că, deși îi înțe­le­ge impor­tan­ța, nu îi pla­ce și nu cunoaș­te pe nime­ni din medi­ul poli­tic de la noi.  “Nu mă aștept să pri­mesc infor­ma­ție com­ple­tă și de încre­de­re des­pre anu­miți poli­ti­cie­ni din zia­re, din acest motiv nu citesc arti­co­le. Nu am cunos­cut pe nime­ni din poli­ti­cie­nii din Mol­do­va per­so­nal. ”

Ulte­ri­or, l-am între­bat dacă-l cunoaș­te pe Ilan Șor, pri­ma­rul din Orhei, năs­cut în Tel Aviv, Isra­el. “Nu, nu-l cunosc”, ne-a răs­puns aces­ta, de aceas­tă dată, în lim­ba româ­nă.
Potri­vit CV-ului pla­sat pe site-ul Par­la­men­tu­lui,  Roman Cer­nî­șev și-a înce­put carie­ra în 2000 după absol­vi­rea uni­ver­si­tă­ții Ben-Gurion (Beer She­ba, Isra­el), unde a obți­nut titlul de MBA în dome­ni­ul finan­țe­lor. În peri­oa­da 2000-2002 a acti­vat în cali­ta­te de dea­ler pe pia­ța valu­ta­ră la com­pa­nia „Efix foreign exchan­ge” din Isra­el. Între 2002 și 2005  a fost comer­ci­ant de valo­ri mobi­li­a­re la Tau Invest­ments în Tel-Aviv (Isra­el). După asta, a acti­vat mai mult de un an în cadrul com­pa­niei „Barak Capi­tal” în cali­ta­te de mana­ger de por­to­fo­liu al con­tu­lui „Nos­tro”. Înce­pând cu 2006 este pro­pri­e­ta­rul și con­du­că­to­rul com­pa­niei de inves­ti­ții „Niki R. Invest­ments” din Cae­sa­rea (Isra­el).
În scri­soa­rea de moti­va­re, can­di­da­tul la șefia BNM men­țio­nea­ză că are o dorin­ță enor­mă să fie de folos oame­ni­lor din țara sa nata­lă în situ­a­ția eco­no­mi­că foar­te com­pli­ca­tă în care este acum.
Ante­ri­or, Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui men­țio­na că sunt câți­va can­di­dați la func­ția de guver­na­tor. El men­țio­na că vii­to­rul șef al Băn­cii Națio­na­le va fi cu expe­rien­ță obți­nu­tă în exte­ri­o­rul țării.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *