Azilul republican: demisie cu restabilire în funcţie

Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga, direc­to­rul Azi­lu­lui repu­bli­can pen­tru bătrâ­ni şi inva­li­zi din Chi­şi­nău, a fost demis pe data de 15 ianu­a­rie 2016, ca după mai puţin de o lună, la 11 febru­a­rie, să fie res­ta­bi­lit în fun­cţie.

Amin­tim că direc­to­rul Azi­lu­lui repu­bli­can a fost demis după ce, la sfârşit de noiem­brie, Minis­te­rul Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei (MMPSF) a efec­tu­at un con­trol ino­pi­nat la azil. În urma veri­fi­că­ri­lor, s-au depis­tat mai mul­te încăl­că­ri, prin­tre care: nu au fost înre­gis­tra­te pro­ce­du­ri­le achi­zi­ţi­i­lor publi­ce petre­cu­te; lip­seau procesele-verbale şi regis­tre­le de evi­denţă a con­trac­te­lor; azi­lul nu a întoc­mit niciun raport pen­tru con­trac­te­le înche­ia­te, etc.

„Gru­pul de lucru a efec­tu­at vizi­te de docu­men­ta­re în întrea­ga insti­tu­ţie. În blo­cul nr. I, eta­jul II, recent reno­vat, con­di­ţi­i­le sunt potri­vit nor­me­lor. Însă, apro­xi­ma­tiv 10 odăi de la acest etaj sunt libe­re. Tot­o­da­tă, la eta­jul IV, în cadrul ace­lu­ia­şi bloc, con­di­ţi­i­le sunt total dife­ri­te: odă­i­le sunt într-o sta­re ava­ri­a­tă, tem­pe­ra­tu­ra în aces­te odăi este foar­te scă­zu­tă, gea­mu­ri­le sunt vechi şi pătrun­de aerul rece de afa­ră, ceea ce poa­te cau­za agra­va­rea stă­rii de sănă­ta­te a bene­fi­ci­a­ri­lor. Mobi­li­e­rul este vechi şi dete­ri­o­rat, pereţii nu au fost zugră­vi­ţi în ulti­mii ani, con­di­ţi­i­le în blo­cu­ri­le sani­ta­re sunt nesa­tis­fă­că­toa­re. Igie­na este nesa­tis­fă­că­toa­re, în spe­cial aco­lo unde sunt caza­ţi bene­fi­ci­a­rii ţin­tui­ţi la pat. În odăi per­sis­tă un miros neplă­cut, ceea ce demon­strea­ză lip­sa igie­ni­ză­rii încă­pe­ri­lor în ter­me­ne­le sta­bi­li­te de insti­tu­ţie. În con­text, sub­li­ni­em că mai mulţi bene­fi­ci­a­ri au menţio­nat ati­tu­di­nea nea­dec­va­tă din par­tea direc­to­ru­lui şi lip­sa atenţi­ei din par­tea per­so­na­lu­lui insti­tu­ţi­ei. De remar­cat că la adre­sa MMPSF au par­ve­nit şi par­vin cu regu­la­ri­ta­te mul­te peti­ţii din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor cu refe­ri­re la modul abu­ziv de admi­nis­tra­re. Potri­vit bene­fi­ci­a­ri­lor, ei tre­bu­iau să-şi cum­pe­re sin­gu­ri medi­ca­men­te­le, pen­tru că admi­nis­tra­ţia insti­tu­ţi­ei invo­ca lip­sa aces­to­ra. Cu toa­te aces­tea, în urma eva­luă­rii nu a fost iden­ti­fi­ca­tă insu­fi­cienţa pro­du­se­lor far­ma­ce­u­ti­ce nece­sa­re”, se menţio­nea­ză în rapor­tul MMPSF întoc­mit după efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui ino­pi­nat la Azi­lul repu­bli­can.

Tot­o­da­tă, repre­zen­tanţii MMPSF susţin că aces­te con­troa­le ino­pi­na­te au fost por­ni­te la 26 august, la toa­te azi­lu­ri­le şi orfe­li­na­te­le din R. Mol­do­va. „Am pri­mit mai mul­te plân­ge­ri, peti­ţii, care ne-au făcut să alcă­tu­im o lis­tă a tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor care se află în sub­or­di­nea minis­te­ru­lui”, ne-a expli­cat Tatia­na Gume­ne, şefa ser­vi­ci­u­lui de pre­să al minis­te­ru­lui.

Ulte­ri­or, repre­zen­tanţii MMPSF au anu­nţat că vor sesi­za orga­ne­le com­pe­ten­te pen­tru inves­ti­ga­ţii deta­li­a­te asu­pra acti­vi­tă­ţii Azi­lu­lui repu­bli­can. Însă, până acum, nu au fost pre­zen­ta­te infor­ma­ţi­i­le orga­ne­lor com­pe­ten­te sesi­za­te de MMPSF.

Amin­tim că, pe 12 noiem­brie 2015, ZdG a publi­cat arti­co­lul „Culi­se­le Azi­lu­lui repu­bli­can pen­tru inva­li­zi şi pen­sio­na­ri”, în care abor­da pro­ble­me­le con­fir­ma­te ulte­ri­or de cei care au efec­tu­at con­tro­lul: came­re de lux, în care nu aveau acces bătrâ­nii de rând, şi came­re fără repa­ra­ţie, în care oame­nii înghea­ţă şi se simt în nesi­gu­ranţă. După publi­ca­rea aces­tui arti­col, la reda­cţie ne-au tele­fo­nat mai mulţi loca­ta­ri ai azi­lu­lui, care s-au plâns că au fost cri­ti­ca­ţi dur de către direc­to­rul insti­tu­ţi­ei, Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga, pen­tru că ar fi dis­cu­tat cu repor­te­rii.

După demi­te­rea direc­to­ru­lui azi­lu­lui, Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga, cei caza­ţi aco­lo ne spu­neau că atmosfe­ra de la azil a deve­nit mai lini­ş­ti­tă. „Nu mai lip­sesc medi­ca­men­te­le. Nu mai sun­tem jig­ni­ţi şi nu mai tre­bu­ie să supor­tăm indis­po­zi­ţi­i­le direc­to­ru­lui”, afir­mau câţi­va bene­fi­ci­a­ri ai insti­tu­ţi­ei. Însă, acest „răgaz” nu a durat prea mult, deo­a­re­ce direc­to­rul demis a fost res­ta­bi­lit în fun­cţie. Mai mult decât atât, aces­ta l-a san­cţio­nat dur pe medicul-şef, Mari­na Nemov, pen­tru „defă­i­ma­re”. Potri­vit lui, medicul-şef ar fi spus că a întâlnit-o pe Valen­ti­na Buli­ga, fos­ta minis­tră a MMPSF, care ar fi asi­gu­rat că Ghe­rş­te­ga va reve­ni în curând în fun­cţia sa de direc­tor. „A fost san­cţio­na­tă de Ghe­rş­te­ga pen­tru că, de fapt, infir­mi­e­re­le ar fi fost cele care au întâlnit-o pe Buli­ga la minis­ter şi aceas­ta le-a spus că Ghe­rş­te­ga va reve­ni… E un om stra­ş­nic. Nu-i pasă de situ­a­ţia grea în care se află medicul-şef, care tre­bu­ie să îngri­jeas­că de cei doi copii şi de soţul său bol­nav”, ne spu­ne o sur­să, care a rugat să rămâ­nă ano­ni­mă.

„Oame­nii se tem să vor­beas­că, pen­tru că ar putea mai apoi să aibă pro­ble­me. Dar vă spun: el este un om dur, un ade­vă­rat tiran, care nu ne ia în sea­mă atun­ci când încer­căm să-i spu­nem că ceva nu fun­cţio­nea­ză. După demi­te­rea lui am pri­mit medi­ca­men­te­le de care aveam nevo­ie, iar acum, după ce a fost res­ta­bi­lit, iară­şi îmi spu­ne că nu are medi­ca­men­te­le nece­sa­re… Cum se face asta? Le spun cunos­cu­ţi­lor: Să nu dea Dom­nul să ajun­geţi la azil”, ne spu­ne oful o bene­fi­ci­a­ră care tră­ieş­te mai bine de un dece­niu la Azi­lul repu­bli­can.

Ulte­ri­or, am încer­cat să dis­cu­tăm cu Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga des­pre res­ta­bi­li­rea sa în fun­cţie. „Nu am de ce să vă spun cum am fost res­ta­bi­lit în fun­cţie. Nu vă ştiu. Vă voi spu­ne doar dacă veţi veni per­so­nal la mine. La reve­de­re”, a spus iri­tat Ghe­rş­te­ga, sis­tând con­vor­bi­rea.

Potri­vit MMPSF, Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga a fost res­ta­bi­lit în fun­cţie în baza acţiu­nii îna­in­ta­tă în instanţa de jude­ca­tă de către aces­ta cu pri­vi­re la încăl­ca­rea pro­ce­du­rii de apli­ca­re a san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re sub for­mă de con­ce­di­e­re. „S-a con­sta­tat încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor Codu­lui Mun­cii, potri­vit căre­ia până la apli­ca­rea san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re anga­ja­to­rul este obli­gat să cea­ră sala­ri­a­tu­lui o expli­ca­ţie scri­să pri­vind fap­ta comi­să. Expli­ca­ţia poa­te fi pre­zen­ta­tă de către sala­ri­at în ter­men de cin­ci zile lucră­toa­re de la data soli­ci­tă­rii. Refu­zul de a pre­zen­ta expli­ca­ţia ceru­tă se con­sem­nea­ză într-un proces-verbal sem­nat de un repre­zen­tant al anga­ja­to­ru­lui şi un repre­zen­tant al sala­ri­a­ţi­lor. În con­text, ţinem să menţio­năm că expli­ca­ţia scri­să a fost soli­ci­ta­tă de la dl Ghe­rş­te­ga pe data de 14 ianu­a­rie 2016, fiind sta­bi­lit şi ter­me­nul limi­tă de pre­zen­ta­re a aces­te­ia – 15 ianu­a­rie (con­trar pre­ve­de­ri­lor din Codul Mun­cii). La data de 15 ianu­a­rie dl Ghe­rş­te­ga a soli­ci­tat în scris pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui de pre­zen­ta­re a expli­ca­ţi­ei până la data de 20 ianu­a­rie. Însă soli­ci­ta­rea res­pec­ti­vă nu a fost lua­tă în con­si­de­ra­re şi la data 15 ianu­a­rie, curent, a fost întoc­mit un proces-verbal cu pri­vi­re la nepre­zen­ta­rea de către Ghe­or­ghe Ghe­rş­te­ga a expli­ca­ţi­i­lor soli­ci­ta­te. Ulte­ri­or, şeful Azi­lu­lui repu­bli­can a fost demis. Ast­fel, în sco­pul înlă­tu­ră­rii încăl­că­rii pro­ce­du­rii de apli­ca­re a san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re sub for­mă de con­ce­di­e­re, prin ordi­nul minis­tru­lui Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei a fost abro­gat ordi­nul cu pri­vi­re la con­ce­di­e­rea dom­nu­lui Ghe­rş­te­ga Ghe­or­ghe”, se menţio­nea­ză într-un răs­puns tri­mis de către MMPSF.

În R. Mol­do­va sunt 31 de azi­lu­ri, cel din Chi­şi­nău fiind şi cel mai mare. Azi­lul repu­bli­can pen­tru inva­li­zi şi pen­sio­na­ri e o insti­tu­ţie sub­or­do­na­tă MMPSF, care dis­pu­ne de 200 de locu­ri. Aici sunt caza­te tem­po­rar sau per­ma­nent per­soa­ne fără susţi­nă­to­ri lega­li. Insti­tu­ţia ofe­ră ser­vi­cii de întreţi­ne­re com­ple­tă din par­tea sta­tu­lui, inclu­siv asis­tenţă medi­ca­lă şi soci­a­lă. Cei care sunt adu­şi aici plă­tesc lunar pen­tru întreţi­ne­re câte 75% din pen­sie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. ANONIM

  DE CE ?????

  nu veni­ți măcar o sin­gu­ră dată la noi la Azil să vede­ți situ­a­ția de aici și să dis­cu­ta­ți cu direc­to­rul………???

  Să vă uta­ți în spa­te­le dra­pe­ri­ei care va îmbrăcat-o dna Nemov.

  desi­gur find­că sun­te­ți pri­e­te­ne bune și veci­ne cu dna medic – șef Nemov Mari­na (infor­ma­ția că sun­te­ți pri­e­te­ne și veci­ne tot din spu­se­le d-nei Nemov o știm).

  Pe toți îi tero­ri­zea­ză că „dacă eu vreau cu toții veți apă­rea în zdg” cuvi­te­le ei

  Și soțul d-nei Nemov nu este întra­tît de bol­nav ……

  fiind­că chiar EA spu­nea că dacă dorim vre-o pen­sie de inva­li­di­ta­te putem să ne adre­săm la din­sa că are mul­ți cunos­cuți care poa­te să ne aju­te cum au ajutat-o și pe dîn­sa în schim­bul unor bani

  • Tatiana Beghiu

   Sti­ma­te ANONIM, dacă sun­te­ți atât de bine infor­mat atun­ci știți că am fost la Azi­lul repu­bli­can și am dis­cu­tat cu mul­te per­soa­ne, ast­fel, medicul-șef nu este uni­ca noas­tră sur­să. Sunt jur­na­lis­tă, dar nu pri­e­te­na sau veci­na cui­va, indi­fe­rent de cine și ce ar spu­ne… Noi nu apă­răm pe nime­ni, ci doar scri­em doar des­pre ceea ce nu func­țio­nea­ză corect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *