559-azilul

Azilul republican: demisie cu restabilire în funcţie

Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega, direc­to­rul Azi­lu­lui repu­bli­can pen­tru bătrâni şi inva­lizi din Chi­şi­nău, a fost demis pe data de 15 ianu­a­rie 2016, ca după mai puţin de o lună, la 11 febru­a­rie, să fie res­ta­bi­lit în fun­cţie.

Amin­tim că direc­to­rul Azi­lu­lui repu­bli­can a fost demis după ce, la sfârşit de noiem­brie, Minis­te­rul Mun­cii, Pro­te­cţiei Soci­ale şi Fami­liei (MMPSF) a efec­tuat un con­trol ino­pi­nat la azil. În urma veri­fi­că­ri­lor, s-au depis­tat mai multe încăl­cări, prin­tre care: nu au fost înre­gis­trate pro­ce­du­rile achi­zi­ţi­i­lor publice petre­cute; lip­seau procesele-verbale şi regis­trele de evi­denţă a con­trac­te­lor; azi­lul nu a întoc­mit niciun raport pen­tru con­trac­tele înche­iate, etc.

„Gru­pul de lucru a efec­tuat vizite de docu­men­tare în întreaga insti­tu­ţie. În blo­cul nr. I, eta­jul II, recent reno­vat, con­di­ţi­ile sunt potri­vit nor­me­lor. Însă, apro­xi­ma­tiv 10 odăi de la acest etaj sunt libere. Tot­o­dată, la eta­jul IV, în cadrul ace­lu­iaşi bloc, con­di­ţi­ile sunt total dife­rite: odă­ile sunt într-o stare ava­ri­ată, tem­pe­ra­tura în aceste odăi este foarte scă­zută, gea­mu­rile sunt vechi şi pătrunde aerul rece de afară, ceea ce poate cauza agra­va­rea stă­rii de sănă­tate a bene­fi­ci­a­ri­lor. Mobi­li­e­rul este vechi şi dete­ri­o­rat, pereţii nu au fost zugră­viţi în ulti­mii ani, con­di­ţi­ile în blo­cu­rile sani­tare sunt nesa­tis­fă­că­toare. Igiena este nesa­tis­fă­că­toare, în spe­cial acolo unde sunt cazaţi bene­fi­ci­a­rii ţin­tuiţi la pat. În odăi per­sistă un miros neplă­cut, ceea ce demon­strează lipsa igie­ni­ză­rii încă­pe­ri­lor în ter­me­nele sta­bi­lite de insti­tu­ţie. În con­text, sub­li­niem că mai mulţi bene­fi­ci­ari au menţio­nat ati­tu­di­nea nea­dec­vată din par­tea direc­to­ru­lui şi lipsa atenţiei din par­tea per­so­na­lu­lui insti­tu­ţiei. De remar­cat că la adresa MMPSF au par­ve­nit şi par­vin cu regu­la­ri­tate multe peti­ţii din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor cu refe­rire la modul abu­ziv de admi­nis­trare. Potri­vit bene­fi­ci­a­ri­lor, ei tre­bu­iau să-şi cum­pere sin­guri medi­ca­men­tele, pen­tru că admi­nis­tra­ţia insti­tu­ţiei invoca lipsa aces­tora. Cu toate aces­tea, în urma eva­luă­rii nu a fost iden­ti­fi­cată insu­fi­cienţa pro­du­se­lor far­ma­ce­u­tice nece­sare”, se menţio­nează în rapor­tul MMPSF întoc­mit după efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui ino­pi­nat la Azi­lul repu­bli­can.

Tot­o­dată, repre­zen­tanţii MMPSF susţin că aceste con­troale ino­pi­nate au fost por­nite la 26 august, la toate azi­lu­rile şi orfe­li­na­tele din R. Mol­dova. „Am pri­mit mai multe plân­geri, peti­ţii, care ne-au făcut să alcă­tuim o listă a tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor care se află în sub­or­di­nea minis­te­ru­lui”, ne-a expli­cat Tatiana Gumene, şefa ser­vi­ci­u­lui de presă al minis­te­ru­lui.

Ulte­rior, repre­zen­tanţii MMPSF au anu­nţat că vor sesiza orga­nele com­pe­tente pen­tru inves­ti­ga­ţii deta­li­ate asu­pra acti­vi­tă­ţii Azi­lu­lui repu­bli­can. Însă, până acum, nu au fost pre­zen­tate infor­ma­ţi­ile orga­ne­lor com­pe­tente sesi­zate de MMPSF.

Amin­tim că, pe 12 noiem­brie 2015, ZdG a publi­cat arti­co­lul „Culi­sele Azi­lu­lui repu­bli­can pen­tru inva­lizi şi pen­sio­nari”, în care aborda pro­ble­mele con­fir­mate ulte­rior de cei care au efec­tuat con­tro­lul: camere de lux, în care nu aveau acces bătrâ­nii de rând, şi camere fără repa­ra­ţie, în care oame­nii îngheaţă şi se simt în nesi­gu­ranţă. După publi­ca­rea aces­tui arti­col, la reda­cţie ne-au tele­fo­nat mai mulţi loca­tari ai azi­lu­lui, care s-au plâns că au fost cri­ti­caţi dur de către direc­to­rul insti­tu­ţiei, Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega, pen­tru că ar fi dis­cu­tat cu repor­te­rii.

După demi­te­rea direc­to­ru­lui azi­lu­lui, Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega, cei cazaţi acolo ne spu­neau că atmosfera de la azil a deve­nit mai lini­ş­tită. „Nu mai lip­sesc medi­ca­men­tele. Nu mai sun­tem jig­niţi şi nu mai tre­buie să supor­tăm indis­po­zi­ţi­ile direc­to­ru­lui”, afir­mau câţiva bene­fi­ci­ari ai insti­tu­ţiei. Însă, acest „răgaz” nu a durat prea mult, deo­a­rece direc­to­rul demis a fost res­ta­bi­lit în fun­cţie. Mai mult decât atât, acesta l-a san­cţio­nat dur pe medicul-şef, Marina Nemov, pen­tru „defă­i­mare”. Potri­vit lui, medicul-şef ar fi spus că a întâlnit-o pe Valen­tina Buliga, fosta minis­tră a MMPSF, care ar fi asi­gu­rat că Ghe­rş­tega va reveni în curând în fun­cţia sa de direc­tor. „A fost san­cţio­nată de Ghe­rş­tega pen­tru că, de fapt, infir­mi­e­rele ar fi fost cele care au întâlnit-o pe Buliga la minis­ter şi aceasta le-a spus că Ghe­rş­tega va reveni… E un om stra­ş­nic. Nu-i pasă de situ­a­ţia grea în care se află medicul-şef, care tre­buie să îngri­jească de cei doi copii şi de soţul său bol­nav”, ne spune o sursă, care a rugat să rămână ano­nimă.

„Oame­nii se tem să vor­bească, pen­tru că ar putea mai apoi să aibă pro­bleme. Dar vă spun: el este un om dur, un ade­vă­rat tiran, care nu ne ia în seamă atunci când încer­căm să-i spu­nem că ceva nu fun­cţio­nează. După demi­te­rea lui am pri­mit medi­ca­men­tele de care aveam nevoie, iar acum, după ce a fost res­ta­bi­lit, iarăşi îmi spune că nu are medi­ca­men­tele nece­sare… Cum se face asta? Le spun cunos­cu­ţi­lor: Să nu dea Dom­nul să ajun­geţi la azil”, ne spune oful o bene­fi­ci­ară care tră­ieşte mai bine de un dece­niu la Azi­lul repu­bli­can.

Ulte­rior, am încer­cat să dis­cu­tăm cu Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega des­pre res­ta­bi­li­rea sa în fun­cţie. „Nu am de ce să vă spun cum am fost res­ta­bi­lit în fun­cţie. Nu vă ştiu. Vă voi spune doar dacă veţi veni per­so­nal la mine. La reve­dere”, a spus iri­tat Ghe­rş­tega, sis­tând con­vor­bi­rea.

Potri­vit MMPSF, Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega a fost res­ta­bi­lit în fun­cţie în baza acţiu­nii îna­in­tată în instanţa de jude­cată de către acesta cu pri­vire la încăl­ca­rea pro­ce­du­rii de apli­care a san­cţiu­nii dis­ci­pli­nare sub formă de con­ce­di­ere. „S-a con­sta­tat încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor Codu­lui Mun­cii, potri­vit căreia până la apli­ca­rea san­cţiu­nii dis­ci­pli­nare anga­ja­to­rul este obli­gat să ceară sala­ri­a­tu­lui o expli­ca­ţie scrisă pri­vind fapta comisă. Expli­ca­ţia poate fi pre­zen­tată de către sala­riat în ter­men de cinci zile lucră­toare de la data soli­ci­tă­rii. Refu­zul de a pre­zenta expli­ca­ţia cerută se con­sem­nează într-un proces-verbal sem­nat de un repre­zen­tant al anga­ja­to­ru­lui şi un repre­zen­tant al sala­ri­a­ţi­lor. În con­text, ţinem să menţio­năm că expli­ca­ţia scrisă a fost soli­ci­tată de la dl Ghe­rş­tega pe data de 14 ianu­a­rie 2016, fiind sta­bi­lit şi ter­me­nul limită de pre­zen­tare a aces­teia – 15 ianu­a­rie (con­trar pre­ve­de­ri­lor din Codul Mun­cii). La data de 15 ianu­a­rie dl Ghe­rş­tega a soli­ci­tat în scris pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui de pre­zen­tare a expli­ca­ţiei până la data de 20 ianu­a­rie. Însă soli­ci­ta­rea res­pec­tivă nu a fost luată în con­si­de­rare şi la data 15 ianu­a­rie, curent, a fost întoc­mit un proces-verbal cu pri­vire la nepre­zen­ta­rea de către Ghe­or­ghe Ghe­rş­tega a expli­ca­ţi­i­lor soli­ci­tate. Ulte­rior, şeful Azi­lu­lui repu­bli­can a fost demis. Ast­fel, în sco­pul înlă­tu­ră­rii încăl­că­rii pro­ce­du­rii de apli­care a san­cţiu­nii dis­ci­pli­nare sub formă de con­ce­di­ere, prin ordi­nul minis­tru­lui Mun­cii, Pro­te­cţiei Soci­ale şi Fami­liei a fost abro­gat ordi­nul cu pri­vire la con­ce­di­e­rea dom­nu­lui Ghe­rş­tega Ghe­or­ghe”, se menţio­nează într-un răs­puns tri­mis de către MMPSF.

În R. Mol­dova sunt 31 de azi­luri, cel din Chi­şi­nău fiind şi cel mai mare. Azi­lul repu­bli­can pen­tru inva­lizi şi pen­sio­nari e o insti­tu­ţie sub­or­do­nată MMPSF, care dis­pune de 200 de locuri. Aici sunt cazate tem­po­rar sau per­ma­nent per­soane fără susţi­nă­tori legali. Insti­tu­ţia oferă ser­vi­cii de întreţi­nere com­pletă din par­tea sta­tu­lui, inclu­siv asis­tenţă medi­cală şi soci­ală. Cei care sunt aduşi aici plă­tesc lunar pen­tru întreţi­nere câte 75% din pen­sie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • ANONIM

  DE CE ?????

  nu veniți măcar o sin­gură dată la noi la Azil să vedeți situ­a­ția de aici și să dis­cu­tați cu direc­to­rul………???

  Să vă utați în spa­tele dra­pe­riei care va îmbrăcat-o dna Nemov.

  desi­gur findcă sun­teți pri­e­tene bune și vecine cu dna medic – șef Nemov Marina (infor­ma­ția că sun­teți pri­e­tene și vecine tot din spu­sele d-nei Nemov o știm).

  Pe toți îi tero­ri­zează că „dacă eu vreau cu toții veți apă­rea în zdg” cuvi­tele ei

  Și soțul d-nei Nemov nu este întra­tît de bol­nav ……

  fiindcă chiar EA spu­nea că dacă dorim vre-o pen­sie de inva­li­di­tate putem să ne adre­săm la dinsa că are mulți cunos­cuți care poate să ne ajute cum au ajutat-o și pe dînsa în schim­bul unor bani

  • Tatiana Beghiu

   Sti­mate ANONIM, dacă sun­teți atât de bine infor­mat atunci știți că am fost la Azi­lul repu­bli­can și am dis­cu­tat cu multe per­soane, ast­fel, medicul-șef nu este unica noas­tră sursă. Sunt jur­na­listă, dar nu pri­e­tena sau vecina cuiva, indi­fe­rent de cine și ce ar spune… Noi nu apă­răm pe nimeni, ci doar scriem doar des­pre ceea ce nu func­țio­nează corect.