560-dodon

Cine se teme de unionişti?

Igor Dodon, preşe­din­tele PSRM, i-a adre­sat o scri­soare preşe­din­te­lui Româ­niei, Klaus Iohan­nis, solicitându-l să ia ati­tu­dine faţă de acţiu­nile uni­o­niste „care pro­duc ten­siune în soci­e­ta­tea mol­do­ve­nească”.

Dodon susţine că, în ulti­mele săp­tămâni, a avut zeci de întâl­niri în rai­oane şi sate şi a văzut că oame­nii sunt foarte revol­taţi de acţiu­nile uni­o­niste care au loc în Mol­dova în ultima peri­oadă. „Au mai fost aşa acţiuni şi îna­inte, dar acum ele s-au accen­tuat vizi­bil şi au deve­nit agre­sive. Există ris­cul unor ieşiri vio­lente necon­tro­la­bile din par­tea cetă­ţe­ni­lor, dacă lucru­rile vor evo­lua tot aşa în con­ti­nu­are. Acţiu­nile uni­o­niste tre­zesc sen­ti­mente naţio­na­liste acute în rai­oa­nele ţării şi for­mează o psi­ho­lo­gie de duş­mă­nie faţă de Româ­nia în rân­dul cetă­ţe­ni­lor mol­do­veni”, a espli­cat Igor Dodon în cadrul unei con­fe­rinţe de presă. El susţine că „pen­tru a evita ase­me­nea feno­mene, pen­tru a atenţiona asu­pra spi­ri­te­lor care se cre­ează, pen­tru a com­bate pro­vo­că­rile din par­tea orga­ni­za­ţi­i­lor uni­o­niste”, s-a adre­sat preşe­din­te­lui Româ­niei cu soli­ci­ta­rea de a demon­stra că Bucu­reş­tiul res­pectă sta­ta­li­ta­tea mol­do­ve­nească şi nu are nicio pre­tenţie teri­to­ri­ală faţă de R. Mol­dova.

În scri­soa­rea adre­sată preşe­din­te­lui Româ­niei, Dodon scrie că „în pofida rela­ţi­i­lor cul­tu­rale, eco­no­mice şi diplo­ma­tice strânse care s-au înfi­ri­pat între sta­tele noas­tre, în pofida încre­de­rii pe care am acordat-o de-a lun­gul ani­lor con­du­ce­rii de la Bucu­reşti, noi avem astăzi toate teme­iu­rile să bănuim sta­tul român de inte­res făţiş în lichi­da­rea suve­ra­ni­tă­ţii şi inde­pen­denţei R. Mol­dova. Alt­fel zis, avem teme­iuri să-l bănuim de aten­ta­rea directă la sta­ta­li­ta­tea R. Mol­dova”.

Tot­o­dată, lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova îl soli­cită pe şeful sta­tu­lui român să ia ati­tu­dine „faţă de modul în care se acţio­nează în raport cu şi pe teri­to­riul R. Mol­dova din par­tea dife­ri­tor dem­ni­tari şi orga­ni­za­ţii din Româ­nia. Mizăm că veţi demon­stra, prin ges­turi şi decla­ra­ţii, res­pect faţă de sta­ta­li­ta­tea şi suve­ra­ni­ta­tea R. Mol­dova”.

Un frag­ment aparte este dedi­cat marşu­ri­lor uni­o­niste, des­pre care Dodon crede că pro­pagă ideea dis­pa­ri­ţiei sta­ta­li­tă­ţii mol­do­ve­neşti. Acesta îi cere lui Iohan­nis să demon­streze că aceste acţiuni „nu sunt susţi­nute de actu­ala con­du­cere de la Bucu­reşti”. „O deta­şare ofi­ci­ală a con­du­ce­rii de la Bucu­reşti de pro­iec­tele uni­o­niste revanşarde va însemna un pas impor­tant de apro­pi­ere de cetă­ţe­nii mol­do­veni, de preţu­ire a aspi­ra­ţi­i­lor mol­do­ve­ni­lor de a trăi împli­niţi în pro­pria ţară, R. Mol­dova”, mai scrie Dodon.

Deşi lide­rul PSRM spune că, în ulti­mele săp­tămâni, a avut zeci de întâl­niri în rai­oane şi sate şi a văzut că oame­nii sunt foarte revol­taţi de acţiu­nile uni­o­niste care au loc în Mol­dova în ultima peri­oadă, pe www.psrm.md nu există nicio infor­ma­ţie des­pre vreo depla­sare, în ulti­mele săp­tămâni, a lide­ru­lui for­ma­ţiu­nii prin satele şi rai­oa­nele repu­bli­cii. Am încer­cat să pre­ci­zăm în care rai­oane anume Igor Dodon a întâl­nit atât de mulţi cetă­ţeni îngri­jo­raţi de spi­ri­tele uni­o­niste, dar, la sediul for­ma­ţiu­nii de pe str. Ser­ghei Lazo, tele­foa­nele nu au răs­puns.

Până pe 23 mar­tie, pe site-ul Preşe­dinţiei Româ­niei www.presidency.ro nu a fost pos­tată nicio con­fir­mare că scri­soa­rea ar fi fost rece­pţio­nată, dar nici un even­tual răs­puns al şefu­lui sta­tu­lui român.

Ulti­mul mesaj, pos­tat de Klaus Iohan­nis, se referă la vizita între­prinsă în aceste zile la Istan­bul. „M-am întâl­nit astăzi, în cadrul vizi­tei de stat pe care o fac în Tur­cia, cu româ­nii din Istan­bul. Din păcate, şi acest oraş a fost lovit, de curând, de aten­tate tero­riste. Întreaga lume civi­li­zată este greu încer­cată de mani­fes­tări extre­miste. Tre­buie să rămâ­nem însă soli­dari, iar aces­tor ata­curi tre­buie să le con­tra­pu­nem dorinţa noas­tră de pace şi de cola­bo­rare”, scrie preşe­din­tele Româ­niei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Ana­to­lie Mere­uta

    Ceea ce nu spune man­cur­tul Dodon este ca el vede ca pro­cen­tul de uni­o­nisti creste mai repede decat pro­cen­tele lui pt,presedinte care sa iasa din pri­mul tur,pt,ca eu cred ca numai asa poate cas­tiga si cu fur­turi masive in Trans­nis­tria si la colega Vlah in Gagauzia,,Frica lui s-a trans­for­mat in alarme cu bombe impo­triva unionistilor,De ce numai in zona cu actiuni uni­o­niste se spu­nea de bombe si in alte zone ,nu?Cred ca Dodon,ZUsatai si Voro­nin pot ras­punde,,,