Cine se teme de unionişti?

Igor Dodon, preşe­din­te­le PSRM, i-a adre­sat o scri­soa­re preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis, solicitându-l să ia ati­tu­di­ne faţă de acţiu­ni­le uni­o­nis­te „care pro­duc ten­siu­ne în soci­e­ta­tea mol­do­ve­neas­că”.

Dodon susţi­ne că, în ulti­me­le săp­tămâ­ni, a avut zeci de întâl­ni­ri în rai­oa­ne şi sate şi a văzut că oame­nii sunt foar­te revol­ta­ţi de acţiu­ni­le uni­o­nis­te care au loc în Mol­do­va în ulti­ma peri­oa­dă. „Au mai fost aşa acţiu­ni şi îna­in­te, dar acum ele s-au accen­tu­at vizi­bil şi au deve­nit agre­si­ve. Exis­tă ris­cul unor ieşi­ri vio­len­te necon­tro­la­bi­le din par­tea cetă­ţe­ni­lor, dacă lucru­ri­le vor evo­lua tot aşa în con­ti­nu­a­re. Acţiu­ni­le uni­o­nis­te tre­zesc sen­ti­men­te naţio­na­lis­te acu­te în rai­oa­ne­le ţării şi for­mea­ză o psi­ho­lo­gie de duş­mă­nie faţă de Româ­nia în rân­dul cetă­ţe­ni­lor mol­do­ve­ni”, a espli­cat Igor Dodon în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să. El susţi­ne că „pen­tru a evi­ta ase­me­nea feno­me­ne, pen­tru a atenţio­na asu­pra spi­ri­te­lor care se cre­ea­ză, pen­tru a com­ba­te pro­vo­că­ri­le din par­tea orga­ni­za­ţi­i­lor uni­o­nis­te”, s-a adre­sat preşe­din­te­lui Româ­ni­ei cu soli­ci­ta­rea de a demon­stra că Bucu­reş­ti­ul res­pec­tă sta­ta­li­ta­tea mol­do­ve­neas­că şi nu are nicio pre­tenţie teri­to­ri­a­lă faţă de R. Mol­do­va.

În scri­soa­rea adre­sa­tă preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, Dodon scrie că „în pofi­da rela­ţi­i­lor cul­tu­ra­le, eco­no­mi­ce şi diplo­ma­ti­ce strân­se care s-au înfi­ri­pat între sta­te­le noas­tre, în pofi­da încre­de­rii pe care am acordat-o de-a lun­gul ani­lor con­du­ce­rii de la Bucu­reş­ti, noi avem astăzi toa­te teme­iu­ri­le să bănu­im sta­tul român de inte­res făţiş în lichi­da­rea suve­ra­ni­tă­ţii şi inde­pen­denţei R. Mol­do­va. Alt­fel zis, avem teme­iu­ri să-l bănu­im de aten­ta­rea direc­tă la sta­ta­li­ta­tea R. Mol­do­va”.

Tot­o­da­tă, lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­do­va îl soli­ci­tă pe şeful sta­tu­lui român să ia ati­tu­di­ne „faţă de modul în care se acţio­nea­ză în raport cu şi pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va din par­tea dife­ri­tor dem­ni­ta­ri şi orga­ni­za­ţii din Româ­nia. Mizăm că veţi demon­stra, prin ges­tu­ri şi decla­ra­ţii, res­pect faţă de sta­ta­li­ta­tea şi suve­ra­ni­ta­tea R. Mol­do­va”.

Un frag­ment apar­te este dedi­cat marşu­ri­lor uni­o­nis­te, des­pre care Dodon cre­de că pro­pa­gă ide­ea dis­pa­ri­ţi­ei sta­ta­li­tă­ţii mol­do­ve­neş­ti. Aces­ta îi cere lui Iohan­nis să demon­stre­ze că aces­te acţiu­ni „nu sunt susţi­nu­te de actu­a­la con­du­ce­re de la Bucu­reş­ti”. „O deta­şa­re ofi­ci­a­lă a con­du­ce­rii de la Bucu­reş­ti de pro­iec­te­le uni­o­nis­te revanşar­de va însem­na un pas impor­tant de apro­pi­e­re de cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni, de preţu­i­re a aspi­ra­ţi­i­lor mol­do­ve­ni­lor de a trăi împli­ni­ţi în pro­pria ţară, R. Mol­do­va”, mai scrie Dodon.

Deşi lide­rul PSRM spu­ne că, în ulti­me­le săp­tămâ­ni, a avut zeci de întâl­ni­ri în rai­oa­ne şi sate şi a văzut că oame­nii sunt foar­te revol­ta­ţi de acţiu­ni­le uni­o­nis­te care au loc în Mol­do­va în ulti­ma peri­oa­dă, pe www.psrm.md nu exis­tă nicio infor­ma­ţie des­pre vreo depla­sa­re, în ulti­me­le săp­tămâ­ni, a lide­ru­lui for­ma­ţiu­nii prin sate­le şi rai­oa­ne­le repu­bli­cii. Am încer­cat să pre­ci­zăm în care rai­oa­ne anu­me Igor Dodon a întâl­nit atât de mulţi cetă­ţe­ni îngri­jo­ra­ţi de spi­ri­te­le uni­o­nis­te, dar, la sedi­ul for­ma­ţiu­nii de pe str. Ser­ghei Lazo, tele­foa­ne­le nu au răs­puns.

Până pe 23 mar­tie, pe site-ul Preşe­dinţi­ei Româ­ni­ei www.presidency.ro nu a fost pos­ta­tă nicio con­fir­ma­re că scri­soa­rea ar fi fost rece­pţio­na­tă, dar nici un even­tu­al răs­puns al şefu­lui sta­tu­lui român.

Ulti­mul mesaj, pos­tat de Kla­us Iohan­nis, se refe­ră la vizi­ta între­prin­să în aces­te zile la Istan­bul. „M-am întâl­nit astăzi, în cadrul vizi­tei de stat pe care o fac în Tur­cia, cu româ­nii din Istan­bul. Din păca­te, şi acest oraş a fost lovit, de curând, de aten­ta­te tero­ris­te. Întrea­ga lume civi­li­za­tă este greu încer­ca­tă de mani­fes­tă­ri extre­mis­te. Tre­bu­ie să rămâ­nem însă soli­da­ri, iar aces­tor ata­cu­ri tre­bu­ie să le con­tra­pu­nem dorinţa noas­tră de pace şi de cola­bo­ra­re”, scrie preşe­din­te­le Româ­ni­ei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Anatolie Mereuta

    Ceea ce nu spu­ne man­cur­tul Dodon este ca el vede ca pro­cen­tul de uni­o­nis­ti cres­te mai repe­de decat pro­cen­te­le lui pt,presedinte care sa iasa din pri­mul tur,pt,ca eu cred ca numai asa poa­te cas­ti­ga si cu fur­tu­ri masi­ve in Trans­nis­tria si la cole­ga Vlah in Gagauzia,,Frica lui s-a trans­for­mat in alar­me cu bom­be impo­tri­va unionistilor,De ce numai in zona cu actiu­ni uni­o­nis­te se spu­nea de bom­be si in alte zone ,nu?Cred ca Dodon,ZUsatai si Voro­nin pot ras­pun­de,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *