[DOC / INFOGRAFIC] Imperiul şi conexiunile lui Gofman, cel mai bogat angajat de la CNA

461-gofman1Miha­il Gofman, şeful adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­re şi Com­ba­te­re a Spă­lă­rii Bani­lor (SPCB), este unul din­tre cei mai boga­ţi anga­ja­ţi de la CNA. Ofi­ci­al, a decla­rat o ave­re de 3,8 mili­oa­ne de lei, însă în rea­li­ta­te ave­rea sa ar fi de 10 ori mai mare. ZdG a iden­ti­fi­cat tranza­cţi­i­le dubi­oa­se pe care le-a făcut aces­ta la înce­pu­tul anu­lui 2013. Casa în care locu­ieş­te, un imo­bil cu două nive­lu­ri şi man­sar­dă, în valoa­re de 11 mili­oa­ne de lei, ampla­sa­tă în car­ti­e­rul „Poia­na Domneas­că” din Dur­leş­ti, a fost înscri­să pe mama sa. Fir­me­le le-a înscris pe nume­le fra­te­lui său, iar câte­va pro­pri­e­tă­ţi imo­bi­li­a­re le-a făcut „cadou” unui cumă­tru care desfă­şoa­ră afa­ce­ri în R. Mol­do­va şi în Româ­nia. Tot­o­da­tă, fer­ma din Boş­ca­na, cu o ane­xă de 10 con­stru­cţii, este tre­cu­tă pe nume­le unei bătrâ­ne de 93 de ani, care este şi mama preşe­din­tei Jude­că­to­ri­ei Edi­neţ.

Ofi­ci­al, Miha­il Gofman a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2012 că deţi­ne un apar­ta­ment, o came­ră, trei con­stru­cţii, două gara­je, şap­te tere­nu­ri cu o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 15 ha, o fer­mă cu 68 de oi şi 5 vaci, două fir­me, un depo­zit ban­car de 1,8 mili­oa­ne de lei şi două auto­mo­bi­le de model Hyun­day San­ta FE, ambe­le în valoa­re de pes­te 600 mii de lei.

În 2008, adjunc­tul de la SPCB a sem­nat un con­tract de aren­dă cu Agenţia Mol­d­sil­va, prin care a intrat în pose­sia a 3 ha de pădu­re din or. Dur­leş­ti, situ­a­te pe mar­gi­nea dru­mu­lui Chi­şi­nău – Leu­şe­ni. În 2010, pes­te drum de pădu­rea lua­tă în aren­dă, Gofman a cum­pă­rat un teren de 685 m², pe care l-a înscris pe nume­le mamei sale, Rit­ta Gofman, o pen­sio­na­ră de 67 de ani, pro­fe­soa­ră de lim­ba rusă, care locu­ieş­te în satul Bol­du­reş­ti, Nis­po­re­ni. Pe tere­nul res­pec­tiv a con­stru­it o casă cu două nive­lu­ri, cu man­sar­dă şi cu pis­ci­nă în cur­te. Supra­fa­ţa tota­lă fiind de 193,1 m², iar rece­pţia datând cu înce­pu­tul anu­lui 2013. Şi acest imo­bil a fost înre­gis­trat pe nume­le Rit­tei Gofman. Potri­vit expe­rţi­lor imo­bi­li­a­ri, locu­inţa valo­rea­ză apro­xi­ma­tiv 11 mili­oa­ne de lei, asta dato­ri­tă şi locu­lui ampla­să­rii.

Gofman, la volanul unui Hyunday Santa FE în „Poiana Domnească”

461-gofman-2

Pe 27 febru­a­rie, la ora 7 dimi­nea­ţa, repor­te­rii ZdG au mers să foto­gra­fi­e­ze casa lui Gofman. De pe şosea­ua Bal­ca­ni, când am făcut la dreap­ta, ne-a apă­rut în faţă un indi­ca­tor pe care scrie „Poia­na Domneas­că”. Am mers apro­xi­ma­tiv vreo 200 de metri şi ne-am întâl­nit cu Gofman, chiar lân­gă locu­inţa sa. Aces­ta era la vola­nul unui auto­mo­bil Hyun­day San­ta FE. Am făcut câte­va foto­gra­fii, apoi ne-am îndrep­tat spre satul Bol­du­reş­ti, Nis­po­re­ni, să vedem în ce con­di­ţii locu­ieş­te mama dem­ni­ta­ru­lui, pe nume­le căre­ia este înscri­să o locu­inţă de 11 mili­oa­ne de lei şi o fir­mă.

Am ajuns în cen­trul satu­lui Bol­du­reş­ti. Nu depar­te de şcoa­lă, într-o casă modes­tă, locu­ieş­te Rit­ta Gofman. La poar­tă este un lacăt. „Rit­ta este pro­fe­soa­ră în sat şi la şcoa­la din Isă­i­ca­ni, de pes­te deal. În fie­ca­re zi, vine aca­să pe la ora trei. La Chi­şi­nău nu are casă. Locu­ieş­te aici. Aco­lo tră­iesc băieţii ei”, ne spu­ne o veci­nă.

De fap­tul că mama adjunc­tu­lui de la SPCB din cadrul CNA e o sim­plă pro­fe­soa­ră şi nu un om de afa­ce­ri, ne con­vin­gem şi atun­ci când acce­săm pagi­na elec­tro­ni­că a Con­si­li­u­lui raio­nal Nis­po­re­ni, unde găsim un docu­ment ce con­fir­mă că, în 2012, Con­si­li­ul raio­nal i-a acor­dat „pro­fe­soa­rei de la Lice­ul „Vale­riu Buli­ca­nu” din Bol­du­reş­ti o com­pen­sa­ţie uni­că de 750 de lei, pen­tru conec­ta­rea la con­duc­ta de gaze”. Am încer­cat de mai mul­te ori să luăm legă­tu­ra cu Rita Gofman pen­tru a face mai mul­te pre­ci­ză­ri. La şcoa­la din Bol­do­reş­ti, ni s-a spus că „ea a ter­mi­nat lecţi­i­le şi s-a dus aca­să. Încer­ca­ţi pe mobil”. Am efec­tu­at mai mul­te ape­lu­ri tele­fo­ni­ce, însă aceas­ta nu ne-a răs­puns la tele­fon.

[CADASTRU] Casa lui Miha­il Gofman si Fer­ma din Bos­ca­na by Iurie San­du­ta

Tranzacţiile lui Gofman cu o bunică de 93 de ani

461-gofman-3

„Este casa mamei mele. Eu locu­iesc pe Şte­fan cel Mare”, susţi­ne Miha­il Gofman. Atun­ci când i-am spus că repor­te­rii ZdG l-au sur­prins dimi­nea­ţa, ieşind din casa de mili­oa­ne de la Dur­leş­ti, el ne-a răs­puns: „Dvs. ce dori­ţi de la mine? Vă tre­bu­ie show-uri? Făceţi! Dacă dori­ţi, scrieţi-o după mine, dacă nu, nu…”.

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, Miha­il Gofman a indi­cat că este pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment cu man­sar­dă, în valoa­re de 102 mii lei, echi­va­len­tul a 5 mii de euro. Potri­vit date­lor cadas­tra­le, acest apar­ta­ment cu supra­fa­ţa de 185 m² este situ­at pe bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt nr. 71, lân­gă Pro­cu­ra­tu­ra Cen­tru. Potri­vit expe­rţi­lor imo­bi­li­a­ri, preţul de pia­ţă al aces­tui apar­ta­ment ar fi de 30-40 mii de euro. Tot la aceas­tă adre­să, Gofman deţi­ne şi două boxe.

Fer­ma din comu­na Boş­ca­na, Cri­u­le­ni, se întin­de pe o supra­fa­ţa de 18 ha, cu o ane­xă de 10 con­stru­cţii şi cu o supra­fa­ţă tota­lă de 9 mii m². Con­form date­lor cadas­tra­le, la 27 mar­tie 2012, Miha­il Gofman şi cumă­trul său, Ana­to­lie Bănă­res­cu, vice­preşe­din­te­le Uniu­nii Naţio­na­le a Exe­c­u­to­ri­lor Jude­că­to­reş­ti (UNEJ), cum­pă­ră inte­gral fer­ma din Boş­ca­na. Pes­te două luni, în mai 2013, pro­pri­e­ta­ră devi­ne Maria Ster­leţ­ca­ia, de 93 de ani, cu domi­ci­liu în satul Cup­ci­ni, Edi­neţ.

Gofman: „Of, doamne… ”

461-nina-banarescu

Ea este mama preşe­din­tei Jude­că­to­ri­ei Edi­neţ, Nina Bănă­res­cu, şi buni­ca lui Ana­to­lie Bănă­res­cu. „Abia de se miş­că. Ştiu că vine fii­ca ei de la Edi­neţ şi o ia, apoi o adu­ce îna­poi”, ne spu­ne o asis­ten­tă soci­a­lă din Cup­ci­ni. Pe nume­le bătrâ­nei Maria Ster­leţ­ca­ia sunt înscri­se mai mul­te imo­bi­le, inclu­siv un apar­ta­ment din Chi­şi­nău, de pe bd. Mir­cea cel Bătrân, 9, unde îşi are viza de reşe­dinţă şi vice­preşe­din­te­le UNEJ. Am contactat-o pe Nina Bănă­res­cu ca să aflăm dacă ştie cum a deve­nit mama ei mili­o­na­ră pes­te noap­te. „Şi ce dacă figu­rea­ză şi aco­lo, şi aco­lo… Cre­zi că acum poa­te să dis­cu­te cu mata­le? Ea este acum într-o sta­re gra­vă. Cu dân­sa nu puteţi sta de vor­bă. Eu ce ştiu, ştiu. Pe mine nu mă impli­ca­ţi aco­lo. La reve­de­re”, ne-a spus preşe­din­ta Jude­că­to­ri­ei Edi­neţ.

„Tot tim­pul a fost pro­pri­e­ta­tea mea. De unde aţi luat date că pro­pri­e­ta­tea a fost a lui Gofman? Care-i pro­ble­ma că acum fer­ma este a buni­cii? Este pro­pri­e­ta­tea ei. Eu doar sunt per­soa­nă de încre­de­re. Aveţi niş­te manie­re inu­ma­ne… Aveţi o revis­tă urâ­tă, cu care doar mur­dă­ri­ţi, dar nu faceţi nimic. La reve­de­re!”, se con­tra­zi­ce în decla­ra­ţii Ana­to­lie Bănă­res­cu, vice­preşe­din­te­le UNEJ, care este şi fiul preşe­din­tei Jude­că­to­ri­ei Edi­neţ.

Con­tac­tat de ZdG, Miha­il Gofman ne-a con­fir­mat că este cumă­tru cu Bănă­res­cu, că face afa­ce­ri împre­u­nă cu el, dar a şi recu­nos­cut că ges­tio­nea­ză o par­te din fer­ma de la Boş­ca­na. „Of, doam­ne… o cunosc pe Ster­leţ­ca­ia şi mai bine pe nepo­tul ei, Bănă­res­cu. Nu văd nimic rău în asta. Jumă­ta­te din fer­mă este a mea. Eu nu ştiu, asta e situ­a­ţia, nu ştiu dacă vă con­vi­ne sau nu”, zice Gofman.

461-Anatolie-BanarescuFirmele înscrise pe frate şi pe un cetăţean rus

Rela­ţi­i­le de rude­nie, dar şi cele de afa­ce­ri ale lui Gofman cu Bănă­res­cu le-am con­sta­tat în mai mul­te tranza­cţii imo­bi­li­a­re. La Hân­ceş­ti, fami­lia Gofman se jude­că cu o rudă pen­tru drep­tul de pro­pri­e­ta­te asu­pra mai mul­tor con­stru­cţii, pe care le-au pro­cu­rat ante­ri­or de la „Mol­do­va­gaz” SA, iar în lis­ta exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­reş­ti care apli­că seches­tru pe con­stru­cţi­i­le res­pec­ti­ve se regă­seş­te şi cumă­trul lui Gofman, Ana­to­lie Bănă­res­cu.

Tot în aceas­tă poves­te apa­re şi Vale­riu Tul­bu, un alt cumă­tru al dem­ni­ta­ru­lui de la CNA, care pri­meş­te sub for­mă de dona­ţie o par­te din con­stru­cţi­i­le de la Hân­ceş­ti. Ante­ri­or, aces­ta a fost impli­cat şi în scan­da­lul din jurul fân­tâ­nii arte­zie­ne de la Boş­ca­na, care ali­men­tea­ză cu apă gră­di­ni­ţa şi şcoa­la din loca­li­ta­te. În R. Mol­do­va, Vale­riu Tul­bu apa­re ca fon­da­tor la trei fir­me de trans­port, iar în Româ­nia deţi­ne pache­tul majo­ri­tar la o altă com­pa­nie de trans­port, Basa­ra­bia Trans SRL.

În decla­ra­ţia de ave­re pe anul 2012, Miha­il Gofman a scris că fir­me­le Pri­vat Imo­bil SRL şi BG Agro­ser SRL, care au luat în aren­dă de la Mol­d­sil­va 25 ha de pădu­re la Dur­leş­ti, şi în care apă­rea ca fon­da­tor unic, le-a înstră­i­nat la înce­put de 2013. Potri­vit date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, fon­da­to­ri în ambe­le fir­me au deve­nit Ale­xei Gofman, fra­te­le lui Miha­il Gofman, care deţi­ne 50%, şi Edu­ard Ven­ger, un cetă­ţean al Rusi­ei, care deţi­ne alte 50%.

Mama angajatului de la CNA, asociată într-o firmă cu mama judecătoarei de la Edineţ

Tot­o­da­tă, Rit­ta Gofman este aso­ci­a­tă cu bătrâ­na de 93 de ani, Maria Ster­leţ­ca­ia, în Coo­pe­ra­ti­va agri­co­lă de pro­du­ce­re „Agrogrup-Viitorul”, cu sedi­ul la Zăi­ca­na, Cri­u­le­ni. În aceas­tă fir­mă ele deţin câte o cotă de par­ti­ci­pa­re de 16,6%, ală­tu­ri de alţi patru aso­ci­a­ţi. În spe­cial, aceas­tă fir­mă desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de cre­ş­te­rea ani­ma­le­lor şi trans­por­tu­ri ruti­e­re de măr­fu­ri.

Gofman ZEUSSSSMiha­il Gofman a fost anga­jat în 2002 în cadrul Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi Coru­pţi­ei (CCCEC) în fun­cţia de controlor-revizor supe­ri­or. Un an mai târ­ziu, a fost numit în fun­cţia de şef adjunct al Secţi­ei com­ba­te­rea delic­te­lor din sis­te­mul financiar-bancar şi spă­lă­rii bani­lor a Depar­ta­men­tu­lui inves­ti­ga­ţii ope­ra­ti­ve al CCCEC, reor­ga­ni­za­tă apoi în sub­di­vi­ziu­nea auto­no­mă Ser­vi­ci­ul Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor.

La 2 febru­a­rie 2009, Gofman a fost retro­gra­dat din fun­cţia de şef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor, iar în luna august 2009 a fost trans­fe­rat în fun­cţia de şef al Secţi­ei pro­gra­me anti­co­ru­pţie a CCCEC. Gofman a ata­cat în instanţa de jude­ca­tă ordi­nul CCCEC, soli­ci­tând să fie res­ta­bi­lit în fun­cţia de sef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor. La sfârşi­tul anu­lui 2009, Cur­tea de Apel Chi­şi­nău a anu­lat ordi­nul CCCEC şi l-a res­ta­bi­lit pe Miha­il Gofman în fun­cţia de şef adjunct. CCCEC a făcut recurs la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), iar ulte­ri­or a depus o cere­re prin care şi-a retras cere­rea de recurs.

Amin­tim că ZdG a rea­li­zat un Top 10 cu auto­mo­bi­le­le de lux ale ofi­ţe­ri­lor de la CNA, iar Miha­il Gofman ocu­pă locul doi în cla­sa­ment, cu două auto­mo­bi­le de model Hyun­day San­ta FE, fabri­ca­te şi pro­cu­ra­te în 2009 — 2010.

[UPDATE]
Rea­cţia CNA la arti­co­lul, publi­cat de ZdG, în care este vizat un anga­jat al CNA
Prin pre­zen­ta vă infor­măm că, sub­di­vi­ziu­nea de secu­ri­ta­te inter­nă a CNA a ini­ţi­at, ante­ri­or, un pro­ces de moni­to­ri­za­re a sti­lu­lui de via­ţă în pri­vinţa anga­ja­tu­lui M. Gofman. Con­co­mi­tent, o pro­ce­du­ră simi­la­ră a fost dema­ra­tă de către Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te care veri­fi­că even­tu­a­le­le diver­genţe din­tre pro­pri­e­tă­ţi­le decla­ra­te de anga­ja­tul CNA şi veni­tu­ri­le fami­li­ei aces­tu­ia.

După fina­li­za­rea tutu­ror inves­ti­ga­ţi­i­lor, ser­vi­ci­ul spe­cia­li­zat al CNA va pro­pu­ne Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar al insti­tu­ţi­ei să se expu­nă pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor acu­mu­la­te. Pre­ci­zăm că din Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar al CNA fac par­te 7 mem­bri, din­tre care majo­ri­ta­tea repre­zin­tă soci­e­ta­tea civi­lă, medi­ul aca­de­mic şi sin­di­ca­te­le. [Ange­la Sta­rin­schi, pur­tă­tor de cuvânt al CNA / 06.03.2013]


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

32 comentarii

 1. baiatul

  Mare lucru, si ce bunu­ri ma rog o casa, nis­te tere­nu­ri in sat, si padu­re aren­da­tă, duceti+va la Bol­du­res­ti si pro­cu­ra­ti si voi cu 2500_4500 pen­tru ha, numai de lea­ţi pre­lu­cra, uita­ti­va sub nas, aces­tea ce au fur­ni­zat ast­fel de informatie….de ce nu se ara­ta cit este cisti­gul decla­rat de soti­e­sa ca lucrea­ya din zori pina in noap­te de ani de zile in pro­iec­te, ambii avind o copi­la­rie difi­ci­la cu mul­te lip­su­ri…
  Rusi­ne sa va fie..sanduţâ ce esti….a mur­da­ri este uşor, încear­ca si cura­ta…

 2. Jay

  Eu tot lucrez din zori pina in noap­te, si fami­lia mea tot lucrea­za, cu toa­te astea nu avem case, masi­ni si hec­ta­re, numai dato­rii. Poa­te stie cine­va ce nu fac corect? Sau la CNA este un stup cu mie­re? )

 3. Victor

  Cine-l poa­te pune la pus­ca­rie pe bol­fo­su asta care folo­sin­du­se de func­tia pe care o are nu-ncape-n kele de impor­tan­ta si pro­ba­bil cre­de ca-i plin de capa­ci­ta­ti mana­ge­ri­a­le (ati­tea afa­ce­ri are). Afa­ra din sis­tem si la duba. CNA sa se auto­se­si­ze­ze. Intu­iesc ca inves­ti­ga­tia ZDG nu a des­co­pe­rit mai mult de 25 la suta din ade­var.

 4. Leo

  pen­tru baia­tul: „cred ca esti o slu­ga a lui GOFMAN de ii tii apa­ra­re”. Eu cunosc foar­te mul­te per­soa­ne cu tere­nu­ri agri­co­le de cate­va sute de hec­ta­re. si fac agri­cul­tu­ra de 15-20 ani, dar tra­iesc des­tul de modest. daca as face o com­pa­ra­tie cu GOFMAN atun­ce aces­tia ar trai la limi­ta sara­ci­ei.
  Iar locul lui GOFMAN ar fi la pus­ca­rie. doar deti­nand func­tia data a ajuns sa fie mare afa­ce­rist. este un CORUPT, care pana la urma nu va pati nimic, ca si in alte cazu­ri simi­la­re de la CNA,de exem­plu corup­tul Octa­vi­an RĂU ș.a.

 5. baiatul

  Vic­to­ras da de unde cunos­ti nu cum­va esti tu esti coman­da­to­rul arti­co­lu­lui?

 6. toma ursu

  tre­bu­ie de lichi­dat urgent cen­trul ista anti­co­rup­tie , cel mai mare gene­ra­tor de corup­tie dupa guvern si par­la­ment

 7. cimarron

  (o mică greşeală)..după cum se vede,spală bine banii “Zeus”,pardon;”LUPUL PAZNIC LA STÎNĂ”.Poate îl v-a mîn­ca cu acte lega­le vre-o oaie istea­tă!

 8. Petru

  Cred că curînd în RM o să rămîie numai ban­di­ții că cetă­țe­nii sim­pli nu au cum să supra­vețu­ias­că. Or, cu ce e el mai bun decît mul­ți alții care la fel acti­vea­ză în insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui pen­tru 2000 lei pe lună și supra­vețu­iesc de la un sala­riu la sala­riu. Am acti­vat 3 ani într-o insti­tu­ție pres­ti­gi­oa­să a sta­tu­lui RM dar, pri­me­le 6 luni cu 1250 lei, cir­ca un an și juma­te cu 1500 lei și încă un an cu 2000 lei. Oare puțu­li­că aista la fel își ono­rea­ză obli­ga­ți­i­le de ser­vi­ciu în cores­pun­de­re cu legi­sla­ția în vigoa­re la capi­to­lul nepăr­ti­ni­rii? Cred că nu? Lucrînd la stat am slă­bit cam 15 kg dar el pre­zum că sa făcut ca un pur­ce­luș punînd de bine cei 50 kg pe el!!! Fărăr supă­ra­re pen­tru unii dar într-adevăr că țara noas­tră e în anus!!! Dar por­cul dacă e porc….. e porc!!!

 9. andrei

  Bine ca acum auto­ri­ta­ti­le se auto­se­si­zea­za (posi­bil sa fie doar ver­bal).
  Cand erau comu­nis­tii la pute­re con­du­ce­rea igno­ra ast­fel de arti­co­le.

 10. ddd

  bana­res­cu … tre­ci la pus­ca­rie… cu timp in urma cum­pa­rai tut­un prin sat acum ai ajuns mare om al drep­ta­tii…

 11. dodije

  Vreau un Raport al CNI pen­tru peri­oa­da de acti­vi­ta­te com­ple­ta.
  Vreau 2 mem­bri ai CNI din par­tea pre­sei de inves­ti­ga­tie.

 12. nicolae

  Aces­ti indi­vi­zi sa sunt ADEVARATII PROFITOR ai demo­cra­ti­ei mol­do­ve­ne­s­ti si tot­o­da­ta cri­mi­na­lii care COPROMIT refor­me­le si mer­sul firesc spre o demo­cra­tie , a soci­e­ta­tii in ansam­blu …
  Aces­ti indi­vi­zi a detur­nat si cur­sul fireasc si efec­tiv spre pro­gre­sul eco­no­mic soci­al al mul­tor tari din acest fost spa­tiu sove­tic .. Pe peri­oa­da TRANZITIEI ar tre­bui apli­ca­te legi­le Chi­nei !!

 13. vera

  “LUPUL” de la CNA

  Credeam,ca CNA cu drep­tul,
  Paseste,cinstit, pe-al sau drum,
  Dar m-am con­vins, acum, pe mine:
  Lumea satu­la e pagi­na
  Ca lupul care intra-n sti­na
  Si jumu­les­te oaia bine,
  Lasind, in loc:urme de sin­ge,
  Buca­ti de lina,oase goa­le,
  Ca mar­to­rii sa se-nfioare…

  Dar,ce sa-i faci la ani­mal?
  Tra­ies­te in paduri,pe deal,
  Cand omul dat de dum­ne­zeu –
  Mai hra­pa­re­ti ca lupul,zau,
  Tra­ies­te liber ca un zeu
  Si nu regreta,nicidecum,
  Ca si-a ales asa caif bun,
  Min­dru paseste,pe-al sau drum
  Si nu da inapoi,nicicum!

 14. Mediator

  Posi­bil că infor­ma­ţia este veri­di­că, dar posi­bil că infor­ma­ţia este o pre­su­pu­ne­re a cui-va.Vreau să spun, că cu aşa “mare încre­de­re” în jus­ti­ţia mol­do­ve­neas­că noi citim ce scriu jurnaliştii.Dar ce fac aşa numi­te­le orga­ne de con­trol, cred că se ocu­pă de pro­ble­me­le lor per­so­na­le, deo­a­re­ce sunt mai majo­re. Iar dacă Gofman este mai deş­tept, nu este pro­ble­ma lui că cei care urmea­ză să-l veri­fi­ce sunt mai proş­ti. Peş­te­le se stri­că de la cap, dar se cură­ţă de la coa­dă. Tre­bu­ie de înce­put cu cei care con­duc, ca cei de jos să le urmeze

 15. Corina

  ddd, poa­te imi vei spu­ne tu ce face-ai prin sat de stii ce cum­pa­ra Bana­res­cu?

 16. daria

  jur­na­li­ş­tii ar fi bine să facă o jude­ca­tă de valoa­rea obiectivă,dar nu presupuneri.Murdăresc oamenii,fără să indi­ce sur­sa informaţiei.După dînşii ar fi bine venit ca fun­cţio­na­rii de stat să locu­ias­că în niş­te coli­bi sau bor­dee îi să mear­gă cu căruţa.Acel care scrie că lucrea­ză şi zi şi noap­te şi nu are nimic este corect dar de unde să ee dacă e leneş ,nu doreş­te să mun­ceas­că cu capul,dar mun­ceş­te cu mîni­i­le.

 17. Natalia

  Pen­tru Daria: Sala­riu pen­tru anga­ja­ții CNA este în jur la 7000 lei și asta nu demult. Cum Gofman putea cu așa sala­riu să aibă casă de mili­oa­ne, apar­ta­men­te, mași­ni, fir­me, tere­nu­ri etc. cînd așa bani dacă abia îți ajung să scoți luna în capăt. Se vede cu ochiul liber că face abuz de func­ța pe care o deți­nă și spa­lă bine bani

 18. Pocemucika

  Dn. Iurie! D-stra ca ade­va­rat zia­rist ati facut un lucru bun si corect din mai mul­te punc­te de vede­re. A ramas doar un lucru “sim­plu” – de dus la duba­la pe gas­ca asta. Dar ce pro­ble­me au cre­at rude­lor apro­pi­a­te! Sar­ma­na batri­ni­ca de 93 ani nu poa­te in linis­te sa tra­eas­ca cat e dat de la Dom­nu.

 19. justice

  ichi­si toti la duba pe vreo 40 ani si con­fis­ca­te tote pro­pri­e­ta­ti­le ago­ni­si­te prin acte de corup­tie la nivel inalt

 20. vera

  C E F O L O S.. !

  Decit bogat cu legea-n fund,
  Mai bine – sarac si om bun!

  Avem de-ajuns noi,pacatosi,
  Care sunt grasi,slab bar­ba­to­si,

  Care se bucura,ca au,
  Dar linis­te in suflet n-au !

 21. justice

  asa per­so­na­li­ta­ti tre­bu­ie eli­mi­na­te din sis­tem si tri­mi­se sa mun­ceas­ca cele 33 ha de pamint pe care lea cum­pa­rat din sala­riu de 6000-7000 lei cred ca no sa moa­ra de foa­me

 22. Mery,- adevarul pur si nimic mai mult!

  DEPUTATII, PROCURORII SI JUDECĂTORII DIN TOATE INSTABNTELE TREBUIESC PUȘI LA PUSCARIE FĂRĂ A FI JUDECATI,
  APOI LĂSAȚI CA EI SINGURI SA SE APERE, IN BAZA PREZUMTIEI NEVINOVATIEI DIN PUSCARIE SPRE LIBERTATE!
  CREDETI-MĂ, PE NOI, CETĂȚENII SI RM NE VA COSTA O NIMICA TOATĂ SA DISPAGUBIM PE CEI NEVINOVETI, PUȘI LA PUSCARIE CU HURTA, ADICĂ TOȚI LAOLALTA!
  Mol­do­va nu are sca­pa­re, nu are iesi­re din raha­tul in care se afla, nici stra­mu­tand aceas­ta pal­ma de pământ chiar si in mai­da­nul cen­tral a Euro­pei!
  PT ca euro­pe­nii nu se includ in afa­ce­ri­le cui­va, ei res­pec­ta drep­tu­ri­le si valo­ri­le demo­cra­ti­ce!
  RUSIA O VA FACE, PRIN DICTATURA, LA ÎNCEPUT IN RUSIA SI CONCOMITENT SI IN UCRAINA, MOLDOVA, GEORGIA…
  ASTA POATE FACE RUSIA, SI O VA FACE!
  La pus­ca­rie toți, lao­lal­ta!
  Alta solu­ție nu exis­ta!

 23. maria

  cred ca si Toma­i­li Ivan (care a fra­ie­rit si con­ti­nua s-o faca)este bine “spa­lat” tot de acest “apa­ra­tor al legii” si de altii ca el.SRL’Gofma-colsunting’ nu-i apar­ti­ne lui Gofman?

 24. fata

  doam­ne cit va mai pla­ce sa vor­bi­ti urit ..in tara asta ori esty sarac ori cu bani nu te lasa nime­ni s atra­ies­ti in pace.. toti invidiosi..de ce sau legat de capu omu­lui ..daca are inseam­na ca e des­tept dar nu ca fura ..l a oam­ne­ii din tara asta e min­ta­li­ta­tea ca daca ai mai mult inseam­na ca a furat ceea ce e f gre­sit de asta si sin­tem toti nefe­riic­ti ca sta­ti toti si vor­bit­zi ceea e nu sti­ti in lok s apu­en­ti capu in mis­ca­re si sa face­ti para­le..

  ‘Jay (7 Mar­ch 2014) :

  Eu tot lucrez din zori pina in noap­te, si fami­lia mea tot lucrea­za, cu toa­te astea nu avem case, masi­ni si hec­ta­re, numai dato­rii. Poa­te stie cine­va ce nu fac corect? Sau la CNA este un stup cu mie­re? )’ tu daca lucre­zi la strins guno­iu din zori pina in nopa­te crede-ma ca nici­o­dat an-ai sa ai ceea ce are dum­ne­a­lui.. so gasit un dobi­toc tot d ela pute­re care vrea sa-l sape si nesim­tii astia de zia­ris­ti cine stie cite rub­le pri­mesc pt infor­ma­tii fal­se numai ca cien­va de sus le dicteaza..rusine s ava fie ca nu va dat­zi sea­ma ..uita­ti­va la voi in gra­di­na dar nu la cel care are mai mult ca voi ca nu de alta dar sint sigu­ra ca toti care au comen­tat aici tra­iesc din salriu nu mai mult de 5000 de lei si se jalu­ie pe via­ta zi de zi si la ori­ce om bogat or sa scrie porca­rii asa cum fac si aici !!! rusi­ne­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­ee sa va fie

 25. Lenuţa

  pe vre­mu­ri­le lui Sta­lin ridi­cau oame­nii mun­ci­to­ri le luau ave­rea şi î-i tri­mi­teau în Sibe­ria .Acu­ma au înţe­les şi sta­tul le res­ti­tue parâi­al averea.Aşa că voi,care nu dori­ţi să munciţi,nu şti­ţi a chel­tui cu tîlc banii cîş­ti­ga­ţi naveţi nimic.Cei care au învă­ţat pe cînd voi dor­mea­ţi , vă distraţi,au căpă­tat stu­dii superioare,lucrează din zori pînăn seară,fără zi de odihnă,îşi supun peri­co­lu­lui via­ţa şi sănă­ta­tea sa , au res­tri­cţii din par­tea sta­tu­lui foar­te mari, de ace­ia şi au ave­re, deci dacă mun­ceş­ti ai,dacă dor­mi nai.Dar cei care au poni­grit ace­te per­so­na­li­tă­ţi nu sunt decît niş­te bărfitori,posibil care­va din ei au avut care­va rela­ţii de ser­vi­ciu şi rămî­nînd nemulţu­mi­ţi au înce­put a scrie prostii.Cătaţiva de lucru şi cîş­ti­ga­ţi bani că să aveţi şi voi case şi pămînt.Un pro­verb de ce eşti sărac că eşti prost,dar de ce eşti prost că eşti sărac .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *