[DOC / INFOGRAFIC] Imperiul şi conexiunile lui Gofman, cel mai bogat angajat de la CNA

461-gofman1Mihail Gofman, şeful adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­nire şi Com­ba­tere a Spă­lă­rii Bani­lor (SPCB), este unul din­tre cei mai bogaţi anga­jaţi de la CNA. Ofi­cial, a decla­rat o avere de 3,8 mili­oane de lei, însă în rea­li­tate ave­rea sa ar fi de 10 ori mai mare. ZdG a iden­ti­fi­cat tranza­cţi­ile dubi­oase pe care le-a făcut acesta la înce­pu­tul anu­lui 2013. Casa în care locu­ieşte, un imo­bil cu două nive­luri şi man­sardă, în valoare de 11 mili­oane de lei, ampla­sată în car­ti­e­rul „Poiana Domnească” din Dur­leşti, a fost înscrisă pe mama sa. Fir­mele le-a înscris pe numele fra­te­lui său, iar câteva pro­pri­e­tăţi imo­bi­li­are le-a făcut „cadou” unui cumă­tru care desfă­şoară afa­ceri în R. Mol­dova şi în Româ­nia. Tot­o­dată, ferma din Boş­cana, cu o anexă de 10 con­stru­cţii, este tre­cută pe numele unei bătrâne de 93 de ani, care este şi mama preşe­din­tei Jude­că­to­riei Edi­neţ.

Ofi­cial, Mihail Gofman a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe anul 2012 că deţine un apar­ta­ment, o cameră, trei con­stru­cţii, două garaje, şapte tere­nuri cu o supra­faţă de apro­xi­ma­tiv 15 ha, o fermă cu 68 de oi şi 5 vaci, două firme, un depo­zit ban­car de 1,8 mili­oane de lei şi două auto­mo­bile de model Hyun­day Santa FE, ambele în valoare de peste 600 mii de lei.

În 2008, adjunc­tul de la SPCB a sem­nat un con­tract de arendă cu Agenţia Mol­d­silva, prin care a intrat în pose­sia a 3 ha de pădure din or. Dur­leşti, situ­ate pe mar­gi­nea dru­mu­lui Chi­şi­nău – Leu­şeni. În 2010, peste drum de pădu­rea luată în arendă, Gofman a cum­pă­rat un teren de 685 m², pe care l-a înscris pe numele mamei sale, Ritta Gofman, o pen­sio­nară de 67 de ani, pro­fe­soară de limba rusă, care locu­ieşte în satul Bol­du­reşti, Nis­po­reni. Pe tere­nul res­pec­tiv a con­struit o casă cu două nive­luri, cu man­sardă şi cu pis­cină în curte. Supra­faţa totală fiind de 193,1 m², iar rece­pţia datând cu înce­pu­tul anu­lui 2013. Şi acest imo­bil a fost înre­gis­trat pe numele Rit­tei Gofman. Potri­vit expe­rţi­lor imo­bi­li­ari, locu­inţa valo­rează apro­xi­ma­tiv 11 mili­oane de lei, asta dato­rită şi locu­lui ampla­să­rii.

Gofman, la volanul unui Hyunday Santa FE în „Poiana Domnească”

461-gofman-2

Pe 27 febru­a­rie, la ora 7 dimi­neaţa, repor­te­rii ZdG au mers să foto­gra­fi­eze casa lui Gofman. De pe şoseaua Bal­cani, când am făcut la dreapta, ne-a apă­rut în faţă un indi­ca­tor pe care scrie „Poiana Domnească”. Am mers apro­xi­ma­tiv vreo 200 de metri şi ne-am întâl­nit cu Gofman, chiar lângă locu­inţa sa. Acesta era la vola­nul unui auto­mo­bil Hyun­day Santa FE. Am făcut câteva foto­gra­fii, apoi ne-am îndrep­tat spre satul Bol­du­reşti, Nis­po­reni, să vedem în ce con­di­ţii locu­ieşte mama dem­ni­ta­ru­lui, pe numele căreia este înscrisă o locu­inţă de 11 mili­oane de lei şi o firmă.

Am ajuns în cen­trul satu­lui Bol­du­reşti. Nu departe de şcoală, într-o casă modestă, locu­ieşte Ritta Gofman. La poartă este un lacăt. „Ritta este pro­fe­soară în sat şi la şcoala din Isă­i­cani, de peste deal. În fie­care zi, vine acasă pe la ora trei. La Chi­şi­nău nu are casă. Locu­ieşte aici. Acolo tră­iesc băieţii ei”, ne spune o vecină.

De fap­tul că mama adjunc­tu­lui de la SPCB din cadrul CNA e o sim­plă pro­fe­soară şi nu un om de afa­ceri, ne con­vin­gem şi atunci când acce­săm pagina elec­tro­nică a Con­si­li­u­lui raio­nal Nis­po­reni, unde găsim un docu­ment ce con­firmă că, în 2012, Con­si­liul raio­nal i-a acor­dat „pro­fe­soa­rei de la Liceul „Vale­riu Buli­canu” din Bol­du­reşti o com­pen­sa­ţie unică de 750 de lei, pen­tru conec­ta­rea la con­ducta de gaze”. Am încer­cat de mai multe ori să luăm legă­tura cu Rita Gofman pen­tru a face mai multe pre­ci­zări. La şcoala din Bol­do­reşti, ni s-a spus că „ea a ter­mi­nat lecţi­ile şi s-a dus acasă. Încer­caţi pe mobil”. Am efec­tuat mai multe ape­luri tele­fo­nice, însă aceasta nu ne-a răs­puns la tele­fon.

[CADASTRU] Casa lui Mihail Gofman si Ferma din Bos­cana by Iurie San­duta

Tranzacţiile lui Gofman cu o bunică de 93 de ani

461-gofman-3

„Este casa mamei mele. Eu locu­iesc pe Şte­fan cel Mare”, susţine Mihail Gofman. Atunci când i-am spus că repor­te­rii ZdG l-au sur­prins dimi­neaţa, ieşind din casa de mili­oane de la Dur­leşti, el ne-a răs­puns: „Dvs. ce doriţi de la mine? Vă tre­buie show-uri? Făceţi! Dacă doriţi, scrieţi-o după mine, dacă nu, nu…”.

În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, Mihail Gofman a indi­cat că este pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment cu man­sardă, în valoare de 102 mii lei, echi­va­len­tul a 5 mii de euro. Potri­vit date­lor cadas­trale, acest apar­ta­ment cu supra­faţa de 185 m² este situat pe bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt nr. 71, lângă Pro­cu­ra­tura Cen­tru. Potri­vit expe­rţi­lor imo­bi­li­ari, preţul de piaţă al aces­tui apar­ta­ment ar fi de 30-40 mii de euro. Tot la această adresă, Gofman deţine şi două boxe.

Ferma din comuna Boş­cana, Cri­u­leni, se întinde pe o supra­faţa de 18 ha, cu o anexă de 10 con­stru­cţii şi cu o supra­faţă totală de 9 mii m². Con­form date­lor cadas­trale, la 27 mar­tie 2012, Mihail Gofman şi cumă­trul său, Ana­to­lie Bănă­rescu, vice­preşe­din­tele Uniu­nii Naţio­nale a Exe­c­u­to­ri­lor Jude­că­to­reşti (UNEJ), cum­pără inte­gral ferma din Boş­cana. Peste două luni, în mai 2013, pro­pri­e­tară devine Maria Ster­leţ­caia, de 93 de ani, cu domi­ci­liu în satul Cup­cini, Edi­neţ.

Gofman: „Of, doamne… ”

461-nina-banarescu

Ea este mama preşe­din­tei Jude­că­to­riei Edi­neţ, Nina Bănă­rescu, şi bunica lui Ana­to­lie Bănă­rescu. „Abia de se mişcă. Ştiu că vine fiica ei de la Edi­neţ şi o ia, apoi o aduce îna­poi”, ne spune o asis­tentă soci­ală din Cup­cini. Pe numele bătrâ­nei Maria Ster­leţ­caia sunt înscrise mai multe imo­bile, inclu­siv un apar­ta­ment din Chi­şi­nău, de pe bd. Mir­cea cel Bătrân, 9, unde îşi are viza de reşe­dinţă şi vice­preşe­din­tele UNEJ. Am contactat-o pe Nina Bănă­rescu ca să aflăm dacă ştie cum a deve­nit mama ei mili­o­nară peste noapte. „Şi ce dacă figu­rează şi acolo, şi acolo… Crezi că acum poate să dis­cute cu matale? Ea este acum într-o stare gravă. Cu dânsa nu puteţi sta de vorbă. Eu ce ştiu, ştiu. Pe mine nu mă impli­caţi acolo. La reve­dere”, ne-a spus preşe­dinta Jude­că­to­riei Edi­neţ.

„Tot tim­pul a fost pro­pri­e­ta­tea mea. De unde aţi luat date că pro­pri­e­ta­tea a fost a lui Gofman? Care-i pro­blema că acum ferma este a buni­cii? Este pro­pri­e­ta­tea ei. Eu doar sunt per­soană de încre­dere. Aveţi nişte maniere inu­mane… Aveţi o revistă urâtă, cu care doar mur­dă­riţi, dar nu faceţi nimic. La reve­dere!”, se con­tra­zice în decla­ra­ţii Ana­to­lie Bănă­rescu, vice­preşe­din­tele UNEJ, care este şi fiul preşe­din­tei Jude­că­to­riei Edi­neţ.

Con­tac­tat de ZdG, Mihail Gofman ne-a con­fir­mat că este cumă­tru cu Bănă­rescu, că face afa­ceri împre­ună cu el, dar a şi recu­nos­cut că ges­tio­nează o parte din ferma de la Boş­cana. „Of, doamne… o cunosc pe Ster­leţ­caia şi mai bine pe nepo­tul ei, Bănă­rescu. Nu văd nimic rău în asta. Jumă­tate din fermă este a mea. Eu nu ştiu, asta e situ­a­ţia, nu ştiu dacă vă con­vine sau nu”, zice Gofman.

461-Anatolie-BanarescuFirmele înscrise pe frate şi pe un cetăţean rus

Rela­ţi­ile de rude­nie, dar şi cele de afa­ceri ale lui Gofman cu Bănă­rescu le-am con­sta­tat în mai multe tranza­cţii imo­bi­li­are. La Hân­ceşti, fami­lia Gofman se judecă cu o rudă pen­tru drep­tul de pro­pri­e­tate asu­pra mai mul­tor con­stru­cţii, pe care le-au pro­cu­rat ante­rior de la „Mol­do­va­gaz” SA, iar în lista exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­reşti care aplică seches­tru pe con­stru­cţi­ile res­pec­tive se regă­seşte şi cumă­trul lui Gofman, Ana­to­lie Bănă­rescu.

Tot în această poveste apare şi Vale­riu Tulbu, un alt cumă­tru al dem­ni­ta­ru­lui de la CNA, care pri­meşte sub formă de dona­ţie o parte din con­stru­cţi­ile de la Hân­ceşti. Ante­rior, acesta a fost impli­cat şi în scan­da­lul din jurul fân­tâ­nii arte­ziene de la Boş­cana, care ali­men­tează cu apă gră­di­niţa şi şcoala din loca­li­tate. În R. Mol­dova, Vale­riu Tulbu apare ca fon­da­tor la trei firme de trans­port, iar în Româ­nia deţine pache­tul majo­ri­tar la o altă com­pa­nie de trans­port, Basa­ra­bia Trans SRL.

În decla­ra­ţia de avere pe anul 2012, Mihail Gofman a scris că fir­mele Pri­vat Imo­bil SRL şi BG Agro­ser SRL, care au luat în arendă de la Mol­d­silva 25 ha de pădure la Dur­leşti, şi în care apă­rea ca fon­da­tor unic, le-a înstră­i­nat la înce­put de 2013. Potri­vit date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, fon­da­tori în ambele firme au deve­nit Ale­xei Gofman, fra­tele lui Mihail Gofman, care deţine 50%, şi Edu­ard Ven­ger, un cetă­ţean al Rusiei, care deţine alte 50%.

Mama angajatului de la CNA, asociată într-o firmă cu mama judecătoarei de la Edineţ

Tot­o­dată, Ritta Gofman este aso­ci­ată cu bătrâna de 93 de ani, Maria Ster­leţ­caia, în Coo­pe­ra­tiva agri­colă de pro­du­cere „Agrogrup-Viitorul”, cu sediul la Zăi­cana, Cri­u­leni. În această firmă ele deţin câte o cotă de par­ti­ci­pare de 16,6%, ală­turi de alţi patru aso­ci­aţi. În spe­cial, această firmă desfă­şoară acti­vi­tăţi de cre­ş­te­rea ani­ma­le­lor şi trans­por­turi ruti­ere de măr­furi.

Gofman ZEUSSSSMihail Gofman a fost anga­jat în 2002 în cadrul Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mice şi Coru­pţiei (CCCEC) în fun­cţia de controlor-revizor supe­rior. Un an mai târ­ziu, a fost numit în fun­cţia de şef adjunct al Secţiei com­ba­te­rea delic­te­lor din sis­te­mul financiar-bancar şi spă­lă­rii bani­lor a Depar­ta­men­tu­lui inves­ti­ga­ţii ope­ra­tive al CCCEC, reor­ga­ni­zată apoi în sub­di­vi­ziu­nea auto­nomă Ser­vi­ciul Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor.

La 2 febru­a­rie 2009, Gofman a fost retro­gra­dat din fun­cţia de şef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor, iar în luna august 2009 a fost trans­fe­rat în fun­cţia de şef al Secţiei pro­grame anti­co­ru­pţie a CCCEC. Gofman a ata­cat în instanţa de jude­cată ordi­nul CCCEC, soli­ci­tând să fie res­ta­bi­lit în fun­cţia de sef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­ni­rea şi Com­ba­te­rea Spă­lă­rii Bani­lor. La sfârşi­tul anu­lui 2009, Cur­tea de Apel Chi­şi­nău a anu­lat ordi­nul CCCEC şi l-a res­ta­bi­lit pe Mihail Gofman în fun­cţia de şef adjunct. CCCEC a făcut recurs la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ), iar ulte­rior a depus o cerere prin care şi-a retras cere­rea de recurs.

Amin­tim că ZdG a rea­li­zat un Top 10 cu auto­mo­bi­lele de lux ale ofi­ţe­ri­lor de la CNA, iar Mihail Gofman ocupă locul doi în cla­sa­ment, cu două auto­mo­bile de model Hyun­day Santa FE, fabri­cate şi pro­cu­rate în 2009 — 2010.

[UPDATE]
Rea­cţia CNA la arti­co­lul, publi­cat de ZdG, în care este vizat un anga­jat al CNA
Prin pre­zenta vă infor­măm că, sub­di­vi­ziu­nea de secu­ri­tate internă a CNA a ini­ţiat, ante­rior, un pro­ces de moni­to­ri­zare a sti­lu­lui de viaţă în pri­vinţa anga­ja­tu­lui M. Gofman. Con­co­mi­tent, o pro­ce­dură simi­lară a fost dema­rată de către Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate care veri­fică even­tu­a­lele diver­genţe din­tre pro­pri­e­tă­ţile decla­rate de anga­ja­tul CNA şi veni­tu­rile fami­liei aces­tuia.

După fina­li­za­rea tutu­ror inves­ti­ga­ţi­i­lor, ser­vi­ciul spe­cia­li­zat al CNA va pro­pune Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar al insti­tu­ţiei să se expună pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor acu­mu­late. Pre­ci­zăm că din Cole­giul dis­ci­pli­nar al CNA fac parte 7 mem­bri, din­tre care majo­ri­ta­tea repre­zintă soci­e­ta­tea civilă, mediul aca­de­mic şi sin­di­ca­tele. [Angela Sta­rin­schi, pur­tă­tor de cuvânt al CNA / 06.03.2013]


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • pavel

  sápu scie… cinei pote ceva?

 • baia­tul

  Mare lucru, si ce bunuri ma rog o casa, niste tere­nuri in sat, si padure aren­dată, duceti+va la Bol­du­resti si pro­cu­rati si voi cu 2500_4500 pen­tru ha, numai de leaţi pre­lu­cra, uita­tiva sub nas, aces­tea ce au fur­ni­zat ast­fel de informatie….de ce nu se arata cit este cisti­gul decla­rat de soti­esa ca lucreaya din zori pina in noapte de ani de zile in pro­iecte, ambii avind o copi­la­rie difi­cila cu multe lip­suri…
  Rusine sa va fie..sanduţâ ce esti….a mur­dari este uşor, încearca si curata…

 • Jay

  Eu tot lucrez din zori pina in noapte, si fami­lia mea tot lucreaza, cu toate astea nu avem case, masini si hec­tare, numai dato­rii. Poate stie cineva ce nu fac corect? Sau la CNA este un stup cu miere? )

 • Vic­tor

  Cine-l poate pune la pus­ca­rie pe bol­fosu asta care folo­sin­duse de func­tia pe care o are nu-ncape-n kele de impor­tanta si pro­ba­bil crede ca-i plin de capa­ci­tati mana­ge­ri­ale (ati­tea afa­ceri are). Afara din sis­tem si la duba. CNA sa se auto­se­si­zeze. Intu­iesc ca inves­ti­ga­tia ZDG nu a des­co­pe­rit mai mult de 25 la suta din ade­var.

 • Leo

  pen­tru baia­tul: „cred ca esti o sluga a lui GOFMAN de ii tii apa­rare”. Eu cunosc foarte multe per­soane cu tere­nuri agri­cole de cateva sute de hec­tare. si fac agri­cul­tura de 15-20 ani, dar tra­iesc des­tul de modest. daca as face o com­pa­ra­tie cu GOFMAN atunce aces­tia ar trai la limita sara­ciei.
  Iar locul lui GOFMAN ar fi la pus­ca­rie. doar deti­nand func­tia data a ajuns sa fie mare afa­ce­rist. este un CORUPT, care pana la urma nu va pati nimic, ca si in alte cazuri simi­lare de la CNA,de exem­plu corup­tul Octa­vian RĂU ș.a.

 • baia­tul

  Vic­to­ras da de unde cunosti nu cumva esti tu esti coman­da­to­rul arti­co­lu­lui?

 • toma ursu

  tre­buie de lichi­dat urgent cen­trul ista anti­co­rup­tie , cel mai mare gene­ra­tor de corup­tie dupa guvern si par­la­ment

 • cimar­ron

  …după cum se vede.spală bine banii”Zeus”,pardon;2

 • cimar­ron

  (o mică greşeală)..după cum se vede,spală bine banii “Zeus”,pardon;”LUPUL PAZNIC LA STÎNĂ”.Poate îl v-a mînca cu acte legale vre-o oaie isteată!

 • Petru

  Cred că curînd în RM o să rămîie numai ban­di­ții că cetă­țe­nii sim­pli nu au cum să supra­vețu­iască. Or, cu ce e el mai bun decît mulți alții care la fel acti­vează în insti­tu­ți­ile sta­tu­lui pen­tru 2000 lei pe lună și supra­vețu­iesc de la un sala­riu la sala­riu. Am acti­vat 3 ani într-o insti­tu­ție pres­ti­gi­oasă a sta­tu­lui RM dar, pri­mele 6 luni cu 1250 lei, circa un an și jumate cu 1500 lei și încă un an cu 2000 lei. Oare puțu­lică aista la fel își ono­rează obli­ga­ți­ile de ser­vi­ciu în cores­pun­dere cu legi­sla­ția în vigoare la capi­to­lul nepăr­ti­ni­rii? Cred că nu? Lucrînd la stat am slă­bit cam 15 kg dar el pre­zum că sa făcut ca un pur­ce­luș punînd de bine cei 50 kg pe el!!! Fărăr supă­rare pen­tru unii dar într-adevăr că țara noas­tră e în anus!!! Dar por­cul dacă e porc….. e porc!!!

 • baia­tul

  Vad ca nu te lasa si Octa­vian, a doua oara. …..Invidia!aaaa

 • andrei

  Bine ca acum auto­ri­ta­tile se auto­se­si­zeaza (posi­bil sa fie doar ver­bal).
  Cand erau comu­nis­tii la putere con­du­ce­rea ignora ast­fel de arti­cole.

 • ddd

  bana­rescu … treci la pus­ca­rie… cu timp in urma cum­pa­rai tutun prin sat acum ai ajuns mare om al drep­ta­tii…

 • Tudor Ias­cenco

  Bravo iurie!

 • dodije

  Vreau un Raport al CNI pen­tru peri­oada de acti­vi­tate com­pleta.
  Vreau 2 mem­bri ai CNI din par­tea pre­sei de inves­ti­ga­tie.

 • nico­lae

  Acesti indi­vizi sa sunt ADEVARATII PROFITOR ai demo­cra­tiei mol­do­ve­ne­sti si tot­o­data cri­mi­na­lii care COPROMIT refor­mele si mer­sul firesc spre o demo­cra­tie , a soci­e­ta­tii in ansam­blu …
  Acesti indi­vizi a detur­nat si cur­sul fireasc si efec­tiv spre pro­gre­sul eco­no­mic social al mul­tor tari din acest fost spa­tiu sove­tic .. Pe peri­oada TRANZITIEI ar tre­bui apli­cate legile Chi­nei !!

 • vera

  “LUPUL” de la CNA

  Credeam,ca CNA cu drep­tul,
  Paseste,cinstit, pe-al sau drum,
  Dar m-am con­vins, acum, pe mine:
  Lumea satula e pagina
  Ca lupul care intra-n stina
  Si jumu­leste oaia bine,
  Lasind, in loc:urme de singe,
  Bucati de lina,oase goale,
  Ca mar­to­rii sa se-nfioare…

  Dar,ce sa-i faci la ani­mal?
  Tra­ieste in paduri,pe deal,
  Cand omul dat de dum­ne­zeu –
  Mai hra­pa­reti ca lupul,zau,
  Tra­ieste liber ca un zeu
  Si nu regreta,nicidecum,
  Ca si-a ales asa caif bun,
  Min­dru paseste,pe-al sau drum
  Si nu da inapoi,nicicum!

 • Medi­a­tor

  Posi­bil că infor­ma­ţia este veri­dică, dar posi­bil că infor­ma­ţia este o pre­su­pu­nere a cui-va.Vreau să spun, că cu aşa “mare încre­dere” în jus­ti­ţia mol­do­ve­nească noi citim ce scriu jurnaliştii.Dar ce fac aşa numi­tele organe de con­trol, cred că se ocupă de pro­ble­mele lor per­so­nale, deo­a­rece sunt mai majore. Iar dacă Gofman este mai deş­tept, nu este pro­blema lui că cei care urmează să-l veri­fice sunt mai proşti. Peş­tele se strică de la cap, dar se curăţă de la coadă. Tre­buie de înce­put cu cei care con­duc, ca cei de jos să le urmeze

 • Corina

  ddd, poate imi vei spune tu ce face-ai prin sat de stii ce cum­para Bana­rescu?

 • daria

  jur­na­li­ş­tii ar fi bine să facă o jude­cată de valoa­rea obiectivă,dar nu presupuneri.Murdăresc oamenii,fără să indice sursa informaţiei.După dînşii ar fi bine venit ca fun­cţio­na­rii de stat să locu­iască în nişte colibi sau bor­dee îi să meargă cu căruţa.Acel care scrie că lucrează şi zi şi noapte şi nu are nimic este corect dar de unde să ee dacă e leneş ,nu doreşte să mun­cească cu capul,dar mun­ceşte cu mîni­ile.

 • Nata­lia

  Pen­tru Daria: Sala­riu pen­tru anga­ja­ții CNA este în jur la 7000 lei și asta nu demult. Cum Gofman putea cu așa sala­riu să aibă casă de mili­oane, apar­ta­mente, mașini, firme, tere­nuri etc. cînd așa bani dacă abia îți ajung să scoți luna în capăt. Se vede cu ochiul liber că face abuz de funcța pe care o dețină și spală bine bani

 • Poce­mu­cika

  Dn. Iurie! D-stra ca ade­va­rat zia­rist ati facut un lucru bun si corect din mai multe puncte de vedere. A ramas doar un lucru “sim­plu” – de dus la dubala pe gasca asta. Dar ce pro­bleme au creat rude­lor apro­pi­ate! Sar­mana batri­nica de 93 ani nu poate in liniste sa tra­easca cat e dat de la Domnu.

 • jus­tice

  ichisi toti la duba pe vreo 40 ani si con­fis­cate tote pro­pri­e­ta­tile ago­ni­site prin acte de corup­tie la nivel inalt

 • vera

  C E F O L O S.. !

  Decit bogat cu legea-n fund,
  Mai bine – sarac si om bun!

  Avem de-ajuns noi,pacatosi,
  Care sunt grasi,slab bar­ba­tosi,

  Care se bucura,ca au,
  Dar liniste in suflet n-au !

 • jus­tice

  asa per­so­na­li­tati tre­buie eli­mi­nate din sis­tem si tri­mise sa mun­ceasca cele 33 ha de pamint pe care lea cum­pa­rat din sala­riu de 6000-7000 lei cred ca no sa moara de foame

 • Mery,- ade­va­rul pur si nimic mai mult!

  DEPUTATII, PROCURORII SI JUDECĂTORII DIN TOATE INSTABNTELE TREBUIESC PUȘI LA PUSCARIE FĂRĂ A FI JUDECATI,
  APOI LĂSAȚI CA EI SINGURI SA SE APERE, IN BAZA PREZUMTIEI NEVINOVATIEI DIN PUSCARIE SPRE LIBERTATE!
  CREDETI-MĂ, PE NOI, CETĂȚENII SI RM NE VA COSTA O NIMICA TOATĂ SA DISPAGUBIM PE CEI NEVINOVETI, PUȘI LA PUSCARIE CU HURTA, ADICĂ TOȚI LAOLALTA!
  Mol­dova nu are sca­pare, nu are iesire din raha­tul in care se afla, nici stra­mu­tand aceasta palma de pământ chiar si in mai­da­nul cen­tral a Euro­pei!
  PT ca euro­pe­nii nu se includ in afa­ce­rile cuiva, ei res­pecta drep­tu­rile si valo­rile demo­cra­tice!
  RUSIA O VA FACE, PRIN DICTATURA, LA ÎNCEPUT IN RUSIA SI CONCOMITENT SI IN UCRAINA, MOLDOVA, GEORGIA…
  ASTA POATE FACE RUSIA, SI O VA FACE!
  La pus­ca­rie toți, lao­lalta!
  Alta solu­ție nu exista!

 • maria

  cred ca si Toma­ili Ivan (care a fra­ie­rit si con­ti­nua s-o faca)este bine “spa­lat” tot de acest “apa­ra­tor al legii” si de altii ca el.SRL’Gofma-colsunting’ nu-i apar­tine lui Gofman?

 • fata

  doamne cit va mai place sa vor­biti urit ..in tara asta ori esty sarac ori cu bani nu te lasa nimeni s atra­iesti in pace.. toti invidiosi..de ce sau legat de capu omu­lui ..daca are inseamna ca e des­tept dar nu ca fura ..l a oam­neii din tara asta e min­ta­li­ta­tea ca daca ai mai mult inseamna ca a furat ceea ce e f gre­sit de asta si sin­tem toti nefe­riicti ca stati toti si vor­bitzi ceea e nu stiti in lok s apu­enti capu in mis­care si sa faceti parale..

  ‘Jay (7 March 2014) :

  Eu tot lucrez din zori pina in noapte, si fami­lia mea tot lucreaza, cu toate astea nu avem case, masini si hec­tare, numai dato­rii. Poate stie cineva ce nu fac corect? Sau la CNA este un stup cu miere? )’ tu daca lucrezi la strins gunoiu din zori pina in nopate crede-ma ca nici­o­dat an-ai sa ai ceea ce are dum­ne­a­lui.. so gasit un dobi­toc tot d ela putere care vrea sa-l sape si nesim­tii astia de zia­risti cine stie cite ruble pri­mesc pt infor­ma­tii false numai ca cienva de sus le dicteaza..rusine s ava fie ca nu va datzi seama ..uita­tiva la voi in gra­dina dar nu la cel care are mai mult ca voi ca nu de alta dar sint sigura ca toti care au comen­tat aici tra­iesc din salriu nu mai mult de 5000 de lei si se jaluie pe viata zi de zi si la orice om bogat or sa scrie porca­rii asa cum fac si aici !!! rusi­ne­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­e­eee sa va fie

 • Buffi

  sunt care au case mult mai bogate in impre­ju­rimi !!!

 • BRAVO SI MULTUMIM ZIARULUI DE GARDA

  BRAVO SI MULTUMIM ZIARULUI DE GARDA

 • Lenuţa

  pe vre­mu­rile lui Sta­lin ridi­cau oame­nii mun­ci­tori le luau ave­rea şi î-i tri­mi­teau în Sibe­ria .Acuma au înţe­les şi sta­tul le res­ti­tue parâial averea.Aşa că voi,care nu doriţi să munciţi,nu ştiţi a chel­tui cu tîlc banii cîş­ti­gaţi naveţi nimic.Cei care au învă­ţat pe cînd voi dor­meaţi , vă distraţi,au căpă­tat stu­dii superioare,lucrează din zori pînăn seară,fără zi de odihnă,îşi supun peri­co­lu­lui viaţa şi sănă­ta­tea sa , au res­tri­cţii din par­tea sta­tu­lui foarte mari, de aceia şi au avere, deci dacă mun­ceşti ai,dacă dormi nai.Dar cei care au poni­grit acete per­so­na­li­tăţi nu sunt decît nişte bărfitori,posibil careva din ei au avut careva rela­ţii de ser­vi­ciu şi rămî­nînd nemulţu­miţi au înce­put a scrie prostii.Cătaţiva de lucru şi cîş­ti­gaţi bani că să aveţi şi voi case şi pămînt.Un pro­verb de ce eşti sărac că eşti prost,dar de ce eşti prost că eşti sărac .

 • Pingback: Gofman implicat în scheme infracționale cu gajurile de la BEM! O instituție a statului a sesizat ilegalitatea | Puterea()

 • Pingback: EXCLUSIV! ASITO a finanţat cu aproape un MILION de lei familia Gofman! DOVEZI ale legăturii dintre Gofman şi Platon! DOC | Veaceslav Balacci()

 • Pingback: DOVADĂ! Legătura dintre Gofman și Platon. Schema prin care compania ASITO a finanțat familia Gofmat cu circa 1 MILION de lei | Ultimele știri din Moldova()

 • Pingback: EXCLUSIV! ASITO a finanţat cu aproape un MILION de lei familia Gofman! DOVEZI ale legăturii dintre Gofman şi Platon! DOC | Coruptia In Republica Moldova()