Culisele microbuzelor

Şap­te fir­me, majo­ri­ta­tea din­tre ele cu per­soa­ne influ­en­te în spa­te, admi­nis­trea­ză aproa­pe 80% din­tre rute­le de micro­bu­ze care cir­cu­lă zil­nic în mun. Chi­şi­nău, asta deşi, ofi­ci­al, cele 72 de rute exis­ten­te sunt admi­nis­tra­te de nu mai puţin de 19 fir­me.

La înce­pu­tul ani­lor ‘90, trans­por­tul public nu făcea faţă flu­xu­lui mare de călă­to­ri, pen­tru că în capi­ta­lă veneau tot mai mulţi oame­ni. Aşa au apă­rut rute­le oca­zio­na­le. Ini­ţi­al, aces­tea fun­cţio­nau hao­tic şi aveau în prim-plan oport­u­ni­ş­ti, care obser­vau locu­ri­le unde sunt mai mulţi oame­ni şi orga­ni­zau, cu dife­ri­te mij­loa­ce de trans­port, cur­se dintr-o par­te în alta a ora­şu­lui, de la pieţe­le din capi­ta­lă în cen­trul ora­şu­lui şi vice­ver­sa.

Unu, doi, trei, cinci?

Cos­tul unei călă­to­rii era un leu, iar pro­fi­tul oport­u­ni­ş­ti­lor – unul foar­te mare. După ce business-ul a fun­cţio­nat nes­tin­ghe­rit câţi­va ani, Pri­mă­ria a hotă­rât să se impli­ce. Ini­ţi­al, au apă­rut doar câte­va rute, care fun­cţio­nau semi­o­fi­ci­al. La mij­lo­cul ani­lor ‘90, însă, s-a hotă­rât ofi­ci­a­li­za­rea tota­lă a aces­tui tip de trans­port. Cur­se­le erau sub juris­di­cţia Pri­mă­ri­ei, care eli­be­ra fie­că­rui şofer în par­te “fişe ruti­e­re”, iar toa­tă lumea care dorea să acti­veze plă­tea o taxă luna­ră auto­ri­tă­ţii publi­ce. Pes­te câţi­va ani, Pri­mă­ria i-a obli­gat pe cei care doreau să acti­veze pe rute­le din capi­ta­lă să-şi cre­e­ze între­prin­de­ri indi­vi­du­a­le. Ast­fel, la un moment dat erau şapte-opt sute de ase­me­nea între­prin­de­ri în acest dome­niu, pen­tru că fie­ca­re om cu micro­buz avea între­prin­de­re indi­vi­du­a­lă. Des­pre banii în plic pen­tru a cum­pă­ra o rută sau alta se vor­bea des­chis.

Per­soa­ne­le cu sta­tut îna­lt obţi­neau cele mai pro­fi­ta­bi­le rute, cei­la­lţi rămâ­neau cu res­tul. În tim­pul cri­zei din ‘98, când preţu­ri­le au sărit în aer, mul­tă lume a renu­nţat la busi­ne­ss. Tot în acea peri­oa­dă, Ion Mămă­li­gă, care intra­se de curând “în pâi­ne”, a hotă­rât să cre­e­ze Aso­ci­a­ţia Trans­por­ta­to­ri­lor Pri­va­ţi (ATP), al cărei preşe­din­te este şi astăzi. Rolul ATP este de a apă­ra drep­tu­ri­le trans­por­ta­to­ri­lor pri­va­ţi. De atun­ci, lucru­ri­le au înce­put să evo­lu­e­ze, la fel ca şi preţu­ri­le. De la un leu s-a tre­cut la doi, apoi la trei. Acum trans­por­ta­to­rii pri­va­ţi cer cel puţin cin­ci lei pen­tru o călă­to­rie cu micro­bu­zul, iar doleanţa se pare că le va fi accep­ta­tă în câte­va săp­tămâ­ni.

Familia consilierului Topală – 12 rute

Una pes­te alta, acum, în muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău acti­vea­ză 19 fir­me, care deţin împre­u­nă 72 de rute, pen­tru care pun la dis­po­zi­ţie 1874 de micro­bu­ze. Deşi, la pri­ma vede­re, ar părea că unei ase­me­nea fir­me i-ar reve­ni trei, maxi­mum patru rute, în rea­li­ta­te, lucru­ri­le stau cu totul alt­fel, pen­tru că legi­sla­ţia în acest dome­niu nu regle­men­tea­ză numă­rul de rute pe care-l poa­te avea o fir­mă.

Ast­fel, şap­te fir­me, majo­ri­ta­tea din­tre ele cu per­soa­ne influ­en­te în spa­te, admi­nis­trea­ză aproa­pe 80% din­tre rute­le de micro­bu­ze care cir­cu­lă zil­nic prin mun. Chi­şi­nău. Cu alte cuvin­te, din cele 72 de rute, 55 sunt admi­nis­tra­te de doar şap­te per­soa­ne. Patru din­tre aces­tea deţin mai mult de jumă­ta­te din rute­le care cir­cu­lă prin capi­ta­lă.

Actu­al­men­te, coin­ci­denţă sau nu, cele mai mul­te rute sunt admi­nis­tra­te de SRL “Ruta-Prim”, care, se ştie, apa­rţi­ne con­si­li­e­ru­lui libe­ral Iurie Topa­lă. Aces­ta a fost pe locul nouă în lis­ta PL la ale­ge­ri­le loca­le din 2011. SRL “Ruta-Prim” deţi­ne 12 rute, inclu­siv auto­bu­ze­le 122 A. La fel, coin­ci­denţă sau nu, Topa­lă, după ce a deve­nit con­si­li­er, a fost ales secre­tar al Comi­si­ei pen­tru gos­po­dă­ria locativ-comunală, ener­ge­ti­că, ser­vi­cii teh­ni­ce, TRANSPORT, comu­ni­ca­ţii şi eco­lo­gie. Iurie Topa­lă nu figu­rea­ză acum în acte drept con­du­că­tor al SRL “Ruta-Prim”, fir­ma care deţi­ne cele mai mul­te rute în capi­ta­lă fiind con­du­să de Ser­giu Ola­ru. Dacă e să ţinem cont de  acte, atun­ci con­si­li­e­rul libe­ral ar deţi­ne doar câte­va pro­cen­te din cota sta­tu­ta­ră a fir­mei.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), SRL “Ruta-Prim”, înre­gis­tra­tă în 2002, îi are  ca fon­da­to­ri pe Rodi­ca Topa­lă, cu 30%, pe Nico­lae şi Nata­lia Boţan, care deţin împre­u­nă 15%. Cele­lal­te 55% sunt pe nume­le SC “Ruta-Prim Ser­vi­ce” SRL. La rân­dul ei, aceas­ta, care, ciu­dat sau nu, este înre­gis­tra­tă în 2007, adi­că mult după ce a fost înre­gis­tra­tă SRL “Ruta-Prim”  (în con­di­ţi­i­le în care SC “Ruta-Prim Ser­vi­ce” SRL figu­rea­ză ca fon­da­toa­re a fir­mei SRL “Ruta-Prim”), îi are ca fon­da­to­ri pe Rodi­ca Topa­lă, cu 95%, şi pe Iurie Topa­lă, cu doar 5%.

“Politica” microbuzelor

Fir­ma fami­li­ei con­si­li­e­ru­lui libe­ral este urma­tă îndea­proa­pe la numă­rul de rute de fir­ma con­du­să de Nico­lae Sered­ne­ac, C.P. “Auto-Rapid”. Aceas­ta deţi­ne 11 rute pe tra­se­e­le din Chi­şi­nău. Şi Sered­ne­ac, la fel ca şi Topa­lă, a avut ten­ta­ti­ve de a se impli­ca în poli­ti­că. La ale­ge­ri­le din 1998, Nico­lae Sered­ne­ac a can­di­dat pe lis­te­le Blo­cu­lui elec­to­ral “Blo­cul Social-Democrat Spe­ranţa”, con­dus de Ana­tol Ţăra­nu, dar fără prea mare suc­ces. Fir­ma C.P. “Auto-Rapid” îi are ca fon­da­to­ri pe Nico­lae Sered­ne­ac, cu 20%, pe Con­stan­tin Sered­ne­ac – 20%, Igor Med­ve­dev – 20%, Valen­ti­na Redi­na – 20%, Nata­lia Vasi­li­o­glo – 10% şi Vea­ce­slav Bana­ri – 10%. Ulti­mul este arbi­tru de fotbal, care a arbi­trat mai mul­te meciu­ri în ţară, dar şi pes­te hota­re.

Câte opt rute în Chi­şi­nău deţin două fir­me. Agenţia de Trans­port SRL “Micro­buz”, con­du­să de Ion Mămă­li­gă, şi SRL “NVST”, con­du­să de Ofrim Nuţu. SRL “Micro­buz”, con­form date­lor de la CÎS, îi are drept fon­da­to­ri pe Ser­giu Mămă­li­gă, cu 70%, şi pe Gali­na Pala­dii, cu 30%, fir­ma fiind fon­da­tă în mar­tie 2000. Mămă­li­gă a fost acu­zat în dese rân­du­ri de mai mul­te ile­ga­li­tă­ţi în dome­niu, însă de fie­ca­re dată aces­ta a reu­şit să-şi demon­stre­ze nevi­no­vă­ţia. De remar­cat că şi Ion Mămă­li­gă a fost con­si­li­er muni­ci­pal. El a can­di­dat pen­tru aceas­tă fun­cţie şi la ale­ge­ri­le loca­le din 2011, fiind pe locul opt în lis­ta PD. De pe aceas­tă pozi­ţie, însă, nu a reu­şit să intre în Con­si­liu. Mămă­li­gă este mem­bru PD.

SRL “NVST”, înre­gis­tra­tă în 1993, ope­rea­ză şi ea opt rute în capi­ta­lă, fiind con­du­să de Ofrim Nuţu, cel care  figu­rea­ză cu 100% şi în cali­ta­te de fon­da­tor. Inte­re­sant este fap­tul că, în infor­ma­ţi­i­le pre­zen­ta­te de CÎS, se spu­ne că aceas­tă fir­mă are drep­tul de a acti­va în “cul­tu­ra plan­te­lor cere­a­li­ere, teh­ni­ce şi a plan­te­lor fura­je­re, fabri­ca­rea vinu­lui şi come­rţul cu amă­nu­n­tul în maga­zi­ne nespe­cia­li­za­te”. Niciun cuvânt des­pre acti­vi­tă­ţi în dome­ni­ul trans­por­tu­lui de pasa­ge­ri.

Fost ministru al Transporturilor – şase rute

SRL “Aso­io”, afla­tă în pro­pri­e­ta­tea fami­li­ei Smo­chin, deţi­ne şase rute de micro­buz. Con­form date­lor de la CÎS, fir­ma îl are în cali­ta­te de con­du­că­tor pe Afa­na­sie Smo­chin, care figu­rea­ză şi în cali­ta­te de fon­da­tor, cu 55%. Cele­lal­te 45 % sunt deţi­nu­te de către Olga Smo­chin.

SRL “Aso­io” a fost înre­gis­tra­tă în 1992 şi are un capi­tal soci­al de 8,2 mln lei, fiind de depar­te cel mai mare capi­tal soci­al pe care îl are o fir­mă din dome­niu. Cele­lal­te au capi­ta­lul soci­al stan­dard – 5400 lei. Capi­ta­lul soci­al uri­aş şi-ar putea găsi aco­pe­ri­re în fap­tul că Afa­na­sie Smo­chin a fost minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor în Guver­nul Bra­ghiş, în peri­oa­da 21 decem­brie 1999 – 19 apri­lie 2001. La ale­ge­ri­le din 25 febru­a­rie 2001, Smo­chin a deve­nit depu­tat pe lis­te­le PCRM, fiind al 22-lea în lis­tă, iar ulte­ri­or a deve­nit mem­bru al Comi­si­ei juri­di­ce, pen­tru numi­ri şi imu­ni­tă­ţi.

Zece rute de micro­buz şi le împart în mod egal SRL “Remta-Transport-Privat” şi SRL “Foc”, ambe­le deţinând câte cin­ci rute. SRL “Remta-Transport-Privat”, înre­gis­tra­tă în 1998, este con­du­să de către Mihai Reus. Fami­lia aces­tu­ia figu­rea­ză şi în cali­ta­te de fon­da­to­ri ai fir­mei: Mihai Reus – 34%, Tama­ra Reus – 33% şi Tatia­na Levcisina-Reus – 33%. Mihai Reus a can­di­dat la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 25 febru­a­rie 2001 din par­tea Par­ti­du­lui Ţără­ne­sc Cre­ş­tin Demo­crat din Mol­do­va, fiind al patru­lea în lis­ta con­du­să de către Vla­di­mir Reus. Mihai Reus este de pro­fe­sie peda­gog. De remar­cat că SRL “Remta-Transport- Pri­vat” are ace­ea­şi adre­să juri­di­că ca şi CP “Auto-Rapid”.

SRL “Foc”, înre­gis­tra­tă încă în 1993, îl are în cali­ta­te de unic fon­da­tor pe Vea­ce­slav Gor­ben­co. Aces­ta este şi con­du­că­to­rul fir­mei.

Cele­lal­te 17 rute răma­se sunt admi­nis­tra­te de 12 fir­me. Niciu­na din­tre aces­tea nu deţi­ne mai mult de două rute.

Continuare în numărul următor
Citiţi în numărul următor cum se vând/cumpără rutele de microbuz în Chişinău şi cât plătesc oamenii care doresc să aibă cel puţin un microbuz pe o rută din capitală, deşi, oficial, procedura este una gratuită.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. pasager

  Chir­toa­ca tre­bue sa cum­pe­re vreo 10-20 de auto­bu­se sau sa anun­te un nou con­curs pen­tru dori­to­rii sa pres­te­ze ser­vi­cii cu tarif actual(asa cum a pro­mis Cernei)si sa ter­mi­ne cu san­ta­jul aces­ta caci sofe­rii si asa au sala­rii mult mai mari ca alte categorii.Se pare ca si unii jur­na­lis­ti le fac lob­bi.

 2. eu

  este dubi­oa­sa aces­ta com­bi­na­tie a biz­ne­su­lui de trans­port cu pri­ma­ria, care este inte­re­sul pri­ma­ru­lui (pri­ma­ri­ei) cu ref. la cos­tul cala­to­ri­ei?? dupa cum se stie este un bis­ne­ss pri­vat, pro­pri­e­ta­rii aces­tui bis­ne­ss se pling , ca sunt in pier­de­re, fapt la care pri­ma­rul ime­di­at ia ati­tu­di­ne si con­fir­ma ridi­ca­rea pRE­tu­lui pen­tru o calatorie…in tara avem o sume­de­nie de fir­me pri­va­te, care sunt in pier­de­re, sunt in fali­ment, se inchid..asta este bis­ne­s­sul, azi mer­ge, mine, cine stie? de ce pri­ma­rul nu ia ati­tu­di­ne si la cele­la­te acti­vi­ta­ti eco­no­mi­ce? stu­pid este fap­tul, ca pro­pri­e­ta­rii rute­lor se pling de pier­de­ri, in ace­la­si timp nu a fali­men­tat nici o ruta, din con­tra se des­chid alte­le, tot aici, toa­ta lumea stie, ca fara plic nu ai ce cau­ta, ca sa-ti iei o ruta! cel mai deran­jant este, ca pri­ma­rul recu­noas­te public, ca aces­te fir­me prac­tic nu pla­tesc impo­zi­te si atun­ci ma intreb, pen­tru cine sunt facu­te legi­le, de ce unii, care abea de o duc de azi pe mine pla­tesc, ca prostii,ai de lucru nu ai nea­pa­rat sa ai apa­rat de casa, sa dai cec iar aces­ti baro­sa­ni, care fac bani cu sacul nu pla­tesc impo­zi­te si taxe sta­tu­tu­lui, cui ii con­vi­ne acest lucru, poa­te celor caror la sfar­sit de luna se duc pache­te­le cu bani, pe care le colec­tea­za la biro­ul sau ceta­tea­nul din poza arti­o­co­lu­lui? nu le mer­ge bis­ne­s­sul sa-l inchi­da, vor veni altii, care vor admi­nis­tra mai corect afa­ce­rea, asa e in bisness…acesti tipi au facut din aceas­ta afa­ce­re un mono­pol corupt! daca tot nu pla­tesc impo­zi­te, cum nai­ba sa vrei sa mai ridi­ci pretul/ de mize­rie si anti­sa­ni­ta­rie, de com­por­ta­men­tul sofe­ri­lor, de peri­co­lul la care sun­tem expu­si, de opri­ri­le unde le dores­te rin­za chiar nu are rost sa zic – cunoas­te­ti cu totii situ­a­tia. este o afa­ce­re lua­ta in mini de citi­va baie­ti sme­che­ri, care incal­ca totul ce zice de legi­sla­tie, dar dat fiin, ca adu­na bani ches cu sacul stiu cum sa rezol­ve situ­a­tia, INCA O DATA CE ARE PRIMARUL CU ACEST BISNESS PRIVAT?

 3. badea

  abso­lut la tanc,eu,judecata sana­toa­sa.
  saci de bani,foaia de drum e de 12-14 pasageri,de fapt is 34 ina­un­tru pe 3m patrati,ca igie­na e o latrina,dar cirea­sa e soferul,un biped,o cari­ca­tu­ra cu 2 cla­se ca la tren,caruia uni­cul loc potri­vit i-ar fi gra­di­na zoo­lo­gi­ca.

 4. oraseanca

  Sunt de acord si eu cu cele scri­se mai sus.Toti pro­fi­ta de fap­tul, ca banul ,,unge ini­moa­ra oricui,,si -si bat joc de ora­se­ni, de locu­i­to­rii capi­ta­lei ,cum vor,cand eu,de exem­plu lucrez la doua srvi­cii, ma depla­se­zi mult cu micro­bu­se­le si aduc un pro­fit sim­ti­tor Biz­ne­s­su­lui asta! dar ,pana la urma ,noi cu ce rama­nem? Cu nimic! FInnd­ca nime­ni nu s-a impo­tri­vit pana acum la toa­te mari­ri­le de pret!!!Chirtooaca,fii mai destept,si nu te lua dupa ei,Avem mare incre­de­re in tine!!!!!

 5. Bobo

  Solu­ţia e uni­ca şi sim­plă ca “Bună Ziua” Tre­bu­ie ca să se vân­dă bile­te la călă­to­ri. Şi atun­ci, la sigur, şi preţul bile­te­lor vor fi aproa­pe de cost. Tot­o­da­tă se va ţinea pul­sul pe un flux inpu­nă­tor de bani pe care se “cum­pă­ră” dem­ni­ta­rii. Să se trea­că la impo­zi­ta­rea din venit şi amen­zi con­si­de­ra­bi­le pen­tru încăl­că­ri. Totul e sim­plu. Sunt gata dem­ni­ta­rii să nu mai ia de la “trans­por­ta­to­ri” bani?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *