Culisele microbuzelor

Şapte firme, majo­ri­ta­tea din­tre ele cu per­soane influ­ente în spate, admi­nis­trează aproape 80% din­tre rutele de micro­buze care cir­culă zil­nic în mun. Chi­şi­nău, asta deşi, ofi­cial, cele 72 de rute exis­tente sunt admi­nis­trate de nu mai puţin de 19 firme.

La înce­pu­tul ani­lor ‘90, trans­por­tul public nu făcea faţă flu­xu­lui mare de călă­tori, pen­tru că în capi­tală veneau tot mai mulţi oameni. Aşa au apă­rut rutele oca­zio­nale. Ini­ţial, aces­tea fun­cţio­nau hao­tic şi aveau în prim-plan oport­u­ni­şti, care obser­vau locu­rile unde sunt mai mulţi oameni şi orga­ni­zau, cu dife­rite mij­loace de trans­port, curse dintr-o parte în alta a ora­şu­lui, de la pieţele din capi­tală în cen­trul ora­şu­lui şi vice­versa.

Unu, doi, trei, cinci?

Cos­tul unei călă­to­rii era un leu, iar pro­fi­tul oport­u­ni­ş­ti­lor – unul foarte mare. După ce business-ul a fun­cţio­nat nes­tin­ghe­rit câţiva ani, Pri­mă­ria a hotă­rât să se implice. Ini­ţial, au apă­rut doar câteva rute, care fun­cţio­nau semi­o­fi­cial. La mij­lo­cul ani­lor ‘90, însă, s-a hotă­rât ofi­ci­a­li­za­rea totală a aces­tui tip de trans­port. Cur­sele erau sub juris­di­cţia Pri­mă­riei, care eli­bera fie­că­rui şofer în parte “fişe ruti­ere”, iar toată lumea care dorea să acti­veze plă­tea o taxă lunară auto­ri­tă­ţii publice. Peste câţiva ani, Pri­mă­ria i-a obli­gat pe cei care doreau să acti­veze pe rutele din capi­tală să-şi cre­eze între­prin­deri indi­vi­du­ale. Ast­fel, la un moment dat erau şapte-opt sute de ase­me­nea între­prin­deri în acest dome­niu, pen­tru că fie­care om cu micro­buz avea între­prin­dere indi­vi­du­ală. Des­pre banii în plic pen­tru a cum­păra o rută sau alta se vor­bea des­chis.

Per­soa­nele cu sta­tut înalt obţi­neau cele mai pro­fi­ta­bile rute, cei­la­lţi rămâ­neau cu res­tul. În tim­pul cri­zei din ‘98, când preţu­rile au sărit în aer, multă lume a renu­nţat la busi­ness. Tot în acea peri­oadă, Ion Mămă­ligă, care intrase de curând “în pâine”, a hotă­rât să cre­eze Aso­ci­a­ţia Trans­por­ta­to­ri­lor Pri­vaţi (ATP), al cărei preşe­dinte este şi astăzi. Rolul ATP este de a apăra drep­tu­rile trans­por­ta­to­ri­lor pri­vaţi. De atunci, lucru­rile au înce­put să evo­lu­eze, la fel ca şi preţu­rile. De la un leu s-a tre­cut la doi, apoi la trei. Acum trans­por­ta­to­rii pri­vaţi cer cel puţin cinci lei pen­tru o călă­to­rie cu micro­bu­zul, iar doleanţa se pare că le va fi accep­tată în câteva săp­tămâni.

Familia consilierului Topală – 12 rute

Una peste alta, acum, în muni­ci­piul Chi­şi­nău acti­vează 19 firme, care deţin împre­ună 72 de rute, pen­tru care pun la dis­po­zi­ţie 1874 de micro­buze. Deşi, la prima vedere, ar părea că unei ase­me­nea firme i-ar reveni trei, maxi­mum patru rute, în rea­li­tate, lucru­rile stau cu totul alt­fel, pen­tru că legi­sla­ţia în acest dome­niu nu regle­men­tează numă­rul de rute pe care-l poate avea o firmă.

Ast­fel, şapte firme, majo­ri­ta­tea din­tre ele cu per­soane influ­ente în spate, admi­nis­trează aproape 80% din­tre rutele de micro­buze care cir­culă zil­nic prin mun. Chi­şi­nău. Cu alte cuvinte, din cele 72 de rute, 55 sunt admi­nis­trate de doar şapte per­soane. Patru din­tre aces­tea deţin mai mult de jumă­tate din rutele care cir­culă prin capi­tală.

Actu­al­mente, coin­ci­denţă sau nu, cele mai multe rute sunt admi­nis­trate de SRL “Ruta-Prim”, care, se ştie, apa­rţine con­si­li­e­ru­lui libe­ral Iurie Topală. Acesta a fost pe locul nouă în lista PL la ale­ge­rile locale din 2011. SRL “Ruta-Prim” deţine 12 rute, inclu­siv auto­bu­zele 122 A. La fel, coin­ci­denţă sau nu, Topală, după ce a deve­nit con­si­lier, a fost ales secre­tar al Comi­siei pen­tru gos­po­dă­ria locativ-comunală, ener­ge­tică, ser­vi­cii teh­nice, TRANSPORT, comu­ni­ca­ţii şi eco­lo­gie. Iurie Topală nu figu­rează acum în acte drept con­du­că­tor al SRL “Ruta-Prim”, firma care deţine cele mai multe rute în capi­tală fiind con­dusă de Ser­giu Olaru. Dacă e să ţinem cont de  acte, atunci con­si­li­e­rul libe­ral ar deţine doar câteva pro­cente din cota sta­tu­tară a fir­mei.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), SRL “Ruta-Prim”, înre­gis­trată în 2002, îi are  ca fon­da­tori pe Rodica Topală, cu 30%, pe Nico­lae şi Nata­lia Boţan, care deţin împre­ună 15%. Cele­lalte 55% sunt pe numele SC “Ruta-Prim Ser­vice” SRL. La rân­dul ei, aceasta, care, ciu­dat sau nu, este înre­gis­trată în 2007, adică mult după ce a fost înre­gis­trată SRL “Ruta-Prim”  (în con­di­ţi­ile în care SC “Ruta-Prim Ser­vice” SRL figu­rează ca fon­da­toare a fir­mei SRL “Ruta-Prim”), îi are ca fon­da­tori pe Rodica Topală, cu 95%, şi pe Iurie Topală, cu doar 5%.

“Politica” microbuzelor

Firma fami­liei con­si­li­e­ru­lui libe­ral este urmată îndea­proape la numă­rul de rute de firma con­dusă de Nico­lae Sered­neac, C.P. “Auto-Rapid”. Aceasta deţine 11 rute pe tra­se­ele din Chi­şi­nău. Şi Sered­neac, la fel ca şi Topală, a avut ten­ta­tive de a se implica în poli­tică. La ale­ge­rile din 1998, Nico­lae Sered­neac a can­di­dat pe lis­tele Blo­cu­lui elec­to­ral “Blo­cul Social-Democrat Spe­ranţa”, con­dus de Ana­tol Ţăranu, dar fără prea mare suc­ces. Firma C.P. “Auto-Rapid” îi are ca fon­da­tori pe Nico­lae Sered­neac, cu 20%, pe Con­stan­tin Sered­neac – 20%, Igor Med­ve­dev – 20%, Valen­tina Redina – 20%, Nata­lia Vasi­li­o­glo – 10% şi Vea­ce­slav Banari – 10%. Ulti­mul este arbi­tru de fotbal, care a arbi­trat mai multe meciuri în ţară, dar şi peste hotare.

Câte opt rute în Chi­şi­nău deţin două firme. Agenţia de Trans­port SRL “Micro­buz”, con­dusă de Ion Mămă­ligă, şi SRL “NVST”, con­dusă de Ofrim Nuţu. SRL “Micro­buz”, con­form date­lor de la CÎS, îi are drept fon­da­tori pe Ser­giu Mămă­ligă, cu 70%, şi pe Galina Pala­dii, cu 30%, firma fiind fon­dată în mar­tie 2000. Mămă­ligă a fost acu­zat în dese rân­duri de mai multe ile­ga­li­tăţi în dome­niu, însă de fie­care dată acesta a reu­şit să-şi demon­streze nevi­no­vă­ţia. De remar­cat că şi Ion Mămă­ligă a fost con­si­lier muni­ci­pal. El a can­di­dat pen­tru această fun­cţie şi la ale­ge­rile locale din 2011, fiind pe locul opt în lista PD. De pe această pozi­ţie, însă, nu a reu­şit să intre în Con­si­liu. Mămă­ligă este mem­bru PD.

SRL “NVST”, înre­gis­trată în 1993, ope­rează şi ea opt rute în capi­tală, fiind con­dusă de Ofrim Nuţu, cel care  figu­rează cu 100% şi în cali­tate de fon­da­tor. Inte­re­sant este fap­tul că, în infor­ma­ţi­ile pre­zen­tate de CÎS, se spune că această firmă are drep­tul de a activa în “cul­tura plan­te­lor cere­a­li­ere, teh­nice şi a plan­te­lor fura­jere, fabri­ca­rea vinu­lui şi come­rţul cu amă­nu­n­tul în maga­zine nespe­cia­li­zate”. Niciun cuvânt des­pre acti­vi­tăţi în dome­niul trans­por­tu­lui de pasa­geri.

Fost ministru al Transporturilor – şase rute

SRL “Asoio”, aflată în pro­pri­e­ta­tea fami­liei Smo­chin, deţine şase rute de micro­buz. Con­form date­lor de la CÎS, firma îl are în cali­tate de con­du­că­tor pe Afa­na­sie Smo­chin, care figu­rează şi în cali­tate de fon­da­tor, cu 55%. Cele­lalte 45 % sunt deţi­nute de către Olga Smo­chin.

SRL “Asoio” a fost înre­gis­trată în 1992 şi are un capi­tal social de 8,2 mln lei, fiind de departe cel mai mare capi­tal social pe care îl are o firmă din dome­niu. Cele­lalte au capi­ta­lul social stan­dard – 5400 lei. Capi­ta­lul social uriaş şi-ar putea găsi aco­pe­rire în fap­tul că Afa­na­sie Smo­chin a fost minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor în Guver­nul Bra­ghiş, în peri­oada 21 decem­brie 1999 – 19 apri­lie 2001. La ale­ge­rile din 25 febru­a­rie 2001, Smo­chin a deve­nit depu­tat pe lis­tele PCRM, fiind al 22-lea în listă, iar ulte­rior a deve­nit mem­bru al Comi­siei juri­dice, pen­tru numiri şi imu­ni­tăţi.

Zece rute de micro­buz şi le împart în mod egal SRL “Remta-Transport-Privat” şi SRL “Foc”, ambele deţinând câte cinci rute. SRL “Remta-Transport-Privat”, înre­gis­trată în 1998, este con­dusă de către Mihai Reus. Fami­lia aces­tuia figu­rează şi în cali­tate de fon­da­tori ai fir­mei: Mihai Reus – 34%, Tamara Reus – 33% şi Tatiana Levcisina-Reus – 33%. Mihai Reus a can­di­dat la ale­ge­rile par­la­men­tare din 25 febru­a­rie 2001 din par­tea Par­ti­du­lui Ţără­nesc Cre­ş­tin Demo­crat din Mol­dova, fiind al patru­lea în lista con­dusă de către Vla­di­mir Reus. Mihai Reus este de pro­fe­sie peda­gog. De remar­cat că SRL “Remta-Transport- Pri­vat” are ace­eaşi adresă juri­dică ca şi CP “Auto-Rapid”.

SRL “Foc”, înre­gis­trată încă în 1993, îl are în cali­tate de unic fon­da­tor pe Vea­ce­slav Gor­benco. Acesta este şi con­du­că­to­rul fir­mei.

Cele­lalte 17 rute rămase sunt admi­nis­trate de 12 firme. Niciuna din­tre aces­tea nu deţine mai mult de două rute.

Continuare în numărul următor
Citiţi în numărul următor cum se vând/cumpără rutele de microbuz în Chişinău şi cât plătesc oamenii care doresc să aibă cel puţin un microbuz pe o rută din capitală, deşi, oficial, procedura este una gratuită.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • pasa­ger

  Chir­toaca tre­bue sa cum­pere vreo 10-20 de auto­buse sau sa anunte un nou con­curs pen­tru dori­to­rii sa pres­teze ser­vi­cii cu tarif actual(asa cum a pro­mis Cernei)si sa ter­mine cu san­ta­jul acesta caci sofe­rii si asa au sala­rii mult mai mari ca alte categorii.Se pare ca si unii jur­na­listi le fac lobbi.

 • eu

  este dubi­oasa acesta com­bi­na­tie a biz­ne­su­lui de trans­port cu pri­ma­ria, care este inte­re­sul pri­ma­ru­lui (pri­ma­riei) cu ref. la cos­tul cala­to­riei?? dupa cum se stie este un bis­ness pri­vat, pro­pri­e­ta­rii aces­tui bis­ness se pling , ca sunt in pier­dere, fapt la care pri­ma­rul ime­diat ia ati­tu­dine si con­firma ridi­ca­rea pRE­tu­lui pen­tru o calatorie…in tara avem o sume­de­nie de firme pri­vate, care sunt in pier­dere, sunt in fali­ment, se inchid..asta este bis­ne­s­sul, azi merge, mine, cine stie? de ce pri­ma­rul nu ia ati­tu­dine si la cele­late acti­vi­tati eco­no­mice? stu­pid este fap­tul, ca pro­pri­e­ta­rii rute­lor se pling de pier­deri, in ace­lasi timp nu a fali­men­tat nici o ruta, din con­tra se des­chid altele, tot aici, toata lumea stie, ca fara plic nu ai ce cauta, ca sa-ti iei o ruta! cel mai deran­jant este, ca pri­ma­rul recu­noaste public, ca aceste firme prac­tic nu pla­tesc impo­zite si atunci ma intreb, pen­tru cine sunt facute legile, de ce unii, care abea de o duc de azi pe mine pla­tesc, ca prostii,ai de lucru nu ai nea­pa­rat sa ai apa­rat de casa, sa dai cec iar acesti baro­sani, care fac bani cu sacul nu pla­tesc impo­zite si taxe sta­tu­tu­lui, cui ii con­vine acest lucru, poate celor caror la sfar­sit de luna se duc pache­tele cu bani, pe care le colec­teaza la biroul sau ceta­tea­nul din poza arti­o­co­lu­lui? nu le merge bis­ne­s­sul sa-l inchida, vor veni altii, care vor admi­nis­tra mai corect afa­ce­rea, asa e in bisness…acesti tipi au facut din aceasta afa­cere un mono­pol corupt! daca tot nu pla­tesc impo­zite, cum naiba sa vrei sa mai ridici pretul/ de mize­rie si anti­sa­ni­ta­rie, de com­por­ta­men­tul sofe­ri­lor, de peri­co­lul la care sun­tem expusi, de opri­rile unde le doreste rinza chiar nu are rost sa zic – cunoas­teti cu totii situ­a­tia. este o afa­cere luata in mini de citiva baieti sme­cheri, care incalca totul ce zice de legi­sla­tie, dar dat fiin, ca aduna bani ches cu sacul stiu cum sa rezolve situ­a­tia, INCA O DATA CE ARE PRIMARUL CU ACEST BISNESS PRIVAT?

 • badea

  abso­lut la tanc,eu,judecata sana­toasa.
  saci de bani,foaia de drum e de 12-14 pasageri,de fapt is 34 ina­un­tru pe 3m patrati,ca igiena e o latrina,dar cireasa e soferul,un biped,o cari­ca­tura cu 2 clase ca la tren,caruia uni­cul loc potri­vit i-ar fi gra­dina zoo­lo­gica.

 • ora­seanca

  Sunt de acord si eu cu cele scrise mai sus.Toti pro­fita de fap­tul, ca banul ,,unge ini­moara oricui,,si -si bat joc de ora­seni, de locu­i­to­rii capi­ta­lei ,cum vor,cand eu,de exem­plu lucrez la doua srvi­cii, ma depla­sezi mult cu micro­bu­sele si aduc un pro­fit sim­ti­tor Biz­ne­s­su­lui asta! dar ,pana la urma ,noi cu ce rama­nem? Cu nimic! FInndca nimeni nu s-a impo­tri­vit pana acum la toate mari­rile de pret!!!Chirtooaca,fii mai destept,si nu te lua dupa ei,Avem mare incre­dere in tine!!!!!

 • Bobo

  Solu­ţia e unica şi sim­plă ca “Bună Ziua” Tre­buie ca să se vândă bilete la călă­tori. Şi atunci, la sigur, şi preţul bile­te­lor vor fi aproape de cost. Tot­o­dată se va ţinea pul­sul pe un flux inpu­nă­tor de bani pe care se “cum­pără” dem­ni­ta­rii. Să se treacă la impo­zi­ta­rea din venit şi amenzi con­si­de­ra­bile pen­tru încăl­cări. Totul e sim­plu. Sunt gata dem­ni­ta­rii să nu mai ia de la “trans­por­ta­tori” bani?