Parcările canadiene vs parcările din Chișinău

În ţări­le dezvol­ta­te, par­că­ri­le sunt foar­te efi­cien­te, con­tri­bu­ind la buge­tul local şi la ordi­nea publi­că. În ora­şe­le can­a­die­ne, par­că­ri­le sunt bine puse la punct. Cal­ga­ry, un oraş cu potenţi­al de extin­de­re, e ves­tit prin par­că­ri­le sale scum­pe. Ora­şul are o supra­fa­ţă de 825 km p., con­ti­nu­ând să se extin­dă, în ciu­da cri­zei petro­li­e­re. Ore la rând, popu­la­ţia de aici le petre­ce deplasându-se dintr-un punct în altul: la şcoa­lă, uni­ver­si­ta­te, ser­vi­ciu, volun­ta­ri­at sau alte des­ti­na­ţii. Cal­culând tim­pul de miş­ca­re dintr-un loc în altul, mulţi locu­i­to­ri aleg modul tra­di­ţio­nal de călă­to­rie, C-train-ul (tre­nul urban). E o vari­an­tă como­dă, în spe­cial pen­tru cei care mun­cesc în cen­trul ora­şu­lui.

Pen­tru a faci­li­ta cir­cu­la­ţia trans­por­tu­lui public şi a mini­ma­li­za chel­tu­ie­li­le cetă­ţe­ni­lor, sta­ţi­i­le de tren sunt ame­na­ja­te cu par­că­ri gra­tu­i­te şi cu locu­ri pen­tru rezer­va­re con­tra unei plă­ţi luna­re fixe, exce­pţie făcând sta­ţi­i­le din cen­tru, unde par­că­ri­le sunt des­tul de cos­ti­si­toa­re, cir­ca $15.00 CAD pe zi (pes­te 200 de lei mol­do­ve­neş­ti), şi asta pen­tru cei care reu­şesc să vină dimi­nea­ţa devre­me. Dacă ajun­gi mai târ­ziu, te va cos­ta 20.00-25.00$ sau chiar 60.00 $ pe zi. O altă ofer­tă este să bene­fi­cie­zi de un loc plă­tind $300-400 CAD lunar. Anga­ja­ţii unor insti­tu­ţii bene­fi­ci­a­ză de par­că­ri gra­tu­i­te sau la preţ redus, ampla­sa­te pe unul sau două eta­je, înce­pând cu sub­so­lul insti­tu­ţi­ei. Par­ca­rea pe mar­gi­nea dru­mu­lui cos­tă vreo10.00 $ ora şi e gra­tis în wee­kend, sea­ra sau pe timp de noap­te. La peri­fe­rii, par­că­ri­le cos­tă de la 3.00$/ora.

Dacă nu plă­teş­ti locul de par­ca­re pe peri­oa­da sta­ţio­nă­rii, riş­ti pena­li­tă­ţi de la $60.00 CAD. Meto­de­le de pla­tă sunt diver­se: prin auto­ma­tul insta­lat în par­ca­re, prin apli­ca­ţi­i­le de pe tele­fo­nul mobil, onli­ne, trans­fer ban­car, fără a sta în cozi inter­mi­na­bi­le. Tot­o­da­tă, dacă ai par­cat pe un loc des­ti­nat per­soa­ne­lor cu han­di­cap (nefi­ind înca­drat în cate­go­ria dată), eşti amen­dat, iar acest lucru nu se iar­tă. Pen­tru a fi ier­tat sau a mini­ma­li­za pena­li­ta­tea, tre­bu­ie să ape­le­zi la Cur­te (ben­ch of Que­en). Lotu­ri­le de par­ca­re sunt întreţi­nu­te de pri­mă­ria loca­lă.

Ca să com­pa­răm Cal­ga­ry şi Chi­şi­nă­ul, vom ape­la la cifre. Cal­ga­ry este cu vreo 500 de ani mai tânăr decât Chi­şi­nă­ul, deci pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor a fost adap­tat tim­pu­lui res­pec­tiv, cu străzi lar­gi şi cu locu­ri des­ti­na­te par­că­ri­lor, ast­fel încât fie­ca­re fami­lie să-şi poa­tă per­mi­te par­ca­rea a cel puţin două maşi­ni. Popu­la­ţia e de 1,5 mili­oa­ne de locu­i­to­ri, de 2 ori mai mare decât a Chi­şi­nă­u­lui, iar supra­fa­ţa ora­şu­lui e de 10 ori mai mare. E clar că, în Chi­şi­nău, den­si­ta­tea auto­mo­bi­le­lor e mai mare în raport cu supra­fa­ţa. Ar tre­bui să ţinem cont şi de fap­tul că, în Chi­şi­nău, stră­zi­le sunt îngus­te, limi­tând posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii par­că­ri­lor pe mar­gi­nea lor.

Un fac­tor major în sta­bi­li­rea preţu­lui în ori­ce sfe­ră eco­no­mi­că este veni­tul minim al popu­la­ţi­ei. Sala­ri­ul minim al unui cal­ga­ri­an este de 1700$, cir­ca 24000 de lei. Sala­ri­ul minim în Mol­do­va, potri­vit site-urilor ofi­ci­a­le, e de 1000 de lei. Acest fapt suge­rea­ză că preţu­ri­le ar tre­bui ajus­ta­te la veni­tu­ri. Teo­re­tic, nu le poţi cere sala­ri­a­ţi­lor mol­do­ve­ni să achi­te taxe pen­tru par­ca­re ega­le cu cele can­a­die­ne. Dar, făcând un cal­cul sim­plu, vedem că un can­a­dian cu sala­ri­ul minim de 1700 CAD ar achi­ta între 20-25% din sala­riu pen­tru asta. Reie­se că în R. Mol­do­va, unde sala­ri­ul minim con­sti­tu­ie 1000 MDL, taxa luna­ră pen­tru par­ca­re nu ar tre­bui să fie mai mare de 20-25%, adi­că 200 de lei lunar, sau câte 6 lei pe zi, iar locu­ri­le de par­ca­re de lân­gă locu­inţe­le oame­ni­lor ar tre­bui să fie gra­tu­i­te, ca în Cal­ga­ry.

Ana­li­zând situ­a­ţia din R. Mol-dova, cre­ş­te­rea con­stan­tă a numă­ru­lui de auto­tu­ris­me, ce trans­for­mă via­ţa oră­şe­ni­lor într-un coş­mar, şi uitându-ne pes­te Ocean sau în ves­tul Euro­pei, pen­tru a com­pa­ra, con­sta­tăm că e nevo­ie de o dezvol­ta­re adec­va­tă a par­că­ri­lor. Ini­ţi­al, în Mol­do­va nu s-a ţinut cont de aglo­me­ra­rea reţe­lei de dru­mu­ri pe care o are astăzi. Astăzi, ambu­te­ia­je­le sunt un chin, afec­tând cir­cu­la­ţia.

Pen­tru aco­mo­da­rea par­că­ri­lor, infras­truc­tu­ra Chi­şi­nă­u­lui ar tre­bui schim­ba­tă. Ar fi nevo­ie de inves­ti­ţii pen­tru a rezol­va mai mul­te pro­ble­me: pro­iec­te­le par­că­ri­lor, recon­stru­i­rea şi extin­de­rea stră­zi­lor, adap­ta­rea spa­ţi­i­lor des­ti­na­te par­că­ri­lor, cre­a­rea pis­te­lor şi locu­ri­lor de par­ca­re pen­tru bici­cle­te, edu­ca­rea popu­la­ţi­ei etc.

Bici­cle­te­le sunt o moda­li­ta­te efi­cien­tă de redu­ce­re a ambu­te­ia­je­lor. În R. Mol­do­va, unde dis­tanţe­le între punc­te­le de inte­res sunt mici, folo­si­rea bici­cle­te­lor ar dimi­nua numă­rul maşi­ni­lor, ceea ce ar duce la un bene­fi­ciu tri­plu: un plus pen­tru sănă­ta­te, redu­ce­rea ambu­te­ia­je­lor şi redu­ce­rea poluă­rii.

Violina Ahtemenciuc şi Lilia Sturza, Canada

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *