STOP FALS!: Protestul din 14 mai a fost planificat de organizaţiile neguvernamentale care fac partizanat politic

Pos­tu­ri­le TV din hol­din­gul ”Gene­ral Media Grup” (GMG): Publi­ka TV şi Pri­me TV şi cele două trans­fe­ra­te în pro­pri­e­ta­tea lui Oleg Cris­tal, con­si­li­e­rul lui Vlad Pla­ho­t­niuc (Canal 2 şi Canal 3), dar şi mai mul­te site-uri şi por­ta­lu­ri au difu­zat şti­ri în care se menţio­nea­ză că pro­tes­tul desfă­şu­rat la 14 mai 2017 în faţa Par­la­men­tu­lui, la fel ca şi flashmob-urile din zile­le pre­ce­den­te, au fost orga­ni­za­te de par­ti­de­le extra-parlamentare şi de orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le care ar fi afi­li­a­te aces­to­ra. Jur­na­li­ş­tii nu au soli­ci­tat opi­nia repre­zen­tanţi­lor ONG-urilor viza­te care res­ping ori­ce acu­za­ţie de afi­li­e­re poli­ti­că.

Cele patru pos­tu­ri şi câte­va por­ta­lu­ri abu­n­dă de şti­ri care acu­ză mai mul­te orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le impor­tan­te din ţară că ar che­ma lumea la pro­tes­te, făcând ast­fel jocul par­ti­de­lor extra-parlamentare. Pos­tul de tele­vi­ziu­ne Pri­me TV a publi­cat o şti­re inti­tu­la­tă ”Pro­test eşu­at! Doar câte­va sute de oame­ni au pro­tes­tat astăzi în Capi­ta­lă” în care este menţio­nat de câte­va ori că mani­fes­ta­ţia a fost con­tro­la­tă poli­tic. Iată câte­va afir­ma­ţii din şti­re: ”Câte­va sute de oame­ni s-au adu­nat astăzi la un nou pro­test orga­ni­zat de cin­ci par­ti­de de opo­zi­ţie şi 20 de ONG-uri afi­li­a­te lor” sau ”pe par­cur­sul aces­tei săp­tămâ­ni, par­ti­de­le de opo­zi­ţie şi ONG-urile afi­li­a­te lor poli­tic au orga­ni­zat zil­nic pro­tes­te, la care se adu­nau doar câte­va zeci de per­soa­ne. În ace­la­şi timp, în susţi­ne­rea modi­fi­că­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, PDM a adu­nat pes­te 850 de mii de sem­nă­tu­ri”.

Ide­ea par­ti­za­na­tu­lui poli­tic a fost expu­să în aceas­tă şti­re şi de ana­lis­tul poli­tic Cor­nel Ciu­rea, care pro­mo­vea­ză activ pozi­ţia PDM. El menţio­nea­ză că pro­tes­tul ar fi un ”eşec rela­tiv al opo­zi­ţi­ei, care, de alt­fel, se ascun­de după aşa numi­ţi lide­ri ai soci­e­tă­ţii civi­le, dar care în rea­li­ta­te pro­mo­vea­ză aspi­ra­ţi­i­le aces­tor par­ti­de extra­par­la­men­ta­re”. Acest text a fost publi­cat şi pe site-urile pos­tu­ri­lor Publi­ka TV şi Canal 2.

Acu­za­ţii fără argu­men­te

Jur­na­li­ş­tii inse­rea­ză acu­za­ţii la adre­sa orga­ni­za­ţi­i­lor negu­ver­na­men­ta­le, fără însă a le cere rea­cţii. Un repor­ter al API a soli­ci­tat opi­nia con­du­că­to­ri­lor gru­pu­lui GMG refe­ri­tor la şti­ri­le în care sunt expri­ma­te opi­nii acu­za­toa­re, cerând să vor­beas­că cu edi­to­rul din acea zi. O voce de la rece­pţie ne-a spus că nu ne poa­te spu­ne nume­le edi­to­ru­lui, însă a soli­ci­tat un număr de con­tact, pro­mi­ţând că ulte­ri­or vor reve­ni cu un apel, ceea ce nu s-a mai întâm­plat.

La rân­dul său, Arca­die Bar­bă­roşie, direc­to­rul exe­cu­tiv al Insti­tu­tu­lui de Poli­ti­ci Publi­ce (IPP) din Mol­do­va, unul din­tre orga­ni­za­to­rii aces­tui pro­test, afir­mă că orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le au ieşit în stra­dă din cau­za acţiu­ni­lor unor depu­ta­ţi. ”ONG-urile care au ieşit să pro­tes­te­ze paş­nic nu fac jocu­ri poli­ti­ce. Noi am ieşit să ne expu­nem împo­tri­va votu­lui uni­no­mi­nal şi mixt”, a pre­ci­zat direc­to­rul IPP. Aces­ta adă­u­gă că nu pot fi tra­se con­clu­zii că orga­ni­za­ţi­i­le fac par­ti­za­nat poli­tic din fap­tul că la flashmob-uri, dar şi la pro­tes­tul din 14 mai, au par­ti­ci­pat şi repre­zen­tanţi ai par­ti­de­lor par­la­men­ta­re sau extra-parlamentare care sunt împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral în con­tex­tul actu­al al Repu­bli­cii Mol­do­va.

Exper­tă media: ”Şti­rea înseam­nă fap­te, nu opi­nii”

Preşe­din­ta Con­si­li­u­lui de Pre­să din Mol­do­va, Viori­ca Zaha­ria, afir­mă că un mate­ri­al jur­na­lis­tic tre­bu­ie să conţi­nă nea­pă­rat opi­nia părţii viza­te în con­text nega­tiv. ”Se vor­beş­te des­pre niş­te ONG-uri „poli­ti­za­te”, însă fără a se da nume con­cre­te. Codul deon­to­lo­gic al jur­na­lis­tu­lui din Repu­bli­ca Mol­do­va spu­ne că jur­na­lis­tul „soli­ci­tă opi­nia tutu­ror părţi­lor rele­van­te pen­tru subiect”. Ace­le şti­ri, prac­tic, nu au sur­se, nime­ni nu este citat, iar orga­ni­za­to­ri­lor des­pre care se spu­ne că au sufe­rit un eşec şi ONG-urilor „poli­ti­za­te” ar fi tre­bu­it să le fie soli­ci­ta­tă opi­nia. În mod con­trar, ace­le şti­ri repre­zin­tă de fapt niş­te opi­nii ale jur­na­li­ş­ti­lor, or, şti­rea înseam­nă fap­te, nu opi­nii”, argu­men­tea­ză exper­ta media.

Amin­tim că la înce­pu­tul lunii mai curent, mai mul­te orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le, dar şi câte­va per­soa­ne fizi­ce au sem­nat o Decla­ra­ţie prin care au cerut Par­la­men­tu­lui să res­pec­te legi­sla­ţia şi bunul simţ şi să se opreas­că din pro­mo­va­rea inte­re­se­lor unor gru­pu­ri sau par­ti­de şi să acţio­ne­ze în inte­res public, con­form nor­me­lor demo­cra­ti­ce. Ape­lul aces­to­ra a venit după ce depu­ta­ţii demo­cra­ţi, soci­a­li­ş­ti şi cei din „gru­pul Lean­că” au votat în pri­ma lec­tu­ră pro­iec­te­le de lege pri­vind votul uni­no­mi­nal şi cel mixt.

 

Arti­co­lul a fost rea­li­zat în cadrul Cam­pa­niei media împo­tri­va infor­ma­ţi­ei fal­se şi ten­denţi­oa­se STOP FALS!, desfă­şu­ra­tă de Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API), Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent (CJI) şi Aso­ci­a­ţia Tele­jur­na­li­ş­ti­lor Inde­pen­denţi din Mol­do­va (ATVJI).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Petru

    De ce dez­in­for­ma­ti? Cu totii stim ca orga­ni­za­to­ri au fost PAS, PPDA, PN si Petren­co. Ei chiar sin­gu­ri au invi­tat lumea la pro­test. Daca ei nu au indraz­ne­a­la sa recu­nos­ca, atun­ci macar pre­sa ar tre­bui sa rela­te­ze asta corect.

  2. Petru

    In pri­mul rind in Mol­do­va nu prea avem soci­e­ta­te civi­la, asta m-am con­vins la Foru­mul Civic, cind Dodon , Usa­tii si Nas­ta­se sta­teau in capul mesei. In rin­dul doi, Maia, Nas­ta­se, Usa­tii si Petren­co des­chis invi­tau toa­ta lumea la pro­tes­te, de ce acum nu vor sa recu­noas­ca ca ei sunt orga­ni­za­to­rii?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *