FALS: Moldovenii cu dublă cetăţenie ar putea fi amendaţi

Recent, por­ta­lul Noi.md a publi­cat şti­rea „Mol­do­ve­nii cu dub­lă cetă­ţe­nie ar putea fi amen­da­ţi”, în care se menţio­nea­ză că în legi­sla­ţia fis­ca­lă din Româ­nia au fost intro­du­se noi pre­ve­deri, potri­vit căro­ra cetă­ţe­nii români care au veni­turi din afa­ra ţării vor fi impo­zi­ta­ţi. Ulte­ri­or şti­rea a fost pre­lu­a­tă, cu ace­la­şi titlu, de por­ta­lul www.1news.md. Şti­rea dis­to­r­sio­nea­ză ade­vă­rul, deo­a­re­ce nu menţio­nea­ză că sunt pasi­bili impo­zi­tă­rii în sta­tul vecin doar per­soa­ne­le cu rezi­denţă fis­ca­lă în Româ­nia. Poa­te indu­ce în eroa­re şi titlul gene­ra­li­za­tor, deo­a­re­ce exis­tă mulţi mol­do­ve­ni cu cetă­ţe­nia bul­ga­ră sau a altor sta­te, însă tex­tul se refe­ră doar la o par­te din cei care deţin cetă­ţe­nie româ­nă.

Şti­rea înce­pe cu menţiu­nea că „cetă­ţe­nii români care câş­ti­gă bani în afa­ra ţării şi cei care stau în Româ­nia, dar au veni­turi din alte ţări tre­bu­ie să achi­te impo­zi­tul pe venit la fis­cul de aco­lo”, în caz con­trar vor plăti amenzi sub­stanţi­a­le, care ajung la 500 de lei româ­neşti (cir­ca 2500 de lei MD). Şti­rea face tri­mi­te­re la „legi­sla­ţia fis­ca­lă” din Româ­nia, fără a cita un act legi­sla­tiv con­cret sau un expert: „legi­sla­ţia fis­ca­lă din Româ­nia spu­ne că per­soa­ne­le fizi­ce care au obţi­nut în 2016 veni­turi în afa­ra ţării sunt obli­ga­te să le declare fis­cu­lui, pen­tru impo­zi­ta­re, până la 25 mai 2017”. În conţi­nu­tul şti­rii sunt menţio­na­te şi tipu­ri­le de veni­turi obţi­nu­te de con­tri­bu­a­bi­lii români care sunt supu­se impo­zi­tă­rii, dar nu se spu­ne esenţi­a­lul: care cate­go­rie de cetă­ţeni tre­bu­ie să plă­teas­că impo­zit pe venit în sta­tul vecin.

Sunt supuse impozitării doar persoanele cu rezidenţă fiscală în România

Potri­vit arti­co­lul 59 al Codu­lui Fis­cal din Româ­nia, „per­soa­ne­le fizi­ce rezi­den­te româ­ne, cu domi­ci­li­ul în Româ­nia dato­rea­ză impo­zit pe veni­tul obţi­nut din ori­ce sur­să, atât din Româ­nia, cât şi din afa­ra Româ­ni­ei”. Codul Fis­cal regle­men­tea­ză expli­cit că pen­tru per­soa­ne­le care au reşe­dinţă dub­lă, în două ţări dife­ri­te, se apli­că acor­dul pri­vind evi­ta­rea dub­lei impo­zi­tări. Repu­bli­ca Mol­do­va a înche­iat o ast­fel de Con­venţie cu Româ­nia în anul 1997. În Codul Fis­cal se mai menţio­nea­ză că impo­zi­tul pe venit este oprit şi per­soa­ne­lor nere­zi­den­te în Româ­nia, doar dacă aces­tea au rezi­denţă fis­ca­lă în ţara veci­nă. Ast­fel, dacă per­soa­na locu­ieş­te sau lucrea­ză mai mult de jumă­ta­te de an în Româ­nia, atunci rezi­denţa fis­ca­lă este în ţara veci­nă. Con­form Ordi­nu­lui nr. 1099/2016 din 12 iulie 2016 pen­tru regle­men­ta­rea unor aspec­te pri­vind rezi­denţa în Româ­nia a per­soa­ne­lor fizi­ce, emis de Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce din Româ­nia, sunt rezi­den­te fis­ca­le în Româ­nia per­soa­ne­le fizi­ce care au:

  • domi­ci­li­ul în Româ­nia;
  • locu­inţă per­ma­nen­tă în Româ­nia care poa­te fi în pro­pri­e­ta­te sau închi­ri­a­tă, dar care rămâ­ne ori­când la dis­po­zi­ţia aces­tu­ia şi a fami­li­ei sale;
  • cen­trul inte­re­se­lor vita­le ampla­sat în Româ­nia;
  • per­soa­na fizi­că este pre­zen­tă în Româ­nia pen­tru o peri­oa­dă sau mai mul­te peri­oa­de ce depă­şesc în total 183 de zile, pe par­cur­sul ori­că­rui inter­val de 12 luni con­se­cu­ti­ve, care se înche­ie în anul calen­da­ris­tic vizat.
Lilia Zaharia
Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *