FALS: CCA le-a interzis radiodifuzorilor locali să mediatizeze filmul prezentat de Renato Usatîi

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, câte­va por­ta­luri de ştiri au difu­zat o şti­re potri­vit căre­ia, în şedinţa de joi, 8 iunie 2017, Con­si­li­ul Coor­do­na­tor al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui (CCA) le-ar fi inter­zis pos­tu­ri­lor de tele­vi­ziu­ne loca­le să medi­a­ti­ze­ze fil­mul pre­zen­tat de Rena­to Usa­tîi, lide­rul „Par­ti­dul Nos­tru”, în care se afir­mă că mai mulţi repre­zen­ta­ţi ai insti­tu­ţi­i­lor de stat ar fi impli­ca­ţi în sche­me de răfu­ia­lă poli­ti­că. Repre­zen­tanţii CCA nea­gă infor­ma­ţia apă­ru­tă în pre­să și afir­mă că la acea ședin­ță nu s-a dis­cu­tat acest subiect, iar ca dova­dă este înre­gis­tra­rea video a şedinţei.

În şti­rea inti­tu­la­tă „КСТР запретил показывать фильм-разоблачение о преступлениях прокуроров в интересах Плахотнюка” (în tra­du­ce­re: „CCA a inter­zis difu­za­rea unui film-demascare a cri­me­lor comi­se de pro­cu­rori în inte­re­sul lui Pla­ho­t­niuc”), por­ta­lul Omg.md a menţio­nat că „reco­man­da­rea” ar fi fost făcu­tă de CCA pos­tu­ri­lor TV loca­le: „Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Координационный совет по телерадиовещанию «рекомендовал» местным телеканалам не допускать в эфир представленный Ренато Усатым фильм…”. În arti­col nu sunt cita­ţi repre­zen­tanţi ai CCA sau ai radi­o­di­fu­zo­ri­lor locali. Şti­rea a fost pre­lu­a­tă inte­gral, cu ace­lași titlu, de por­ta­lul Moldnews.md, une­le agre­ga­toa­re de ştiri, dar și de Jurnal.md. Ulte­ri­or însă Jurnal.md a șters aceas­tă infor­ma­ție.

Nico­lae Damas­chin, mem­bru al CCA, care a par­ti­ci­pat la şedinţa Con­si­li­u­lui din 8 iunie, sus­ți­ne că infor­ma­ția este fal­să și o cali­fi­că drept o abe­ra­ţie. „Rog auto­rul arti­co­lu­lui (care nu este sem­nat) să vizu­a­li­ze­ze, cu atenţie, ședin­ța CCA și să indi­ce unde și cine a invo­cat aceas­tă „reco­man­da­re”, a afir­mat N. Damas­chin. CCA a emis un comu­ni­cat în care soli­ci­tă insti­tu­ți­i­lor de pre­să care au publi­cat aceas­tă infor­ma­ție fal­să s-o dezmin­tă în cel mai apro­pi­at timp, în caz con­trar, CCA îşi rezer­vă drep­tul de a acțio­na aces­te insti­tu­ții media în jude­ca­tă.

Con­tac­tat de Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) pen­tru a afla din ce sur­se s-a infor­mat auto­rul şti­rii, atâ­ta timp cât din înre­gis­tra­rea şedinţei CCA din 8 iunie este clar că nu a fost abor­dat acest subiect, Ale­xan­dr Petkov, direc­to­rul agenţi­ei de pre­să „OMEGA” a menţio­nat că infor­ma­ţia din şti­rea publi­ca­tă de Omg.md este veri­di­că. „Repre­zen­tanţii pos­tu­ri­lor loca­le, pre­zenţi la şedinţă, au afir­mat, fără echi­voc că au pri­mit acea reco­man­da­re”, a menţio­nat A. Petkov, dar nu a dorit să dea nume­le unor patroni de pre­să loca­lă care ar putea con­fir­ma acest lucru, moti­vând că aceş­tia „s-ar teme”.

Decla­ra­ţia lui Petkov este dezmin­ti­ţă de Lud­mi­la Topal, direc­toa­rea exe­cu­ti­vă a pos­tu­lui TV „Canal Regio­nal” care întru­neş­te mai mul­te pos­turi TV loca­le şi care de ase­me­nea a fost pre­zen­tă la şedinţa CCA. Ea a spe­ci­fi­cat că nici îna­in­te, nici în tim­pul sau după şedinţa CCA nu s-a dis­cu­tat aceas­tă temă cu repre­zen­tanţii radi­o­di­fu­zo­ri­lor locali, care au fost invi­tați la ședin­ță să dis­cu­te un alt subiect.

Lilia Zaharia
Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. andrei

  Da voi seri­os cre­deți în pros­ti­i­le ce spu­ne USATÎI??? rea­l­ly?

 2. Arcadie

  Nu vad ce inte­re­sant am gasi in acel film, aco­lo Usa­tii pre­zin­ta doar nis­te screenshot-uri dese­na­te de el insu­si, si atit. Film mai plic­ti­si­tor nu am vazut.

 3. Harașosfetiuc

  Ha! Ha! Ha! Da lingă­ii de la VOXPUBLIKA au blo­cat pes­te tot “ope­ra” pâr­țu­lui
  Vasil­cău “Zece Pla­ho­t­niuci”! Și acum ce-o să facă? O să întoar­că Vasil­cău banii?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *