[sondaj] DODON ȘI GUVERNAREA: schimb de profit politic

Preşe­din­te­le Igor Dodon a sem­nat, pe 3 apri­lie, con­tro­ver­sa­tul Memo­ran­dum R. Moldova-Uniunea Eco­no­mi­că Eura­si­a­ti­că (UEE). Deşi Dodon susţi­ne că docu­men­tul este unul de coo­pe­ra­re eco­no­mi­că şi nu poli­tic, Memo­ran­du­mul invo­că drept scop „eli­mi­na­rea bari­e­re­lor, care împie­di­că dezvol­ta­rea comer­țu­lui reci­proc”, iar aces­te bari­e­re în rela­ți­i­le cu Rusia au fost mereu de ordin poli­tic. Pre­mi­e­rul Pavel Filip şi spi­che­rul Andri­an Can­du au des­ca­li­fi­cat docu­men­tul, declarându-l nul sub aspect juri­dic.

Memorandumul cu UEE – semnat. Ce va urma în relaţiile cu Rusia?

Sergiu Chircă, economist, profesor universitar

Dacă nu va tre­ce de par­la­ment, memo­ran­du­mul va rămâ­ne o sim­plă hâr­tie, fără vreo impor­tan­ță. Rușii înțe­leg că e o for­ma­li­ta­te, dar le con­vi­ne, ca să facă impre­sia că mai au un can­di­dat pen­tru Uniu­nea Euro-Asiatică. În rea­li­ta­te, UEE nu e decât o orga­ni­za­ție cu ștam­pi­lă, prin care Rusia cau­tă să pro­voa­ce răz­bo­a­ie eco­no­mi­ce şi poli­ti­ce cu repu­bli­ci­le ex-sovietice, pen­tru a le rea­du­ce sub umbre­la fos­tei URSS… Noi avem cu Rusia acord de liber schimb, încă de pe când era Filat la guvern. Am amâ­nat atun­ci pache­tul ener­ge­tic Nr.3 cu UE. Şi cu ce ne-am ales? Cu embar­go­u­ri. Pia­ța rusă a fost mereu o uneal­tă poli­ti­că în mâna Mosco­vei. Par­că vinu­ri­le noas­tre și alte măr­fu­ri au fost inter­zi­se pe pia­ța rusă pen­tru că sunt rele? Nu, ci pen­tru că Mosco­va a vrut să-și facă inte­re­se­le poli­ti­ce pe con­tul rela­ți­i­lor eco­no­mi­ce cu noi. Și ace­lași lucru îl va face și mai depar­te… Dodon este o uneal­tă, pe care Putin va folosi-o pen­tru a pro­vo­ca insta­bi­li­ta­te în R. Mol­do­va, ca să nu ne putem cla­ri­fi­ca cu via­ța şi cu soar­ta noas­tră.

Ion Negrei, istoric

Deşi Memo­ran­du­mul a fost sem­nat cu UEE, în spa­te­le lui se ascund inte­re­se­le Rusi­ei pen­tru R. Mol­do­va. Şi nu atât eco­no­mi­ce, cât poli­ti­ce. Şi nu ale Kaza­hs­ta­nu­lui, Arme­ni­ei, Kîr­gî­zs­ta­nu­lui sau Bela­ru­si­ei. Cu ele, nu avem pro­ble­me. Nu ele vor retra­ge­rea R. Mol­do­va din rela­ți­i­le cu UE. Aşa că inte­re­se­le cui le ascun­de memo­ran­du­mul, e clar. Pe cât de mult tre­bu­ie luat el în seri­os? Memo­ran­du­mul nu e un Acord de cola­bo­ra­re, el nu pre­ve­de anga­ja­men­te și res­pon­sa­bi­li­tă­ți juri­di­ce direc­te, ca și în cazul cu UE. El este mai degra­bă un docu­ment pro­pa­gan­dis­tic din care, cred eu, vrea să scoa­tă divi­den­de poli­ti­ce şi Dodon, şi guver­na­rea. Pri­mul – pe rela­ția cu Rusia și elec­to­ra­tul pro-rus, iar guver­na­rea – pe rela­ția cu UE și elec­to­ra­tul pro-UE. Avem de a face cu un schimb ele­gant de pro­fit poli­tic între aşa-zisa opo­zi­ţie în per­soa­na lui Dodon şi guver­na­re în per­soa­na lui Can­du şi Filip, care au făcut decla­ra­ții anti-memorandum. Curi­os, nu?

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Cunoaș­tem ce-i posi­bil și ce-i impo­si­bil în rela­ția cu Rusia, pen­tru că Mosco­va pre­fe­ră doar două mode­le de rela­ții: ori sub­or­do­na­rea, ori ceea ce face în Ucrai­na. Sun­tem mem­bri CSI, ce și cât a inves­tit Rusia în eco­no­mia R. Mol­do­va, sau în moder­ni­za­re, aşa cum face UE sau Româ­nia? A venit cu răz­boi şi cu embar­go­u­ri, neter­mi­na­te până azi, iar de la ecra­ne o fac pe „fra­ții secu­la­ri”? Ruşi­ne să le fie. Şi lui Dodon. Care face ace­la­şi lucru. El, care o face pe mare­le sfă­tu­i­tor cu popo­rul, cu cine s-a sfă­tu­it îna­in­te de a sem­na Memo­ran­du­mul cu Uniu­nea Rusia-Belarus „şi cei­lal­ți”? De ce nu l-a publi­cat, cel puțin, până a-l sem­na? Sau a fost adus de la Mosco­va abia în ziua în care a fost sem­nat? Pro­cu­ra­tu­ra şi Par­la­men­tul tre­bu­ie să se auto­se­si­ze­ze şi să veri­fi­ce dacă pre­șe­din­te­le a res­pec­tat pro­ce­du­ra în ceea ce a ini­țiat şi a sem­nat, şi dacă nu, să răs­pun­dă, ca şi ori­ce altă per­soa­nă care şi-a depă­șit atri­bu­ți­i­le.

Alecu Reniță, Asociația „Parlamentul 1990”

Ceea ce a făcut Igor Dodon este un abuz. A sem­nat, în cali­ta­te de pre­șe­din­te, un docu­ment care nu a urmat pro­ce­du­ri­le lega­le pe care tre­bu­ie să le par­cur­gă un act de poli­ti­că exter­nă, și aici tre­bu­ie să se pro­nun­țe pro­cu­ra­tu­ra, să dea o apre­ci­e­re și par­la­men­tul, dar și Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă. Decla­ra­ți­i­le dlor Can­du și Filip că docu­men­tul nu va avea efec­te juri­di­ce e prea puțin. Tre­bu­ie să exis­te o deci­zie a insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui. Dodon a cre­at un pre­ce­dent peri­cu­los și dacă nu va fi des­cu­ra­jat ne putem tre­zi cu ile­ga­li­tă­ți mult mai seri­oa­se. Nu cred că memo­ran­du­mul va pro­du­ce cutre­mu­re majo­re în rela­ți­i­le RM-UE, deși asta se doreș­te, dar nici schim­bă­ri sub­stan­ți­a­le pe rela­ția cu Rusia. Embar­go­u­ri­le vor mai rămâ­ne, pen­tru că în rela­ți­i­le eco­no­mi­ce cu noi, Mosco­va are abor­dă­ri exclu­siv poli­ti­ce.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ghetu vitea

    Eu zic ca ceea ce face Dodon -Pino­chio este o mis­ca­re cu dublu scop ,sa ne ara­te ca el face ce a pro­mis si ce vrea,dar si ulea­za acordul,cum ne sa dea un sem­nal nega­tiv catre UE,crezand ca aceas­ta va face ca Rusia,ca daca avem rela­tii cu Rusia si CSI,UE anu­lea­za acordul,noi reve­nind in genun­chi la Rusi si CSI,ceea ce UE nu face iar Dodon devi­ne si clown si joker,care fuge de colo,colo,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *