[sondaj] Dodon între stea și cruce

În Joia Paş­te­lui, o dele­ga­ţie a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, con­du­să de ÎPS Vla­di­mir, va zbu­ra  la Ieru­sa­lim după Focul Haric. Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui Mitro­po­li­ei, din dele­ga­ţie fac par­te zece per­soa­ne, prin­tre care şi Igor Dodon. Preşe­din­te­le şi-a con­fir­mat intenţia. „Mi-aş dori foar­te mult să merg, chiar împre­u­nă cu soţia ne pla­ni­fi­căm să mer­gem, dacă nu vor inter­ve­ni schim­bă­ri în agen­da de acti­vi­ta­te”, a anu­nţat Dodon.

Ce are de făcut Dodon la Ierusalim?

Ștefan Sofronovici, cercetător ştiinţific, AŞM

Dodon se ani­nă de ori­ce pai, doar să fie la vede­re. Nu con­tea­ză oca­zia, fie că se scal­dă în cop­că, fie că îşi împart cado­u­ri cu Putin, fie că e vor­ba de Focul Haric. Parcă-l aud, fălindu-se la micro­foa­ne: „Sunt pri­mul din­tre preşe­din­ții R. Mol­do­va, care a fost după Focul Haric la Ieru­sa­lim”. E un măs­că­ri­ci, care nu e bun de nimic, dar cau­tă să-și dea impor­tan­ță. Un pro­fi­tor. Din Dodon cre­ş­tin, ca din cioa­ră hulub. Ce sim­bol are Dodon pe stea­gul par­ti­du­lui? Stea­ua sovi­e­ti­că, sub care s-au dis­trus bise­ri­ci, au fost împu­ş­ca­ţi pre­o­ţi şi exter­mi­na­tă lume ata­șa­tă bise­ri­cii. Dodon e o uneal­tă a Rusi­ei, şi Bise­ri­ca Rusă, după ce i-a făcut cam­pa­nie elec­to­ra­lă, îi face acu­ma și ima­gi­ne.

Ştefan Andronic, profesor

Băta­ie de joc de cele Sfin­te. Dodon tre­bu­ie să alea­gă, ori este comu­nist (soci­a­list) şi umblă cu stea­ua în frun­te, ori este cre­ş­tin. Nu poţi fi şi una, şi alta. Până acum, nici­u­nul din­tre preşe­dinţi nu a mers după „Foc” la Ieru­sa­lim, chiar şi Voro­nin, care a lăsat în urmă mănăs­ti­ri recon­stru­i­te. Ce are şeful sta­tu­lui cu Focul Haric? E trea­ba Bise­ri­cii. Să îşi facă fie­ca­re trea­ba sa. Înţe­leg că lui Dodon îi pla­ce PR-ul, dar să îți faci ima­gi­ne până și pe con­tul Ieru­sa­li­mu­lui, e prea de tot. În Noap­tea Învi­e­rii, Dodon are de gând, pro­ba­bil, să stea ală­tu­ri de Mitro­po­lit și să împar­tă cre­ş­ti­ni­lor Lumi­nă Sfân­tă. Va fi fil­mat, ată­tat la ecra­ne, ca să-l vadă lumea. Fudulie, nimic mai mult.

Ludmila Bolboceanu, profesor universitar, doctor

Fap­tul că în lis­ta dele­ga­ți­ei figu­rea­ză pre­șe­din­te­le Dodon şi că el a con­sim­țit, mi se pare greșit. Paș­te­le, cu tot ce ține de rân­du­ia­la Sfin­tei Săr­bă­to­ri, este trea­ba cle­ru­lui, nu a poli­ti­cu­lui. Iar dacă este Dodon, de ce nu este și Can­du sau Filip? Ieru­sa­li­mul de Paști, nu e trea­ba ofi­ci­a­li­lor, mai ales că ple­ca­rea e pe banii eno­ri­a­și­lor (Mitro­po­li­ei). Dacă dl Dodon ar mer­ge pe cont pro­priu, cu soția sau fami­lia, e una, dar așa… Mă miră, însă, alt­ce­va, că în R. Mol­do­va avem două Mitro­po­lii, ambe­le creștin-ortodoxe, ambe­le ofi­ci­a­li­za­te, pe care pre­șe­din­te­le ar tre­bui să le tra­te­ze în mod egal. Mă întreb: nu era mai corect dacă pre­șe­din­te­le i-ar fi pro­pus Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir ca în locul său să mear­gă la Ieru­sa­lim și cine­va de la Mitro­po­lia Basa­ra­biei?

Ion Oprea, meșter de instrumente muzicale

L-am auzit pe Ser­giu Moca­nu, de la Anti­ma­fie, vor­bind într-o emi­siu­ne TV că inte­re­sul lui Igor Dodon pen­tru aceas­tă depla­sa­re nu este Ieru­sa­li­mul, ci Duba­i­ul. Sub aco­pe­ri­rea evla­vi­oa­sei escor­te bise­ri­cești, el ar vrea să ajun­gă la Ieru­sa­lim, iar de aco­lo – la Dubai, ca să-și pună la punct niș­te con­tu­ri ban­ca­re, după care, sub ace­eași escor­tă, să revi­nă aca­să și să facă liniș­tit Paș­te­le. Dacă e așa, situ­a­ția e mult mai tris­tă decât cre­dem noi. Indi­fe­rent, însă, dacă e așa sau nu – e trea­ba orga­ne­lor, ple­ca­rea lui Ig. Dodon la Ieru­sa­lim e o ches­tie de PR, ceea ce face el de patru luni, de când e pre­șe­din­te: decla­ra­ții, răz­bo­a­ie ver­ba­le, lup­ta cu Lim­ba, cu Isto­ria, cu UE, cu NATO și toa­te pe loc gol. Fum. Atât. Și cu Ieru­sa­li­mul va fi la fel.

Andrei Strâmbeanu, scriitor

Nu e un secret pen­tru nime­ni că acest gene­ral kgb, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir, este omul Mosco­vei. Ca şi Dodon. Sunt mâinile-pereche ale lui Putin la Chi­şi­nău: unul – capul bise­ri­cii ruse din R. Mol­do­va, celă­lalt – preşe­din­te. Iată de unde s-a luat Dodon în dele­ga­ţia pen­tru Ieru­sa­lim… E ridi­col. Aţi auzit să mear­gă Putin sau un alt şef de stat după Focul Haric? Nu e trea­ba pre­șe­din­ți­lor. Alt­ce­va e că Dodon e un preşe­din­te nela­lo­cul lui, care cau­tă să se afle și el în trea­bă, aninându-se ba de Dra­pe­lul UE, ba de baca­la­u­re­at, Isto­rie, Lim­bă, de ori­ce, numai nu de ceea ce tre­bu­ie să facă un pre­șe­din­te. Şi cu ple­ca­rea la Ieru­sa­lim e la fel. Dodon nu a ieșit din ale­ge­ri. El visea­ză zi și noap­te anti­ci­pa­te, iar ches­tia cu Focul Haric e pură agi­ta­ție elec­to­ra­lă, așa ca și baca­la­u­re­a­tul, fede­ra­li­za­rea, refe­ren­du­mul… Sunt jocu­ri. Dodon vrea, pro­ba­bil, ca de Paș­te lumea să fie cu aten­ția pe el, și nu cu gân­dul la Dom­nul.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. ivancelgroaznic

  ” Dodon vrea, pro­ba­bil, ca de Paș­te lumea să fie cu aten­ția pe el, și nu cu gân­dul la Dom­nul.”
  ” ple­ca­rea lui Ig. Dodon la Ieru­sa­lim e o ches­tie de PR, ceea ce face el de patru luni, de când e pre­șe­din­te”
  ” Înţe­leg că lui Dodon îi pla­ce PR- ul”
  ” Dodon se ani­nă de ori­ce pai, doar să fie la vede­re. ”

  Dife­rit­si oame­ni, nivel dife­rit, pare­ri ache­lea­shi …
  Dodon nu mai mint­si noro­du … ka se vede chi­ne esh­ti shi che vrei …

 2. Colin

  O cea­ta de man­kur­ti bol­se­vi­ki toti repre­zen­tind bise­ri­ca man­kur­ta a RM (supu­sa Mos­k­va). Nic i o lega­tu­ra intre aces­ti komi­sa­ri poli­tru­ci si cres­ti­nism. O rusi­ne !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *