Mâncarea de milioane din grădinițe

Inter­cep­tă­ri­le tele­fo­ni­ce făcu­te publi­ce de Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) abia după nouă luni de inves­ti­ga­ție, deno­tă că pro­du­se ali­men­ta­re alte­ra­te sau de o cali­ta­te îndo­iel­ni­că, ar fi fost livra­te gră­di­ni­țe­lor de către niș­te agen­ți eco­no­mi­ci intra­ți în câr­dă­șie cu anga­ja­ții Direc­ți­i­lor edu­ca­ție, tine­ret și sport (DETS). Până la acest moment au fost efec­tu­a­te 46 de per­che­zi­ții, 23 de per­soa­ne au sta­tut de bănu­it, iar 17 din­tre aces­tea sunt pla­sa­te în arest. Potri­vit Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție (PA), este vor­ba de 11 func­țio­na­ri publi­ci și șase repre­zen­tan­ți și anga­ja­ți ai agen­ți­lor eco­no­mi­ci. Nume­le lor, ținu­te în secret de către orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă, au ajuns în spa­ți­ul public, deve­nind clar că niciun dem­ni­tar de rang îna­lt nu a avut de sufe­rit.

O cau­ză pena­lă pe fap­tul tru­că­rii lici­ta­ți­i­lor a fost por­ni­tă în mar­tie curent de Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție, ulte­ri­or însă au fost des­chi­se încă 30 de cau­ze pena­le pen­tru depă­și­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu, pen­tru tra­fic de influ­en­ță, coru­pe­re acti­vă sau pasi­vă, potri­vit șefu­lui PA, Vio­rel Mora­ri. Sche­ma fun­cţio­na în felul urmă­tor: pen­tru sem­na­rea con­trac­te­lor de achi­zi­ţie, fac­to­rii de deci­zie ai dire­cţi­i­lor edu­ca­ție se înţe­le­geau cu un grup de agenţi eco­no­mi­ci să majo­re­ze preţu­ri­le ofer­te­lor, ast­fel încât să ofer­te­le câști­gă­toa­re să obți­nă mai mul­ți bani. În alt caz, prin înţe­le­ge­re pre­a­la­bi­lă, la lici­ta­ţie par­ti­ci­pau mai mulţi ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci, cu dife­ri­te ofer­te de preţ, dar care aveau ace­la­şi fon­da­tor. Pen­tru favo­ri­za­re, agenţii eco­no­mi­ci achi­tau fun­cţio­na­ri­lor publi­ci, lunar sau pen­tru fie­ca­re lici­ta­ţie în par­te, sume de până la 10 mii de lei.

Milioanele lui „Ghena”

nicorici-luminita-si-ghenadie

Ghen­a­die și Lumi­ni­ța Nicori­ci

În una din dis­cu­ți­i­le inter­cep­ta­te de CNA apa­re nume­le unui oare­ca­re „Ghe­na”, care își îndeam­nă șofe­rul să ducă lotul de car­to­fi de proas­tă cali­ta­te, tra­ta­ți cu sul­fat, la o gră­di­ni­ță din sec­to­rul Buiu­ca­ni sau să-i mănân­ce sin­gur. Șofe­rul îi răs­pun­de că nu vrea să se otră­veas­că. Per­so­na­jul s-a dove­dit a fi omul de afa­ce­ri Ghen­a­die Nicori­ci, pla­sat în arest pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din capi­ta­lă, fiind învi­nu­it de com­pli­ci­ta­te pri­vind exce­sul de pute­re și depă­și­rea atri­bu­ți­i­lor de ser­vi­ciu, sol­da­te cu urmă­ri gra­ve, dar și de fals în docu­men­te con­ta­bi­le. Ghen­a­die Nicori­ci este fon­da­to­rul și admi­nis­tra­tor a trei SRL-uri: „Cri­nic Grup” SRL, al „Cor­da­com” SRL și „Nika Nicori­ci” SRL. Cel din urmă este pri­ma afa­ce­re a lui Nicori­ci, fon­da­tă încă în 1995, aceas­ta însă nu figu­rea­ză în con­trac­te cu sta­tul. Cele­lal­te două fir­me, impli­ca­te în dosa­rul lici­ta­ți­i­lor tru­ca­te, au sedi­ul în ace­lași apar­ta­ment de pe str. Calea Ieși­lor din capi­ta­lă, și i-au adus zeci de mili­oa­ne­le de lei în ulti­mii ani. Atât „Cor­da­com” SRL, cât și „Cri­nic Grup” SRL livrea­ză pro­du­se ali­men­ta­re insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Chi­și­nău de mai bine de șap­te ani, potri­vit date­lor publi­ce, iar majo­ri­ta­tea con­trac­te­lor sunt înche­ia­te cu DETS Buiu­ca­ni și DETS Râș­ca­ni.

În 2011 „Ghe­na” a obți­nut con­trac­te cu DETS Buiu­ca­ni în valoa­re de pes­te 2,5 mln de lei. În ulti­mii ani pro­du­se­le ali­men­ta­re ofe­ri­te de „Cor­da­com” ajung sta­bil, atât la gră­di­ni­țe, cât și la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic Coci­e­ri, Dubă­sa­ri, la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie din capi­ta­lă, la Insti­tu­tul Mamei și Copi­lu­lui, Spi­ta­lul Cli­nic Muni­ci­pal nr.1, dar și la pri­mă­ri­i­le din Stă­u­ce­ni și Orhei. În 2015 SRL-ul lui Gne­na a livrat DETS Râș­ca­ni pro­du­se ali­men­ta­re în valoa­re de cir­ca 2,4 mln de lei, în baza a patru con­trac­te, iar cu DETS Buiu­ca­ni a sem­nat două con­trac­te de 775 121 de lei.

De notat că de la înce­pu­tul anu­lui curent srl-ul nu a câști­gat nicio lici­ta­ție. În 2016, Ghen­a­die a livrat pro­du­se în gră­di­ni­țe prin cea­lal­tă fir­mă a sa, „Cri­nic Grup” SRL, care a câști­gat șase lici­ta­ții, potri­vit infor­ma­ți­i­lor din Regis­trul de Stat al Achi­zi­ți­i­lor Publi­ce. DETS Râș­ca­ni a sem­nat cu acest SRL cin­ci con­trac­te, două de bază și trei de majo­ra­re a sume­lor, în valoa­re tota­lă de 2 647 890 de lei. DETS Buiu­ca­ni, un alt „cli­ent” fidel al fir­mei, a înche­iat patru con­trac­te, inclu­siv pen­tru apro­vi­zi­na­rea cu pro­du­se ali­men­ta­re eco­lo­gi­ce a insti­tu­ți­i­lor pre­ș­co­la­re, de pes­te 2 mln de lei.

Lumi­ni­ța Nicori­ci, soția omu­lui de afa­ce­ri, este inspec­to­ră prin­ci­pa­lă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal de Stat, muni­ci­pi­ul Chi­și­nău, func­ție pe care o exer­ci­tă din octom­brie 2012, după ce, ante­ri­or a acti­vat ca inspec­to­ră prin­ci­pa­lă în cadrul Direc­ți­ei Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a sect. Buiu­ca­ni. În decla­ra­ția de venit pen­tru anul 2015, aceas­ta indi­că un venit sala­ri­al de cir­ca 77 de mii de lei, două apar­ta­men­te, dar și șase auto­mo­bi­le, cin­ci din­tre care fami­lia Nicori­ci le-a achi­zi­țio­nat în 2013, anul în care cele două SRL-uri câști­gau cel puțin 20 de lici­ta­ții. Tot­o­da­tă, în timp ce fir­me­le soțu­lui sem­nea­ză con­trac­te de zeci de mili­oa­ne de lei, Lumi­ni­ța Nicori­ci indi­că veni­tu­ri din busi­ne­ss de numai 41 992 de lei în anul pre­ce­dent. Sume simi­la­re rapor­tea­ză aceas­ta și între 2012-2014.

Monopolul lui „Lilian”

Cu man­da­te de arest pen­tru 30 și, res­pec­tiv, 25 de zile s-au ales Lili­an Sofro­ne, admi­nis­tra­to­rul și fon­da­to­rul „Lovis Angro” SRL, și con­ta­bi­la Tatia­na Jigău. Un oare­ca­re Lili­an este amin­tit și într-o dis­cu­ție inter­cep­ta­tă de CNA. Per­so­na­jul urma să achi­te taxe ile­ga­le unui șef de Direc­ție pen­tru tru­ca­rea lici­ta­ți­i­lor și desem­na­rea aces­tu­ia drept câști­gă­tor. SRL-ul fon­dat în 2007 înce­pe să câști­ge lici­ta­ții abia în 2015, când sem­nea­ză 47 de con­trac­te cu o valoa­re de pes­te 4,5 mln de lei. În anul curent însă, fir­ma sem­nea­ză nu mai puțin de 547 de con­trac­te cu sta­tul (!), în sumă de cir­ca 26 de mln de lei (!), pen­tru livra­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re în șco­li, gră­di­ni­țe, spi­ta­le, inter­na­te, azi­lu­ri pen­tru bătrâ­ni sau cen­tre de pal­sa­ment de pe întreg teri­to­ri­ul țării. Cu DETS Cen­tru și DETS Râș­ca­ni, SRL-ul a sem­nat de la înce­pu­tul anu­lui nu mai puțin de 13 con­trac­te, din­tre care șase de bază și șap­te adi­țio­na­le, de pes­te 7,4 mln de lei. Lili­an Sofro­ne figu­rea­ză drept fon­da­tor și al între­prin­de­rii indi­vi­du­a­le care-i poar­tă nume­le, dar care nu par­ti­ci­pă la lici­ta­ții. În schimb, Lili­an Sofro­ne și Tatia­na Jigău apar în niș­te acte ale Ser­vi­ci­u­lui Fis­cal de Stat din 2012, drept pose­so­rii che­i­ii publi­ce ai SC „Liso­fcom” SRL, fir­mă cu per­for­man­țe de invi­di­at în dome­ni­ul lici­ta­ți­i­lor, care își are sedi­ul pe ace­eași adre­să ca și „Lovis Angro” SRL, dar care este admi­nis­tra­tă în pre­zent de către Ale­xan­dru Buga și Octa­vi­an Dodi. Între 2011-2013, srl-ul a obți­nut pes­te 900 de con­trac­te pen­tru apro­vi­zio­na­rea cu pro­du­se ali­men­ta­re a sute zeci de insti­tu­ții de învă­țământ, spi­ta­le, uni­tă­ți mili­ta­re și chiar a Gră­di­nii Zoo­lo­gi­ce din Chi­și­nău. De ase­me­nea, „Liso­fcom” este și unul din fur­ni­zo­rii de pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru Minis­te­rul Apă­ră­rii încă din 2011. Cu toa­te că fir­ma acti­vea­ză și în pre­zent, aceas­ta nu mai câști­gă lici­ta­ții din 2013.

Fiica unei consiliere a ministrei Fusu, la CNA

Nata­lia și Ser­ghei Bah­ci­van­ji ar fi alte două per­soan­je care figu­rea­ză în lis­ta celor reți­nu­ți de CNA, lis­tă care nu a fost con­fir­ma­tă de auto­ri­tă­ți. Cei doi ar fi pla­sa­ți în arest pre­ven­tiv pen­tru 20 și, res­pec­tiv, 30 de zile, fiind învi­nu­iți de tra­fic de infu­en­ță și coru­pe­re pasi­vă. Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce a scris că Nata­lia și Ser­ghei Bah­ci­van­ji, anga­ja­ți ai fir­mei „Sanex Comerț” sunt fii­ca și gine­re­le Tatia­nei Cebo­ta­ri, con­si­li­e­ra minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei, Cori­na Fusu. Ulte­ri­or, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a venit cu o reac­ție, decla­rând că „acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă a Tatia­na Cebo­ta­ri nu are nici o legă­tu­ră cu cea a fii­cei sale, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei nu are tan­gen­ță cu agen­ții eco­no­mi­ci cer­ce­ta­ți de CNA”.

Soci­e­ta­tea Comer­ci­a­lă „Sanex Comerț” SRL, cu sedi­ul în satul Ale­xan­dro­v­ca, raio­nul Ialo­ve­ni, este admi­nis­tra­tă de Ste­pa­ni­da Gro­su. SRL-ul a livrat în 2016, numai gră­di­ni­țe­lor din sec­toa­re­le Cen­tru, Bota­ni­ca și Cio­ca­na, pro­du­se ali­men­ta­re în valoa­re de cir­ca 8 mln de lei. În ace­lași timp, fir­ma a sem­nat nu mai puțin de 250 de con­trac­te cu insti­tu­ții de învă­țământ sau spi­ta­le de pe întreg teri­to­ri­ul țării.

O altă per­soa­nă reți­nu­tă de CNA în dosa­rul lici­ta­ți­i­lor tru­ca­re este Vio­rel Gala­șu, admi­nis­tra­tor al „Dra­ur Grup” SRL, fir­mă pe care a fondat-o în 2002. Potri­vit date­lor publi­ce, SRL-ul nu a câști­gat lici­ta­ții în ulti­mii trei ani. Între 2011-2013 însă, „Dra­ur Grup” a sem­nat apro­pae 30 de con­trac­te cu Direc­ți­i­le edu­ca­ție, tine­ret și sport ale sec­toa­re­lor Cen­tru, Buiu­ca­ni și Râș­ca­ni. Suma unor ast­fel de afa­ce­ri se ridi­că la pes­te 28 mln de lei.

Unii în arest, alții livrează produse în continuare

Deși şeful dire­cţi­ei urmă­ri­re pena­lă a CNA, Bogdan Zum­brea­nu, a decla­rat într-o con­fe­rin­ță de pre­să că în scan­da­lul lici­ta­ți­i­lor tru­ca­te sunt impli­ca­ți nouă agen­ți eco­no­mi­ci, până la moment au fost reți­nu­ți șase anga­ja­ți de la patru fur­ni­zo­ri de pro­du­se ali­men­ta­re. Mai mul­te fir­me care de ani buni livrea­ză la gră­di­ni­țe­le din capi­ta­lă pro­du­se din car­ne, peș­te, legu­me sau fruc­te nu sunt vizați în ache­tă. Spre exem­plu, „Premium-Prod” SRL, des­pre care Zia­rul de Gar­dă a scris ante­ri­or că, deși sem­na­se un con­tract, nu a livrat la timp pro­du­se ali­men­ta­re tabe­rei de vară „Poie­ni­ța vese­lă” din Dăn­ce­ni, Ialo­ve­ni, este unul din­tre fur­ni­ză­rii de bază, con­trac­tat în ulti­mii cin­ci ani de DETS Bota­ni­ca. Fima din Ialo­ve­ni, fon­da­tă în 2011 de Tama­ra Batin, a câști­gat în acest an cin­ci con­trac­te cu Direc­ția Bota­ni­ca. Pe lân­gă pro­du­se­le ali­men­ta­re, SRL-ul a sem­nat două con­trac­te pen­tru livra­rea dez­in­fec­tan­ți­lor și pra­fu­lui de cură­țat, dar și a patu­ri­lor, în valoa­re de 988 800 de lei.

Jude­că­to­ria sect. Buiu­ca­ni a emis la 25 și 26 noiem­brie man­da­te de arest pe nume­le a 11 fuc­n­țio­na­ri: șeful și șeful-adjunct ai DETS Râș­ca­ni, şefa DETS Cio­ca­na, juris­tul DETS Bota­ni­ca, șefa DETS Cen­tru, contabilul-șef al DETS Râș­ca­ni, contabila-șefă la DETS Cen­tru, șeful Secţi­ei ali­men­ta­re a Minis­te­rul Apa­ra­rii, juris­ta DETS Buiu­ca­ni, șeful gru­pu­lui ali­men­tar DETS Buiu­ca­ni și juris­tul Poli­cli­ni­cii din or. Hân­cești. Tot­o­da­tă, printr-o dis­po­zi­ție a pri­ma­ru­lui gene­ral Dorin Chir­toa­că a fost dema­ra­tă o anche­tă inter­nă de ser­vi­ciu pen­tru a iden­ti­fi­ca toa­te per­soa­ne­le impli­ca­te, iar rapor­tul urmea­ză a fi făcut public la 16 decem­brie.

Între timp toți șefii Direc­ți­i­lor edu­ca­ție, tine­ret și sport din capi­ta­lă, inclu­siv șefa Direc­ți­e­ie gene­ra­le, Tatia­na Nagnibeda-Tverdohleb, au fost sus­pen­dați din func­ție. Agen­ția pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor și Cen­trul de Sănă­ta­te Publi­că au dema­rat con­troa­le ino­pi­na­te la toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din muni­ci­pi­ul Chi­și­nău pen­tru a veri­fi­ca blo­cu­ri­le ali­men­ta­re și depo­zi­te­le.

Vedeți AICI docu­men­tul care a stat la baza por­ni­rii inves­ti­ga­ți­i­lor pri­vind lici­ta­ți­i­le tru­ca­te în sec­to­rul edu­ca­ți­ei


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Pingback: Dosarul alimentelor alterate se cam… împute – Jurnal de Chişinău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *