Magazinele lui Şor: Business electoral pe spatele pensionarilor

În 2015, după ce a fost ales pri­mar de Orhei, Ilan Şor, aflat acum în arest la domi­ci­liu în dosa­rul fra­u­de­lor din sec­to­rul ban­car, a des­chis pri­me­le patru maga­zi­ne soci­a­le la Orhei. În tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le din toam­na anu­lui 2016, dar şi în luni­le care au urmat, pro­iec­tul a fost extins în mai mul­te ora­şe din R. Mol­do­va, numă­rul maga­zi­ne­lor ajun­gând astăzi la 14. În ore­le dimi­neţii, bătrâ­nii fac cozi la aces­te maga­zi­ne pen­tru a cum­pă­ra ves­ti­ta pâi­ne de 2 lei. În afa­ră de pâi­ne, însă, preţu­ri­le celor­lal­te pro­du­se din maga­zi­ne­le soci­a­le sunt com­pa­ra­bi­le cu cele de pe pia­ţă, în une­le cazu­ri fiind chiar mai scum­pe.

Ală­tu­ri de maga­zi­nul soci­al din sec. Râș­ca­ni al Capi­ta­lei este și fili­a­la Par­ti­du­lui ȘOR de unde bene­fi­ci­a­rii pot pri­mi car­du­ri­le soci­a­le

De la maga­zi­ne­le soci­a­le des­chi­se de Par­ti­dul ŞOR, numi­te „Meri­şor”, pot face cum­pă­ră­tu­ri doar pen­sio­na­rii, inva­li­zii şi vete­ra­nii. Nu toţi, însă, ci doar cei care deţin aşa-numitele „car­du­ri soci­a­le” eli­be­ra­te de Par­ti­dul ŞOR. Pen­tru a intra în pose­sia aces­tor car­du­ri, pen­sio­na­rii tre­bu­ie mai întâi să se înre­gis­tre­ze, având asu­pra lor bule­ti­nul de iden­ti­ta­te şi car­ne­tul de pen­sio­nar, vete­ran sau inva­lid. În une­le cazu­ri, înre­gis­tra­rea are loc chiar la fili­a­le­le Par­ti­du­lui ŞOR, des­chi­se pe lân­gă maga­zi­ne, aşa cum este cazul maga­zi­nu­lui de pe bd. Dacia din Chi­şi­nău, unde este fili­a­la Bota­ni­ca a par­ti­du­lui, sau al maga­zi­nu­lui de pe str. Miron Cos­tin, unde este sedi­ul orga­ni­za­ţi­ei teri­to­ri­a­le Râş­ca­ni a par­ti­du­lui lui Ilan Şor. După ce sunt înre­gis­tra­ţi, pen­sio­na­rii pri­mesc „car­du­ri soci­a­le” cu însem­ne­le Par­ti­du­lui Şor şi un număr unic al bene­fi­ci­a­ru­lui.

Magazinele de colectat date cu caracter personal

Car­du­ri­le Soci­a­le eli­be­ra­te de Par­ti­dul ȘOR. Sur­să foto: partidulsor.md

Con­form date­lor Cen­tru­lui Naţio­nal pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal, „Maga­zi­ne Soci­a­le” SRL, fir­ma care ges­tio­nea­ză maga­zi­ne­le, este înre­gis­tra­tă ca ope­ra­tor de date cu carac­ter per­so­nal şi poa­te colec­ta de la cli­enţi date pre­cum nume­le, data şi locul naş­te­rii, numă­rul de tele­fon, numă­rul per­so­nal de iden­ti­fi­ca­re, adre­sa domi­ci­li­u­lui, foto­gra­fia per­soa­nei. De ase­me­nea, „Maga­zi­ne Soci­a­le” SRL poa­te colec­ta date pri­vind sta­rea de sănă­ta­te sau apar­te­nenţa soci­a­lă.

Ali­na Şar­gu, pur­tă­toa­rea de cuvânt a Par­ti­du­lui Şor, spu­ne că date­le pen­sio­na­ri­lor sunt folo­si­te doar pen­tru evi­denţa bene­fi­ci­a­ri­lor şi nu sunt uti­li­za­te în sco­pu­ri elec­to­ra­le. „Am răs­puns şi la Comi­sia Elec­to­ra­lă, când Inna Popen­co a fost scoa­să din cur­sa elec­to­ra­lă. Aces­te date nu vor fi uti­li­za­te în sco­pu­ri elec­to­ra­le. Date­le se iau când se eli­be­rea­ză car­dul. Car­dul este nomi­nal, deci per­soa­na când vine la maga­zin şi pro­cu­ră pro­du­se, car­dul se sca­nea­ză şi se veri­fi­că dacă este ace­ea­şi per­soa­nă. E o meto­dă moder­nă”, spu­ne Ali­na Şar­gu.

„Maga­zi­ne Soci­a­le” SRL, fir­ma care deţi­ne maga­zi­ne­le „Meri­şor”, cel puţin pe cele din Chi­şi­nău, a fost fon­da­tă în octom­brie 2016, în tim­pul cam­pa­niei pre­zi­denţi­a­le, de către Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că „Pen­tru Orhei”, con­du­să de Ilo­na Şor, mama vitre­gă a lui Ilan Şor. Fir­ma are adre­sa juri­di­că pe str. Tighi­na, 12, aco­lo unde îşi au sedi­ul şi alte com­pa­nii afi­li­a­te lui Şor, inclu­siv „Dufre­mol” SRL, deţi­nă­toa­rea maga­zi­ne­lor duty free cu ace­la­şi nume.

100 de magazine până la parlamentarele din 2018

Pri­me­le 4 maga­zi­ne soci­a­le au fost des­chi­se de Şor în noiem­brie 2015 la Orhei, aco­lo unde este pri­mar. După aproa­pe un an, pe 20 octom­brie 2016, în pli­nă cam­pa­nie elec­to­ra­lă, can­di­da­ta Par­ti­du­lui Şor la pre­zi­denţi­a­le, Inna Popen­co, a inau­gu­rat cel de-al cin­ci­lea maga­zin soci­al la Orhei. În ace­ea­şi zi, Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă (CEC) a soli­ci­tat Curţii de Apel Chi­şi­nău exclu­de­rea Innei Popen­co din cur­sa pre­zi­denţi­a­lă pe motiv că a folo­sit sur­se finan­ci­a­re nede­cla­ra­te în elec­to­ra­lă şi că a par­ti­ci­pat la coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor atun­ci când a împă­rţit car­du­ri soci­a­le pen­sio­na­ri­lor din Chi­şi­nău, care urmau să devi­nă bene­fi­ci­a­ri ai pri­mu­lui maga­zin soci­al, pe cale să fie des­chis în capi­ta­lă.

Dimi­nea­ţa, zeci de bătrâ­ni fac cozi pen­tru a cum­pă­ra pro­du­se la preţu­ri „redu­se”

În ciu­da exclu­de­rii din ale­ge­ri, Popen­co şi Par­ti­dul ŞOR au con­ti­nu­at să des­chi­dă maga­zi­ne soci­a­le pe ban­dă rulan­tă. La 25 octom­brie 2016, un ast­fel de maga­zin a fost inau­gu­rat la Ceadîr-Lunga, iar 3 zile mai târ­ziu, în sec­to­rul Râş­ca­ni al Capi­ta­lei. A urmat, în decem­brie, des­chi­de­rea maga­zi­ne­lor „Meri­şor” la Călă­ra­şi şi Cahul. În 2017, alte două maga­zi­ne au fost des­chi­se în sec­to­rul Bota­ni­ca şi câte unul la Buiu­ca­ni şi Cio­ca­na, iar mai recent, pe 3 apri­lie, la Comrat. În total, în pre­zent, sunt 14 ast­fel de maga­zi­ne.

Tot­o­da­tă, în 22 de loca­li­tă­ţi din Orhei acti­vea­ză aşa-numitele „maga­zi­ne soci­a­le mobi­le”, o auto­du­bă care se depla­sea­ză prin sate şi le vin­de pen­sio­na­ri­lor „cele­bra” pâi­ne de 2 lei, dar şi alte pro­du­se ali­men­ta­re. Potri­vit comu­ni­ca­te­lor de pre­să ale Par­ti­du­lui ŞOR, pes­te 37 mii de pen­sio­na­ri şi per­soa­ne cu nevoi spe­ci­a­le deţin car­du­ri soci­a­le, iar în urmă­to­rii doi ani, par­ti­dul pro­mi­te să des­chi­dă pes­te 100 de maga­zi­ne soci­a­le în toa­tă repu­bli­ca, în timp ce „maga­zi­nul soci­al mobil” va ajun­ge în fie­ca­re sat „unde nive­lul de trai al pen­sio­na­ri­lor şi per­soa­ne­lor cu nevoi spe­ci­a­le este la mini­mu­mul de exis­tenţă”.

„Maga­zi­nul soci­al mobil”. Sur­să foto: partidulsor.md

Deşi repre­zen­tanţii Par­ti­du­lui ŞOR susţin că des­chid aces­te maga­zi­ne pen­tru a spri­ji­ni per­soa­ne­le nevo­ia­şe, în comu­ni­ca­te­le par­ti­du­lui se între­văd şi intenţii elec­to­ra­le. „Până în 2018, când vor avea loc ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, la care va par­ti­ci­pa şi Par­ti­dul ŞOR, în toa­tă ţara urmea­ză să fie des­chi­se pes­te 100 de maga­zi­ne soci­a­le”, se spu­ne într-un comu­ni­cat. Cu toa­te aces­tea, pur­tă­toa­rea de cuvânt a par­ti­du­lui spu­ne că aces­te menţiu­ni se fac doar pen­tru a demon­stra că Par­ti­dul ŞOR îşi res­pec­tă pro­mi­siu­ni­le făcu­te la lan­sa­rea for­ma­ţiu­nii. „Pro­iec­tul este al Par­ti­du­lui ŞOR şi noi am menţio­nat că, până la par­la­men­ta­re, vor fi des­chi­se în jur de 100 de maga­zi­ne soci­a­le. Noi, ca par­tid, nu lan­săm doar vor­be fără a rea­li­za acţiu­ni”, ne-a spus Ali­na Şar­gu.

Produse sociale mai scumpe decât la piaţă

În une­le cazu­ri, maga­zi­ne­le soci­a­le și fili­a­le­le Par­ti­du­lui ȘOR sunt în ace­eași clă­di­re

În maga­zi­ne­le soci­a­le din reţea­ua „Meri­şor” se vând, în spe­cial, pro­du­se ali­men­ta­re de pri­mă nece­si­ta­te, dar şi de igie­nă. În comu­ni­ca­te­le par­ti­du­lui se spu­ne, de fie­ca­re dată, că maga­zi­ne­le soci­a­le le ofe­ră vâr­st­ni­ci­lor cu veni­tu­ri modes­te „posi­bi­li­ta­tea să pro­cu­re pro­du­se ali­men­ta­re cali­ta­ti­ve la preţu­ri redu­se cu pes­te 20% decât în alte uni­tă­ţi comer­ci­a­le”. În rea­li­ta­te, însă, une­le pro­du­se sunt chiar mai scum­pe în maga­zi­ne­le soci­a­le faţă de alte punc­te de vân­za­re.

Cel mai ves­tit pro­dus din aces­te maga­zi­ne este, fără îndo­ia­lă, pâi­nea de 2 lei. La des­chi­de­rea fie­că­rui maga­zin soci­al, dar şi în comu­ni­ca­te­le Par­ti­du­lui Şor, publi­ca­te cu aces­te oca­zii, este evi­denţi­at preţul aces­tui pro­dus. În afa­ră de pâi­ne, însă, pro­du­se­le sem­ni­fi­ca­tiv mai iefti­ne faţă de alte maga­zi­ne sau pieţe pot fi numă­ra­te pe dege­te, pe când cea mai mare par­te a pro­du­se­lor au preţu­ri com­pa­ra­bi­le cu cele de pe pia­ţă, dife­renţa de preţ fiind, de mul­te ori, neîn­sem­na­tă. Sunt însă şi pro­du­se care sunt mai scum­pe la aşa-numitele maga­zi­ne soci­a­le decât la pia­ţă. Bună­oa­ră, zahă­rul, pe care maga­zi­ne­le lui Şor îl achi­zi­țio­nea­ză în saci şi îl amba­lea­ză pe loc în pun­gi a câte 1 kg, este vân­dut cu 14,4 lei, pe când la Pia­ţa Cen­tra­lă din Chi­şi­nău 1 kg de zahăr, amba­lat de pro­du­că­tor, poa­te fi cum­pă­rat cu 14,25 lei. „La noi, con­sis­tenţa de zaha­ro­ză este mai mare decât la alţi pro­du­că­to­ri. Asta tot foar­te mult con­tea­ză”, expli­că Ali­na Şar­gu de unde vine dife­renţa de preţ.

Un alt pro­dus care poa­te fi găsit mai ieftin la Pia­ţa Cen­tra­lă decât în maga­zi­ne­le soci­a­le este car­nea de pui. 1 kg de pul­pe con­ge­la­te cos­tă, în maga­zi­ne­le soci­a­le, 27 de lei, pe când la une­le punc­te de vân­za­re a căr­nii de la Pia­ţa Cen­tra­lă, pul­pe­le de pui pot fi găsi­te şi cu 25,9 sau 26,25 lei.

Pro­du­se­le lac­ta­te sunt, într-adevăr, cu 10-45 de bani mai iefti­ne în maga­zi­ne­le lui Şor com­pa­ra­tiv cu Pia­ţa Cen­tra­lă. Aici, un pachet de smân­tâ­nă de 10%, de la ace­la­şi pro­du­că­tor, cos­tă 10,9 lei, iar la Pia­ţa Cen­tra­lă 11,35 lei. Ace­la­şi pro­dus în une­le supre­mar­ke­tu­ri cos­tă 11,3 lei, adi­că cu 40 de bani mai mult. Cu 35 de bani este mai ieftin un litru de lap­te de 1,5% şi cu 25 de bani un pachet de che­fir. Ceva mai iefti­ne sunt şi meze­lu­ri­le, însă aces­tea nu sunt de la pro­du­că­to­rii mari, con­sa­cra­ţi, ci de la fir­me mai puţin cunos­cu­te care nu dis­tri­bu­ie în toa­te maga­zi­ne­le şi, ast­fel, nu am putut com­pa­ra preţu­ri­le.

Dacă e să ana­li­zăm şi preţu­ri­le de la baze­le ali­men­ta­re angro, atun­ci con­sta­tăm că une­le pro­du­se din maga­zi­ne­le soci­a­le sunt simţi­tor mai scum­pe. Aici, o con­ser­vă cu car­ne înă­bu­şi­tă, de 300 gr, de la ace­la­şi pro­du­că­tor, cos­tă 17,5 lei, pe când la baza angro cos­tă 15,25 lei. Un pateu de 290 de gra­me cos­tă 11,75 lei, pe când la baza angro – 10,17 lei. O cutie de sar­de­le în ulei (şprot), cu ace­ea­şi gre­u­ta­te şi de la ace­la­şi pro­du­că­tor, în maga­zi­ne­le lui Şor cos­tă 15,5 lei, iar la baza angro – 13,96 lei, cu 1,54 lei mai puţin. O cutie de mază­re ver­de con­ser­va­tă, de 425 ml şi de la ace­la­şi pro­du­că­tor, cos­tă 8 lei la maga­zi­ne­le soci­a­le, 6,83 lei la baza angro, şi 6,5 lei la Pia­ța Cen­tra­lă.

Cum explică oamenii lui Șor diferența de prețuri

Între­bați cum se expli­că fap­tul că în maga­zi­ne­le soci­a­le une­le pro­du­se au un preț mai mare decât în alte punc­te de vân­za­re, cum ar fi Pia­ța Cen­tra­lă, repre­zen­tan­ții ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Par­ti­du­lui ȘOR spun că dife­ren­ța o face „cali­ta­tea pro­du­se­lor, modul de păs­tra­re a aces­to­ra și alte nor­me, care sunt încăl­ca­te de agen­ții eco­no­mi­ci care vând la pia­ță”.

„În pri­mul rând, rei­te­răm fap­tul că pro­du­se­le pro­pu­se spre comer­ci­a­li­za­re în maga­zi­ne­le soci­a­le cores­pund tutu­ror nor­me­lor sani­ta­re și de păs­tra­re. Mai mult, fie­ca­re pro­dus are cer­ti­fi­ca­te de cali­ta­te, fie­că­rui cum­pă­ră­tor îi este eli­be­rat bonul de casă, ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te este garan­tat, spre deo­se­bi­re de exem­ple­le pe care le ofe­ri­ți dum­ne­a­voas­tră. Mai mult, astăzi cole­gii noș­tri au fost la Pia­ța Cen­tra­lă unde au pro­cu­rat mază­re cu 8 lei și nu 6.50 cum ați ară­tat dum­ne­a­voas­tră. De ase­me­nea, au pro­cu­rat pul­pă cu os de 26 lei, dar când au cerut cer­ti­fi­ca­te de cali­ta­te au fost alun­ga­ți. Nu le-au fost eli­be­ra­te bonul de casă, ceea ce deno­tă fap­tul că nu sunt plăti­to­ri de TVA, iar cali­ta­tea pro­du­su­lui nu este garan­ta­tă de insti­tu­ți­i­le res­pon­sa­bi­le. De ase­me­nea, cân­ta­re­le, com­pa­ra­ti­ve cu cele de la pia­ță, sunt elec­tro­ni­ce, veri­fi­ca­te la metro­lo­gie, iar cum­pă­ră­to­rul este sigur de fap­tul că nu poa­te fi indus în eroa­re de vân­ză­tor. Tot­o­da­tă, ținem să atra­gem aten­ția că pro­du­se­le comer­ci­a­li­za­te în maga­zi­ne­le soci­a­le sunt pro­cu­ra­te direct de la pro­du­că­tor și nu adu­se prin con­tra­ban­dă în con­di­ții noci­ve pen­tru sănă­ta­tea con­su­ma­to­ru­lui”, se men­țio­nea­ză într-un răs­puns al repre­zen­tan­ți­lor Par­ti­du­lui ȘOR.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Aceeaşi tactică "euraziană"

    Exact, cum îi min­te rusia uni­tă a lui putin îna­in­te de ale­ge­ri. Ace­lea­şi car­du­ri “soci­a­le” şi ace­ea­şi colec­ta­re de date per­so­na­le pen­tru a scrie masiv cere­ri de vot aca­să şi aceş­ti “inva­li­yi” nici nu vor şti, că votea­ză cine­va pen­tru ei. Copia exac­tă a tutu­ror regi­mu­ri­lor corup­te din aria fos­tu­lui urss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *