Scurgeri de gunoi de pe Bulevardul Cantemir

În ulti­mul timp ora­şul Chi­şi­nău a deve­nit osta­ti­cul pro­pri­u­lui gunoi. Munţi între­gi de deşe­u­ri mena­je­re s-au adu­nat lân­gă guno­iş­ti, lân­gă uşi­le blo­cu­ri­lor de locu­it, lân­gă tere­nu­ri­le de joa­că pen­tru copii, lân­gă mater­ni­tă­ţi, lân­gă maga­zi­ne şi ret­sa­u­ran­te, lân­gă par­ti­de­le de guver­nîmând şi de opo­zi­ţie. Guno­i­ul nu a fost trans­por­tat timp de mai mul­te zile, iar isn­gu­re­le locu­ri unde fun­cţio­na salu­bri­za­rea, Par­la­men­tul şi Guver­nul, ori­cum au fost şi ele împân­zi­te de gunoa­ie.

Atun­ci când se părea că mai mult gunoi nu se poa­te de supor­tat, un val ameţi­tor de deşe­u­ri în putre­fa­cţie s-a răs­pân­dit pes­te Chi­şi­nău de unde­va de pe bule­var­dul Can­te­mir. Miro­sul greu de scur­ge­ri mena­je­re ieşea şi învă­lu­ia ca o cea­ţă întrea­ga zonă, s-a răs­pân­dit la nord, la sud, spre Nis­tru şi spre Prut, a ajuns la Lip­ca­ni şi chiar la Vul­că­neş­ti.

Par­te­ne­rii de dezvol­ta­re ai R.Moldova,dar şi ser­vi­ci­i­le de secu­ri­ta­te ale sta­te­lor veci­ne, dar şi ale sta­te­lor mem­bre ale bazi­nu­lui Mării Negre şi ale Ocea­nu­lui Pla­ne­tar s-au întru­nit pen­tru o dis­cu­ţie pe acest subiect îngri­jo­ră­tor: deşe­u­ri­le de la Chi­şi­nău devin tot mai agre­si­ve, pro­duc deja muta­ţii în soci­e­ta­te. Anche­ta comu­ni­tă­ţii inter­na­ţio­na­le a iden­ti­fi­cat ori­gi­nea pro­ble­mei.

Rapor­tul secret al aces­tei comu­ni­tă­ţi ara­tă că în sedi­ul de GBC de pe bule­var­dul Can­te­mir a apă­rut o bac­te­rie peri­cu­loa­să, care pro­du­ce mult gunoi infor­ma­ţio­nal, poli­tic, pro­pa­gan­dis­tic, psi­ho­lo­gic. Ini­ţi­al, acest gunoi era scurs prin câte­va cana­le media, dar se umplu­se­ră cana­le­le de atâ­tea deşe­u­ri, ast­fel încât oame­nii au închis tele­vi­zoa­re­le, să nu le cur­gă guno­i­ul în case. Cana­le­le TV fiind blo­ca­te, au mai fost tra­se niş­te ţevi pe inter­net, ast­fel prin niş­te blo­gu­ri se scur­geau o par­te din deşe­u­ri. Dar bac­te­ria pro­du­ce tot mai mult şi mai mult, iar comu­ni­ta­tea mol­do­ve­neas­că a înce­tat să mai des­chi­dă aces­te blo­gu­ri. S-au tras cana­le de eva­cu­a­re pe Face­bo­ok, pe Odno­k­la­s­s­ni­ki, dar ori­cum, gunoi e mai mult decât înca­pe.

Ast­fel, gonui­ul ajun­se întâi la genun­chiul celor de la GbC (dar cum ei stau mai mult în genun­chi, au cre­zut că aşa tre­bu­ie), apoi la brâu, apoi la ume­ri, se apro­pia tot mai mult de nas. Exis­ta peri­col de sufo­ca­re. Ast­fel, mana­ge­rii clă­di­rii au decis să des­chi­dă supa­pa şi să eli­be­re­ze guno­i­ul, să cur­gă liber, ca să fie sal­va­ţi anga­ja­ţii. Pe marea de gunoi, s-au lan­sat la supra­fa­ţă niş­te car­toa­ne mur­dă­ri­te de noroi, pe care scria ”Rena­to Usa­tâi”, ”Opo­zi­ţia”, ”Plat­for­ma DA”, ”Bala­bol”, ca să cre­e­ze impre­sia că alt­ci­ne­va into­xi­că ora­şul, dar dacî şter­geai olea­că glo­dul de pe car­ton, se vedeau auto­gra­fe­le blo­gge­ri­lor care au mur­dă­rit car­toa­ne­le de gunoi.

Între timp, au înce­put a se revol­ta oame­nii de rând. Miro­sul ace­la spe­ci­fic de gunoi politico-oligarhic a deve­nit tot mai deran­jant. Se duce omul la un minis­ter, miroa­se a deşe­u­ri, se duce la o pri­mă­rie – ace­laş miros. ”Şti­ţi, nu e miros cla­sic de gunoi, cum ar miro­si un măr stri­cat sau un lap­te înă­crit, sau o pâi­ne mece­zi­tă. Cu aces­tea noi ne-am deprins, dacă chiar s-au stri­cat niş­te legu­me sau niş­te lac­ta­te, le reci­cl­pm, le dăm la găi­ni, la pisi­ci. Dar guno­i­ul ista poli­tic nu mer­ge la ani­ma­le, ele fug. Pen­tru că are aşa un iz de fum, par­că arde ceva, chiar par­că arde o par­te moa­le de om”, ne-a spus unul din­tre citi­to­rii Circ în Tram­vai.

Oame­nii au înce­put chiar să tele­fo­ne­ze la sal­va­to­ri şi la pom­pie­ri, anunţându-i că pe stra­da Can­te­mir arde ceva de mai mul­te zile, moc­neş­te şi fume­gă.

Pom­pie­rii au des­cins de câte­va ori la clă­di­rea în cau­ză, dar au fost opri­ţi de modi­gu­ar­zi mur­da­ri de glod, care le spu­neau că nu arde nimic, şi ară­tau la car­toa­ne­le pe care scrie ”Bala­bol”, suge­rând că fumul vine de la un pri­mar care tră­ieş­te la Mosco­va.

Fiind deran­ja­ţi mereu de ape­lu­ri­le cetă­ţe­ni­lor, dar şi de inter­di­cţia de a intra în clă­di­rea cu pri­ci­na, pom­pie­rii şi sal­va­to­rii au înscris un mesaj pe robo­tul tele­fo­nic, pe care ăl poa­te ascul­ta ori­ci­ne vrea să sem­na­le­ze un incen­diu pe adre­sa cu pri­ci­na: ”Pe bule­var­dul Can­te­mir din Chi­şi­nău arde niş­te gunoi. Soar­ta guno­i­u­lui este să ardă, până la capăt. Guno­i­ul tre­bu­ie sal­vat”.

Comu­ni­ta­tea inter­na­ţio­na­lă pre­gă­teş­te, totu­şi, o dona­ţie de măş­ti anti­gaz, pen­tru cetă­ţe­nii R.Moldova, care vor fi dis­tri­bu­i­te tutu­ror cetă­ţe­ni­lor pe par­cur­sul urmă­toa­rei cam­pa­nii elec­to­ra­le, când fumi­ge­ne­le de la guno­iş­tea poli­ti­că se vor inten­si­fi­ca.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *