Plahotniuc+Dodon = „Un amore grande”

Rela­ţia lor a înce­put cu timi­di­ta­te. Ca la mulţi ado­les­cenţi pe lumea asta. Întâi s-au pri­vit pe furiş. Şi-au exa­mi­nat jucă­ri­i­le. Au înţe­les că sunt lide­rii gră­me­zii de nisip. S-au hâr­jo­nit public, de par­că n-ar fi putut împă­rţi jucăriile-ideologiile.

Cel în tri­cou albas­tru cu tran­da­fi­ri bro­da­ţi la piept zicea că cel mai vesel joc din lume este „Votul Uni­no­mi­nal”. Cică acest joc nu are ter­men de vala­bi­li­ta­te, nu se stri­că, şi dacă intri în el, toţi depu­ta­ţii din Par­la­ment vor dori să se joa­ce cu tine şi vor sta la rând pen­tru asta. Când vrei tu, atun­ci îi pri­meş­ti în joc. Când vrei, atun­ci îi poţi diri­ja, orga­ni­za, le spui că cei care se vor pur­ta fru­mos – se vor juca cu 5 minu­te mai mult. Iar cei care vor bate din pal­me – cu 10 minu­te mai mult. Iar cei care îţi săru­tă mâna – cu 15 minu­te mai mult. Iar cel care îţi lin­ge papu­cii de praf, poa­te să sară pes­te rând. E bine să ai o jucă­rie pe care o doresc băieţii! Tu eşti stă­pâ­nul jocu­lui!

Celă­lalt, în tri­cou roşu cu cio­can şi sece­ră de aur pe el, a zis că jucă­ri­ca uni­no­mi­na­lă pare minu­na­tă, că, într-adevăr, îl face pe pose­so­rul aces­tui joc să se sim­tă stă­pân al între­gii Mol­do­ve. Dar are şi une­le dez­a­van­ta­je. Cei care întreţin movi­la de nisip şi jucă­ri­ca s-ar putea să nu fie proş­ti, ar putea să înţe­lea­gă că o jucă­ri­că pro­du­să pen­tru toţi ajun­ge con­tro­la­tă de o sin­gu­ră per­soa­nă, şi atun­ci – ar putea stri­ca jocul.

Cei doi par­te­ne­ri de nisi­pă­rie au stat de vor­bă, închipuindu-şi că sunt doi oame­ni mari. Au ana­li­zat cât cos­tă com­pro­mi­sul, au adul­me­cat avan­ta­je­le şi dez­a­van­ta­je­le şi, ca niş­te copii bine cres­cu­ţi, au accep­tat un com­pro­mis. Au unit jucă­ri­i­le şi le-a ieşit una mix­tă. Deşi nu le pla­ce să fie toc­mai doi stă­pâ­ni într-o sin­gu­ră gră­ma­dă de nisip, totu­şi alte gră­mezi de nisip libe­re nu-s, îs ocu­pa­te, iar copi­ii care stau la rând să se joa­ce cu jucă­ria lor mix­tă s-ar putea risi­pi pe la alte nisi­pă­rii, şi atun­ci cine o să le lus­tru­ias­că pan­to­fii şi o să le bată din pal­me?

La 9 mai 2017, Pla­ho­t­niuc şi Dodon au săr­bă­to­rit jucă­ri­ca mix­tă. Unul a mărşă­lu­it prin car­ti­e­rul de nisip, urmat de băieţe­ii şi feti­ţe­le care s-au înscris la rând să se joa­ce olea­că cu jucă­ri­ca. Copi­ii poli­ti­ci care mer­geau din urma lui Pla­ho­t­niuc ca să se joa­ce, erau şi ei mix­ti. Cân­d­va au cură­ţat pan­to­fii lide­ri­lor comu­ni­ş­ti, soci­a­li­ş­ti, pele­de­mi­ş­ti, iar acum sunt pedi­ş­ti.

Celă­lalt s-a dus la nisi­pă­ria veci­nă, ca să se lau­de că are o jucă­rie mix­tă şi are cine îi ţine dra­pe­lul şi îi şter­ge pan­to­fii. Ambii pose­so­ri ai jucă­ri­ei mix­te au fost ară­ta­ţi la tele­vi­zor. În aştep­ta­rea par­te­ne­ru­lui său de jucă­ri­că, Vlad Pla­ho­t­niuc a orga­ni­zat în PMAN un con­cert cu cân­te­ce de dra­gos­te. O-zone a cân­tat „Mă înec în ochii tăi”, iar apoi ita­li­a­nul Pupo a inter­pre­tat cu sârg „Un amo­re gran­de”. În acest răs­timp, Mari­an Lupu pur­ta la piept o pan­gli­că negru-oranj şi se gân­dea la Euro­pa. Totul în jur era mixt.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Efim

    Macar de ar exis­ta o alter­na­ti­va sana­toa­sa, da asa ride rup­tul de cir­pit. Care e alter­na­ti­va? Maia cu Usa­tii , Petren­co si Nas­ta­se? Astia sunt mai pro-europeni toti impe­u­na?

  2. Traian

    Foar­te buna ana­li­za! ca de obi­cei, voi cei de la Zia­rul de Gar­da sti­ti sa atin­ge­ti cele mai nevral­gi­ce si rea­le subiec­te. Intr-adevar, cei doi si-au dat mana, si nu au facut-o in inte­re­sul nos­tru, ci ca sa poa­ta sa fure mai mult. Pla­nu­ri­le lor vor fi sanc­tio­na­te dur la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *