Dodon dă lecţii de business politic în Rusia

Dodon a ple­cat iar în Fede­ra­ţia Rusă. La San­kt Peter­sbu­rg. Va par­ti­ci­pa la lucră­ri­le unui for eco­no­mic. Ca un busi­ne­ss­man de suc­ces. Oame­ni de afa­ce­ri şi expe­rţi în eco­no­mie din întrea­ga lume se adu­nă să dis­cu­te cele mai de suc­ces mode­le de busi­ne­ss. Un nou trend în sta­te­le CSI este îmbi­na­rea busi­ne­su­lui per­so­nal sau de fami­lie cu via­ţa de par­tid pen­tru acce­de­rea la banii publi­ci.

Ast­fel, Dodon va ţine o pre­le­ge­re în care să expli­ce cum a ajuns să com­bi­ne afa­ce­ri­le per­so­na­le cu soci­a­lis­mul doc­tri­nar ca să devi­nă preşe­din­te de stat. Dodon va inau­gu­ra la forum şi o expo­zi­ţie cu rea­li­ză­ri­le per­so­na­le: minis­tru comu­nist, par­la­men­tar tra­se­i­st, busi­ne­ss­man buge­tar, şi, în final, preşe­din­te socialist-capitalist.

El va pre­zen­ta şi câte­va stu­dii de caz. De exem­plu, cum să fii buge­tar şi să îţi cum­pe­ri un imo­bil de lux, atun­ci când alţi buge­ta­ri cu sta­giu dublu de mun­că nu îşi pot pro­cu­ra măcar o came­ră în cămin.

El va expli­ca în deta­lii cum e să îţi cum­pe­ri un palat, să tră­ieş­ti în el, dar să te pre­fa­ci că nu-i al tău, dar pe urmă să te pre­fa­ci că te-ai pre­fă­cut că nu-i al tău. De exem­plu, recent, preşe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, şi-a insta­lat cabi­ne cu pază de stat lân­gă pala­tul său de pe stra­da Xeno­pol din Chi­şi­nău. Dar în 2011, Igor Dodon, fiind între­bat de ZdG, cum se sim­te cu aşa sala­riu modest în aşa palat luxos, a răs­puns „Nu comen­tez bâr­fe­le şi zvo­nu­ri­le. Aco­lo, în veci­nă­ta­te, în blo­cu­ri­le cu mul­te eta­je, locu­ieş­te fra­te­le şi năna­şul meu. Poa­te aco­lo, când vin în vizi­tă la ei, m-au văzut veci­nii?”. Lecţia lui Dodon este că întâi acu­zi oame­nii din veci­nă­ta­te şi jur­na­li­ş­tii că n-au văzut bine şi tră­ieş­ti lini­ş­tit în palat, pe urmă îţi tra­gi pază de stat şi tră­ieş­ti mai depar­te şi încă mai lini­ş­tit în pala­tul deja păzit. Dacă, totu­şi, se lea­gă cine­va cu vreo amin­ti­re din tre­cut, spui că veci­nii îs invi­di­oşi, iar jur­na­li­ş­tii în gene­ral îs niş­te bâr­fi­to­ri inu­ti­li.

Dar cel mai soli­ci­tat mas­ter­cla­ss al lui Igor Dodon la foru­mul eco­no­mic din Rusia va fi: cum să fii lider soci­a­list total capi­ta­list. Cum e să lucre­zi la stat cu sala­rii modes­te, dar să ai bani de tot ce vrei, cum să ai afa­ce­ri con­tro­la­te prin inter­pu­şi, cum să fii capi­ta­list în via­ţă, pur­tând mas­că soci­a­lis­tă.

Unul din­tre momen­te­le cru­ci­a­le va fi work-shopul elec­to­ral: cum să spe­cu­le­zi tra­ge­dia popo­ru­lui siri­an, dar şi Biblia, şi sără­cia, şi per­soa­ne­le LGBT, şi româ­nis­mul, şi fami­lia, şi ori­ce slă­bi­ciu­ne sau vir­tu­te a popru­lui mol­do­ve­ne­sc, doar ca să acu­mu­le­zi mai mul­te votu­ri şi mai mul­te dez­a­mă­gi­ri post-electorale. Un sub­ca­pi­tol al wor­k­so­pu­lui elec­to­ral va fi: cum să obţii bani pen­tru ale­ge­ri de la Mosco­va – scurt ghid de săru­tat mâi­ni­le lui Vla­di­mir Putin şi ale Patri­ar­hu­lui Kiril.

Ate­li­e­re mai mici se vor desfă­şu­ra la urmă­toa­re­le teme: odih­nă de lux cu bodi­gu­ar­zi de stat în Uniu­nea Euro­pea­nă, decla­ra­tă în putre­fa­cţie; sim­pa­tia lui Putin pen­tru tră­da­re de patrie; cum e să trans­for­mi­ta­bă­ra de pio­ni­e­ri de la Sado­va în afa­ce­re pro­prie.

Des­pre afa­ce­rea cu pre­fa­ce­rea com­ba­te­rii coru­pţi­ei Igor Dodon nu va vor­bi. El va pre­zen­ta doar un clit de cuvân­tă­ri des­pre coru­pţie, pe care le-a ţinut în faţa cetă­ţe­ni­lor în cam­pa­nia elec­to­ra­lă şi câte­va foto­gra­fii de la ziua ulti­mu­lui sunet, din 30 mai 2017, la Sado­va, Călă­ra­şi, unde preşe­din­te­le Dodon, imitându-l pe demo­cra­tul Con­stan­tin Ţuţu, a dat pli­cu­ri cu bani la copii, fără să le expli­ce din ce fon­du­ri au fost sus­tra­şi aceş­ti bani şi de ce li se dă doar copi­i­lor din satul său dacă e preşe­din­te­le tutu­ror copi­i­i­lor.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Le Justicier

    Nu vreau să supăr pe nime­ni, dar “Șura – Mura” este pagi­na voas­tră din care lip­sesc vreo șase rân­du­ri
    din par­tea dreap­tă. Cred că știți, că sunt și pro­ble­me și cu comen­ta­ri­i­le “apre­cia­te” , care aproa­pe tot tim­pul
    nu se vizu­a­li­zea­ză. Ca să vezi comen­ta­ri­i­le “apre­cia­te” tre­bu­ie șă tri­miți unul “gol” . De alt­fel, o zi bună!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *