Cum vor trăi şi cum vor muri deputaţii uninominali

S-a cla­ri­fi­cat situ­a­ţia. De câte­va săp­tămâ­ni se face agi­ta­ţie mare în favoa­rea depu­ta­tu­lui fie­că­ru­ia, dar lumea, ocu­pa­tă la arat, la semă­nat, aşa şi nu apu­ca să înţe­lea­gă ce înseam­nă „depu­ta­tul tău”. Până acum nime­ni nu a pri­ce­put nici măcar ce însem­na „depu­ta­ţii lor”. Totu­şi, înce­tul cu înce­tul, după sute de ore de pro­pa­gan­dă aşa demo­cra­tă, oame­nii au înţe­les: fie­ca­re cetă­ţean rămas în Mol­do­va după recen­sământ – va pri­mi câte un depu­tat al său.

În pre­zent, Vlad Pla­ho­t­niuc face mari efor­tu­ri în Par­la­ment şi cum­pă­ră toţi depu­ta­ţii posi­bi­li, ca în 2018 să poa­tă ofe­ri fie­că­rui dori­tor câte unul. Dacă nu vor ajun­ge depu­ta­ţii din Par­la­ment, mai sunt can­di­da­ţi prin­tre lide­rii raio­na­li ai PD, câţi­va – prin pri­mă­rii. În curând, maga­zi­nul de depu­ta­ţi se va muta în sub­so­lu­ri­le CNA, cui nu-i pla­ce par­ti­dul, va tre­bui să stea la umbră, res­tul – se vor vin­de repe­de şi ieftin. Prin­ci­pa­lul e ca, în ziua ale­ge­ri­lor din 2018, mar­fa elec­to­ra­lă să stea în pozi­ţie de dre­pţi: fie­ca­re cetă­ţean să pri­meas­că câte un depu­tat, să îl aibă fie­ca­re pe al său.

Se pare că e cel mai reu­şit model elec­to­ral. Exis­tă o serie de sche­lă­lă­i­ţi care vor face gălă­gie, că e un fals, că de fapt nu e posi­bil, că în Par­la­ment sunt doar 101 depu­ta­ţi, dar cetă­ţe­ni răma­şi vii îs pes­te 2 mili­oa­ne. Aceş­tia îs spe­cial plăti­ţi de Soros să încur­ce iţe­le, dar dacă pri­vim rea­list la situ­a­ţia actu­a­lă, pro­iec­tul „Un depu­tat pen­tru fie­ca­re cetă­ţean” este abso­lut rea­li­za­bil! Pri­vi­ţi aglo­me­ra­ţia de la hota­re: zil­nic, zeci de aero­na­ve, sute de auto­ca­re, mii de auto­tu­ris­me scot şi cară oame­ni din Mol­do­va. În doi ani, avem vreo 730 de zile, vămi­le n-au zile libe­re, oame­nii nu se opresc. În 730 de zile pot ple­ca mai mulţi decât sunt! E ade­vă­rat că o mică par­te vor rămâ­ne: pose­so­rii de pala­te n-au unde se duce, în stră­i­nă­ta­te nu le dă nime­ni tot ce au aici. Şi din aceş­tia îs câte­va mii buni­şoa­re. Dar nu poţi să dai fie­că­ru­ia câte un depu­tat, că de dra­gul lor lucrea­ză Pla­ho­t­niuc. Ca cei­la­lţi să stea în pozi­ţie de dre­pţi la ale­ge­ri, o par­te vor fi caza­ţi în beci la CNA, pe la izo­la­to­rul nr.13, câte­va femei mai cu brâu, mai cu pelin­cu­ţe – pe la Rus­ca, o par­te de zăpă­ci­ţi – în beci la PD, pe stra­da Tighi­na din Chi­şi­nău. O par­te din cetă­ţe­nii răma­şi vor fi copi­ii mino­ri, care nici nu au drept de vot, nici posi­bi­li­ta­te de ple­ca­re. Deci, în total, oame­ni cu drept de vot răma­şi în R. Mol­do­va nee­mi­gra­ţi şi nea­res­ta­ţi vor fi taman câte unul de fie­ca­re depu­tat.

Să ai depu­ta­tul tău e un mare con­fort. Vezi o lege care nu îţi pla­ce – îi spui direct. Cre­zi că pri­ma­rul sau minis­trul nu fac trea­bă – îi zici depu­ta­tu­lui. Auzi că poli­ţis­tul din sat sau pri­ma­rul ia mită – îi zici pe loc depu­ta­tu­lui tău. Cetă­ţea­nul se va simţi stă­pân ade­vă­rat pe depu­tat: îi spui şi el face, îi dai ordin şi el exe­cu­tă.

Dar a apă­rut, totu­şi, o nuanţă: fie­ca­re ale­gă­tor va tre­bui să îşi întreţi­nă depu­ta­tul. Că doar n-o să fie scla­vie cu depu­ta­ţi într-o ţară aso­ci­a­tă cu UE! Depu­ta­tul va slu­ji cetă­ţea­nul, iar cetă­ţea­nul va întreţi­ne depu­ta­tul, îi va ofe­ri cele nece­sa­re pen­tru masă, casă, vacanţă. Slu­ga popo­ru­lui să fie tra­ta­tă cu dem­ni­ta­te.

În acest moment, cetă­ţe­nii au intrat în dez­ba­te­ri. Par­că şi până acum au întreţi­nut non-stop depu­ta­ţi, dar când îl ai pe al tău, cine ştie cum ţi se nime­reş­te unul nepo­tri­vit? Dar dacă depu­ta­tul tău se îmbol­nă­veş­te? Că ei une­o­ri îs nesă­bu­i­ţi, se duc pe la mare, pe la vână­toa­re, se mai joa­că cu focul une­o­ri. Dacă îl spe­rie un mis­treţ? Şi îi apa­re enu­re­za? Cui îi tre­bu­ie un depu­tat care se sca­pă în pat? Tre­bu­ie mai mul­te len­je­rii, deter­genţi, se aude că pam­pe­rşii pen­tru matu­ri se scum­pesc.

Dar dacă e la pla­jă pe insu­le şi se spe­rie de o bale­nă albas­tră şi rămâ­ne cu maxi­la­rul blo­cat şi nu mai poa­te vor­bi? Cui îi tre­bui depu­tat spe­ri­at de bale­nă? Cui îi tre­bu­ie depu­tat care nu poa­te vor­bi? Să stea în Par­la­ment şi să se joa­ce cu dege­te­le? Să intre în inter­net şi să caş­te gura?

Dar dacă îţi nime­reş­te un depu­tat mân­căcios? Iaca sunt de aiş­tia, par­că nici nu-s gra­şi, dar mănân­că mereu! Unii umblă şi noap­tea la fri­gi­der! Dar dacă nu mănân­că faso­le, cure­chi, urzi­ci şi leur­dă, dar cere răci­tu­ri?

Însă cel mai mult s-a stre­sat popo­rul când a ajuns la situ­a­ţia ter­mi­na­lă: ce faci când depu­ta­tul moa­re? Să întreţii un depu­tat nu e ieftin, dar să-l îngro­pi o fi şi mai scump: la masa de pome­ni­re ar tre­bui să vină toţi cole­gii săi depu­ta­ţi. Şi fie­ca­re ar putea să vrea să vină cu cetă­ţea­nul său. Asta înseam­nă să hră­neş­ti toa­tă repu­bli­ca? Şi alte chel­tu­ie­li, de pome­ni, de trans­port, de cavou. Se aude că exis­tă un nou pro­iect, ca depu­ta­ţii să fie cul­ca­ţi pen­tru som­nul de veci într-un mau­so­leu con­stru­it în PMAN. Cică Dorin Chir­toa­că a şi apro­bat pro­iec­tul, că de alt­fel, era dus şi el în beci la Tighi­na. Să întreţii o mumie de depu­tat în mau­so­leu e prea scump. Cetă­ţe­nii s-au con­sul­tat şi au votat pen­tru o groa­pă comu­nă, e cea mai rezo­na­bi­lă vari­an­tă pen­tru cel mai sărac stat din Euro­pa.

Majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră s-a întru­nit ime­di­at şi a retras ini­ţi­a­ti­va legi­sla­ti­vă pri­vind votul uni­no­mi­nal.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *