(doc)Palatul de pe terenul firmei familiei Voronin, gajat la bancă în decembrie 2015

Ima­gi­nile fil­mate cu drona (apa­rat de zbor fără pilot uman la bord, ghi­dat de la dis­tanţă sau cu pilot auto­mat) acum o săptămână, au sur­prins, pe lângă casele copi­i­lor lide­ru­lui PCRM, alt imo­bil, de dimen­siuni imense, cu mai multe nive­luri, curte impu­nă­toare, bazin şi con­stru­cţii adia­cente, de dimen­siuni mai mici. Con­stru­cţi­ile care au cap­tat atenţia dro­nei nu sunt înre­gis­trate la orga­nele cadas­trale (!), semn că nu ar fi fost fini­sate, cel puţin ofi­cial. Aces­tea sunt ridi­cate pe un teren de peste 13 mii m.p. (1,3 ha), împă­rţit în 14 par­cele: 12 din ele au câte 550 m.p., una – 4300 m.p., iar o alta – 2700 m.p.

 

Cele 12 par­cele a câte 550 m.p. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) împre­ună cu 1600 m.p. din par­cela de 2700 m.p., sunt acum înre­gis­trate pe numele „Biotex-Com” SRL, afi­liat fami­liei Voro­nin. Acest agent eco­no­mic deţine, în arendă, aproape 700 ha de pădure la Ţiganca şi Rot­unda, lângă loca­li­ta­tea Tre­bu­jeni din Orhei, pădure care, Voro­nin a recu­nos­cut public, apa­rţine fami­liei sale. În acte, firma este fon­dată de Mar­ga­rita Mal­coci (tot ea admi­nis­tra­toare) şi Angela Scrip­caru. Mal­coci a fost con­ta­bilă la „Biotex-Com”, iar în 2014, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie a achitat-o, după ce pro­cu­ro­rii au acuzat-o că ar fi recurs la fal­suri pen­tru a intra în pose­sia acţiu­ni­lor fir­mei, deţi­nute de Ghen­a­die Scrip­caru, fost body­gu­ard şi şofer al lui Oleg Voro­nin, omorât în cir­cum­stanţe sus­pecte în mar­tie 2008. Cele­lalte cote-părţi din lotul de 2700 m.p. apa­rţin unor apro­pi­aţi ai fami­liei Voro­nin sau unor locu­i­tori din zonă. Pe câteva loturi, exe­c­u­tori jude­că­to­reşti, dar şi CNA au apli­cat, în ult­mii ani, seches­tru.

Celă­lalt teren, de 4300 m.p., apa­rţine Pri­mă­riei Chi­şi­nău. Datele cadas­trale arată că acesta a fost dat în arendă fir­mei „Mold­con­struct Mar­ket” SRL (la care Oleg Voro­nin a acti­vat în cali­tate de eco­no­mist) în 2004 — 2009, iar astăzi, cel puţin con­form docu­men­te­lor, apa­rţine, din nou, muni­ci­pa­li­tă­ţii. Pe 18 decem­brie 2015, „Mold­con­struct Mar­ket” SRL a fost radi­ată din regis­trul agenţi­lor eco­no­mici, prin aso­ci­ere cu o altă com­pa­nie.

Terenurile, gajate pentru credite de milioane la banca familiei

biotex voroninCu exce­pţia lotu­lui de 4300 m.p, reve­nit docu­men­tal în pose­sia auto­ri­tă­ţi­lor locale, cele­lalte par­cele care găz­du­iesc con­stru­cţi­ile impre­sio­nante fil­mate de dronă, înre­gis­trate pe firma „Biotex-Com” SRL, au fost gajate, toate în ace­eaşi zi, acum două luni, pe 17 decem­brie 2015, la „Fin­Com­Bank”, pen­tru cre­dite de mili­oane de lei. Datele de la Cadas­tru arată că, toate cele 12 loturi a câte 550 m.p. sunt puse în gaj în baza unui con­tract de ipo­tecă în sumă de 7 mili­oane de lei.  La fel, şi cei 1600 m.p. ce-i revin fir­mei „Biotex-Com” din par­cela de 2700 m.p  au fost puși în gaj, în baza ace­lu­iași con­tract de ipo­tecă. Repre­zen­tan­ții Fin­Com­Bank nu au putut să ne ofere infor­ma­ții des­pre suma cre­di­tu­lui pen­tru care au fost gajate aceste tere­nuri, pe motiv că infor­ma­ția con­sti­tuie “secret comer­cial”.

Fin­Com­Bank, insti­tu­ţia finan­ci­ară care a accep­tat aceste tranza­cţii, îl are în cali­tate de preşe­din­tele al Con­si­li­u­lui Băn­cii chiar pe Oleg Voro­nin. Tot­o­dată, preşe­din­tele băn­cii este Vic­tor Hvo­ros­to­vschi, pri­e­te­nul şi veci­nul fiu­lui fos­tu­lui preşe­dinte. Fami­lia Voro­nin deţine, sin­gură, 20% din acţiu­nile aces­tei bănci. Cele­lalte acţiuni apa­rţin apro­pi­a­ţi­lor fami­liei de pe str. Cio­câr­liei, fir­mei „Biotex-Com” (6,82%), dar şi Fon­du­lui ame­ri­can „Wes­tern NIS Enter­prise” (20,7%), bene­fi­ci­a­rul căruia este Guver­nul SUA.

Vla­di­mir Voro­nin, între­bat de Pro TV des­pre imo­bi­lul impu­nă­tor de pe tere­nul fir­me­lor fami­liei, a spus că nu are idee cui apa­rţine. „Eu, când vizi­tez o dată, de două ori fami­lia copi­i­lor, întreb: Ce-i cu casa asta? Nu ştim. Nu con­stru­ieşte nimeni, nu se vede nimeni. Cum poate să fie a mea casa? (zâm­beşte) Nici­o­dată n-am con­struit în Chi­şi­nău casă. Şi de-amu nici n-am de gând să con­stru­iesc. Îi târ­ziu”.

Am încer­cat să vor­bim cu direc­toa­rea fir­mei „Biotex-Com” SRL, Mar­ga­rita Mal­coci, însă, la tele­fo­nul com­pa­niei, ni s-a spus că aceasta este într-o depla­sare peste hota­rele ţării şi că va reveni abia peste o lună. „Nimeni nu vă poate spune, doar ea. Sunaţi peste o lună”, ne-a îndem­nat inter­lo­c­u­to­rul.

Detalii despre averea lui Voronin, dar și despre casele lui Artur Reșetnicov, citiți AICI.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *