Panorama

STOP FALS! Premierul Pavel Filip nu a avut negocieri secrete la Bucureşti şi nici nu a discutat despre „suprimarea protestelor”

Pe 28 ianu­a­rie 2016, la rubrica „Blog” de pe site-ul zia­ru­lui „Pano­rama”, jur­na­lis­tul Dmi­tri Ciu­ba­şenco titra, citând surse ano­nime, că: „Pre­mi­e­rul Pavel Filip a dis­cu­tat la Bucu­reşti des­pre aju­to­rul Româ­niei în supri­ma­rea pro­tes­te­lor”.

„În cadrul vizi­tei la Bucu­reşti din data de 26 ianu­a­rie, prim-ministrul Pavel Filip, pe lângă întâl­ni­rile publice, anu­nţate ofi­cial, a avut şi nego­ci­eri secrete cu cole­gii români, în cadrul cărora s-a dis­cu­tat situ­a­ţia social-politică ten­sio­nată din Mol­dova, au con­fir­mat surse care au con­tri­buit la orga­ni­za­rea vizi­tei”, a scris Ciu­ba­şenco. Cu tri­mi­tere la ace­leaşi surse ano­nime, auto­rul scrie că „nece­si­ta­tea abor­dă­rii aces­tei ches­tiuni explică graba cu care a fost orga­ni­zată prima vizită de lucru a nou­lui pre­mier la Bucu­reşti”. Potri­vit lui Ciu­ba­şenco, la con­sul­tă­rile secrete, la care s-ar fi dis­cu­tat des­pre pro­tes­tele non-stop din Mol­dova, ar fi par­ti­ci­pat din par­tea Româ­niei şeful guver­nu­lui Dacian Cio­loş, minis­trul Apă­ră­rii Naţio­nale Mih­nea Motoc, minis­trul Afa­ce­ri­lor Interne Petre Tobă şi minis­trul Finanţe­lor Anca Dragu.

„În cazul unui ultim sce­na­riu, nedo­rit, dacă pro­tes­tele vor lua amploare, lui Filip i-a fost reco­man­dat ca să insti­tuie sta­rea de urgenţă care pre­su­pune res­tri­cţii în libera cir­cu­la­ţie, inter­zi­ce­rea mitin­gu­ri­lor şi demon­stra­ţi­i­lor, sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii par­ti­de­lor poli­tice, cen­zura pre­sei. Pre­mi­e­rul mol­do­vean a pri­mit asi­gu­rări că poate conta pe aju­to­rul Româ­niei şi, dacă va adresa o cerere ofi­ci­ală guver­nu­lui Româ­niei pen­tru sta­bi­li­za­rea situ­a­ţiei, va primi un răs­puns pozi­tiv”, a mai scris Ciu­ba­şenco. Auto­rul arti­co­lu­lui face refe­rire la acor­dul de coo­pe­rare mili­tară din­tre guver­nele Româ­niei şi R. Mol­dova, sem­nat în 2013, afir­mând că, în caz de nece­si­tate, „cara­bi­ni­e­rii români” pot ajuta la „supri­ma­rea dez­or­di­nii în masă”.

Pe 30 ianu­a­rie arti­co­lul difu­zat în „Pano­rama” a fost pre­luat aproape inte­gral de site-ul Newsmd.md, fără a cita însă vreo sursă. La Newsmd.md, „sur­sele ano­nime care au con­tri­buit la orga­ni­za­rea vizi­tei”, la care făcea refe­rire Ciu­ba­şenco, se trans­formă în „surse din Româ­nia”. Arti­co­lul Newsmd.md, inti­tu­lat „Româ­nia va ajuta guver­nu­lui Mol­do­vei în cazul dez­or­di­ni­lor în masă”, a fost pre­luat ulte­rior de mai multe site-uri de limbă rusă din Repu­blica Mol­dova, prin­tre care Gagauzyeri.md, Kp.md, Terra.md ş.a. Pos­tul de radio „de stat” de la Tiras­pol a difu­zat o ştire la această temă, citând zia­rul „Kom­so­mol­s­kaia pra­vda v Mol­dove”. Por­ta­lul Terra.md a indi­cat sursa Newsmaker.md, fără a da link direct la arti­co­lul citat. În arhiva por­ta­lu­lui Newsmaker.md nu există însă un mate­rial cu ase­me­nea conţi­nut.

Au mani­fes­tat inte­res pen­tru pre­tinsa şedinţă secretă de la Bucu­reşti şi câteva publi­ca­ţii online din Rusia şi Bela­rus: Newsland.com, Rabkor.ru, Left.by.

 

Amba­sa­do­rul Repu­bli­cii Mol­dova la Bucu­reşti, Mihai Gri­bin­cea, a fost unul din­tre oame­nii care au orga­ni­zat depla­sa­rea pre­mi­e­ru­lui Pavel Filip la Bucu­reşti şi care cunoa­şte în deta­liu pro­gra­mul între­ve­de­ri­lor. „Infor­ma­ţi­ile difu­zate sunt un fals şi o dez­in­for­mare crasă. Pro­blema pro­tes­te­lor nu s-a dis­cu­tat. Domul Filip nu a avut între­ve­deri secrete şi aceasta o spun cu toată res­pon­sa­bi­li­ta­tea, pen­tru că l-am însoţit pe tot par­cur­sul vizi­tei”, a decla­rat amba­sa­do­rul pen­tru Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­dente (API).

Şi con­si­li­e­rul de stat pen­tru afa­ceri euro­pene la Can­ce­la­ria Guver­nu­lui Româ­niei, Cris­tian Ghi­nea, neagă că pre­mi­e­rul român Dacian Cio­loş ar fi vor­bit cu omo­lo­gul său mol­do­vean des­pre pro­teste. „Am par­ti­ci­pat la dis­cu­ţii, nu s-a dis­cu­tat aşa ceva. Este abso­lut scan­da­los că se vehi­cu­lează ase­me­nea idei. Au fost abor­date teme eco­no­mice, refor­mele pe care tre­buie să le facă Chi­şi­năul, împru­mu­tul acor­dat de Româ­nia şi con­di­ţi­ile pe care tre­buie să le înde­pli­nească guver­nul mol­do­vean. Des­pre toate aces­tea s-a vor­bit în con­fe­rinţa de presă şi în scri­soa­rea tri­misă guver­nu­lui de la Chi­şi­nău”, a spus Cris­tian Ghi­nea.

Andreea Ghe­or­ghe, con­si­li­e­rul pen­tru comu­ni­care al minis­tru­lui Finanţe­lor Publice al Româ­niei Anca Dragu, la fel a negat par­ti­ci­pa­rea la şedinţe secrete cu pre­mi­e­rul mol­do­vean. „Minis­trul Finanţe­lor Publice, Anca Dragu, a făcut parte din echipa guver­na­men­tală care s-a întâl­nit cu dele­ga­ţia de la Chi­şi­nău, con­dusă de prim-ministrul Pavel Filip. Eve­ni­men­tul a fost anu­nţat pe agenda ofi­ci­ală a Guver­nu­lui de la Bucu­reşti. Prin­tre temele dis­cu­tate NU s-a aflat şi cea legată de pro­tes­tele de la Chi­şi­nău”, a adă­u­gat Andreea Ghe­or­ghe.

Valentina Basiul
Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia VIP a Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI), cu suportul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • tara­sov ion

    Acest Ciu­ba­senko este nu numai mincinos,dar habar nu are de orga­ni­za­rea insti­tu­ti­i­lor din tara vecina-Romania,Singurele ”trupe” care trec Pru­tul la soli­ci­tate si numai in urgente,unde nu intra demon­stra­ti­ile sunt pom­pie­rii si para­me­di­cii si medi­cii de la SMURD cu eli­cop­te­rele rosii sau sal­vari la inundatii,foc,accidente s,a In Roma­nia nu exista trupe de carabiniei,acestia fiind la noi si in Italia,,Colaborarea mili­tara se face la instructie,militarii nos­tri pregatindu-se in par­te­ne­riat cu NATO si de multe ori plutoane de la noi antrenandu-se in Romania,la Galati-Smardan sau in Fagaras-Cincu sau de ! Decem­brie cand un pluton de la noi a defi­lat la Bucuresti,,Dar sa glumim,poate numele zia­ris­tu­lui nu-i Ciu­ba­senko ,ci Ciu­ba­kov pt,ca ukrai­nie­nii s-au reorientat,,,iar de iner­ve­nit nu inter­vin romanii,ci poate rusii din Transnistria,pt,ca ei sunt paci­fi­ca­tori de pro­fe­sie ca in Crimeea,Luhansk si Donetk,,,