STOP FALS! Premierul Pavel Filip nu a avut negocieri secrete la Bucureşti şi nici nu a discutat despre „suprimarea protestelor”

Pe 28 ianu­a­rie 2016, la rubri­ca „Blog” de pe site-ul zia­ru­lui „Pano­ra­ma”, jur­na­lis­tul Dmi­tri Ciu­ba­şen­co titra, citând sur­se ano­ni­me, că: „Pre­mi­e­rul Pavel Filip a dis­cu­tat la Bucu­reş­ti des­pre aju­to­rul Româ­ni­ei în supri­ma­rea pro­tes­te­lor”.

„În cadrul vizi­tei la Bucu­reş­ti din data de 26 ianu­a­rie, prim-ministrul Pavel Filip, pe lân­gă întâl­ni­ri­le publi­ce, anu­nţa­te ofi­ci­al, a avut şi nego­ci­e­ri secre­te cu cole­gii româ­ni, în cadrul căro­ra s-a dis­cu­tat situ­a­ţia social-politică ten­sio­na­tă din Mol­do­va, au con­fir­mat sur­se care au con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea vizi­tei”, a scris Ciu­ba­şen­co. Cu tri­mi­te­re la ace­lea­şi sur­se ano­ni­me, auto­rul scrie că „nece­si­ta­tea abor­dă­rii aces­tei ches­tiu­ni expli­că gra­ba cu care a fost orga­ni­za­tă pri­ma vizi­tă de lucru a nou­lui pre­mi­er la Bucu­reş­ti”. Potri­vit lui Ciu­ba­şen­co, la con­sul­tă­ri­le secre­te, la care s-ar fi dis­cu­tat des­pre pro­tes­te­le non-stop din Mol­do­va, ar fi par­ti­ci­pat din par­tea Româ­ni­ei şeful guver­nu­lui Daci­an Cio­loş, minis­trul Apă­ră­rii Naţio­na­le Mih­nea Motoc, minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne Petre Tobă şi minis­trul Finanţe­lor Anca Dra­gu.

„În cazul unui ultim sce­na­riu, nedo­rit, dacă pro­tes­te­le vor lua amploa­re, lui Filip i-a fost reco­man­dat ca să insti­tu­ie sta­rea de urgenţă care pre­su­pu­ne res­tri­cţii în libe­ra cir­cu­la­ţie, inter­zi­ce­rea mitin­gu­ri­lor şi demon­stra­ţi­i­lor, sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii par­ti­de­lor poli­ti­ce, cen­zu­ra pre­sei. Pre­mi­e­rul mol­do­vean a pri­mit asi­gu­ră­ri că poa­te con­ta pe aju­to­rul Româ­ni­ei şi, dacă va adre­sa o cere­re ofi­ci­a­lă guver­nu­lui Româ­ni­ei pen­tru sta­bi­li­za­rea situ­a­ţi­ei, va pri­mi un răs­puns pozi­tiv”, a mai scris Ciu­ba­şen­co. Auto­rul arti­co­lu­lui face refe­ri­re la acor­dul de coo­pe­ra­re mili­ta­ră din­tre guver­ne­le Româ­ni­ei şi R. Mol­do­va, sem­nat în 2013, afir­mând că, în caz de nece­si­ta­te, „cara­bi­ni­e­rii româ­ni” pot aju­ta la „supri­ma­rea dez­or­di­nii în masă”.

Pe 30 ianu­a­rie arti­co­lul difu­zat în „Pano­ra­ma” a fost pre­lu­at aproa­pe inte­gral de site-ul Newsmd.md, fără a cita însă vreo sur­să. La Newsmd.md, „sur­se­le ano­ni­me care au con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea vizi­tei”, la care făcea refe­ri­re Ciu­ba­şen­co, se trans­for­mă în „sur­se din Româ­nia”. Arti­co­lul Newsmd.md, inti­tu­lat „Româ­nia va aju­ta guver­nu­lui Mol­do­vei în cazul dez­or­di­ni­lor în masă”, a fost pre­lu­at ulte­ri­or de mai mul­te site-uri de lim­bă rusă din Repu­bli­ca Mol­do­va, prin­tre care Gagauzyeri.md, Kp.md, Terra.md ş.a. Pos­tul de radio „de stat” de la Tiras­pol a difu­zat o şti­re la aceas­tă temă, citând zia­rul „Kom­so­mol­s­ka­ia pra­v­da v Mol­do­ve”. Por­ta­lul Terra.md a indi­cat sur­sa Newsmaker.md, fără a da link direct la arti­co­lul citat. În arhi­va por­ta­lu­lui Newsmaker.md nu exis­tă însă un mate­ri­al cu ase­me­nea conţi­nut.

Au mani­fes­tat inte­res pen­tru pre­tin­sa şedinţă secre­tă de la Bucu­reş­ti şi câte­va publi­ca­ţii onli­ne din Rusia şi Bela­rus: Newsland.com, Rabkor.ru, Left.by.

 

Amba­sa­do­rul Repu­bli­cii Mol­do­va la Bucu­reş­ti, Mihai Gri­bin­cea, a fost unul din­tre oame­nii care au orga­ni­zat depla­sa­rea pre­mi­e­ru­lui Pavel Filip la Bucu­reş­ti şi care cunoa­ş­te în deta­liu pro­gra­mul între­ve­de­ri­lor. „Infor­ma­ţi­i­le difu­za­te sunt un fals şi o dez­in­for­ma­re cra­să. Pro­ble­ma pro­tes­te­lor nu s-a dis­cu­tat. Domul Filip nu a avut între­ve­de­ri secre­te şi aceas­ta o spun cu toa­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea, pen­tru că l-am însoţit pe tot par­cur­sul vizi­tei”, a decla­rat amba­sa­do­rul pen­tru Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API).

Şi con­si­li­e­rul de stat pen­tru afa­ce­ri euro­pe­ne la Can­ce­la­ria Guver­nu­lui Româ­ni­ei, Cris­ti­an Ghi­nea, nea­gă că pre­mi­e­rul român Daci­an Cio­loş ar fi vor­bit cu omo­lo­gul său mol­do­vean des­pre pro­tes­te. „Am par­ti­ci­pat la dis­cu­ţii, nu s-a dis­cu­tat aşa ceva. Este abso­lut scan­da­los că se vehi­cu­lea­ză ase­me­nea idei. Au fost abor­da­te teme eco­no­mi­ce, refor­me­le pe care tre­bu­ie să le facă Chi­şi­nă­ul, împru­mu­tul acor­dat de Româ­nia şi con­di­ţi­i­le pe care tre­bu­ie să le înde­pli­neas­că guver­nul mol­do­vean. Des­pre toa­te aces­tea s-a vor­bit în con­fe­rinţa de pre­să şi în scri­soa­rea tri­mi­să guver­nu­lui de la Chi­şi­nău”, a spus Cris­ti­an Ghi­nea.

Andre­ea Ghe­or­ghe, con­si­li­e­rul pen­tru comu­ni­ca­re al minis­tru­lui Finanţe­lor Publi­ce al Româ­ni­ei Anca Dra­gu, la fel a negat par­ti­ci­pa­rea la şedinţe secre­te cu pre­mi­e­rul mol­do­vean. „Minis­trul Finanţe­lor Publi­ce, Anca Dra­gu, a făcut par­te din echi­pa guver­na­men­ta­lă care s-a întâl­nit cu dele­ga­ţia de la Chi­şi­nău, con­du­să de prim-ministrul Pavel Filip. Eve­ni­men­tul a fost anu­nţat pe agen­da ofi­ci­a­lă a Guver­nu­lui de la Bucu­reş­ti. Prin­tre teme­le dis­cu­ta­te NU s-a aflat şi cea lega­tă de pro­tes­te­le de la Chi­şi­nău”, a adă­u­gat Andre­ea Ghe­or­ghe.

Valentina Basiul
Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA. Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia VIP a Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI), cu suportul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. tarasov ion

    Acest Ciu­ba­sen­ko este nu numai mincinos,dar habar nu are de orga­ni­za­rea insti­tu­ti­i­lor din tara vecina-Romania,Singurele ”tru­pe” care trec Pru­tul la soli­ci­ta­te si numai in urgente,unde nu intra demon­stra­ti­i­le sunt pom­pie­rii si para­me­di­cii si medi­cii de la SMURD cu eli­cop­te­re­le rosii sau sal­va­ri la inundatii,foc,accidente s,a In Roma­nia nu exis­ta tru­pe de carabiniei,acestia fiind la noi si in Italia,,Colaborarea mili­ta­ra se face la instructie,militarii nos­tri pregatindu-se in par­te­ne­ri­at cu NATO si de mul­te ori plutoa­ne de la noi antrenandu-se in Romania,la Galati-Smardan sau in Fagaras-Cincu sau de ! Decem­brie cand un pluton de la noi a defi­lat la Bucuresti,,Dar sa glumim,poate nume­le zia­ris­tu­lui nu-i Ciu­ba­sen­ko ,ci Ciu­ba­kov pt,ca ukrai­nie­nii s-au reorientat,,,iar de iner­ve­nit nu inter­vin romanii,ci poa­te rusii din Transnistria,pt,ca ei sunt paci­fi­ca­to­ri de pro­fe­sie ca in Crimeea,Luhansk si Done­tk,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *