[sondaj] În așteptarea „așteptărilor”

Forul Civic, reu­nit pe 4 febru­a­rie la Chi­şi­nău, a reven­di­cat guver­nă­rii o serie de refor­me ime­di­a­te în jus­ti­ţie, pro­cu­ra­tu­ră, mass-media, numi­ri şi imu­ni­tă­ţi, în sis­te­me­le finan­ci­ar, ban­car şi elec­to­ral. Ter­men de rea­li­za­re – 30 de zile. În cazul în care reven­di­că­ri­le nu vor fi lua­te în seri­os de guver­na­re, Forul  şi-a rezer­vat drep­tul la noi pro­tes­te de amploa­re.

Start revendicărilor. Ce va urma?

Andrei-CovrigAndrei Covrig, Asociaţia Drept Umanitar

Nimic nou, întrăm în pri­mă­va­ră cu gri­ji­le de ruti­nă. Oame­nii vor ieşi în câmp, iar în PMAN lume va rămâ­ne tot mai puţi­nă. Nu cred că cei de la guver­na­re sunt dis­pu­şi să facă refor­me seri­oa­se. Lucru­ri­le se vor ter­gi­ver­sa, în cel mai bun caz, se vor mima. Niş­te schim­bă­ri vor fi, însă nu „la os”. Cel puţin, nu în Jus­ti­ţie, Pro­cu­ra­tu­ră sau la Anti­co­ru­pţie. Aces­tea vor fi pen­tru Ali­anţă un fel de Sta­lin­grad cu „pe aici nu se tre­ce!”. Sunt mai puţin rea­le şi anti­ci­pa­te­le. După înves­ti­rea guver­nu­lui, oli­gar­hia s-a con­so­li­dat şi mai mult, şi-a refă­cut rela­ţi­i­le. Nu am dubii că ar exis­ta şi sche­me prin care situ­a­ţia să fie ţinu­tă sub con­trol. Lucru­ri­le degra­dea­ză, via­ţa se scum­peş­te, faza este una pre­re­vo­lu­ţio­na­ră, dar cu cine să faci revo­lu­ţie?

Tudor-BotnaruTudor Botnaru, ex-ministru al Securităţii

R. Mol­do­va are nevo­ie de sta­bi­li­ta­te. Noi nu tre­bu­ie să repe­tăm soar­ta Ucrai­nei. Asta nu înseam­nă că pre­siu­ni­le asu­pra pute­rii nu tre­bu­ie să rămâ­nă. Tre­bu­ie, dar e nevo­ie să exis­te şi loc de dia­log. Dacă şi pute­rea şi opo­zi­ţia pro­tes­ta­ta­ră vor bine­le aces­tei repu­bli­ci, să se aşe­ze la ace­ea­şi masă, să dis­cu­te şi să facă acest lucru. 30 de zile, pen­tru tot ce se cere, nu e real. Pri­o­ri­ta­tea Nr.1 pen­tru guvern este acum adop­ta­rea buge­tu­lui, deblo­ca­rea nego­ci­e­ri­lor cu FMI şi lichi­da­rea res­tanţe­lor la pla­nul de acţiu­ni RM-UE, o par­te din­tre care se conţin şi în reven­di­că­ri­le Foru­lui. Va fi schim­bat şi pro­cu­ro­rul, şi şeful de la Anti­co­ru­pţie… res­tanţe sunt mul­te, dar, păre­rea mea: guver­nu­lui tre­bu­ie să i se lase cele 100 de zile de pro­bă, după care să i se pună note şi să se deci­dă dacă e bun sau nu.

Alexandra-CanAlexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Eu nu cred că guver­na­rea va face faţă reven­di­că­ri­lor care i s-au cerut. Sau o va face parţi­al. De ce? În pri­mul rând, pen­tru că refor­me­le în jus­ti­ţie, pro­cu­ra­tu­ră, anti­co­ru­pţie, sis­te­me­le vamal, ban­car, fis­cal etc. nu se fac într-o lună şi nici doar prin demi­sia lui X sau Y, iar în al doi­lea rând, pen­tru că avem o guver­na­re sur­dă. În loc să mear­gă la dia­log, fuge de dia­log. Are, pro­ba­bil, alte inte­re­se. Uitaţi-vă ce „vână­toa­re de vră­ji­toa­re” s-a por­nit în eşa­loa­ne­le pute­rii sau împo­tri­va aleşi­lor loca­li care nu sunt din cer­cul guver­nă­rii. Astea nu sunt sem­na­le că pute­rea vrea refor­me, şi dacă nu va înţe­le­ge că aşa nu se mai poa­te, se va auto­dis­tru­ge. Dar mă întreb: cine va veni în loc? Că a face pro­tes­te e una şi a guver­na e cu totul alta.

Alecu-RenitaAlecu Reniţă, Asociaţia „Primul Parlament”

Reven­di­că­ri­le au fost pla­sa­te în câm­pul de acţiu­ne al guver­nă­rii şi acum urmea­ză să vedem rea­cţia. Eu nu cred că ter­me­nul de 30 de zile nu e real. Reven­di­că­ri­le nu pun pro­ble­me noi, ele sunt de câţi­va ani, încă de la sem­na­rea în 2014 a Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE. Să nu uităm că o par­te din­tre ele se regă­sesc şi în cerinţe­le refor­mu­la­te de par­te­ne­rii noş­tri de dezvol­ta­re. Aşa că pute­rea tre­bu­ie să se gân­deas­că la solu­ţii. Marea pro­ble­mă, în tot ce se întâm­plă, şti­ţi care-i? Că nu exis­tă des­tul spa­ţiu de dia­log între pute­re şi auto­rii pro­tes­te­lor. Dacă în mar­tie s-ar reu­şi ale­ge­rea vii­to­ru­lui şef al sta­tu­lui prin con­sens cu soci­e­ta­tea civi­lă, cred că asta ar fi cea mai mare rea­li­za­re de până acum a miş­că­rii pro­tes­ta­ta­re. Ală­tu­ri de alte­le.

Anatol-CaramanAnatol Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina”, preşedinte

Reven­di­că­ri­le sunt bune şi noi le susţi­nem, cu exce­pţia ale­ge­ri­lor anti­ci­pa­te. Anti­ci­pa­te­le nu vor schim­ba nimic. E prea mul­tă con­fu­zie în soci­e­ta­te. Ar fi o nebu­nie să ne rotim în con­ti­nu­a­re în jurul ace­lo­ra­şi feţe care se vor la guver­na­re. Dodon, Usa­tîi nu sunt schim­ba­rea de care avem nevo­ie. Dar fără o schim­ba­re seri­oa­să, degea­ba facem ale­ge­ri. Luni, la Chi­şi­nău, la ini­ţi­a­ti­va noas­tră şi a altor ONG-uri, a fost cre­a­tă o nouă Plat­for­mă de comu­ni­ca­re, prin care vom încer­ca să uni­fi­căm forţe­le pro-UE şi Pro-România. Ajun­ge cu jocu­ri­le de-a geo­po­li­ti­ca. Noi vrem să intrăm în dia­log, nu într-o con­frun­ta­re cu guver­na­rea, şi să ela­bo­răm o foa­ie comu­nă de par­curs pen­tru inte­gra­rea în spa­ţi­ul româ­ne­sc şi euro­pean de dezvol­ta­re.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. tarasov ion

    Uni­rea for­te­lor pro­UE cu cele pro­Ro­ma­nia mi se pare nu numai desteapta,ci si logi­ca si iata de ce;cum putem sa aspi­ram la UE,fara sa aspi­ram la Romania,care este in UE,Ar insem­na ca noi sa punem con­di­tia ca vrem in UE,dar aco­lo sa nu fie si Romania,ca poa­te sa vina pes­te noi,dar asta nu se poa­te pt,ca Roma­nia este mem­bru al UE si noi care nu sun­tem mem­bri nu-i putem scoa­te ca sa intram noi,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *