sondaj

[sondaj] În așteptarea „așteptărilor”

Forul Civic, reu­nit pe 4 febru­a­rie la Chi­şi­nău, a reven­di­cat guver­nă­rii o serie de reforme ime­di­ate în jus­ti­ţie, pro­cu­ra­tură, mass-media, numiri şi imu­ni­tăţi, în sis­te­mele finan­ciar, ban­car şi elec­to­ral. Ter­men de rea­li­zare – 30 de zile. În cazul în care reven­di­că­rile nu vor fi luate în serios de guver­nare, Forul  şi-a rezer­vat drep­tul la noi pro­teste de amploare.

Start revendicărilor. Ce va urma?

Andrei-CovrigAndrei Covrig, Asociaţia Drept Umanitar

Nimic nou, întrăm în pri­mă­vară cu gri­jile de rutină. Oame­nii vor ieşi în câmp, iar în PMAN lume va rămâne tot mai puţină. Nu cred că cei de la guver­nare sunt dis­puşi să facă reforme seri­oase. Lucru­rile se vor ter­gi­versa, în cel mai bun caz, se vor mima. Nişte schim­bări vor fi, însă nu „la os”. Cel puţin, nu în Jus­ti­ţie, Pro­cu­ra­tură sau la Anti­co­ru­pţie. Aces­tea vor fi pen­tru Ali­anţă un fel de Sta­lin­grad cu „pe aici nu se trece!”. Sunt mai puţin reale şi anti­ci­pa­tele. După înves­ti­rea guver­nu­lui, oli­gar­hia s-a con­so­li­dat şi mai mult, şi-a refă­cut rela­ţi­ile. Nu am dubii că ar exista şi scheme prin care situ­a­ţia să fie ţinută sub con­trol. Lucru­rile degra­dează, viaţa se scum­peşte, faza este una pre­re­vo­lu­ţio­nară, dar cu cine să faci revo­lu­ţie?

Tudor-BotnaruTudor Botnaru, ex-ministru al Securităţii

R. Mol­dova are nevoie de sta­bi­li­tate. Noi nu tre­buie să repe­tăm soarta Ucrai­nei. Asta nu înseamnă că pre­siu­nile asu­pra pute­rii nu tre­buie să rămână. Tre­buie, dar e nevoie să existe şi loc de dia­log. Dacă şi pute­rea şi opo­zi­ţia pro­tes­ta­tară vor binele aces­tei repu­blici, să se aşeze la ace­eaşi masă, să dis­cute şi să facă acest lucru. 30 de zile, pen­tru tot ce se cere, nu e real. Pri­o­ri­ta­tea Nr.1 pen­tru guvern este acum adop­ta­rea buge­tu­lui, deblo­ca­rea nego­ci­e­ri­lor cu FMI şi lichi­da­rea res­tanţe­lor la pla­nul de acţiuni RM-UE, o parte din­tre care se conţin şi în reven­di­că­rile Foru­lui. Va fi schim­bat şi pro­cu­ro­rul, şi şeful de la Anti­co­ru­pţie… res­tanţe sunt multe, dar, păre­rea mea: guver­nu­lui tre­buie să i se lase cele 100 de zile de probă, după care să i se pună note şi să se decidă dacă e bun sau nu.

Alexandra-CanAlexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Eu nu cred că guver­na­rea va face faţă reven­di­că­ri­lor care i s-au cerut. Sau o va face parţial. De ce? În pri­mul rând, pen­tru că refor­mele în jus­ti­ţie, pro­cu­ra­tură, anti­co­ru­pţie, sis­te­mele vamal, ban­car, fis­cal etc. nu se fac într-o lună şi nici doar prin demi­sia lui X sau Y, iar în al doi­lea rând, pen­tru că avem o guver­nare surdă. În loc să meargă la dia­log, fuge de dia­log. Are, pro­ba­bil, alte inte­rese. Uitaţi-vă ce „vână­toare de vră­ji­toare” s-a por­nit în eşa­loa­nele pute­rii sau împo­triva aleşi­lor locali care nu sunt din cer­cul guver­nă­rii. Astea nu sunt sem­nale că pute­rea vrea reforme, şi dacă nu va înţe­lege că aşa nu se mai poate, se va auto­dis­truge. Dar mă întreb: cine va veni în loc? Că a face pro­teste e una şi a guverna e cu totul alta.

Alecu-RenitaAlecu Reniţă, Asociaţia „Primul Parlament”

Reven­di­că­rile au fost pla­sate în câm­pul de acţiune al guver­nă­rii şi acum urmează să vedem rea­cţia. Eu nu cred că ter­me­nul de 30 de zile nu e real. Reven­di­că­rile nu pun pro­bleme noi, ele sunt de câţiva ani, încă de la sem­na­rea în 2014 a Acor­du­lui de Aso­ci­ere cu UE. Să nu uităm că o parte din­tre ele se regă­sesc şi în cerinţele refor­mu­late de par­te­ne­rii noş­tri de dezvol­tare. Aşa că pute­rea tre­buie să se gân­dească la solu­ţii. Marea pro­blemă, în tot ce se întâm­plă, ştiţi care-i? Că nu există des­tul spa­ţiu de dia­log între putere şi auto­rii pro­tes­te­lor. Dacă în mar­tie s-ar reuşi ale­ge­rea vii­to­ru­lui şef al sta­tu­lui prin con­sens cu soci­e­ta­tea civilă, cred că asta ar fi cea mai mare rea­li­zare de până acum a miş­că­rii pro­tes­ta­tare. Ală­turi de altele.

Anatol-CaramanAnatol Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina”, preşedinte

Reven­di­că­rile sunt bune şi noi le susţi­nem, cu exce­pţia ale­ge­ri­lor anti­ci­pate. Anti­ci­pa­tele nu vor schimba nimic. E prea multă con­fu­zie în soci­e­tate. Ar fi o nebu­nie să ne rotim în con­ti­nu­are în jurul ace­lo­raşi feţe care se vor la guver­nare. Dodon, Usa­tîi nu sunt schim­ba­rea de care avem nevoie. Dar fără o schim­bare seri­oasă, degeaba facem ale­geri. Luni, la Chi­şi­nău, la ini­ţi­a­tiva noas­tră şi a altor ONG-uri, a fost cre­ată o nouă Plat­formă de comu­ni­care, prin care vom încerca să uni­fi­căm forţele pro-UE şi Pro-România. Ajunge cu jocu­rile de-a geo­po­li­tica. Noi vrem să intrăm în dia­log, nu într-o con­frun­tare cu guver­na­rea, şi să ela­bo­răm o foaie comună de par­curs pen­tru inte­gra­rea în spa­ţiul româ­nesc şi euro­pean de dezvol­tare.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • tara­sov ion

    Uni­rea for­te­lor proUE cu cele pro­Ro­ma­nia mi se pare nu numai desteapta,ci si logica si iata de ce;cum putem sa aspi­ram la UE,fara sa aspi­ram la Romania,care este in UE,Ar insemna ca noi sa punem con­di­tia ca vrem in UE,dar acolo sa nu fie si Romania,ca poate sa vina peste noi,dar asta nu se poate pt,ca Roma­nia este mem­bru al UE si noi care nu sun­tem mem­bri nu-i putem scoate ca sa intram noi,,