Vânătoare de oameni în Pădurea Domnească

Sorin Paciu, un tânăr de 34 de ani, a fost rănit mor­tal la o par­ti­dă de vână­toa­re la care au par­ti­ci­pat mai mulţi ofi­ci­a­li de rang îna­lt, prin­tre care Vale­riu Zub­co, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va, Ion Pleş­ca, preşe­din­te­le Curţii de Apel Chi­şi­nău (CAC), Ghe­or­ghe Cre­ţu, vice­preşe­din­te­le ace­le­ia­şi instanţe, sau Ion Lupu, direc­to­rul Agenţi­ei Mol­d­sil­va.

Toţi ofi­ci­a­lii pre­zenţi la vână­toa­re au tăi­nu­it cri­ma. După ce ea a deve­nit publi­că, în urma unor decla­ra­ţii făcu­te de Ser­giu Moca­nu, lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, oame­nii legii au decla­rat că “lucrea­ză la caz”. Au găsit, în scurt timp, şi un sus­pect: Ghe­or­ghe Cre­ţu, vice­preşe­din­te­le CAC. Aces­ta, însă, nu-şi recu­noa­ş­te vina. Moca­nu spu­ne că jude­că­to­rul nici nu are cum să şi-o recu­noas­că, pen­tru că, cel care a tras în Sorin Paciu ar fi chiar pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va, Vale­riu Zub­co.

Sorin Paciu avea 34 de ani. A fost proprietarul unei cariere de piatră din raionul Glodeni. El gestiona şi alte afaceri în mun. Chişinău. Sorin era căsătorit şi avea o fetiţă de tei ani. La alegerile parlamentare din 25 februarie 2001, el a candidat pe lista electorală a Blocului electoral «Alianţa Juriştilor şi Economiştilor», alături de Valeriu Zubco, procurorul general al R. Moldova. În aceeaşi listă electorală mai figura şi Ghenadie Sajin, directorul companiei Finpar Invest. Acesta e şi naşul de cununie al lui Sorin.

Dumi­ni­că, 23 decem­brie, Sorin Paciu a ple­cat împre­u­nă cu Ghen­a­die Sajin la vână­toa­re în rezer­va­ţia natu­ra­lă “Pădu­rea Domneas­că”. Paciu nu era vână­tor. După cum spun cei care l-au cunos­cut, aces­ta a ple­cat înco­lo doar pen­tru a se dis­tra. Fil­ma şi foto­gra­fia ani­ma­le­le pen­tru fii­ca sa de doar 3 ani, care îl aştep­ta aca­să. Tot­o­da­tă,  în tim­pul par­ti­dei de vână­toa­re, Paciu a fost unul din­tre gona­şi.

17 vânători, împărţiţi în două grupuri, aflate la câteva sute de metri distanţă

Vână­toa­rea de mis­treţi a înce­put în jurul orei 9.00 dimi­nea­ţa. Era o vână­toa­re de sele­cţie, par­ti­ci­panţii nea­vând voie să împu­ş­te feme­le, ci doar porci bol­na­vi. Ion Lupu, direc­to­rul Agenţi­ei Mol­d­sil­va, pre­zent şi el la vână­toa­re, îşi amin­teş­te că erau pre­zenţi 17 vână­to­ri. “Fiind prea mulţi, le-am spus că vor tre­bui să for­meze două gru­pe”. Denis Erem­ciuc, direc­to­rul rezer­va­ţi­ei, a fost numit res­pon­sa­bi­lul unei echi­pe, din care au făcut par­te Vale­riu Zub­co, Ion Pleş­ca şi Ion Lupu, iar Valen­tin Svest­un, ingi­ner pază şi pro­te­cţie din cadrul ace­le­ia­şi rezer­va­ţii, res­pon­sa­bil de cea­lal­tă echi­pă, din care făceau par­te Ghe­or­ghe Cre­ţu, Ghen­a­die Sajin, dar şi câţi­va oame­ni de afa­ce­ri din Făleş­ti şi Glo­de­ni.

Par­ti­ci­panţii la vână­toa­re ne-au spus că cele două gru­pu­ri erau pozi­ţio­na­te la o dis­tanţă de câte­va sute de metri una de alta. În momen­tul în care gru­pul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral ter­mi­na­se o fază de vână­toa­re, de maşi­ni­le aces­to­ra s-a apro­pi­at o per­soa­nă care a anu­nţat că cine­va a fost rănit. Tot atun­ci s-a con­sta­tat că per­soa­na răni­tă era Sorin Paciu. Aces­ta a fost adus cu o sanie, apoi urcat într-o maşi­nă de teren şi trans­por­tat la Spi­ta­lul Raio­nal Făleş­ti. Nime­ni din­tre cei pre­zenţi, însă, nu-şi dădeau sea­ma la acel moment de gra­vi­ta­tea inci­den­tu­lui.

Mocanu dezvăluie crima. Zubco, acuzat de către acesta de omorul lui Paciu

Din spu­se­le medi­ci­lor, Sorin Paciu a ajuns la spi­tal în jurul orei 13.40 şi a fost dus direct în secţia de rea­ni­ma­re, fiind într-o sta­re foar­te gra­vă. I-au fost depis­ta­te mul­ti­ple plă­gi ale intes­ti­nu­lui subţi­re şi gros şi hemo­ra­gie intra-abdominală. Pacien­tul a fost ope­rat. Deşi ope­ra­ţia a fost una reu­şi­tă, aces­ta a dece­dat în noap­tea de 24 spre 25 decem­brie. Nico­lae Andri­eş, vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui, susţi­ne că medi­cii au anu­nţat în acea zi poli­ţia şi că, pe holu­ri­le spi­ta­lu­lui, veni­se­ră mai mulţi pro­cu­ro­ri.

Doar că, opi­nia publi­că nu avea să cunoas­că atun­ci nici des­pre inci­den­tul de la vână­toa­re şi nici des­pre dece­sul lui Sorin Paciu. Nici Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG), nici Minis­te­rul de Inter­ne (MAI), nici Agenţia “Mol­d­sil­va” nu au făcut publi­că infor­ma­ţia. Des­pre aces­te lucru­ri s-a aflat doar dumi­ni­că, 6 ianu­a­rie, când lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, Ser­giu Moca­nu, a susţi­nut o con­fe­rinţă de pre­să şi l-a învi­nu­it de uci­de­rea lui Sorin Paciu pe Vale­riu Zub­co, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va.

Din acel moment, infor­ma­ţi­i­le des­pre acest caz au fost diver­se. Pre­sa con­tac­ta dife­ri­te per­soa­ne des­pre care se spu­nea că au fost pre­zen­te la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domneas­că”. Pro­cu­ro­rul gene­ral era ple­cat din R. Mol­do­va, într-o scur­tă vacanţă. Ion Pleş­ca nu răs­pun­dea la tele­fon. Ghe­or­ghe Cre­ţu nega par­ti­ci­pa­rea sa.

Zubco a fost la biserica unde a fost adus corpul neînsufleţit al lui Paciu

ZdG a dis­cu­tat cu mai mul­te per­soa­ne care au par­ti­ci­pat la vână­toa­rea din 23 decem­brie. Am aflat că Sorin Paciu a fost înmor­mân­tat pe 27 decem­brie, în Cimi­ti­rul Cen­tral din str. Arme­neas­că. Mor­mân­tul lui se află în veci­nă­ta­tea gar­du­lui cimi­ti­ru­lui, în spa­te­le monu­men­tu­lui “Eter­ni­ta­te”. Când l-am găsit, mor­mân­tul era aco­pe­rit cu zăpa­dă şi cu mul­te coroa­ne de flo­ri. Marţi, 8 ianu­a­rie, doar câte­va urme de câi­ne se mai obser­vau lân­gă mor­mân­tul lui Sorin. Ini­ţi­al, nume­roa­se­le zvo­nu­ri îl dădeau pe aces­ta ca fiind inci­ne­rat unde­va, prin Ucrai­na, pen­tru a ascun­de urme­le cri­mei.

ZdG a aflat că tru­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu a fost adus la Bise­ri­ca Sfân­ta Teo­do­ra de la Sih­la din Chi­şi­nău în sea­ra zilei de 26 decem­brie. Eno­ri­a­şi de la bise­ri­că, dar şi mai mul­te per­soa­ne din cimi­tir au con­fir­mat că în sicriu era anu­me cor­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu, punând ast­fel capăt spe­cu­la­ţi­i­lor la acest subiect. La bise­ri­că, pen­tru a-l petre­ce în ulti­mul drum pe Sorin, a fost văzut şi Vale­riu Zub­co, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va.

Comisar: “Vicedirectorul spitalului a comunicat o informaţie eronată”

După dez­vă­lu­i­ri­le lui Ser­giu Moca­nu, Ion Bodrug, vice­mi­nis­trul de Inter­ne, a orga­ni­zat o con­fe­rinţă de pre­să. Aces­ta şi-a apă­rat insti­tu­ţia, menţionând că MAI nu a fost infor­mat des­pre inci­dent şi că, ulte­ri­or, pro­cu­ro­rii le-au cerut anga­ja­ţi­lor MAI să nu se impli­ce. Bodrug lăsa să se înţe­lea­gă că impli­ca­rea lui Vale­riu Zub­co în cri­ma din “Pădu­rea Domneas­că” este evi­den­tă. Infor­ma­ţia pre­zen­ta­tă de Bodrug, pre­cum că MAI nu a fost infor­mat des­pre acci­dent, a fost însă nega­tă şi de medi­ci, şi de pro­cu­ro­ri.

Totu­şi, Vale­riu Cojo­ca­ru, comi­sar de Făleş­ti, a decla­rat pen­tru ZdG că poli­ţia aşa şi nu a fost anu­nţa­tă. “Vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui a comu­ni­cat o infor­ma­ţie ero­na­tă, decla­rând că a fost infor­mat Sâr­bu de la uni­ta­tea de gar­dă, dar la acel moment în uni­ta­tea de gar­dă era de ser­vi­ciu Igor Pleş­ca şi aju­to­rul de ser­vi­ciu era Ana­to­lie Dedov. Sâr­bu era după ser­vi­ciu şi nu putea fi la uni­ta­tea de gar­dă, şi evi­dent că nu putea să rece­pţio­ne­ze infor­ma­ţia în cau­ză. Ei au anu­nţat direct pro­cu­ra­tu­ra. Poli­ţia a aflat, pe 28 decem­brie, când a fost por­ni­tă cau­za pena­lă. Noi am aflat din baza de date care este uni­că pen­tru poli­ţie şi pro­cu­ra­tu­ră. Din moment ce a fost por­ni­tă cau­za pena­lă, noi nu am mai putut să ne auto­se­si­zăm. Totul a rămas pe mâna pro­cu­ra­tu­rii”, ne-a spus Cojo­ca­ru.

Valeriu Zubco a negat “categoric acuzaţiile de omor lansate la adresa mea”

Una pes­te alta, oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui, mai mul­te infor­ma­ţii des­pre vână­toa­rea din 23 decem­brie au înce­put să devi­nă publi­ce. PG l-a apă­rat pe Vale­riu Zub­co. Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei au emis mai mul­te comu­ni­ca­te de pre­să, inclu­siv o decla­ra­ţie a pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, aflat în con­ce­diu, în afa­ra ţării.

Zub­co a res­pins acu­za­ţi­i­le lan­sa­te de Ser­giu Moca­nu, calificându-le drept spe­cu­la­ţii. “Neg cate­goric acu­za­ţi­i­le de omor lan­sa­te la adre­sa mea de către cetă­ţea­nul Ser­giu Moca­nu. Este evi­dent că dacă o ast­fel de acu­za­ţie s-ar con­fir­ma, demi­sia mea ar fi imi­nen­tă şi răs­pun­de­rea în faţa legii, de ase­me­nea. Să lanse­zi o ast­fel de cam­pa­nie mur­da­ră  la adre­sa unui om, indi­fe­rent cine ar fi aces­ta, să ale­gi un moment ca cel al Sfin­te­lor Săr­bă­to­ri pen­tru a face asta este o dova­dă de cinism care depă­şeş­te ori­ce limi­tă. Acest lucru este vala­bil şi pen­tru cei care au spri­ji­nit aceas­tă cam­pa­nie, prin lan­sa­rea de insi­nu­ă­ri şi apre­ci­e­ri. Sunt gata să mă supun anche­tei ori­că­rei insti­tu­ţii a sta­tu­lui, dar nu mă voi trans­for­ma în “car­ne de tun” în cam­pa­ni­i­le mur­da­re ale uno­ra sau pen­tru lup­te­le din­tre poli­ti­cie­ni pen­tru fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral”.

Ante­ri­or, PG anu­nţa­se că, în acest caz, pro­cu­ro­rii au iden­ti­fi­cat şi un sus­pect, care, însă, nu e Vale­riu Zub­co, iar dosa­rul urmea­ză a fi trans­mis în jude­ca­tă până la fine­le lunii ianu­a­rie. Ulte­ri­or, însă, Ghen­a­die Guri­ţa­nu, pro­cu­ro­rul raio­nu­lui Făleş­ti, unde este  instru­men­tat cazul, decla­ra pre­sei că, de fapt, nu exis­tă un sus­pect sigur în acest dosar.

“Deocamdată, rămâne Creţu suspect, asta din probele pe care le avem la moment”

Pes­te puţin timp, ace­la­şi Guri­ţa­nu, con­tac­tat de ZdG, spu­nea că ar exis­ta doi sus­pe­cţi, unul din­tre ei fiind jude­că­to­rul Ghe­or­ghe Cre­ţu. Cam în ace­la­şi timp, pen­tru alte insti­tu­ţii media, pro­cu­ro­rul spu­nea că Ghe­or­ghe Cre­ţu este, de fapt, sin­gu­rul sus­pect.

Mier­cu­ri, 9 ianu­a­rie, Guri­ţa­nu şi-a expli­cat “bâl­bâi­a­la” din ajun prin fap­tul că “ieri (marţi, 8 ianu­a­rie – n.r.) pe dosar s-au făcut acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă şi, spre sea­ră, s-a sta­bi­lit că este un sin­gur sus­pect. Deo­cam­da­tă, rămâ­ne Cre­ţu sus­pect, asta din pro­be­le pe care le avem în pre­zent. S-au numit exper­ti­ze­le şi se audi­a­ză mar­to­rii. La sfârşi­tul lunii vom avea un rezul­tat. E impo­si­bil ca poli­ţia să nu fie infor­ma­tă. Din câte cunosc, poli­ţia a fost infor­ma­tă. Dire­cţia Secu­ri­ta­te Inter­nă a MAI face o inves­ti­ga­ţie inter­nă pe acest caz. Ade­vă­rul îl ştiu doar ei. Pro­cu­ra­tu­ra a înre­gis­trat cazul pe 23 decem­brie, când a avut loc inci­den­tul. Cau­za pena­lă a fost por­ni­tă pe 25 decem­brie, după dece­sul per­soa­nei”, a mai spus Guri­ţa­nu.

“Trebuie să se stabilească, pentru că acolo au fost mai multe focuri”

Con­tac­tat de ZdG, Ghe­or­ghe Cre­ţu nu şi-a recu­nos­cut vina, ci doar par­ti­ci­pa­rea la vână­toa­re. “Este infor­ma­ţia dată că eu am par­ti­ci­pat la vână­toa­re şi ce s-a întâm­plat. Orga­ne­le de drept tre­bu­ie să sta­bi­leas­că ade­vă­rul şi să facă exper­ti­ze­le res­pec­ti­ve. Tre­bu­ie să se sta­bi­leas­că, pen­tru că, aco­lo, au fost tra­se mai mul­te focu­ri. Mai mult nu pot spu­ne nimic”, ne-a zis Cre­ţu.

Spu­se­le sale au fost con­fir­ma­te şi de către alte per­soa­ne pre­zen­te la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domneas­că”. Ast­fel, unul din­tre par­ti­ci­panţi ne-a rela­tat că, la locul unde s-a pro­dus tra­ge­dia, s-au auzit “vreo cinci-şase împu­ş­că­tu­ri”.

Ser­giu Moca­nu a decla­rat mier­cu­ri, 9 decem­brie, că Ghe­or­ghe Cre­ţu ar putea fi doar un ţap ispă­şi­tor în acest caz. De remar­cat şi fap­tul că, până ca inci­den­tul să fie făcut public, Ghe­or­ghe Cre­ţu nu fuse­se nici măcar audi­at în cadrul dosa­ru­lui. Doar după decla­ra­ţi­i­le lui Moca­nu, pro­cu­ro­rii au cerut Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) retra­ge­rea imu­ni­tă­ţii lui Ghe­or­ghe Cre­ţu, pen­tru ca aces­ta să poa­te fi cer­ce­tat penal.

Martori: Valeriu Zubco nu a tras niciun foc la acea vânătoare

Din dis­cu­ţi­i­le pur­ta­te de cei pre­zenţi la vână­toa­re ime­di­at după acci­dent, s-a ajuns la con­clu­zia că, în pre­a­j­ma locu­lui infra­cţiu­nii, la momen­tul tra­ge­di­ei, se aflau trei per­soa­ne: Ghen­a­die Sajin, Ghe­or­ghe Cre­ţu şi Vale­riu Svest­un. Ulti­mul a spus că, în opi­nia sa, glon­te­le fuse­se dire­cţio­nat din par­tea în care se afla Ghe­or­ghe Cre­ţu. Tot atun­ci, Cre­ţu a pre­ci­zat că nu a tras cu ali­ce, ci cu aşa-zise “trei gloanţe”.

Între­bat de cei pre­zenţi dacă el a fost cel care a tras în Sorin Paciu, Cre­ţu a spus atun­ci că el a împu­ş­cat în porc, ne-au poves­tit cei care au asis­tat la vână­toa­re. “Pro­ba­bil s-a tras de la vreo 30 — 40 de metri. Acci­den­tul a avut loc în pre­a­j­ma satu­lui Căli­neş­ti, la 1-2 km de piche­tul de gră­ni­ce­ri Căli­neş­ti”, ne-au mai spus par­ti­ci­panţii la vână­toa­re. Din spu­se­le lor am mai aflat că Vale­riu Zub­co, care este vână­tor de mai puţin de doi ani, nu a tras niciun foc la acea par­ti­dă de vână­toa­re şi că, în total, în acea dumi­ni­că, s-au vânat doar doi mis­treţi.

Vale­riu Zub­co a fost cel care a anu­nţat oame­nii legii des­pre inci­dent. Cine­va îşi amin­teş­te că pro­cu­ro­rul gene­ral ar fi excla­mat: “Băieţi, asta e. Per­soa­na care este vino­va­tă tre­bu­ie să răs­pun­dă, chiar dacă este pri­e­te­nul nos­tru”. Pro­cu­ro­rii, sosi­ţi la faţa locu­lui, au ridi­cat mai mul­te arme, însă doar ale celor din gru­pul con­dus de Svest­un, nu şi din cel din care făceau par­te pro­cu­ro­rul gene­ral şi preşe­din­te­le CA Chi­şi­nău.

Cei pre­zenţi la vână­toa­re vor­besc des­pre un posi­bil ricoşeu al gloanţe­lor care au pro­vo­cat răni­rea mor­ta­lă a lui Sorin Paciu. Din infor­ma­ţi­i­le obţi­nu­te de noi, Paciu ar fi finul de cunu­nie al lui Ghen­a­die Sajin, aces­ta din urmă fiind un apro­pi­at al prim-vicepreşedintelui Par­la­men­tu­lui, Vlad Pla­ho­t­niuc.

Fami­lia lui Sorin Paciu a refu­zat şi refu­ză să dis­cu­te cu pre­sa, fiind dis­pu­şi să cre­a­dă, potri­vit unor sur­se media, că moar­tea lui Sorin a fost un acci­dent, în urma căru­ia nu exis­tă vino­va­ţi.

Citiţi şi alte articole la temă

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • San­du

  Oare cati bis­ta­ri a pri­mit fami­lia dec­da­tu­lui, incat a ajuns sa-si puna lacat la gura. Pla­hor­niuk, el este cel care “instru­men­tea­za” cazul! Mai mare rusi­ne paca­toa­sa nici ca exis­ta! Tara de cacat, nimic alt­ce­va! Magis­tra­tu­ra de doi bani, nimic mai mult! Rusi­ne!!!

 • Mur­li­ca

  Mafia lucrea­za. De ce nai­ba Zub­co, care chi­pu­ri­le se afla la cate­va sute de metri (cine­va – Lupu, direc­to­rul Mol­d­sil­va, sau padu­ra­rul zicea ca gru­pe­le sunt des­par­ti­te la cir­ca 2 km ca sa se asi­gu­re secu­ri­ta­tea) si care nu a tras nici­o­da­ta in ziua ceea, nu a men­tio­nat in comu­ni­ca­tul sau ca nu era la locul inci­den­tu­lui si ca, in gene­ral, inca nici­o­da­ta nu tra­se­se in ziua ceea? De ce a dat sa se admi­ta ca daca anche­ta il va gasi vino­vat pe el, atun­ci demi­sia si ras­pun­de­rea lui sunt imi­nen­te? Nu de ace­ea ca cat de tare nu e sigur ca anche­ta admi­nis­tra­ta de pro­cu­ra­tu­ra il va albi, totu­si se ingri­jes­te sa nu spu­na lucru­ri de pe luna?

 • lili­ca

  CÂND se va desfi­in­ța VANATOARE,nu vor fi ast­fel de pro­ble­me

  MAI RàU CA OMUL, ANIMAL PE PAMINT NU ESTE

  are capa­ci­ta­tea sà fie bun,deoarece deo­se­bes­te alb de negru,dar cu pàre­re de ràu nu folo­seste aceas­tà capa­ci­ta­te

  DE CE SE VORBESTE DESPRE ANIMALELE CARE SE DUC Sà IMPUSTE ANIMALE!!!!!!!!!

  NIMENI NU TREBUE Sà IMPUSTE PE NIMENI

  NUMAI DUMNEZEU Dà VIA­Tà SI NUMAI EL ARE DREPTUL Sà TI-O EE

  cine isi ima­gi­nea­zà cà e un DUMNEZEU va pri­mi inna­poi dupà merit…tot la tim­pul lui

 • Mur­li­ca

  Lili­ca, pro­ble­ma nu-i doar ca cine­va a impus­cat pe cine­va acci­den­tal, ci ca cine­va a incer­cat sa ascun­da cri­ma si ca acel cine­va ascun­de mul­te alte cri­me. Cat des­pre inter­zi­ce­rea vana­to­rii – asta pen­tru mine, tine poa­te sa fie inter­zi­ce­re, da pen­tru pro­cu­ro­rul gene­ral intot­dea­u­na se vor gasi nis­te mis­tre­ti in plus. Asa ca n-ai dat nici o solu­tie

 • cris­ti­na

  sla­bu­ţă inves­ti­ga­ţie. mă aştep­tam la mai mult. este doar o com­pi­la­ţie a ceea ce a apă­rut zile­le aces­tea prin pre­să. nimic nou.

 • Mihai

  Arti­col făcut doar din pre­su­pu­ne­ri. Nu am găsit in tot arti­co­lul un argu­ment, o pro­bă, un gînd logic.

 • ghi­ta

  Cris­ti­na, dar mul­te din infor­ma­ti­i­le apa­ru­te in pre­sa, nu au fost dupa ce le/.a publi­cat ZdG? Or, cine a scris pri­mul ca Zub­co a fost la vana­toa­re, unde este el inmor­man­tat? Nu ZdG?

 • lili­ca

  nu am sti­ut cà comen­ta­le pot deve­ni SOLUTII
  posi­bil

  VIATA este un mis­ter care tre­bue să fie tră­i­ta,
  nu este o pro­ble­mă care tre­bu­ie rezol­va­tă, dea­ce­ea nu vàd solu­tii

 • Mur­li­ca

  Mish­ka, da de unde pro­be, daca ele-s pe mana pro­cu­ra­tu­rii, care e si invi­nu­i­ta? Si ce pro­be vrei – sa-ti adu­ca ZdG schi­je­le in pli­cu­let sau arma cri­mei cu inscrip­tia ini­ti­a­le­lor VZ?

 • ramon

  inte­re­sant cine a anun­tat pro­cu­ra­tu­ra in afa­ra de Zub­co? si dece nu s-a anun­tat de rani­rea aces­tui om? sti­in­du­se ca la vina­toa­re au par­ti­ci­pat mai mul­ti ofi­ci­a­li, exper­ti­za balis­ti­ca cine o face MAI sau Pro­cu­ra­tu­ra?

 • Lau­ra

  A fost cret, a deve­nit crai(nii)

 • Acto­rul Vasi­le But­nar­ru

  Va rog,nu va agi­ta­ti! Pas­tra­ti cal­mul! CLASA POLITICA A FOST SI A RAMAS O AFACERRE PROFITABILA!

 • Magda

  Dar de ca sa ne pas­tram calmul,dle? Eu doresc sa stiu ce se intam­pla cu banii mei pla­ti­ti impo­zi­te func­tio­na­ri­lor.

 • andrei

  @Sandu, de unde tu stii ca fami­lia si-a pus lacat la gura? Poa­te toc­mai de la ei si s-a pro­dus scur­ge­rea catre Moca­nu. Ori­ce sot sau sotie s-ar lup­ta pen­tru pedes­pi­rea fap­ta­si­lor. Desi­gur nu in mod ofi­ci­al, poa­te din fri­ca dar cu sigu­ran­ta prin fur­ni­za­re de infor­ma­tii.

 • Boris P

  De cand a deve­nit direc­tor gene­ral al MOLDSILVA d-nul Ion Lupu, s-a cre­at un HAUS in dome­ni­ul sivi­cul­tu­rii. Ince­pind cu sudul repu­bli­cii, unde direc­tor Sil­va Sud este Vasi­li­ca G. I. cu aman­ta sa (care a deve­nit con­ta­bil sef)si ajun­gand la nor­dul Mol­do­vei, fiind toti direc­to­ri si hoti in lege, cuma­trii intre ei.
  Si o alta intre­ba­re: de unde sau de cand in tara noas­tra au apa­rut licen­ta de vana­toa­re selec­ti­va la care au per­mis doar d-mnul Lupu si “shai­ca” sa. si prin ce meto­de sau cu aju­to­rul a caror apa­ra­te, aces­ti “vana­to­ri” depis­tea­za sta­rea sana­ta­tii ani­ma­lu­lui.

 • mos Ion

  Da,interesant.Cum au aflat care mis­tre­ti erau bol­na­vi si nu femele,daca un asa vina­tor cum Cre­tu, nu a putut deo­se­bi un om de mistret.Asa e cind Lupu e omul lui cucui.

 • ion

  as implut Rep­mold cu jigo­dii min­ci­no­se cu mul­ti niamuri-acuma nu mai plin­ge­ni atata,rabdati voi i copii vos­tri.

 • maria

  de unde infor­ma­tia ca Sorin era pro­pri­e­tar al cari­e­rei din Glo­de­ni? Min­ciu­ni. El a fost doar un anga­jat al unei fir­me care deti­nea mai mul­te cari­e­re si anu­me el era admi­nis­tra­tor la una din cari­e­re si nici intr-un caz cea de la Glo­de­ni. Veri­fi­ca cine­va infor­ma­tia care o dis­tri­bu­ie Moca­nu? De ce nime­ni nu se apu­ca de capul lui? Cate pros­tii a dis­tri­bu­it el, inclu­siv cu inmor­man­ta­rea?

 • mona

  update-ul e bun. e nor­mal că mai mul­te între­bă­ri apar, cu cât mai mul­tă infor­ma­ţie se dez­vă­lu­ie. cred că de la bun înce­put prin ricoşet se ţin­tea anu­me per­soa­na, pos­tul lui VZ totu­şi să sufe­re din cau­za inci­den­tu­lui fie că regi­zat sau acci­den­tal!
  un lucrul rămâ­ne abso­lut neclar de ce nu au dat cor­pul să fie înhu­mat la locul de baş­ti­nă, lân­gă ai lui!

 • Ursul

  @maria. Ser­giu Moca­nu nu mer­ge per­so­nal sa anche­te­ze cazul. El are oame­ni care il infor­mea­za. Nu e de mira­re ca se mai stre­coa­ra une­o­ri si une­le aba­te­ri. Dar hai sa recu­noas­tem ca fara el si azi oame­nii ar fi cre­zut ca in tara asta sint cum­va pro­te­ja­ti de jus­ti­tie. Moca­nu a spul­be­rat abso­lut aces­te ilu­zii. Si apoi, omo­rul a fost un acci­dent tra­gic. Cea mai mare cri­ma este ca in tara asta sint oame­ni muuuult mai pre­sus ca ori­ce lege. De asta sti­am cu totii doar ca nu era demon­strat atit de clar ca acum.
  Rude­le lui Paciu tac pen­tru ca Sorin a fost omo­rit din gre­sea­la de catre cine­va foar­te apro­pi­at, cine­va din cer­cul lor.
  @Mihai, nu e trea­ba unui ziar sau a lui Moca­nu sa pre­zin­te pro­be. Asta tre­bu­ie sa o faca anche­ta. Insa cea mai mare cri­ma e deja demon­stra­ta si nu mai sint nevo­ie de pro­be.
  Pro­ble­ma e ca daca vor fi demi­si cu totii cine va veni in locul lor? Vor fi oare cum­va mai buni?

 • asso­ci­a­te

  DIN FLUX: Fier­be ţara, clo­co­teş­te pre­sa, pre­su­pu­ne­ri. Înju­ră­tu­ri. Acla­ma­ţii. Bucu­rie. Lacrimi…Ca soţ, tată, fecior, în fine, ca fire uma­nă, sigur, regre­tăm moar­tea lui Paciu; dar ca ŞACAL, ca mem­bru al HAITEI… Aşa sînt aco­lo legi­le jun­glei. Şi el a căl­cat pe ală­tu­ri, pro­ba­bil, ceva nu a achi­tat. Cui­va din hai­tă i-a dat în obraz. Cine ştie. Şi l-au tri­mis unde l-au tri­mis. Cine va fi următorul?..Aşa e în toa­te hai­te­le din toa­tă lumea…Zic la 30 de ani UNII abia de ter­mi­nă şcoa­la medie, da el de amu e cu carie­ră de pia­tră în ogra­dă. I-a căzut din cer. Într-o dimi­nea­ţă înro­u­ra­tă de vară. Ei, nu, domnilor!…Aşa-s de ale nai­bei şi cru­de legi­le jun­glei, că ai lui, ai casei au zis: – Nu avem vreo pre­tenţie la care­va din hai­tă, deci­zia a fost corectă…(Adresarea siţi­ei să se renu­nţe la anche­tă. La toa­te, este scris ctît de corect, încît îmi vine să cred că e e cel puţin doc­tor in filo­lo­gie. Se vede că banii care i-a inca­sat au fost greu de abu­r­cat în spa­te. EA E CEA care vrea să deie i uită­rii pe dece­dat şi să sal­veze HAITA…)Zic cine va fi urmă­to­rul? Pe cine va numi şeful hai­tei. Sau pe cine va deci­de un sim­plu mem­bru al hai­tei. Da, de şaca­li. Ăstu­ia au hotă­rît să îi ieie via­ţa cu un glon­te. Pe urmă­to­rul poa­te îl vor îne­ca. Îl vor arde. Îl vor îngro­pa de viu şi vor tur­na asfalt de-asupra…Doar des­pre şaca­li se spu­ne: tră­iesc FOARTE BINE, dar cam PUŢIN. Poftim exem­plu viu. De fapt mort…Din păca­te AlI­ANŢA nu va keri. Curînd îi veţi vota din nou. (Că n-o să vreţi să încer­ca­ţi oame­ni noi: Roş­va –mare­le patri­ot nu vă mai pla­ce, Moca­nu nu este un Alen Delon, şi pro­ce­dea­ză rău, că demas­că, lup­tă cu mafioţii,Pavlicenco s-a zaţi­clit pe Uni­re, de par­că ţara asta numai la asta se gîndeşte.Da, asta-i)Apoi vă veţi scli­fo­si, că pensiile-s mici, că salariile-s mize­re, că totu-i scump. Că ei cum­pă­ră tot ce e cum­pă­ra­bil, – pos­tu­ri, vieţi omeneşti…Nimic sfînt în ŢEARĂ.
  Acea­tă coni­ţă, feme­ia dece­da­tu­lui, încur­că lucru­ri­le şi abe­rea­ză nu de dure­re, ci de tea­ma să nu îi cea­ră îna­poi mili­o­nul. Ea tre­bu­ie să ştie, că Sorin era AL EI atî­ta timp cît era viu. Acum, dece­dat, el apa­rţi­ne jus­ti­ţi­ei, ade­vă­ru­lui şi nici­de­cum ei. Şi să inter­zi­că anche­ta­rea ea nu numai drep­tul juri­dic nu îl are, ci şi moral. Bsa­nii i-au întu­ne­cat minţi­le… Încît, păcă­tu­ind, am zice: de par­că îna­in­te de împu­ş­ca­re i s-ar fi spus: uite mili­o­nul, dă-ne voie să-l împu­ş­căm. Par­don…

 • asso­ci­a­te

  MARIE, da de ce nu ai ieşit TU, par­don, – TU, TU să spui ade­vă­rul des­pre tăi­nu­i­rea cri­mei, des­pre CINE este Sorin, cine eşti tu şi CUM lupţi cu coru­pţia, cu con­du­ce­rea mafi­o­tă a ţării, cu bandiţii-contrabendiţii-probandiţii? Eşti ero­i­nă pe forum…

 • iurie

  La acea VIP-vinatoare, fara indo­ia­la ca a fost sI baie…si fete…asa ca de obi­cei, cum pre­fe­ra inal­te­le per­soa­ne. …Si aco­lo, desi­gur s-a hota­rit mul­te intre­ba­ri de afa­ce­ri, impar­ti­ri de teri­to­rii, intrr-un cuvint -soar­ta Mol­do­vei de mai departe…Iata de ce nu este data lis­ta par­ti­ci­pan­ti­lor la “MAREA VINATOARE” din “PADUREA DOMNEASCA”…

 • asso­ci­a­te

  Hs-hs-hs, moş Ion eşti cla­sic! Lupu îi vop­si­se din ajun pe spa­te, arun­că în mis­treţi cu vop­sea şi se vede că hai­ne­le lui Paciu erau de ace­ea­şi culoa­re cu vop­sea­ua mis­treţi­lor. Crud, dar care-i alta?

 • csan­dru

  Ori­ce arti­col tre­bu­u­ie sa adu­ca noutatea,cu atat mai mult un arti­col de inves­ti­ga­tie. Cred ca baie­tii s-au cam gra­bit, mate­ri­a­lul care l-au publi­cat e bun pen­tru docu­men­ta­rea per­so­na­la a jur­na­lis­tu­lui dar nu p/u a fi publi­cat. Deta­li­i­le des­pre locul imor­man­ta­rii zapa­da cu urme­le de cai­ni si coroa­ne­le de flo­ri sunt peni­be­le. Fap­tul ca zdg medi­a­ti­zea­za in con­ti­nu­a­re cazul e lau­da­bil dar afla ceva cu ade­va­rat impor­tant si apoi publi­ca, alt­fel imi fura­ti din timp si va sifo­na­ti si voi.

 • Rodi­ca

  Vana­tul in rezer­va­tia Padu­rea Domneas­ca este inter­zi­sa;
  A fost impus­cat mor­tal un om;
  Cazul a fost tai­nu­it timp de 2 sap­ta­ma­ni;
  Fap­ta­sii sunt per­soa­ne sus puse.

  CE CE MAI CERE PENTRU CA DEMNITARII PARTICIPANTI LA ACEASTA VANATOARE SA FIE DESTITUITI DIN FUNCTIE? Pen­tru a fi tra­se la ras­pun­de­re pena­la si admi­nis­tra­ti­va ca infap­tu­i­to­ri ai unor acte ce con­tra­vin legi­sla­ti­ei si acte­lor nor­ma­ti­ve in vigoa­re.

 • Guru

  deci, se vehi­cu­lea­za suma de 800 000 pt parin­ti si 1 000 000 pt vadu­va

 • San­du

  Andrei, nu exis­ta foc fara fum.Iar banul,doar in ase­me­nea cazuri,poate fi con­si­de­rat ochiul sata­nei.

 • ion

  Oame­ni buni nu (vina­toar­te braconaj)VINATOARE DE SELECTIE ciar ne au de pros­ti

 • vic­tor

  aici e clar ca buna ziua, ca anu­me MAI a tai­nu­it cazul, Pro­cu­ra­tu­ra de la FAles­ti sa auto­se­si­zat si a por­nit pe 25 dec, dosa­rul, in ace­la­si timp Filat si Bodrug impre­u­na cu recean au sme­che­rit pe din spa­te toa­ta situ­a­tia in cau­za, au tinut cazul in ascuns , l-au infor­mat pe Moca­nu, apoi au dat star­tul ca o cam­pa­nie mediatico-politica de deni­gra­re a lui Zub­co si PDM. Poli­ti­zind cazul. Fapt pen­tru care cred eu tre­bu­ie sa ras­pun­da si Bodrug si Filat pen­tru min­ti­re.

 • Ele­na

  Sa con­cre­ti­zat ca Zub­co nu are nici o atri­bu­tie cu acest caz.Deja se gaseste vino­va­tul si cei ce au bir­fit tre­bu­ie sa ras­pun­da con­form legii ,pen­tru vor­be­le iro­na­te medi­a­ti­za­te.

 • Turc

  Acum 20 minu­te in iur­ma citi­sem La Sti­ri­le PRO TV MD un arti­col des­pre fap­tul ca Zub­co in gene­ral nu a fost la vana­toa­re. Am incer­cat sa caut din nou acel arti­col si el nu mai este. Tara minu­ne­lor.!!!!!!!! Cred ca si per­soa­na ” Ele­na ” care a comen­tat mai sus a citit acest arti­col.

 • Turc

  Imi cer scu­ze am gasit pana la urma arti­co­lul de la PRO TV ” “Vale­riu Zub­co NU a fost la vana­toa­re pe data de 23 decem­brie, iar nume­le lui nu figu­rea­za ca mar­tor in dosa­rul mor­tii lui Sorin Paciu”, a decla­rat pen­tru pos­tul de radio Euro­pa Libe­ra pro­cu­ro­rul de Fales­ti, Ghen­a­die Guri­ta­nu.

  Potri­vit pro­cu­ro­ru­lui, nume­le lui Vale­riu Zub­co nu este pe lis­ta par­ti­ci­pan­ti­lor la vana­toa­rea care a avut loc pe 23 decem­brie in Padu­rea Domneas­ca.

  „Lis­ta per­soa­ne­lor, adi­ca a vana­to­ri­lor care au fost in gru­pul de vana­to­ri in care a fost inci­den­tul este ridi­ca­ta si ane­xa­ta ca corp delict. Dom­nul Zub­co nu este in lis­ta care este ane­xa­ta ca corp delict. Aco­lo sunt doua lis­te in care vana­to­rii au fost impar­ti in doua gru­pe.”

 • Turc
 • Turc

  Astia nu ne au de pros­ti ci de IMBECILI.

 • Vita­lie Ceba­nu

  Da a fost un acce­dent tra­gic, care din păca­te se mai întîm­plă nu numai în Mol­do­va ci şi în alte sta­te unde este per­mi­să vînătoarea.Era numai Zub­co la vînă­toa­re, nu la vînă­toa­re în ziua ceea erau toţi vînă­to­rii din repu­bli­că poţi să veri­fi­ci după regis­tru de evidenţă,ori după regis­tru de petre­ce­re a instruc­ta­ju­lui a măsu­ri­lor de pro­te­cţie în tim­pul vîna­tu­lui, care se efec­tu­a­ză de fie­ca­re dată la înce­pu­tul vînă­toa­rei. O să rămî­neţi sur­prinşi de fami­li­i­le întîl­ni­te în ace­le liste.Cum spu­nea şi Chir­toa­că sunt şi lide­ri de par­ti­de sunt şi mini­ş­ti sunt şi poliţişti,sunt şi oame­ni de rănd care în ziua de 23 erau liberi,toţi sunt mem­brii ai aso­ci­a­ţi­ei vînă­to­ri­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va.

 • ruslan

  vina­toa­re ca pe tim­pul lui bre­j­nev., “tipa” eli­ta se odih­ne­ste.

 • Vla­di­mir

  In cali­ta­te de locu­i­tor al ora­su­lui Fales­ti, trans­mit mul­tu­mi­ri minis­tru­lui Dorin Recean in lega­tu­ra cu deci­zia de a demi­te cola­bo­ra­to­rii CPR Fales­ti in baza eve­ni­men­tu­lui tra­gic ce a avut loc la vina­toa­re. Cred ca e pri­ma si uni­ca deci­zie seve­ra lua­ta de vre-un minis­tru de inter­ne (si nu nau­mai minis­tru de interne)fata de subal­ter­nii care se fac vino­va­ti sau, cel putin, au avut o oare­ca­re atri­bu­tie la tai­nu­i­rea tra­gi­cu­lui eve­ni­emnt. Mi se pare doar ca adjunc­tul comi­sa­ru­lui CRP Fales­ti, Oleg Gher­man a ajuns in deci­zia minis­tru­lui in vir­tu­tea func­ti­ei pe care o deti­nea, vina din­su­lui, cred, fiind mini­ma.
  Dar, repet, ca sunt pla­cut sur­prins de obiec­ti­vi­ta­tea minis­tru­lui de deci­zia prom­ta lua­ta.
  Deja Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le urmea­za sa se pro­nun­te pe sea­ma par­ti­ci­pa­rii pro­cu­ro­ru­lui raio­nu­lui Fales­ti la vina­toa­rea in cau­za, unul din prin­ci­pa­lii exe­c­u­to­ri si pro­ba­bil ini­ti­a­to­ri al tai­nu­i­rii fap­te­lor. De ace­ea la ince­put s-a pro­dus acea bil­bi­a­la, incit opi­nia publi­ca cre­dea ca pro­cu­ro­rul de Fales­ti a deve­nit pes­te noap­te avo­ca­tul Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, pro­ce­du­ra pe care o prac­ti­ca desea­o­ri in acti­vi­ta­tea sa si in alte dosa­re pena­le.
  Enun­tul de mai sus il pot con­fir­ma per­so­nal in ori­ce organ de drept din tara, deo­a­re­ce si alti anga­ja­ti ai pro­cu­ra­tu­rii de la Fales­ti pro­te­jea­za gru­pu­ri­le de infrac­to­ri, gru­pu­ri­le de gas­ca, de inte­re­se, asa cum a pro­ce­dat si in cazul ex-presedintelui Jude­ca­to­ri­ei Fales­ti V. Smo­chi­na in dosa­rul penal exa­mi­nat si re-examinat in instan­ta de el per­so­nal (dosa­rul penal 2008370034 (Dela­pi­da­re in pro­por­tie mare), iar in dosa­re­le pena­le nr. 2012370345 (Omor mas­cat in sinu­ci­de­re), nr. 2012378011 (Infrac­tiu­ni in lant comi­se de unul si ace­la­si infrac­tor) fap­te­le si pro­be­le sunt musa­ma­li­za­te, per­soa­ne­le banu­i­te sunt tute­la­te de cola­bo­ra­to­ri ai orga­ne­lor de drept din raion. Nu e de mira­re, pen­tru ca chiar Pro­cu­ro­rul Gene­ral n-a luat o ati­tu­di­ne obiec­ti­va fata de pro­be­le pre­zen­ta­te de mine in cadrul unei audien­te per­so­na­le.
  Pe de alta par­te, eli­be­ra­rea din func­tie a comi­sa­ru­lui de Fales­ti sau chiar posi­bi­la demi­sie a pro­cu­ro­ru­lui de Fales­ti nu va schim­ba sta­rea de lucru­ri exis­ten­ta in orga­ne­le de drept din raion ati­ta timp cit nu va fi refor­mat intreg sis­te­mul.

 • ruslan

  Toti -demi­si p/u tai­nu­i­rea cri­mei si cer­ce­ta­ti penal,6-ile admi­nis­tra­tiv

 • Depor­ta­tul

  Da, de acord: –  “Toti -demi­si p/u tai­nu­i­rea cri­mei si cer­ce­ta­ti penal”.
  Dar cazul dat nu este mai peri­cu­los ca Dosa­rul “7 apri­lie 2009”. Pur şi sim­plu acum se mani­pu­lea­ză cetă­ţe­nii RM de către “F” împo­tri­va lui “P”, în timp ce “F” (bogat cam ca şi “P”) a asi­gu­rat ace­iaş sără­cie ca şi pe vre­mea lui Voro­nin şi Rusia “Ali­a­tul Stra­te­gic” are Ara­ma­ta Rusi­ei OCUPANTĂ pe teri­to­ri­ul RM

 • patri­o­ta

  Cuvin­te de aur, sunt de acord refe­ri­tor la sara­cia de pe tim­pul lui Voro­nin, si Arma­ta rusi­ei pe teri­to­ri­ul RM