Vânătoare de oameni în Pădurea Domnească

Sorin Paciu, un tânăr de 34 de ani, a fost rănit mor­tal la o par­tidă de vână­toare la care au par­ti­ci­pat mai mulţi ofi­ci­ali de rang înalt, prin­tre care Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Ion Pleşca, preşe­din­tele Curţii de Apel Chi­şi­nău (CAC), Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele ace­le­iaşi instanţe, sau Ion Lupu, direc­to­rul Agenţiei Mol­d­silva.

Toţi ofi­ci­a­lii pre­zenţi la vână­toare au tăi­nuit crima. După ce ea a deve­nit publică, în urma unor decla­ra­ţii făcute de Ser­giu Mocanu, lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, oame­nii legii au decla­rat că “lucrează la caz”. Au găsit, în scurt timp, şi un sus­pect: Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele CAC. Acesta, însă, nu-şi recu­noa­şte vina. Mocanu spune că jude­că­to­rul nici nu are cum să şi-o recu­noască, pen­tru că, cel care a tras în Sorin Paciu ar fi chiar pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Vale­riu Zubco.

Sorin Paciu avea 34 de ani. A fost proprietarul unei cariere de piatră din raionul Glodeni. El gestiona şi alte afaceri în mun. Chişinău. Sorin era căsătorit şi avea o fetiţă de tei ani. La alegerile parlamentare din 25 februarie 2001, el a candidat pe lista electorală a Blocului electoral «Alianţa Juriştilor şi Economiştilor», alături de Valeriu Zubco, procurorul general al R. Moldova. În aceeaşi listă electorală mai figura şi Ghenadie Sajin, directorul companiei Finpar Invest. Acesta e şi naşul de cununie al lui Sorin.

Dumi­nică, 23 decem­brie, Sorin Paciu a ple­cat împre­ună cu Ghen­a­die Sajin la vână­toare în rezer­va­ţia natu­rală “Pădu­rea Domnească”. Paciu nu era vână­tor. După cum spun cei care l-au cunos­cut, acesta a ple­cat încolo doar pen­tru a se dis­tra. Filma şi foto­gra­fia ani­ma­lele pen­tru fiica sa de doar 3 ani, care îl aştepta acasă. Tot­o­dată,  în tim­pul par­ti­dei de vână­toare, Paciu a fost unul din­tre gonaşi.

17 vânători, împărţiţi în două grupuri, aflate la câteva sute de metri distanţă

Vână­toa­rea de mis­treţi a înce­put în jurul orei 9.00 dimi­neaţa. Era o vână­toare de sele­cţie, par­ti­ci­panţii nea­vând voie să împu­şte femele, ci doar porci bol­navi. Ion Lupu, direc­to­rul Agenţiei Mol­d­silva, pre­zent şi el la vână­toare, îşi amin­teşte că erau pre­zenţi 17 vână­tori. “Fiind prea mulţi, le-am spus că vor tre­bui să for­meze două grupe”. Denis Erem­ciuc, direc­to­rul rezer­va­ţiei, a fost numit res­pon­sa­bi­lul unei echipe, din care au făcut parte Vale­riu Zubco, Ion Pleşca şi Ion Lupu, iar Valen­tin Svestun, ingi­ner pază şi pro­te­cţie din cadrul ace­le­iaşi rezer­va­ţii, res­pon­sa­bil de cea­laltă echipă, din care făceau parte Ghe­or­ghe Creţu, Ghen­a­die Sajin, dar şi câţiva oameni de afa­ceri din Făleşti şi Glo­deni.

Par­ti­ci­panţii la vână­toare ne-au spus că cele două gru­puri erau pozi­ţio­nate la o dis­tanţă de câteva sute de metri una de alta. În momen­tul în care gru­pul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral ter­mi­nase o fază de vână­toare, de maşi­nile aces­tora s-a apro­piat o per­soană care a anu­nţat că cineva a fost rănit. Tot atunci s-a con­sta­tat că per­soana rănită era Sorin Paciu. Acesta a fost adus cu o sanie, apoi urcat într-o maşină de teren şi trans­por­tat la Spi­ta­lul Raio­nal Făleşti. Nimeni din­tre cei pre­zenţi, însă, nu-şi dădeau seama la acel moment de gra­vi­ta­tea inci­den­tu­lui.

Mocanu dezvăluie crima. Zubco, acuzat de către acesta de omorul lui Paciu

Din spu­sele medi­ci­lor, Sorin Paciu a ajuns la spi­tal în jurul orei 13.40 şi a fost dus direct în secţia de rea­ni­mare, fiind într-o stare foarte gravă. I-au fost depis­tate mul­ti­ple plăgi ale intes­ti­nu­lui subţire şi gros şi hemo­ra­gie intra-abdominală. Pacien­tul a fost ope­rat. Deşi ope­ra­ţia a fost una reu­şită, acesta a dece­dat în noap­tea de 24 spre 25 decem­brie. Nico­lae Andrieş, vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui, susţine că medi­cii au anu­nţat în acea zi poli­ţia şi că, pe holu­rile spi­ta­lu­lui, veni­seră mai mulţi pro­cu­rori.

Doar că, opi­nia publică nu avea să cunoască atunci nici des­pre inci­den­tul de la vână­toare şi nici des­pre dece­sul lui Sorin Paciu. Nici Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG), nici Minis­te­rul de Interne (MAI), nici Agenţia “Mol­d­silva” nu au făcut publică infor­ma­ţia. Des­pre aceste lucruri s-a aflat doar dumi­nică, 6 ianu­a­rie, când lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, Ser­giu Mocanu, a susţi­nut o con­fe­rinţă de presă şi l-a învi­nuit de uci­de­rea lui Sorin Paciu pe Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova.

Din acel moment, infor­ma­ţi­ile des­pre acest caz au fost diverse. Presa con­tacta dife­rite per­soane des­pre care se spu­nea că au fost pre­zente la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domnească”. Pro­cu­ro­rul gene­ral era ple­cat din R. Mol­dova, într-o scurtă vacanţă. Ion Pleşca nu răs­pun­dea la tele­fon. Ghe­or­ghe Creţu nega par­ti­ci­pa­rea sa.

Zubco a fost la biserica unde a fost adus corpul neînsufleţit al lui Paciu

ZdG a dis­cu­tat cu mai multe per­soane care au par­ti­ci­pat la vână­toa­rea din 23 decem­brie. Am aflat că Sorin Paciu a fost înmor­mân­tat pe 27 decem­brie, în Cimi­ti­rul Cen­tral din str. Arme­nească. Mor­mân­tul lui se află în veci­nă­ta­tea gar­du­lui cimi­ti­ru­lui, în spa­tele monu­men­tu­lui “Eter­ni­tate”. Când l-am găsit, mor­mân­tul era aco­pe­rit cu zăpadă şi cu multe coroane de flori. Marţi, 8 ianu­a­rie, doar câteva urme de câine se mai obser­vau lângă mor­mân­tul lui Sorin. Ini­ţial, nume­roa­sele zvo­nuri îl dădeau pe acesta ca fiind inci­ne­rat undeva, prin Ucraina, pen­tru a ascunde urmele cri­mei.

ZdG a aflat că tru­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu a fost adus la Bise­rica Sfânta Teo­dora de la Sihla din Chi­şi­nău în seara zilei de 26 decem­brie. Eno­ri­aşi de la bise­rică, dar şi mai multe per­soane din cimi­tir au con­fir­mat că în sicriu era anume cor­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu, punând ast­fel capăt spe­cu­la­ţi­i­lor la acest subiect. La bise­rică, pen­tru a-l petrece în ulti­mul drum pe Sorin, a fost văzut şi Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova.

Comisar: “Vicedirectorul spitalului a comunicat o informaţie eronată”

După dez­vă­lu­i­rile lui Ser­giu Mocanu, Ion Bodrug, vice­mi­nis­trul de Interne, a orga­ni­zat o con­fe­rinţă de presă. Acesta şi-a apă­rat insti­tu­ţia, menţionând că MAI nu a fost infor­mat des­pre inci­dent şi că, ulte­rior, pro­cu­ro­rii le-au cerut anga­ja­ţi­lor MAI să nu se implice. Bodrug lăsa să se înţe­leagă că impli­ca­rea lui Vale­riu Zubco în crima din “Pădu­rea Domnească” este evi­dentă. Infor­ma­ţia pre­zen­tată de Bodrug, pre­cum că MAI nu a fost infor­mat des­pre acci­dent, a fost însă negată şi de medici, şi de pro­cu­rori.

Totuşi, Vale­riu Cojo­caru, comi­sar de Făleşti, a decla­rat pen­tru ZdG că poli­ţia aşa şi nu a fost anu­nţată. “Vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui a comu­ni­cat o infor­ma­ţie ero­nată, decla­rând că a fost infor­mat Sârbu de la uni­ta­tea de gardă, dar la acel moment în uni­ta­tea de gardă era de ser­vi­ciu Igor Pleşca şi aju­to­rul de ser­vi­ciu era Ana­to­lie Dedov. Sârbu era după ser­vi­ciu şi nu putea fi la uni­ta­tea de gardă, şi evi­dent că nu putea să rece­pţio­neze infor­ma­ţia în cauză. Ei au anu­nţat direct pro­cu­ra­tura. Poli­ţia a aflat, pe 28 decem­brie, când a fost por­nită cauza penală. Noi am aflat din baza de date care este unică pen­tru poli­ţie şi pro­cu­ra­tură. Din moment ce a fost por­nită cauza penală, noi nu am mai putut să ne auto­se­si­zăm. Totul a rămas pe mâna pro­cu­ra­tu­rii”, ne-a spus Cojo­caru.

Valeriu Zubco a negat “categoric acuzaţiile de omor lansate la adresa mea”

Una peste alta, odată cu tre­ce­rea tim­pu­lui, mai multe infor­ma­ţii des­pre vână­toa­rea din 23 decem­brie au înce­put să devină publice. PG l-a apă­rat pe Vale­riu Zubco. Repre­zen­tanţii insti­tu­ţiei au emis mai multe comu­ni­cate de presă, inclu­siv o decla­ra­ţie a pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, aflat în con­ce­diu, în afara ţării.

Zubco a res­pins acu­za­ţi­ile lan­sate de Ser­giu Mocanu, calificându-le drept spe­cu­la­ţii. “Neg cate­goric acu­za­ţi­ile de omor lan­sate la adresa mea de către cetă­ţea­nul Ser­giu Mocanu. Este evi­dent că dacă o ast­fel de acu­za­ţie s-ar con­firma, demi­sia mea ar fi imi­nentă şi răs­pun­de­rea în faţa legii, de ase­me­nea. Să lansezi o ast­fel de cam­pa­nie mur­dară  la adresa unui om, indi­fe­rent cine ar fi acesta, să alegi un moment ca cel al Sfin­te­lor Săr­bă­tori pen­tru a face asta este o dovadă de cinism care depă­şeşte orice limită. Acest lucru este vala­bil şi pen­tru cei care au spri­ji­nit această cam­pa­nie, prin lan­sa­rea de insi­nu­ări şi apre­ci­eri. Sunt gata să mă supun anche­tei ori­că­rei insti­tu­ţii a sta­tu­lui, dar nu mă voi trans­forma în “carne de tun” în cam­pa­ni­ile mur­dare ale unora sau pen­tru lup­tele din­tre poli­ti­cieni pen­tru fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral”.

Ante­rior, PG anu­nţase că, în acest caz, pro­cu­ro­rii au iden­ti­fi­cat şi un sus­pect, care, însă, nu e Vale­riu Zubco, iar dosa­rul urmează a fi trans­mis în jude­cată până la finele lunii ianu­a­rie. Ulte­rior, însă, Ghen­a­die Guri­ţanu, pro­cu­ro­rul raio­nu­lui Făleşti, unde este  instru­men­tat cazul, declara pre­sei că, de fapt, nu există un sus­pect sigur în acest dosar.

“Deocamdată, rămâne Creţu suspect, asta din probele pe care le avem la moment”

Peste puţin timp, ace­laşi Guri­ţanu, con­tac­tat de ZdG, spu­nea că ar exista doi sus­pe­cţi, unul din­tre ei fiind jude­că­to­rul Ghe­or­ghe Creţu. Cam în ace­laşi timp, pen­tru alte insti­tu­ţii media, pro­cu­ro­rul spu­nea că Ghe­or­ghe Creţu este, de fapt, sin­gu­rul sus­pect.

Mier­curi, 9 ianu­a­rie, Guri­ţanu şi-a expli­cat “bâl­bâi­ala” din ajun prin fap­tul că “ieri (marţi, 8 ianu­a­rie – n.r.) pe dosar s-au făcut acţiuni de urmă­rire penală şi, spre seară, s-a sta­bi­lit că este un sin­gur sus­pect. Deo­cam­dată, rămâne Creţu sus­pect, asta din pro­bele pe care le avem în pre­zent. S-au numit exper­ti­zele şi se audi­ază mar­to­rii. La sfârşi­tul lunii vom avea un rezul­tat. E impo­si­bil ca poli­ţia să nu fie infor­mată. Din câte cunosc, poli­ţia a fost infor­mată. Dire­cţia Secu­ri­tate Internă a MAI face o inves­ti­ga­ţie internă pe acest caz. Ade­vă­rul îl ştiu doar ei. Pro­cu­ra­tura a înre­gis­trat cazul pe 23 decem­brie, când a avut loc inci­den­tul. Cauza penală a fost por­nită pe 25 decem­brie, după dece­sul per­soa­nei”, a mai spus Guri­ţanu.

“Trebuie să se stabilească, pentru că acolo au fost mai multe focuri”

Con­tac­tat de ZdG, Ghe­or­ghe Creţu nu şi-a recu­nos­cut vina, ci doar par­ti­ci­pa­rea la vână­toare. “Este infor­ma­ţia dată că eu am par­ti­ci­pat la vână­toare şi ce s-a întâm­plat. Orga­nele de drept tre­buie să sta­bi­lească ade­vă­rul şi să facă exper­ti­zele res­pec­tive. Tre­buie să se sta­bi­lească, pen­tru că, acolo, au fost trase mai multe focuri. Mai mult nu pot spune nimic”, ne-a zis Creţu.

Spu­sele sale au fost con­fir­mate şi de către alte per­soane pre­zente la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domnească”. Ast­fel, unul din­tre par­ti­ci­panţi ne-a rela­tat că, la locul unde s-a pro­dus tra­ge­dia, s-au auzit “vreo cinci-şase împu­ş­că­turi”.

Ser­giu Mocanu a decla­rat mier­curi, 9 decem­brie, că Ghe­or­ghe Creţu ar putea fi doar un ţap ispă­şi­tor în acest caz. De remar­cat şi fap­tul că, până ca inci­den­tul să fie făcut public, Ghe­or­ghe Creţu nu fusese nici măcar audiat în cadrul dosa­ru­lui. Doar după decla­ra­ţi­ile lui Mocanu, pro­cu­ro­rii au cerut Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) retra­ge­rea imu­ni­tă­ţii lui Ghe­or­ghe Creţu, pen­tru ca acesta să poate fi cer­ce­tat penal.

Martori: Valeriu Zubco nu a tras niciun foc la acea vânătoare

Din dis­cu­ţi­ile pur­tate de cei pre­zenţi la vână­toare ime­diat după acci­dent, s-a ajuns la con­clu­zia că, în pre­a­jma locu­lui infra­cţiu­nii, la momen­tul tra­ge­diei, se aflau trei per­soane: Ghen­a­die Sajin, Ghe­or­ghe Creţu şi Vale­riu Svestun. Ulti­mul a spus că, în opi­nia sa, glon­tele fusese dire­cţio­nat din par­tea în care se afla Ghe­or­ghe Creţu. Tot atunci, Creţu a pre­ci­zat că nu a tras cu alice, ci cu aşa-zise “trei gloanţe”.

Între­bat de cei pre­zenţi dacă el a fost cel care a tras în Sorin Paciu, Creţu a spus atunci că el a împu­ş­cat în porc, ne-au poves­tit cei care au asis­tat la vână­toare. “Pro­ba­bil s-a tras de la vreo 30 — 40 de metri. Acci­den­tul a avut loc în pre­a­jma satu­lui Căli­neşti, la 1-2 km de piche­tul de gră­ni­ceri Căli­neşti”, ne-au mai spus par­ti­ci­panţii la vână­toare. Din spu­sele lor am mai aflat că Vale­riu Zubco, care este vână­tor de mai puţin de doi ani, nu a tras niciun foc la acea par­tidă de vână­toare şi că, în total, în acea dumi­nică, s-au vânat doar doi mis­treţi.

Vale­riu Zubco a fost cel care a anu­nţat oame­nii legii des­pre inci­dent. Cineva îşi amin­teşte că pro­cu­ro­rul gene­ral ar fi excla­mat: “Băieţi, asta e. Per­soana care este vino­vată tre­buie să răs­pundă, chiar dacă este pri­e­te­nul nos­tru”. Pro­cu­ro­rii, sosiţi la faţa locu­lui, au ridi­cat mai multe arme, însă doar ale celor din gru­pul con­dus de Svestun, nu şi din cel din care făceau parte pro­cu­ro­rul gene­ral şi preşe­din­tele CA Chi­şi­nău.

Cei pre­zenţi la vână­toare vor­besc des­pre un posi­bil ricoşeu al gloanţe­lor care au pro­vo­cat răni­rea mor­tală a lui Sorin Paciu. Din infor­ma­ţi­ile obţi­nute de noi, Paciu ar fi finul de cunu­nie al lui Ghen­a­die Sajin, acesta din urmă fiind un apro­piat al prim-vicepreşedintelui Par­la­men­tu­lui, Vlad Pla­ho­t­niuc.

Fami­lia lui Sorin Paciu a refu­zat şi refuză să dis­cute cu presa, fiind dis­puşi să cre­adă, potri­vit unor surse media, că moar­tea lui Sorin a fost un acci­dent, în urma căruia nu există vino­vaţi.

Citiţi şi alte articole la temă

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Sandu

  Oare cati bis­tari a pri­mit fami­lia dec­da­tu­lui, incat a ajuns sa-si puna lacat la gura. Pla­hor­niuk, el este cel care “instru­men­teaza” cazul! Mai mare rusine paca­toasa nici ca exista! Tara de cacat, nimic alt­ceva! Magis­tra­tura de doi bani, nimic mai mult! Rusine!!!

 • Mur­lica

  Mafia lucreaza. De ce naiba Zubco, care chi­pu­rile se afla la cateva sute de metri (cineva – Lupu, direc­to­rul Mol­d­silva, sau padu­ra­rul zicea ca gru­pele sunt des­par­tite la circa 2 km ca sa se asi­gure secu­ri­ta­tea) si care nu a tras nici­o­data in ziua ceea, nu a men­tio­nat in comu­ni­ca­tul sau ca nu era la locul inci­den­tu­lui si ca, in gene­ral, inca nici­o­data nu tra­sese in ziua ceea? De ce a dat sa se admita ca daca ancheta il va gasi vino­vat pe el, atunci demi­sia si ras­pun­de­rea lui sunt imi­nente? Nu de aceea ca cat de tare nu e sigur ca ancheta admi­nis­trata de pro­cu­ra­tura il va albi, totusi se ingri­jeste sa nu spuna lucruri de pe luna?

 • lilica

  CÂND se va desfi­ința VANATOARE,nu vor fi ast­fel de pro­bleme

  MAI RàU CA OMUL, ANIMAL PE PAMINT NU ESTE

  are capa­ci­ta­tea sà fie bun,deoarece deo­se­beste alb de negru,dar cu pàrere de ràu nu folo­seste aceastà capa­ci­tate

  DE CE SE VORBESTE DESPRE ANIMALELE CARE SE DUC Sà IMPUSTE ANIMALE!!!!!!!!!

  NIMENI NU TREBUE Sà IMPUSTE PE NIMENI

  NUMAI DUMNEZEU Dà VIATà SI NUMAI EL ARE DREPTUL Sà TI-O EE

  cine isi ima­gi­neazà cà e un DUMNEZEU va primi inna­poi dupà merit…tot la tim­pul lui

 • Mur­lica

  Lilica, pro­blema nu-i doar ca cineva a impus­cat pe cineva acci­den­tal, ci ca cineva a incer­cat sa ascunda crima si ca acel cineva ascunde multe alte crime. Cat des­pre inter­zi­ce­rea vana­to­rii – asta pen­tru mine, tine poate sa fie inter­zi­cere, da pen­tru pro­cu­ro­rul gene­ral intot­dea­una se vor gasi niste mis­treti in plus. Asa ca n-ai dat nici o solu­tie

 • cris­tina

  sla­buţă inves­ti­ga­ţie. mă aştep­tam la mai mult. este doar o com­pi­la­ţie a ceea ce a apă­rut zilele aces­tea prin presă. nimic nou.

 • Mihai

  Arti­col făcut doar din pre­su­pu­neri. Nu am găsit in tot arti­co­lul un argu­ment, o probă, un gînd logic.

 • ghita

  Cris­tina, dar multe din infor­ma­ti­ile apa­rute in presa, nu au fost dupa ce le/.a publi­cat ZdG? Or, cine a scris pri­mul ca Zubco a fost la vana­toare, unde este el inmor­man­tat? Nu ZdG?

 • lilica

  nu am stiut cà comen­tale pot deveni SOLUTII
  posi­bil

  VIATA este un mis­ter care tre­bue să fie tră­ita,
  nu este o pro­blemă care tre­buie rezol­vată, dea­ceea nu vàd solu­tii

 • Mur­lica

  Mishka, da de unde probe, daca ele-s pe mana pro­cu­ra­tu­rii, care e si invi­nu­ita? Si ce probe vrei – sa-ti aduca ZdG schi­jele in pli­cu­let sau arma cri­mei cu inscrip­tia ini­ti­a­le­lor VZ?

 • ramon

  inte­re­sant cine a anun­tat pro­cu­ra­tura in afara de Zubco? si dece nu s-a anun­tat de rani­rea aces­tui om? sti­in­duse ca la vina­toare au par­ti­ci­pat mai multi ofi­ci­ali, exper­tiza balis­tica cine o face MAI sau Pro­cu­ra­tura?

 • Laura

  A fost cret, a deve­nit crai(nii)

 • Acto­rul Vasile But­narru

  Va rog,nu va agi­tati! Pas­trati cal­mul! CLASA POLITICA A FOST SI A RAMAS O AFACERRE PROFITABILA!

 • Magda

  Dar de ca sa ne pas­tram calmul,dle? Eu doresc sa stiu ce se intam­pla cu banii mei pla­titi impo­zite func­tio­na­ri­lor.

 • andrei

  @Sandu, de unde tu stii ca fami­lia si-a pus lacat la gura? Poate toc­mai de la ei si s-a pro­dus scur­ge­rea catre Mocanu. Orice sot sau sotie s-ar lupta pen­tru pedes­pi­rea fap­ta­si­lor. Desi­gur nu in mod ofi­cial, poate din frica dar cu sigu­ranta prin fur­ni­zare de infor­ma­tii.

 • Boris P

  De cand a deve­nit direc­tor gene­ral al MOLDSILVA d-nul Ion Lupu, s-a creat un HAUS in dome­niul sivi­cul­tu­rii. Ince­pind cu sudul repu­bli­cii, unde direc­tor Silva Sud este Vasi­lica G. I. cu amanta sa (care a deve­nit con­ta­bil sef)si ajun­gand la nor­dul Mol­do­vei, fiind toti direc­tori si hoti in lege, cuma­trii intre ei.
  Si o alta intre­bare: de unde sau de cand in tara noas­tra au apa­rut licenta de vana­toare selec­tiva la care au per­mis doar d-mnul Lupu si “shaica” sa. si prin ce metode sau cu aju­to­rul a caror apa­rate, acesti “vana­tori” depis­teaza sta­rea sana­ta­tii ani­ma­lu­lui.

 • mos Ion

  Da,interesant.Cum au aflat care mis­treti erau bol­navi si nu femele,daca un asa vina­tor cum Cretu, nu a putut deo­sebi un om de mistret.Asa e cind Lupu e omul lui cucui.

 • ion

  as implut Rep­mold cu jigo­dii min­ci­nose cu multi niamuri-acuma nu mai plin­geni atata,rabdati voi i copii vos­tri.

 • maria

  de unde infor­ma­tia ca Sorin era pro­pri­e­tar al cari­e­rei din Glo­deni? Min­ciuni. El a fost doar un anga­jat al unei firme care deti­nea mai multe cari­ere si anume el era admi­nis­tra­tor la una din cari­ere si nici intr-un caz cea de la Glo­deni. Veri­fica cineva infor­ma­tia care o dis­tri­buie Mocanu? De ce nimeni nu se apuca de capul lui? Cate pros­tii a dis­tri­buit el, inclu­siv cu inmor­man­ta­rea?

 • mona

  update-ul e bun. e nor­mal că mai multe între­bări apar, cu cât mai multă infor­ma­ţie se dez­vă­luie. cred că de la bun înce­put prin ricoşet se ţin­tea anume per­soana, pos­tul lui VZ totuşi să sufere din cauza inci­den­tu­lui fie că regi­zat sau acci­den­tal!
  un lucrul rămâne abso­lut neclar de ce nu au dat cor­pul să fie înhu­mat la locul de baş­tină, lângă ai lui!

 • Ursul

  @maria. Ser­giu Mocanu nu merge per­so­nal sa anche­teze cazul. El are oameni care il infor­meaza. Nu e de mirare ca se mai stre­coara une­ori si unele aba­teri. Dar hai sa recu­noas­tem ca fara el si azi oame­nii ar fi cre­zut ca in tara asta sint cumva pro­te­jati de jus­ti­tie. Mocanu a spul­be­rat abso­lut aceste ilu­zii. Si apoi, omo­rul a fost un acci­dent tra­gic. Cea mai mare crima este ca in tara asta sint oameni muuuult mai pre­sus ca orice lege. De asta stiam cu totii doar ca nu era demon­strat atit de clar ca acum.
  Rudele lui Paciu tac pen­tru ca Sorin a fost omo­rit din gre­seala de catre cineva foarte apro­piat, cineva din cer­cul lor.
  @Mihai, nu e treaba unui ziar sau a lui Mocanu sa pre­zinte probe. Asta tre­buie sa o faca ancheta. Insa cea mai mare crima e deja demon­strata si nu mai sint nevoie de probe.
  Pro­blema e ca daca vor fi demisi cu totii cine va veni in locul lor? Vor fi oare cumva mai buni?

 • asso­ci­ate

  DIN FLUX: Fierbe ţara, clo­co­teşte presa, pre­su­pu­neri. Înju­ră­turi. Acla­ma­ţii. Bucu­rie. Lacrimi…Ca soţ, tată, fecior, în fine, ca fire umană, sigur, regre­tăm moar­tea lui Paciu; dar ca ŞACAL, ca mem­bru al HAITEI… Aşa sînt acolo legile jun­glei. Şi el a căl­cat pe ală­turi, pro­ba­bil, ceva nu a achi­tat. Cuiva din haită i-a dat în obraz. Cine ştie. Şi l-au tri­mis unde l-au tri­mis. Cine va fi următorul?..Aşa e în toate hai­tele din toată lumea…Zic la 30 de ani UNII abia de ter­mină şcoala medie, da el de amu e cu carieră de pia­tră în ogradă. I-a căzut din cer. Într-o dimi­neaţă înro­u­rată de vară. Ei, nu, domnilor!…Aşa-s de ale nai­bei şi crude legile jun­glei, că ai lui, ai casei au zis: – Nu avem vreo pre­tenţie la careva din haită, deci­zia a fost corectă…(Adresarea siţiei să se renu­nţe la anchetă. La toate, este scris ctît de corect, încît îmi vine să cred că e e cel puţin doc­tor in filo­lo­gie. Se vede că banii care i-a inca­sat au fost greu de abu­r­cat în spate. EA E CEA care vrea să deie i uită­rii pe dece­dat şi să sal­veze HAITA…)Zic cine va fi urmă­to­rul? Pe cine va numi şeful hai­tei. Sau pe cine va decide un sim­plu mem­bru al hai­tei. Da, de şacali. Ăstuia au hotă­rît să îi ieie viaţa cu un glonte. Pe urmă­to­rul poate îl vor îneca. Îl vor arde. Îl vor îngropa de viu şi vor turna asfalt de-asupra…Doar des­pre şacali se spune: tră­iesc FOARTE BINE, dar cam PUŢIN. Poftim exem­plu viu. De fapt mort…Din păcate AlI­ANŢA nu va keri. Curînd îi veţi vota din nou. (Că n-o să vreţi să încer­caţi oameni noi: Roşva –marele patriot nu vă mai place, Mocanu nu este un Alen Delon, şi pro­ce­dează rău, că demască, luptă cu mafioţii,Pavlicenco s-a zaţi­clit pe Unire, de parcă ţara asta numai la asta se gîndeşte.Da, asta-i)Apoi vă veţi scli­fosi, că pensiile-s mici, că salariile-s mizere, că totu-i scump. Că ei cum­pără tot ce e cum­pă­ra­bil, – pos­turi, vieţi omeneşti…Nimic sfînt în ŢEARĂ.
  Aceată coniţă, femeia dece­da­tu­lui, încurcă lucru­rile şi abe­rează nu de durere, ci de teama să nu îi ceară îna­poi mili­o­nul. Ea tre­buie să ştie, că Sorin era AL EI atîta timp cît era viu. Acum, dece­dat, el apa­rţine jus­ti­ţiei, ade­vă­ru­lui şi nici­de­cum ei. Şi să inter­zică anche­ta­rea ea nu numai drep­tul juri­dic nu îl are, ci şi moral. Bsa­nii i-au întu­ne­cat minţile… Încît, păcă­tu­ind, am zice: de parcă îna­inte de împu­ş­care i s-ar fi spus: uite mili­o­nul, dă-ne voie să-l împu­ş­căm. Par­don…

 • asso­ci­ate

  MARIE, da de ce nu ai ieşit TU, par­don, – TU, TU să spui ade­vă­rul des­pre tăi­nu­i­rea cri­mei, des­pre CINE este Sorin, cine eşti tu şi CUM lupţi cu coru­pţia, cu con­du­ce­rea mafi­otă a ţării, cu bandiţii-contrabendiţii-probandiţii? Eşti ero­ină pe forum…

 • iurie

  La acea VIP-vinatoare, fara indo­iala ca a fost sI baie…si fete…asa ca de obi­cei, cum pre­fera inal­tele per­soane. …Si acolo, desi­gur s-a hota­rit multe intre­bari de afa­ceri, impar­tiri de teri­to­rii, intrr-un cuvint -soarta Mol­do­vei de mai departe…Iata de ce nu este data lista par­ti­ci­pan­ti­lor la “MAREA VINATOARE” din “PADUREA DOMNEASCA”…

 • asso­ci­ate

  Hs-hs-hs, moş Ion eşti cla­sic! Lupu îi vop­sise din ajun pe spate, aruncă în mis­treţi cu vop­sea şi se vede că hai­nele lui Paciu erau de ace­eaşi culoare cu vop­seaua mis­treţi­lor. Crud, dar care-i alta?

 • csan­dru

  Orice arti­col tre­bu­uie sa aduca noutatea,cu atat mai mult un arti­col de inves­ti­ga­tie. Cred ca baie­tii s-au cam gra­bit, mate­ri­a­lul care l-au publi­cat e bun pen­tru docu­men­ta­rea per­so­nala a jur­na­lis­tu­lui dar nu p/u a fi publi­cat. Deta­li­ile des­pre locul imor­man­ta­rii zapada cu urmele de caini si coroa­nele de flori sunt peni­bele. Fap­tul ca zdg medi­a­ti­zeaza in con­ti­nu­are cazul e lau­da­bil dar afla ceva cu ade­va­rat impor­tant si apoi publica, alt­fel imi furati din timp si va sifo­nati si voi.

 • Rodica

  Vana­tul in rezer­va­tia Padu­rea Domneasca este inter­zisa;
  A fost impus­cat mor­tal un om;
  Cazul a fost tai­nuit timp de 2 sap­ta­mani;
  Fap­ta­sii sunt per­soane sus puse.

  CE CE MAI CERE PENTRU CA DEMNITARII PARTICIPANTI LA ACEASTA VANATOARE SA FIE DESTITUITI DIN FUNCTIE? Pen­tru a fi trase la ras­pun­dere penala si admi­nis­tra­tiva ca infap­tu­i­tori ai unor acte ce con­tra­vin legi­sla­tiei si acte­lor nor­ma­tive in vigoare.

 • Guru

  deci, se vehi­cu­leaza suma de 800 000 pt parinti si 1 000 000 pt vaduva

 • Sandu

  Andrei, nu exista foc fara fum.Iar banul,doar in ase­me­nea cazuri,poate fi con­si­de­rat ochiul sata­nei.

 • ion

  Oameni buni nu (vina­toarte braconaj)VINATOARE DE SELECTIE ciar ne au de prosti

 • vic­tor

  aici e clar ca buna ziua, ca anume MAI a tai­nuit cazul, Pro­cu­ra­tura de la FAlesti sa auto­se­si­zat si a por­nit pe 25 dec, dosa­rul, in ace­lasi timp Filat si Bodrug impre­una cu recean au sme­che­rit pe din spate toata situ­a­tia in cauza, au tinut cazul in ascuns , l-au infor­mat pe Mocanu, apoi au dat star­tul ca o cam­pa­nie mediatico-politica de deni­grare a lui Zubco si PDM. Poli­ti­zind cazul. Fapt pen­tru care cred eu tre­buie sa ras­punda si Bodrug si Filat pen­tru min­tire.

 • Elena

  Sa con­cre­ti­zat ca Zubco nu are nici o atri­bu­tie cu acest caz.Deja se gaseste vino­va­tul si cei ce au bir­fit tre­buie sa ras­punda con­form legii ,pen­tru vor­bele iro­nate medi­a­ti­zate.

 • Turc

  Acum 20 minute in iurma citi­sem La Sti­rile PRO TV MD un arti­col des­pre fap­tul ca Zubco in gene­ral nu a fost la vana­toare. Am incer­cat sa caut din nou acel arti­col si el nu mai este. Tara minu­ne­lor.!!!!!!!! Cred ca si per­soana ” Elena ” care a comen­tat mai sus a citit acest arti­col.

 • Turc

  Imi cer scuze am gasit pana la urma arti­co­lul de la PRO TV ” “Vale­riu Zubco NU a fost la vana­toare pe data de 23 decem­brie, iar numele lui nu figu­reaza ca mar­tor in dosa­rul mor­tii lui Sorin Paciu”, a decla­rat pen­tru pos­tul de radio Europa Libera pro­cu­ro­rul de Falesti, Ghen­a­die Guri­tanu.

  Potri­vit pro­cu­ro­ru­lui, numele lui Vale­riu Zubco nu este pe lista par­ti­ci­pan­ti­lor la vana­toa­rea care a avut loc pe 23 decem­brie in Padu­rea Domneasca. 

  „Lista per­soa­ne­lor, adica a vana­to­ri­lor care au fost in gru­pul de vana­tori in care a fost inci­den­tul este ridi­cata si ane­xata ca corp delict. Dom­nul Zubco nu este in lista care este ane­xata ca corp delict. Acolo sunt doua liste in care vana­to­rii au fost imparti in doua grupe.”

 • Turc
 • Turc

  Astia nu ne au de prosti ci de IMBECILI.

 • Vita­lie Cebanu

  Da a fost un acce­dent tra­gic, care din păcate se mai întîm­plă nu numai în Mol­dova ci şi în alte state unde este per­misă vînătoarea.Era numai Zubco la vînă­toare, nu la vînă­toare în ziua ceea erau toţi vînă­to­rii din repu­blică poţi să veri­fici după regis­tru de evidenţă,ori după regis­tru de petre­cere a instruc­ta­ju­lui a măsu­ri­lor de pro­te­cţie în tim­pul vîna­tu­lui, care se efec­tu­ază de fie­care dată la înce­pu­tul vînă­toa­rei. O să rămî­neţi sur­prinşi de fami­li­ile întîl­nite în acele liste.Cum spu­nea şi Chir­toacă sunt şi lideri de par­tide sunt şi mini­şti sunt şi poliţişti,sunt şi oameni de rănd care în ziua de 23 erau liberi,toţi sunt mem­brii ai aso­ci­a­ţiei vînă­to­ri­lor din Repu­blica Mol­dova.

 • ruslan

  vina­toare ca pe tim­pul lui bre­j­nev., “tipa” elita se odih­ne­ste.

 • Vla­di­mir

  In cali­tate de locu­i­tor al ora­su­lui Falesti, trans­mit mul­tu­miri minis­tru­lui Dorin Recean in lega­tura cu deci­zia de a demite cola­bo­ra­to­rii CPR Falesti in baza eve­ni­men­tu­lui tra­gic ce a avut loc la vina­toare. Cred ca e prima si unica deci­zie severa luata de vre-un minis­tru de interne (si nu nau­mai minis­tru de interne)fata de subal­ter­nii care se fac vino­vati sau, cel putin, au avut o oare­care atri­bu­tie la tai­nu­i­rea tra­gi­cu­lui eve­ni­emnt. Mi se pare doar ca adjunc­tul comi­sa­ru­lui CRP Falesti, Oleg Gher­man a ajuns in deci­zia minis­tru­lui in vir­tu­tea func­tiei pe care o deti­nea, vina din­su­lui, cred, fiind minima.
  Dar, repet, ca sunt pla­cut sur­prins de obiec­ti­vi­ta­tea minis­tru­lui de deci­zia promta luata.
  Deja Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale urmeaza sa se pro­nunte pe seama par­ti­ci­pa­rii pro­cu­ro­ru­lui raio­nu­lui Falesti la vina­toa­rea in cauza, unul din prin­ci­pa­lii exe­c­u­tori si pro­ba­bil ini­ti­a­tori al tai­nu­i­rii fap­te­lor. De aceea la ince­put s-a pro­dus acea bil­bi­ala, incit opi­nia publica cre­dea ca pro­cu­ro­rul de Falesti a deve­nit peste noapte avo­ca­tul Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, pro­ce­dura pe care o prac­tica desea­ori in acti­vi­ta­tea sa si in alte dosare penale.
  Enun­tul de mai sus il pot con­firma per­so­nal in orice organ de drept din tara, deo­a­rece si alti anga­jati ai pro­cu­ra­tu­rii de la Falesti pro­te­jeaza gru­pu­rile de infrac­tori, gru­pu­rile de gasca, de inte­rese, asa cum a pro­ce­dat si in cazul ex-presedintelui Jude­ca­to­riei Falesti V. Smo­china in dosa­rul penal exa­mi­nat si re-examinat in instanta de el per­so­nal (dosa­rul penal 2008370034 (Dela­pi­dare in pro­por­tie mare), iar in dosa­rele penale nr. 2012370345 (Omor mas­cat in sinu­ci­dere), nr. 2012378011 (Infrac­tiuni in lant comise de unul si ace­lasi infrac­tor) fap­tele si pro­bele sunt musa­ma­li­zate, per­soa­nele banu­ite sunt tute­late de cola­bo­ra­tori ai orga­ne­lor de drept din raion. Nu e de mirare, pen­tru ca chiar Pro­cu­ro­rul Gene­ral n-a luat o ati­tu­dine obiec­tiva fata de pro­bele pre­zen­tate de mine in cadrul unei audiente per­so­nale.
  Pe de alta parte, eli­be­ra­rea din func­tie a comi­sa­ru­lui de Falesti sau chiar posi­bila demi­sie a pro­cu­ro­ru­lui de Falesti nu va schimba sta­rea de lucruri exis­tenta in orga­nele de drept din raion atita timp cit nu va fi refor­mat intreg sis­te­mul.

 • ruslan

  Toti -demisi p/u tai­nu­i­rea cri­mei si cer­ce­tati penal,6-ile admi­nis­tra­tiv

 • Depor­ta­tul

  Da, de acord: –  “Toti -demisi p/u tai­nu­i­rea cri­mei si cer­ce­tati penal”.
  Dar cazul dat nu este mai peri­cu­los ca Dosa­rul “7 apri­lie 2009”. Pur şi sim­plu acum se mani­pu­lează cetă­ţe­nii RM de către “F” împo­triva lui “P”, în timp ce “F” (bogat cam ca şi “P”) a asi­gu­rat ace­iaş sără­cie ca şi pe vre­mea lui Voro­nin şi Rusia “Ali­a­tul Stra­te­gic” are Ara­mata Rusiei OCUPANTĂ pe teri­to­riul RM

 • patri­ota

  Cuvinte de aur, sunt de acord refe­ri­tor la sara­cia de pe tim­pul lui Voro­nin, si Armata rusiei pe teri­to­riul RM