„Salto mortale” cu ministrul Justiţiei

Zile­le tre­cu­te s-au împli­nit 25 de ani de la fon­da­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le a Repu­bli­cii Mol­do­va. Minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, a par­ti­ci­pat şi el la eve­ni­ment şi a ţinut o cuvân­ta­re. Decla­ra­ţi­i­le minis­tru­lui Cebo­ta­ri au încân­tat pro­cu­ro­rii, dar şi pe mem­brii coa­li­ţi­ei afla­te la guver­na­re. Totu­şi, o par­te din­tre pro­cu­ro­ri s-au ară­tat nedu­me­ri­ţi şi spun că nu au înţe­les exact ce a avut în vede­re şeful jus­ti­ţi­ei mol­do­ve­neş­ti.

„Tră­gând o linie şi con­clu­zionând ce am reu­şit să obţi­nem, opi­ni­i­le vor fi con­tro­ver­sa­te. Cel mai pro­ba­bil, ele se vor împă­rţi în alb şi negru. Însă, este incon­tes­ta­bil fap­tul că din 2016, oda­tă cu apro­ba­rea noii legi cu pri­vi­re la Pro­cu­ra­tu­ră, a modi­fi­că­ri­lor la Codul de Pro­ce­du­ră Pena­lă, a legii cu pri­vi­re la Pro­cu­ra­tu­ri­le spe­cia­li­za­te, dar şi a altor legi con­e­xe, s-a făcut UN SALT CALITATIV  pen­tru a for­ti­fi­ca supre­ma­ţia legii”, a afir­mat la eve­ni­ment minis­trul Jus­ti­ţie fiind citat de pro­pri­ul pur­tă­tor de cuvânt.

O par­te din­tre pro­cu­ro­ri au fost chiar revol­ta­ţi de aceas­tă decla­ra­ţie. În pri­mul rând, după apro­ba­rea noii legi a Pro­cu­ra­tu­rii, în 2016, via­ţa lor nu a supor­tat mare salt. În toţi aceş­ti ani, până la 2016, o mulţi­me de pro­cu­ro­ri impor­tanţi şi-au săl­tat pala­te, apar­ta­men­te, vacanţe, auto­ve­hi­cu­le scum­pe. Cul­mea, cu sala­rii mici. Acum, noua lege ce le ofe­ră pro­cu­ro­ri­lor? Câţi­va lei în plus la sala­riu, dar ce să faci cu ei? Şi pala­te e tot mai greu să con­stru­ieş­ti, tere­nu­ri­le în Chi­şi­nău s-au scum­pit şi sunt con­tro­la­te poli­tic. Aces­ta e sal­tul de care vor­beş­te minis­trul?

Pro­cu­ro­rii au tele­fo­nat la ZdG şi au cerut să expli­ce expe­rţii Circ în Tram­vai cum să fie per­ce­pu­tă, de jure, expre­sia ”un salt cali­ta­tiv pen­tru for­ti­fi­ca­rea şi supre­ma­ţia legii”.  Expe­rţii au ana­li­zat situ­a­ţia din dife­ri­te unghiu­ri de vede­re, soli­ci­tând, la rân­dul lor, expe­rţi în sal­tu­ri, în sport, în căde­ri bru­ş­te, în rău de înă­lţi­me.

Expe­rţii în sări­tu­ri la înă­lţi­me s-au ară­tat jena­ţi de între­ba­re. ”Pro­cu­ro­rii ce au cu sal­tu­ri­le cali­ta­ti­ve? La sal­tu­ri­le cali­ta­ti­ve sunt antre­na­ţi muş­chii coap­se­lor, ai meta­tar­sie­ne­lor, dar la ei taman par­tea moa­le, ei au pala­te şi stau blân­zi în foto­lii. Dacă li se întâm­plă vre­un salt, atun­ci nu e tare cali­ta­tiv, aşa o miş­ca­re iepu­reas­că sau de fiinţă acva­ti­că de culoa­re ver­de. Mai bine nu impli­ca­ţi pro­cu­ro­rii în sări­tu­ri”, s-a burzu­lu­it la noi antre­no­rul de sări­tu­ri, Mari­an Sări­to­ru­la­ne­vo­ie.

Expe­rţii ling­vi­ş­ti s-au supă­rat şi mai tare. Ce au pro­cu­ro­rii cu sal­tul ling­vis­tic?

Potri­vit DEX, SALT e o ”miş­ca­re brus­că prin care cor­pul se des­prin­de de la pământ; miş­ca­re de depla­sa­re brus­că în zbor; tre­ce­re brus­că de la o situ­a­ţie ori sta­re la alta”. Ling­vi­ş­tii susţin că nici măcar cea de-a tre­ia expli­ca­ţie nu li se potri­veş­te pro­cu­ro­ri­lor, deo­a­re­ce lor nu li s-a întâm­plat nimic brusc, totul e calm, cum a şi fost. Sin­gu­rul salt emoţio­nal pro­cu­ro­rii l-au tră­it de Cră­ciun, în anul cu Pădu­rea Domneas­că, apoi ape­le s-au cal­mat şi sal­tu­ri­le nu s-au mai pro­dus.

Unii s-au apu­cat de cer­ce­tă­ri ling­vis­ti­ce, făcând para­le­le care ara­tă non­sen­sul sal­tu­lui invo­cat de Cebo­ta­ri: ”Iepu­ra­şul se răpe­de nain­tînd din salt în salt”, spu­ne Vasi­le Alec­san­dri. Putem spu­ne „Pro­cu­ro­rul se răpe­de nain­tând din salt în salt”? NU.  Cita­tul din Sado­vea­nu tot nu a fost de aju­tor: ”Flă­că­ul, Ior­dă­chel a Roşu­lui, încor­dat, cu muş­chi ca de cri­ţă, cu ochii pe sal­tu­ri­le clo­co­ti­toa­re ale Negrei, pur­ta cîr­ma”. Au pro­cu­ro­rii mus­chi de cri­ţă? Poa­te de cri­ză? Totu­şi, unii expe­rţi în drept au zis că se potri­veş­te un citat din Georghiu-Dej: ” Emi­ne­scu a făcut un salt în vii­to­ri­me”, care, para­fra­zat, ar răsu­na încu­ra­ja­tor: ”Pro­cu­ro­rii din Mol­do­va au făcut un salt în tre­cut”.

Expe­rţii în căde­ri bru­ş­te au remar­cat doar că minis­trul Cebo­ta­ri a sărit calul cu ase­me­nea decla­ra­ţii, şi aces­ta ar fi un simp­tom de sal­to mor­ta­le pro­fe­sio­nal. Circ în Tram­vai va moni­to­ri­za cazul.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. andrei

  Totuși a avut drep­ta­te Dl Cebo­ta­ri! Dato­ri­tă schim­bă­ri­lor și modi­fi­că­ri­lor din legea cu pri­vi­re la pro­cu­ra­tu­ră aceas­ta a obți­nut o inde­pen­den­ță insti­tu­țio­na­lă ade­vă­rat, fapt care va duce la spo­ri­rea cali­tă­ții lucru­lui efec­tu­at de aceas­tă insti­tu­ție! iar inter­pre­tă­ri­le ZDG sunt chiar jal­ni­ce…

 2. Moldovan Roman

  Cine este Mari­an Şura-Mura? Se teme sa-si publi­ce iden­ti­ta­tea jur­na­lis­ti­ca?

 3. Trică-Ciupică

  Răspuns-
  Asta e un peze­ven­chi cu nume rusi­fi­cat,
  nu are ima­gi­na­ție barem pen­tru o pore­clă autoh­to­nă,
  ci se pune în genun­chi în fața ocu­pan­ți­lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *