Potcoava de (bal)aur şi trompetistul

Tele­vi­ziu­nea inde­pen­den­tă de PeDe, ”Noroc TeVe”, a făcut zile­le tre­cu­te un con­cert de zile mari. Adi­că, totul a por­nit de la tra­di­ţio­na­la sera­tă muzi­ca­lă ”Pot­coa­va de Aur”. Lucru­i­le se deru­lau în baza sce­na­ri­u­lui pre­gă­tit, caii suc­ce­su­lui păreau pot­co­vi­ţi şi gata de o evo­lu­a­re ful­mi­nan­tă, orches­tra repe­ta­se până la dure­ri în buri­ce­le dege­te­lor, sce­na a fost spă­la­tă şi ame­na­ja­tă.

Par­că totul era gata de marea săr­bă­toa­re şi când colo hop! – coor­do­na­to­rul tutu­ror con­cer­te­lor politico-muzicale nu viza­se lis­ta de inter­preţi! Da, Noroc TeVe e o tele­vi­ziu­ne inde­pen­den­tă de PeDe, dar nu înseam­nă că este şi ne-coordonată. Con­cer­te­le tre­bu­ie bine coor­do­na­te în ziua de azi, căci unii arti­ş­ti îşi pierd con­tro­lul, mai ales cel ves­ti­men­tar. Iată, recent, Paşa Par­fe­ni a ieşit pe sce­nă într-un mai­ou pe care scrie #NUPLAHA. Oare se poa­te să fii artist şi să te îmbra­ci aşa? Oare se poa­te să ieşi în faţa publi­cu­lui şi să ai scris pe hai­ne cuvân­tul ”Nu”? Ce simt spec­ta­to­rii şi melo­ma­nii când văd o nega­ţie pe hai­na cân­tă­reţu­lui, care cân­tă des­pre afir­ma­ţii?

Ast­fel, Paşa Par­fe­ni a fost eli­mi­nat din lis­ta cân­tă­reţi­lor la ”Pot­coa­va de Aur”, pen­tru că nu stie a se îmbră­ca, pune pe el nega­ţii şi adu­ce atmosfe­ră nega­ti­vă în sală. Văzând care sunt prin­ci­pi­i­le şi valo­ri­le coor­do­na­to­ru­lui, orga­ni­za­to­rii con­cer­tu­lui au rea­cţio­nat pe loc şi cu drag, cu res­pect şi cu mân­drie: dacă nega­ţi­i­le nu fac bine şi nu sunt admi­se în sce­nă, atun­ci să vină un artist care e îmbră­cat în afir­ma­ţii, în ”Da!”. Da, exis­tă aşa un artist. Da, e Cătă­lin Josan, e bun, e lau­re­a­tul galei din 2015. Da, Cătă­lin Josan ţine sala în picioa­re!

Repe­ti­ţi­i­le erau în toi, pro­gra­mul se deru­la fru­mos. Coor­do­na­to­rul a pri­vit repe­ti­ţia gene­ra­lă şi a ameţit! Aces­ta e cân­tec? ”De-aş avea” se numeş­te! ”De-aş avea şi eu o floa­re!”, cân­tă. Chiar aşa? În Repu­bli­ca Mol­do­va pro-europeană con­du­să de demo­cra­ţi să iasă un artist şi să cân­te în faţa popo­ru­lui ”De-aş avea!”? Adi­că, să dea de înţe­les că nu are, nici măcar o floa­re? Şi oame­nii când aud cân­te­cul aces­ta să se gân­deas­că pe loc la ”de-aş avea un mili­ard”? Şi să se încea­pă frămân­ta­rea în sală, în faţa tele­vi­zoa­re­lor? Care este efec­tul unui ase­me­nea cân­tec? Emi­ne­scu. Ei şi ce dacă a scris Emi­ne­scu ver­su­ri­le. Poa­te atun­ci, pe vre­mea ceea, nu avea el nicio floa­re, dar acum pe Bănulescu-Bodoni se vând şi tran­da­fi­ri, şi lale­le anul împre­jur! Cum poţi să suge­re­zi că popo­rul guver­nat de Pavel Filip nu are nici de-o floa­re?

Mem­brii con­si­li­u­lui con­cur­su­lui şi ai noro­cu­lui s-au pus pe cău­tat arti­ş­ti pe ulti­ma sută de metri, să repa­re con­cer­tul, căci arti­ş­tii în ziua de azi te dau de gol, ori cu îmbră­că­min­tea, ori cu mesa­jul, ori cu ambe­le. Cău­tând ei aşa, au tot găsit pot­coa­ve de cai morţi, dar nu ară­tau bine pe sce­nă şi nici nu erau sono­re.

La un moment dat, cine­va a stri­gat că a găsit ceva bun. Stri­ga, de par­că găsi­se nu o pot­coa­vă de aur, ci un cal întreg. Sau o her­ghe­lie de dia­man­te. În sce­nă a fost adus un trom­pe­tist. Cam josuţ de sta­tu­ră, nu prea bine sufla în instru­ment, dar avea ceva în plus. Pen­tru că în jurul lui, non-stop, se zvâr­co­lea o minis­tră şi îi sufla în borş. Da, a adus în sce­nă un lighean mare cu borş cul­tu­ral, şi sufla-sufla, făcea valu­ri fru­moa­se în lighean. Aces­ta a şi fost selec­tat due­tul anu­lui. Ce poa­te fi mai opti­mist pe sce­nă decât un trom­pe­tist? Un trom­pe­tist micuţ, un lighean mare, şi o suflă­toa­re în borş. Ambii, lega­ţi cu un fru­mos brâu mol­do­ve­ne­sc. Trom­pe­tis­tul cân­ta, iar suflă­toa­rea sufla, şi publi­cul pri­mea ba o faso­lă, ba un pătru­n­jel, ba o felie de morcov. La final, sala a ieşit sătu­lă. Şi de borş, şi de cul­tu­ră.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. Vigile

  Salut, refe­ri­tor la pam­fle­tul de sus, gasesc putin umo­rism in text, mai in curind un umor cu gust amar, cam asa am inte­les eu. Dar, sin­cer apre­ciez, tex­te conci­se, con­cre­te, la tema, facu­te pe inte­le­sul tutu­ror, caci cu totii stim cita nedrep­ta­te e in poli­ti­ca. Apro­po, daca ave­ti nevo­ie, mi-ar pla­cea sa scriu 😉

 2. Trică Ciupică

  1. jur­nai­stul Șura-Mura e rusfi­fi­cat și ruso-fil,
  nu poa­te să-și asu­me măcar o pore­clă în lim­ba mamei lui, ci face sluj lingău în fața ocu­pan­ți­lor
  2. Acel cân­tă­reț Pasha are și el un nume tur­cesc rusfi­fi­cat, anti-român și anti-unionist.
  De alt­fel nu l-am auzit nici­o­da­tă pe Pășu­nea să se declare pro-Re-Unire cu Româ­nia !
  iată ade­vă­ra­tul circ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *