Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Politica despre corupţie

În tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le par­ti­de­le poli­ti­ce decla­ră o lup­tă apri­gă cu fla­ge­lul coru­pţi­ei, dar uită de pro­mi­siu­ni ime­di­at cum ajung la guver­na­re. De ce?

Ce se întâmplă, doctore?

De la Face­re ceti­re: “Şi a zis Guver­nul, în 2001, să fie Com­pa­nia Naţio­na­lă de Asi­gu­ră­ri în Medi­ci­nă (CNAM). Şi aşa a fost. A văzut Guver­nul că e bine şi…

Nebunia care înnebuneşte

“La noi ştiu toţi, chiar şi copi­ii mici, că Ucrai­na este vino­va­tă de cri­za gaze­lor”, ne-a decla­rat Simion Pelin, locu­i­tor al regiu­nii trans­nis­tre­ne, la întâl­ni­rea pe care “Zia­rul de Gar­dă”…

“N-ai bani, n-ai permis”

Nico­lae Sta­ma­ti, cetă­ţean sim­plu, ori­gi­nar din Tele­neş­ti, impli­cat într-un acci­dent ruti­er, afir­mă că a fost ame­ninţat că, dacă “nu va plăti”, va rămâ­ne fără per­mis auto. Şofe­rul taxi­u­lui, de ase­me­nea…

Victor Ciutac. Dezumilinţa

Vic­tor Ciu­tac şi-a tră­it ulti­mii 5 ani din via­ţă la Iaşi. În urma unei lun­gi sufe­rinţe, s-a stins din via­ţă în ace­ea­şi zi cu Gri­go­re Vie­ru. Recent, ves­ti­tul actor de…

Cât costă să devii mamă?

Bani să ai la tine, ca să mulţu­meş­ti moa­şei, feme­i­lor care te vor duce la veceu…”, “Acum e sără­cie. Pen­tru spi­tal veţi lăsa după soves­te…”, “Cât vreţi, atâ­ta plăti­ţi şi…

Puterea “invizibilă”

2008 a ple­cat, lăsându-ne, se pare, aşa pre­cum ne găsi­se: dis­pe­ra­ţi, dis­per­sa­ţi şi inde­ci­şi. În linii mari, asta e radi­o­gra­fia son­da­je­lor de opi­nie din 2008, cu toa­tă apro­xi­ma­ţia şi ambi­gu­i­ta­tea…