Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

Drumurile din R. Moldova, tocătoare de vieţi

In fie­ca­re an pe sose­le si stra­zi este omo­ra­ta popu­la­tia unui sat Daca dru­mu­ri­le nu cores­pund para­me­tri­lor teh­ni­ci, care e vina sofe­ru­lui? Ince­pu­tul in nr. 186. Poli­tis­tii au recu­nos­cut si fap­tul ca…

Articolul 19 impotriva articolului 16

De la 12 iunie, când preşe­din­te­le R. Mol­do­va a îna­in­tat Par­la­men­tu­lui, cu titlu de ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă, un pro­iect de lege prin care cere modi­fi­ca­rea unui ali­ne­at din art. 16 al…

100 de zile fără Vasile Tarlev

Mini­ş­trii care au lucrat cu cel mai lon­ge­viv pre­mi­er al R. Mol­do­va i-au uitat şi nume­le Exe­cu­ti­vul de la Chi­şi­nău a împli­nit ieri, 9 iulie 2008, 100 de zile de…

Mitropolia Basarabiei administrată de PPCD

44 de pre­o­ţi ai Mitro­po­li­ei Basa­ra­biei au făcut marţi, 8 iulie, o decla­ra­ţie prin care au soli­ci­tat ÎPS Petru retra­ge­rea din fun­cţia de Mitro­po­lit. Pre­o­ţii s-au ară­tat nemulţu­mi­ţi de fap­tul…

Preşedinte rămas fără putere

De jumă­ta­te de an deja, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui raio­nal Leo­va, Ion Gudu­mac (AMN), îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea în lip­sa unor adjun­cţi. Vice­preşe­din­te­le raio­nu­lui, Eufro­si­nia Greţu şi secre­ta­rul Con­si­li­u­lui, Ion Bor­za, au fost…

Maltratare în «Chişinău»

Vine­ri, 4 iulie, a doua zi după apa­ri­ţia, în Zia­rul de Gar­dă a arti­co­lu­lui «Al cui e Chi­şi­nă­ul?», direc­to­rul hote­lu­lui, Ale­xan­dru Mah­nat­chin, în pre­zenţa mai mutor mar­to­ri a agre­sat pro­pri­e­ta­ra…

Dosare cu epoleţi

Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a inten­tat un dosar penal de con­tra­ban­dă în care figu­rea­ză şi ex-ministrul de Inter­ne, Ghe­or­ghe Papuc. Ser­vi­ci­ul de pre­să al Pro­cu­ra­tu­rii nu a ofe­rit infor­ma­ţii des­pre acest nou…