Arhiva: Ediţia PRINT

Arti­co­le apă­ru­te în edi­ţia tipă­ri­tă a Zia­ru­lui de Gar­dă

De pândă, la poliţie

În ziua de marţi, 21 octom­brie, pe la ore­le 14.00, în faţa Comi­sa­ri­a­tu­lui de poli­ţie al sect. Cen­tru, Chi­şi­nău, situ­at pe stra­da Bolga­ră (aşa scrie pe clă­di­re), se sim­te un…

Euro instabil şi decesul micilor companii de construcţii

Fluc­tu­a­ţia mone­dei euro pe pia­ţa valu­ta­ră autoh­to­nă pro­voa­că pier­de­ri mai mul­tor între­prin­de­ri mici din dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor. În ulti­me­le luni, aces­tea au înre­gis­trat pier­de­ri de sute de mii de lei. Repre­zen­tanţii…

Capcanele electorale din hăţişul politic

Un inter­viu cu Leo­nid Bujor, par­la­men­tar, Ali­anţa Mol­do­va Noas­tră (AMN) — Ce fel de “tai­ne” ascun­de noua reda­cţie a Legii des­pre secre­tul de stat? — Deşi, la pri­ma vede­re, nu sunt…

Demnitarii milionari şi justiţia

Fos­tul prim-ministru a fost con­dam­nat luni la doi ani de închi­soa­re pen­tru că a vio­lat Legea anti­co­ru­pţie. Pro­ce­sul judi­ci­ar a fina­li­zat la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie…

Jurnal european despre o Moldovă bizară

Des­pre Mol­do­va şi Litu­a­nia am putea spu­ne, cu une­le rezer­ve, că sunt două repu­bli­ci suro­ri. Ambe­le au fost sub ocu­pa­ţie sovi­e­ti­că timp de jumă­ta­te de secol, numă­rul popu­la­ţi­ei este aproa­pe…