Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016 (II)

Jude­că­to­rul Ale­xei Paniş, numit în fun­cţie la înce­pu­tul aces­tui an, anu­nţă în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se per­so­na­le că a obţi­nut în 2016, pe când era încă asis­tent judi­ci­ar, în urma unei „cere­mo­n­ii civi­le” – 45 de mii de euro, iar cole­ga sa, jude­că­toa­rea Maria Muru­ia­nu, nora fos­tu­lui preşe­din­te al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie, a pri­mit anul tre­cut, printr-un act de dona­ţie, un apar­ta­ment care valo­rea­ză 1,1 mili­oa­ne de lei. Şi preşe­din­te­le inte­ri­mar al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, Dorin Dul­ghi­e­ru, a avut un 2016 plin cu tranza­cţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apar­ta­ment de 168 m.p. şi două auto­mo­bi­le de lux. Cole­gul său, Oleg Mel­ni­ciuc (foto sus, dreap­ta), a bene­fi­ci­at anul tre­cut de o dona­ţie în valoa­re de 300 de mii de lei de la mama sa, pen­sio­na­ră, cumpărându-şi ulte­ri­or un Mer­ce­des, fabri­cat în 2015, auto­mo­bil care cos­tă, con­form preţu­lui de pia­ţă, apro­xi­ma­tiv 800 de mii de lei.

Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a făcut publi­ce decla­ra­ţi­i­le de ave­re şi inte­re­se per­so­na­le ale jude­că­to­ri­lor care acti­vea­ză în R. Mol­do­va. ZdG le-a „sca­nat” şi, după ce am pre­zen­tat în edi­ţia tre­cu­tă prin­ci­pa­le­le achi­zi­ţii ale jude­că­to­ri­lor de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), Curţi­le de Apel (CA) şi ale mem­bri­lor CSM, în aceas­tă edi­ţie ară­tăm care au fost cele mai impor­tan­te achi­zi­ţii pe care magis­tra­ţii care acti­vea­ză în instanţe­le de fond le-au înre­gis­trat şi decla­rat anul tre­cut.

Preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău: tranzacţii cu sute de mii de lei

Dorin Dul­ghi­e­ru, vice­pre­șe­din­te Jude­că­to­ri­ei Chi­și­nău

Dorin Dul­ghi­e­ru, vice­preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, cel care, până la numi­rea în fun­cţie a lui Radu Ţur­ca­nu, a deţi­nut şi foto­li­ul de preşe­din­te inte­ri­mar al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, a obţi­nut, în 2016, un venit de 414 mii de lei în urma vân­ză­rii unui auto­mo­bil de model Sko­da Superb şi alţi 414,1 mii de lei din vân­za­rea unui apar­ta­ment. În schimb, la înce­pu­tul aces­tui an, jude­că­to­rul şi-a cum­pă­rat un alt apar­ta­ment, de 168 m.p., cu 1,1 mili­oa­ne de lei, şi un garaj de 22 m.p. care a cos­tat 86,6 mii de lei. Şi la capi­to­lul bunu­ri mobi­le anul 2016 a adus schim­bă­ri majo­re, în gara­jul jude­că­to­ru­lui Dul­ghi­e­ru ajun­gând două auto­mo­bi­le noi, ambe­le fabri­ca­te în 2016. Unul din auto­mo­bi­le, de model Sko­da Superb, a fost cum­pă­rat cu 24,7 mii de euro, iar al doi­lea, un SUV Hyun­dai San­ta Fe, a ajuns la Dul­ghi­e­ru printr-un con­tract de man­dat tem­po­rar. În 2017, Dorin Dul­ghi­e­ru a luat şi două împru­mu­tu­ri, în sumă de 800 de mii de lei, cu o dobân­dă de 0%, iar în 2016 a con­trac­tat un alt împru­mut, de 4,7 mii de euro, cu o dobân­dă de 9,99%. Împru­mu­tu­ri­le tre­bu­ie retur­na­te până în mai şi, res­pec­tiv, iulie 2018.

În 2016, printr-un „act de transmitere-primire în pro­pri­e­ta­te”, Spe­ranţa Cli­ma, jude­că­toa­re la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Buiu­ca­ni, a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil Dacia Dus­ter cu valoa­rea decla­ra­tă de 6,2 mii de euro. În 2016, cole­gul ei, magis­tra­tul Miha­il Dia­co­nu, a cum­pă­rat un loc de par­ca­re sub­te­ra­nă con­tra sumei de 106,5 mii de lei. Tot în 2016, în urma unui con­tract de vânzare-cumpărare, jude­că­to­rul a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil BMW 520D, fabri­cat în 2011, cu o valoa­re decla­ra­tă de 150 de mii de lei. De ase­me­nea, în 2016, Miha­il Dia­co­nu a împru­mu­tat 48 de mii de lei, cu rata dobân­zii zero, pe care tre­bu­ie să-i întoar­că până la sfârşi­tul anu­lui 2019.

Apartament de 1,1 milioane, primit drept donaţie de judecătoarea Muruianu

Maria Muru­ia­nu

Maria Muru­ia­nu, care acti­vea­ză tot la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Buiu­ca­ni, decla­ră că, în 2016, a pri­mit, în urma unui con­tract de dona­ţie, un apar­ta­ment de 125 m.p., care valo­rea­ză 1,1 mili­oa­ne de lei. Con­form decla­ra­ţi­ei de ave­re şi inte­re­se per­so­na­le, şi în 2012 jude­că­toa­rei i-a fost donat un apar­ta­ment de 142 m.p., cu o valoa­re de 927 mii de lei. Maria Muru­ia­nu este nora jude­că­to­ru­lui Curţii de Apel Chi­şi­nău, Ion Muru­ia­nu, tot el, fost preşe­din­te al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie. Cole­gul ei, magis­tra­tul Andrei Nicu­lea, decla­ră că anul tre­cut a deve­nit pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment de 87 m.p. cu o valoa­re de 40,7 mii de euro, bun în care a inves­tit în peri­oa­da 2011-2016. Tot în urma unui con­tract de inves­ti­ţii a deve­nit pro­pri­e­ta­ra unui apar­ta­ment de 80 m.p. şi jude­că­toa­rea Iri­na Pădu­ra­ri. Con­form decla­ra­ţi­ei, bunul imo­bil valo­rea­ză 11,9 mii de euro. Exact ace­ea­şi sumă jude­că­toa­rea o indi­că la capi­to­lul dato­rii con­trac­ta­te în 2016, cu rata dobân­zii zero şi anul sca­dent – 2018. În 2016 Ghen­a­die Plă­mă­de­a­lă a intrat în pose­sia unui Mer­ce­des B150, fabri­cat în 2005, care ar valo­ra 20 de mii de lei. Tot anul tre­cut, jude­că­to­rul a con­trac­tat un împru­mut de 5899 de lei, cu dobân­dă zero. Cole­gul aces­tu­ia, Vic­tor Raţoi, a cum­pă­rat în 2016 un Mer­ce­des, din 2011, cu 120 mii de lei, iar jude­că­toa­rea Cori­na Ursa­chi, tot de la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Buiu­ca­ni, a intrat în pose­sia unei Sko­da Superb, fabri­ca­tă în 2015, care valo­rea­ză 14,9 mii de euro.

Nata­lia Mămă­li­gă, jude­că­toa­re la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Cen­tru, a bene­fi­ci­at, împre­u­nă cu soţul, de dona­ţii în sumă de 180 mii de lei, iar cole­gul ei, Vita­lie Guţar, a pri­mit 5550 de euro din stră­i­nă­ta­te. De o dona­ţie impre­sio­nan­tă a bene­fi­ci­at şi soţul jude­că­toa­rei Iri­na Maxim. Aceas­ta a indi­cat în decla­ra­ţia sa suma de 78,6 mii de euro. Soţul Tai­si­ei Pru­tean, de mese­rie avo­cat, a bene­fi­ci­at de o moş­te­ni­re în valoa­re de 150 mii de lei, ½ dintr-un apar­ta­ment de 69 m.p., dar şi de două auto­mo­bi­le Nis­san. Anul tre­cut, cei doi soţi au intrat şi în pose­sia unui Hyun­dai San­ta Fe fabri­cat în 2013. Şi Ange­la Cata­nă a avut un an pros­per, ea cum­pă­rând un Suzu­ki Vita­ra Sport, fabri­cat în 2016, cu 17,7 mii de euro. Cole­gul ei, jude­că­to­rul Con­stan­tin Roş­ca, a intrat anul tre­cut în pose­sia a două apar­ta­men­te, de 88 şi 94 m.p., iar magis­tra­tul Ion Ţur­can, proas­păt pro­pus la fun­cţia de jude­că­tor la CA Chi­şi­nău, a achi­zi­ţio­nat, la înce­pu­tul aces­tui an, un Mer­ce­des Benz ML cu 630 de mii de lei.

Melniciuc – 300 de mii de lei donaţi de mama pensionară şi un Mercedes nou

Oleg Mel­ni­ciuc

Oleg Mel­ni­ciuc, fos­tul preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni, can­di­da­tu­ra căru­ia a fost, recent, res­pin­să de CSM pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, indi­că în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se fap­tul că, în 2016, a pri­mit o dona­ţie de 300 mii de lei de la mama sa, Ele­na Mel­ni­ciuc. Des­pre aceas­ta, ZdG a scris că este pen­sio­na­ră, dar are înre­gis­tra­te pe nume­le său mai mul­te spa­ţii comer­ci­a­le care valo­rea­ză mili­oa­ne de lei. Anul tre­cut, magis­tra­tul şi-a achi­zi­ţio­nat un auto­mo­bil nou, un Mer­ce­des ML 250, fabri­cat în 2015. Deşi jude­că­to­rul pre­ci­zea­ză că auto­mo­bi­lul ar fi cos­tat 450 de mii de lei, pe site-urile de anu­nţu­ri, un ase­me­nea auto­mo­bil cos­tă aproa­pe dublu. Oleg Mel­ni­ciuc mai pre­ci­zea­ză că a cum­pă­rat maşi­na plă­tind pen­tru ea 298 de mii de lei, prac­tic suma dona­tă de mama sa, plus un teren pen­tru con­stru­cţii în comu­na Cru­zeş­ti, mun. Chi­şi­nău, loca­li­ta­te afla­tă la apro­xi­ma­tiv 15 km de capi­ta­lă. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, tere­nul pe care Mel­ni­ciuc afir­mă că l-a schim­bat pe Mer­ce­des a ajuns, în luna noiem­brie a anu­lui tre­cut, în pose­sia Rodi­căi Popa, feme­ie de afa­ce­ri care ges­tio­nea­ză mai mul­te com­pa­nii, în spe­cial din dome­ni­ul imo­bi­li­ar. Pes­te o lună, aceas­ta a revân­dut bunul imo­bil. Coin­ci­denţă sau nu, dar una din com­pa­ni­i­le Rodi­căi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, sedi­ul Râş­ca­ni, un dosar, care este exa­mi­nat de Nina Ara­bad­ji, fos­ta subal­ter­nă şi actu­a­la cole­gă de instanţă a lui Mel­ni­ciuc.

Nina Ara­bad­ji, cole­ga lui Mel­ni­ciuc, a inves­tit la înce­pu­tul anu­lui 2017 aproa­pe 30 de mii de euro într-un apar­ta­ment. De fapt, cu apar­ta­men­te, în urma demer­su­lui lui Mel­ni­ciuc, s-au ales mai mulţi jude­că­to­ri ai fos­tei Jude­că­to­rii a sect. Râş­ca­ni. Fos­tul preşe­din­te de instanţă s-a adre­sat ante­ri­or Pri­mă­ri­ei, care a acor­dat instanţei un lot de teren pen­tru con­stru­cţia unui bloc des­ti­nat jude­că­to­ri­lor aces­tei instanţe. Ast­fel, Veni­a­min Chi­hai a intrat anul tre­cut în pose­sia unui apar­ta­ment cu două came­re cu o supra­fa­ţă de 82 m.p., Nata­lia Cle­va­dî s-a ales cu un apar­ta­ment de 72 m.p., iar Iurie Potân­gă a obţi­nut un apar­ta­ment de 73 m.p. în blo­cul ridi­cat spe­cial pen­tru jude­că­to­rii instanţei sale. Cole­ga aces­to­ra, Ste­la Bleş­cea­ga, a pri­mit, anul tre­cut, de la sora sa, din Franţa, o dona­ţie de 6,5 mii de euro. Ange­la Ciub­o­ta­ru împre­u­nă cu soţul, ofi­ţer de urmă­ri­re pena­lă, au pri­mit, anul tre­cut, dona­ţii în sumă de 5,6 mii de euro şi 1000 USD, iar magis­tra­tul Cor­ne­liu Guzun a indi­cat şi el dona­ţii pri­mi­te de soţie în sumă de 7436 de euro. Şi Tatia­na Vasi­li­că, care acti­vea­ză tot la sedi­ul Râş­ca­ni al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, a pri­mit o dona­ţie de 7 mii de euro de la părinţi. Aceas­ta afir­mă că şi-a cum­pă­rat anul tre­cut o Toyo­ta Pra­do fabri­ca­tă în 2008 cu doar 20 de mii de lei, deşi preţul ei de pia­ţă este de 20 de ori mai mare. Lud­mi­la Hole­vi­ţ­ca­ia a pri­mit anul tre­cut, cu titlu de dona­ţie, două spa­ţii loca­ti­ve, în Chi­şi­nău, cu supra­feţe cuprin­se între 16 şi 52 m.p., ea deţinând însă doar o 1/6 din cele două bunu­ri, iar cole­ga ei, Lilia Lupa­ş­co, a cum­pă­rat, tot anul tre­cut, două apar­ta­men­te, unul în Chi­şi­nău şi altul în Călă­ra­şi, un garaj şi un spa­ţiu comer­ci­al de 44 m.p., ambe­le în Capi­ta­lă. Cor­ne­lia Vâr­lan decla­ră că în 2016 a intrat în pose­sia a ½ dintr-un spa­ţiu loca­tiv din or. Kur­sk, Fede­ra­ţia Rusă. Locu­inţa de 35 m.p. ar fi cos­tat 100 de mii de rub­le, adi­că apro­xi­ma­tiv 32 de mii de lei.

45 mii de euro de la o „ceremonie civilă” pentru judecătorul Paniş

Şi magis­tra­ţii de la sedi­ul Cio­ca­na al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău s-au înno­it în 2016. Ser­giu Dagu­ţa a pro­cu­rat, în 2016, un apar­ta­ment de 97 m.p., iar printr-un alt con­tract de vânzare-cumpărare şi alte­le de dona­ţie, a intrat în pose­sia unui alt apar­ta­ment de 55 m.p. Vea­ce­slav Mar­tâ­nen­co a pri­mit, împre­u­nă cu soţia, prin trans­fer, 22 mii USD, pre­cum şi o des­pă­gu­bi­re Casco în valoa­re de 51 mii de lei. Cole­gul lor, Iurie Oba­dă, a cum­pă­rat un Vol­vo XC 60, fabri­cat în 2011, cu 11,5 mii de euro. Ale­xan­dru Spo­ia­lă a bene­fi­ci­at de o dona­ţie de 6 mii de euro, cumpărându-şi o Hon­da CRV, fabri­ca­tă în 2008, cu 144 mii de euro. Cole­gul său, Ale­xei Paniş, decla­ră că, în urma unei „cere­mo­n­ii civi­le”, pro­ba­bil nun­tă, a obţi­nut 45 mii de euro, echi­va­len­tul a aproa­pe 1 mili­on de lei, achi­zi­ţionând, ulte­ri­or, o Toyo­ta Coro­l­la, fabri­ca­tă în 2006. Paniş a deve­nit jude­că­tor la înce­pu­tul anu­lui 2017. A acti­vat însă în jus­ti­ţie încă din 2014, fiind asis­tent judi­ci­ar la CSJ.

Vir­gi­liu Buh­na­ci, de la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, sedi­ul Bota­ni­ca, a inves­tit într-un apar­ta­ment de 88 m.p. , iar anul tre­cut a cum­pă­rat un garaj. Cole­gul său, Edu­ard Galu­ş­ceac, împre­u­nă cu soţia, anu­nţă că, în 2016, au pri­mit o dona­ţie de 15 mii de euro pen­tru achi­ta­rea ratei la con­trac­tul de inves­ti­ţii, pro­ba­bil, pen­tru pro­cu­ra­rea unei locu­inţe. Şi soţia jude­că­to­ru­lui Vitalie-Silviu Midri­gan a bene­fi­ci­at de o dona­ţie în sumă de 30 mii de euro. Cole­ga aces­to­ra, Eca­te­ri­na Sili­ves­tru, a cum­pă­rat un auto­mo­bil nou, Vol­k­swa­gen Pas­sat, indi­când că a plătit pen­tru el 445 mii de lei.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *