Expert: „Conducerea de la Moscova vrea ca țările fostei Uniuni Sovietice să fie legate cu o sârmă ghimpată”

Luni, 3 apri­lie, urmea­ză să fie sem­nat Acor­dul de Cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că. Decla­ra­ția a fost făcu­tă de către Igor Dodon în cadrul con­fe­rin­ței de pre­să când pre­zen­ta rezul­ta­te­le obți­nu­te în cele 100 de zile de la inves­ti­rea sa în fuc­ția de șef al sta­tu­lui.

„Pe 3 apri­lie, la Chi­și­nău va avea loc un forum în cadrul căru­ia vom dis­cu­ta subiec­te impor­tan­te ce țin de Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că. Și, indi­fe­rent de pozi­ția prim-ministrului, vom sem­na un Acord de cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că. Vreau să asi­gur o balan­ță în stat, deo­a­re­ce după sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE, s-a des­ta­bi­li­zat situ­a­ția în țară. Acor­dul de Aso­ci­e­re cu UE nu inter­zi­ce sem­na­rea unui nou acord, mi-au zis-o și cei de la Bru­xe­l­les, când am fost în vizi­tă de lucru. În acest aspect voi fi foar­te dur și sever. Dacă Guver­nul și Par­la­men­tul vor încer­ca să blo­che­ze ini­ția­ti­ve­le pre­șe­din­te­lui, voi blo­ca ini­ția­ti­ve­le lor. Dacă Par­la­men­tul nu va sus­ți­ne ini­ția­ti­va mea, mă voi adre­sa popo­ru­lui și vom declan­șa un refe­ren­dum”, a aten­țio­nat Igor Dodon, referindu-se la decla­ra­ți­i­le făcu­te ante­ri­or de către Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, și Pavel Filip, pre­mi­e­rul R. Mol­do­va. Cei doi au anun­țat că nu vor recu­noaș­te acest acord, declarând-ul nul. „R. Mol­do­va este o țară par­la­men­ta­ră, ast­fel anu­me Par­la­men­tul și Guver­nul joa­că rolul cel mai impor­tant, iar rolul pre­șe­din­te­lui este de a fi un echi­li­bru între pute­ri și să vină cu mesa­je de uni­re a soci­e­tă­ții, dar nu de divi­za­re a aces­te­ia prin lim­bă, reli­gie, etnie”, a men­țio­nat Can­du. De ase­me­nea, pre­mi­e­rul Filip sus­ți­ne că decla­ra­ția făcu­tă de Dodon la Mosco­va pe data de 17 ianu­a­rie 2017 este „o decla­ra­ție care va rămâ­ne una poli­ti­că, pen­tru că ea nu poa­te fi pusă în apli­ca­re fără Par­la­ment și Guvern”. În repli­că, Igor Dodon a scris într-o pos­ta­re pe Face­bo­ok că acor­dul din­tre R. Mol­do­va cu Uniu­nea Eura­si­a­ti­că va fi totuși sem­nat. „Pre­șe­din­te­le are legi­ti­mi­ta­te și man­da­tul majo­ri­tă­ții cetă­țe­ni­lor aces­tei țări și nu voi per­mi­te nimă­nui să se inter­pu­nă între mine și popor”, a scris Dodon.

„Îna­in­te de a sem­na ast­fel de docu­men­te, pre­șe­din­te­le tre­bu­ie să dis­cu­te subiec­te­le res­pec­ti­ve cu auto­ri­tă­ți­le com­pe­ten­te. Ast­fel de pași, ast­fel de idei și pro­pu­ne­ri sau ini­ția­ti­ve pe care le are pre­șe­din­te­le sau ori­ca­re repre­zen­tant al insti­tu­ți­i­lor de stat ar tre­bui să fie dis­cu­ta­te cu cetă­țe­nii și diver­și acto­ri din dome­ni­i­le res­pec­ti­ve. Aces­te lucru­ri tre­bu­ie expli­ca­te și după asta să ne avân­tăm în pro­ce­du­ra de sem­na­re. Este drep­tul lor să insis­te pe anu­mi­te lucru­ri și îi vizea­ză doar pe ei dacă au anu­mi­te neîn­țe­le­ge­ri cu une­le for­țe poli­ti­ce. Însă, acest lucru nu ar tre­bui să ne afec­te­ze. Noi (cetă­țe­nii, n.r.) tre­bu­ie să înțe­le­gem foar­te bine care sunt avan­ta­je­le sau dez­a­van­ta­je­le, care sunt ris­cu­ri­le unor ast­fel de situ­a­ții. Noi ar tre­bui să cunoaș­tem și să ne expu­nem, în caz con­trar este doar opi­nia și deci­zia unei sin­gu­re per­soa­ne – chiar dacă este pre­șe­din­te. Igor Dodon tre­bu­ie să țină cont de inte­re­se­le cetă­țe­ni­lor”, opi­nea­ză Ion Mano­le, direc­tor exe­cu­tiv Promo-Lex.

Vio­rel Chi­vri­ga, expert eco­no­mic la IDIS Vii­to­rul, sus­ți­ne că acor­dul de cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că, pe care vrea să-l sem­ne­ze Igor Dodon, este unul fără valoa­re. „Pre­șe­din­te­le țării nu are așa mul­te atri­bu­ții. El poa­te veni cu pro­pu­ne­ri, dema­ra une­le nego­ci­e­ri, dar nu poa­te să sem­ne­ze ast­fel de acor­du­ri, pen­tru că enti­ta­tea care ia aces­te deci­zii este cu totul alta. Pre­ro­ga­ti­ve­le lui Dodon sunt foar­te mici. De fapt, aici se vede un joc poli­tic populist și nimic alt­ce­va. Acest acord se vrea sem­nat, doar pen­tru a fi sem­nat și în inte­re­sul unei sin­gu­re per­soa­ne sau în inte­re­sul par­ti­du­lui pe care l-a con­dus (PSRM, n.r.)”, opi­nea­ză exper­tul.

Mai mult, aces­ta sus­ți­ne că în pri­mul rând tre­bu­ie să înțe­le­gem ce este de fapt Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că și cât de dezvol­ta­te sunt țări­le mem­bre. „De fapt, situ­a­ția țări­lor mem­bre ale Uniu­nii Euroa­si­a­ti­ce este deplo­ra­bi­lă, având o eco­no­mie slab dezvol­ta­tă, pen­tru că acest acord nu func­țio­nea­ză și nu solu­țio­nea­ză pro­ble­me­le eco­no­mi­ce ale mem­bri­lor săi. În cazul R. Mol­do­va, nu cred că populis­mul și inte­re­se­le per­so­na­le tre­bu­ie să pre­va­le­ze, fără a ține cont de ade­vă­ra­te­le nevoi ale cetă­țe­ni­lor. Sem­na­rea acor­du­lui cu Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că nu ar fi decât un pas în urmă. Inte­re­sul Mosco­vei este de a inclu­de într-un spa­țiu con­tro­lat de ei toa­te țări­le care au fost par­te a Uniu­nii Sovi­e­ti­ce. Rusia nu vrea ca R. Mol­do­va să fie o țară inde­pen­den­tă, care să-și deci­dă sin­gu­ră soar­ta și să se dezvol­te. Con­du­ce­rea de la Mosco­va vrea ca țări­le fos­tei Uniu­ni Sovi­e­ti­ce să fie lega­te cu o sâr­mă ghim­pa­tă, în caz con­trar apar situ­a­ții con­flic­tu­a­le”, men­țio­nea­ză Vio­rel Chi­vri­ga.

De ace­eași păre­re este și ana­lis­tul poli­tic Oazu Nan­toi. Aces­ta con­si­de­ră că Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că este „un instru­ment de rea­li­za­re a inte­re­se­lor impe­ri­a­le ale Rusi­ei, în con­di­ți­i­le în care țări­le mem­bre se tem de Rusia și au accep­tat să ade­re la Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că fără nicio între­ba­re”.

„Să nu uităm că în inte­ri­o­rul aces­tei uniu­ni sunt cir­ca 600 de docu­men­te care blo­chea­ză comer­țul liber, iar schim­bul comer­ci­al a scă­zut cu 20% pe dura­ta anu­lui 2016, nemai­vor­bind de deva­lo­ri­za­rea valu­te­lor care cir­cu­lă în aces­te țări. Ast­fel, rămâ­ne des­chi­să între­ba­rea: în ce măsu­ră Igor Dodon este pre­șe­din­te al R. Mol­do­va și în ce măsu­ră el este agent rus? Aceas­ta este între­ba­rea care mă maci­nă atun­ci când mă uit la com­por­ta­men­tul lui din 2012 (când a deve­nit pre­șe­din­te­le PSRM, n.r.) și până în pre­zent, în spe­cial când mă uit la rezul­ta­te­le lucră­ri­lor Con­gre­su­lui extra­or­di­nar al soci­a­liș­ti­lor din decem­brie 2016. Cert este că acest docu­ment face par­te din cam­pa­nia elec­to­ra­lă a dl Dodon”, opi­nea­ză ana­lis­tul poli­tic. Mai mult, aces­ta sus­ți­ne că ini­ția­ti­va de sem­na­re a acor­du­lui de cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că este doar un spec­ta­col. „Cele trei păr­ți: Guver­nul, Par­la­men­tul și pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va au un păpușar comun – Vlad Pla­ho­t­niuc. Ast­fel, putem înțe­le­ge că aici este vor­ba de un spec­ta­col”, con­chi­de Nan­toi.

În Memo­ran­du­mul pri­vind cola­bo­ra­rea din­tre Comi­sia Eco­no­mi­că Eura­si­a­ti­că și R. Mol­do­va, publi­cat de către Ion Ceban, secre­ta­rul gene­ral al pre­șe­din­te­lui, se men­țio­nea­ză că sco­pul aces­tu­ia este de a con­tri­bui la dezvol­ta­rea coo­pe­ră­rii cuprin­ză­toa­re din­tre sta­te­le mem­bre ale Uniu­nii Eura­si­a­ti­ce, Comi­sia Eco­no­mi­că Eura­si­a­ti­că și R. Mol­do­va în vede­rea spo­ri­rii volu­mu­lui comer­țu­lui reci­proc și a inves­ti­ți­i­lor.

Меморандум Молдова – ЕАЭС by Stan­ley Var­ta­ni­an on Scribd

„R. Mol­do­va tre­bu­ie să aibă rela­ții bune de cola­bo­ra­re atât cu Estul, cât și cu Ves­tul. Tre­bu­ie pri­mor­di­al să apă­răm inte­re­se­le națio­na­le ale țării. Iar poli­ti­ca dusă în aceas­tă pri­vin­ță nu tre­bu­ie să depin­dă de inte­re­se­le geo­po­li­ti­ce ale cui­va din Est sau Vest. Sun­tem obli­ga­ți să asi­gu­răm o balan­ță în poli­ti­ca exter­nă și să diver­si­fi­căm la maxi­mum rela­ți­i­le comer­ci­a­le în toa­te direc­ți­i­le avan­ta­joa­se pen­tru Mol­do­va. Este foar­te impor­tant ca R. Mol­do­va să des­chi­dă pie­țe noi de des­fa­ce­re, dar în nici într-un caz să nu piar­dă pie­țe­le tra­di­țio­na­le, aco­lo unde pro­du­se­le noas­tre sunt cunos­cu­te și apre­cia­te”, a decla­rat Igor Dodon, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­tă Foru­mul Inter­na­ţio­nal „Uniu­nea Eco­no­mi­că Euroa­si­a­ti­că – R. Mol­do­va”.

Sur­sa foto: Euro­pa Libe­ră


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *