Cum este un olimpic la informatică?

Cla­u­diu Babin înva­ță la Lice­ul Teo­re­tic „Mir­cea Eli­a­de” din Chi­şi­nău. A sus­ți­nut exa­me­ne­le de capa­ci­ta­te la sfâr­și­tul aces­tui an șco­lar. Este pasio­nat de infor­ma­ti­că, dis­ci­pli­nă la care a deve­nit olim­pic în 2017, urmând să par­ti­ci­pe şi la com­pe­ti­ţia inter­na­ţio­na­lă de infor­ma­ti­că din Iran.

Cla­u­diu este un tânăr obi­ş­nu­it, poar­tă tri­cou gri şi jeanşi, mer­ge la şcoa­lă şi îi pla­ce să înveţe, fiind, mai ales, pasio­nat de cifre şi de rezol­va­rea pro­ble­me­lor. Spu­ne că mun­ceş­te mult pen­tru a obţi­ne rezul­ta­te şi face şi sport pen­tru a-şi menţi­ne for­ma.

Pasiune+efort

Încă de mic, chiar din cla­se­le pri­ma­re, îi plă­cea foar­te mult mate­ma­ti­ca. „Infor­ma­ti­ca e mult lega­tă cu mate­ma­ti­ca şi am înce­put, cu vre­un an şi jumă­ta­te în urmă, să mă ocup mai intens de aceas­ta, am decis să merg şi la niş­te cur­suri indi­vi­du­a­le”, spu­ne Cla­u­diu.

Pasiu­nea pen­tru infor­ma­ti­că i-a fost insu­fla­tă de fra­te­le său, care şi-a făcut stu­di­i­le în Sta­te­le Uni­te, apoi a decis să se sta­bi­leas­că cu tra­i­ul aco­lo. „Acum jumă­ta­te de an, am înce­put să mă ocup intens de infor­ma­ti­că. Îmi plă­cea. Aşa, am ajuns la olim­pi­a­dă. Anul tre­cut nu am obţi­nut rezul­ta­te prea bune, aşa că am decis să lucrez mai mult şi, în acest an, am obţi­nut rezul­ta­te­le pe care mi le-am dorit. Aceas­tă pasiu­ne pen­tru infor­ma­ti­că vine din fami­lie, mai mult, iar cea pen­tru mate­ma­ti­că a apă­rut cum­va de la sine. De mic îmi plă­cea tot ce ţine de mate­ma­ti­că, aşa că părinţii m-au dat la cer­curi spe­ci­a­le, unde am putut să-mi dezvolt capa­ci­tă­ţi­le”, ada­u­gă el.

Studiu, motivare şi emoţii

La înce­put, Cla­u­diu avea mereu emoţii când par­ti­ci­pa la olim­pi­a­de. „Nu eram sigur pe mine, apoi, a înce­put să-mi pla­că com­pe­ti­ţia şi au dis­pă­rut toa­te emoţi­i­le. Părinţii şi fra­te­le meu s-au bucu­rat foar­te mult. De fapt, mai ales fra­te­le meu a fost feri­cit pen­tru mine”, spu­ne tână­rul.

În ulti­mul timp, a decis să facă sin­gur ore de mate­ma­ti­că şi infor­ma­ti­că, pen­tru că, afir­mă el, e mai uşor să înveţi aşa. „La înce­put, pro­fe­so­rul m-a aju­tat să-mi for­mez niş­te baze în dome­niu. Dacă pro­fe­so­rul pre­dă bine, atunci şi ele­vul înţe­le­ge, şi dacă înţe­le­ge, înce­pe să-i şi pla­că ceea ce înva­ţă. Aşa apa­re pasiu­nea. Când înţe­legi, începi să te ţii de asta. La olim­pi­a­de e nevo­ie de foar­te mul­tă moti­va­ţie, iar pro­fe­so­rii asta şi fac cel mai des – îi moti­vea­ză pe elevi. În infor­ma­ti­că, pro­fe­so­rii doar expli­că lucruri ele­men­ta­re, după asta, ele­vii sin­guri tre­bu­ie să înveţe, pen­tru că aşa înţe­leg mai mul­te lucruri. Plus că, atunci când mun­ceşti şi ai rezul­ta­te vizi­bi­le, mun­ca ta adu­ce ceva, asta e cea mai mare bucu­rie”, cre­de Cla­u­diu.

Pasiu­nea sa este „ali­men­ta­tă” nu doar de rezol­va­rea pro­ble­me­lor, ci şi din lec­turi. Cla­u­diu poves­teş­te că citeş­te cărţi şi urmă­reş­te fil­me de spe­cia­li­ta­te, iar une­ori îşi aju­tă şi cole­gii de cla­să când aceş­tia întâm­pi­nă difi­cul­tă­ţi. „Totu­şi, sunt pro­ble­me pe care nici eu nu le pot rezol­va”, recu­noa­ş­te el.

Pe lân­gă toa­te astea, tână­rul face sport, „m-am ocu­pat mai mult de cinci ani cu polo pe apă, acum fac bas­chet. Tre­bu­ie să fac şi sport, că dacă stau toa­tă ziua doar să învăţ, nu e pro­duc­tiv”, sub­li­ni­a­ză Cla­u­diu Babin.

Perseverenţă, disciplină şi „poate voi deveni savant în domeniul informaticii şi matematicii”

Nu ştie cu sigu­ranţă dacă va acti­va în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii, dar „pro­ba­bil, voi mer­ge la Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că şi Infor­ma­ti­că, şi, pe vii­tor, poa­te voi deve­ni şi savant în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii şi mate­ma­ti­cii”, spe­ră olim­pi­cul de acum, care, de alt­fel, a ajuns la olim­pi­a­da de infor­ma­ti­că printr-un pro­ces des­tul de înde­lun­gat. „Ini­ţi­al, a fost eta­pa de sec­tor, când şcoa­la ale­ge cine să mear­gă la con­curs. La sec­tor, dacă sunt pre­mi­anţi, adi­că cei care au obţi­nut locu­ri­le I, II, III, trec la muni­ci­pa­lă. Ulte­ri­or, dacă te cla­sezi prin­tre pri­mii trei, ajungi la repu­bli­ca­nă, şi, după, treci la baraj, iară­şi dacă te-ai cla­sat pe locuri de frun­te. La baraj are loc sele­cţia naţio­na­lă, când toţi ele­vii din cla­se­le a VIII-a – a XII-a, rezol­vă ace­lea­şi pro­ble­me, iar pri­mii patru sunt selec­ta­ţi să mear­gă la olim­pi­a­da bal­ca­ni­că sau inter­na­ţio­na­lă”, expli­că Cla­u­diu, ajuns prin­tre pri­mii patru la olim­pi­a­da din acest an şi care va mer­ge la Olim­pi­a­da Inter­na­ţio­na­lă de Infor­ma­ti­că din Iran.

Spu­ne că se pre­gă­teş­te pen­tru aceas­ta în fie­ca­re zi, „la fel cum am făcut-o întot­dea­u­na”, deşi în acest an a avut de susţi­nut şi exa­me­ne de capa­ci­ta­te, ceea ce îi fura din timp.

Cla­u­diu afir­mă că „la olim­pi­a­dă nu poţi copia, cel puţin la infor­ma­ti­că. Tre­bu­ie să-ţi aplici cunoş­tinţe­le. Nu ai de unde copia. Pen­tru cei care sunt olim­pici la infor­ma­ti­că, exis­tă con­cur­suri onli­ne, o dată pe săp­tămâ­nă. Aco­lo se dau pro­ble­me de rezol­vat. În pofi­da fap­tu­lui că navi­ghezi pe inter­net şi nu te vede nimeni, nu ai cum să tri­şezi. Tre­bu­ie să rezolvi sin­gur, toa­te pro­ble­me­le sunt dife­ri­te şi nu ai cum copia”, expli­că el.

La Olim­pi­a­da Repu­bli­ca­nă la Infor­ma­ti­că din acest an au par­ti­ci­pat 166 de elevi din cla­se­le a VII-a – a XII-a din toa­te rai­oa­ne­le şi muni­ci­pi­i­le ţării.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *