(doc) 150 de mii de euro pentru funcția de viceministru al Transporturilor

Un dosar penal care, de cin­ci ani, se pră­fu­ieș­te pe raf­tu­ri­le Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție dez­vă­lu­ie o afa­ce­re tene­bră în care au fost impli­ca­ți foști acti­viș­ti ai Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va, care dis­cu­tau cu un fost vice­mi­nis­tru din Guver­nul Gre­cea­nîi des­pre înro­la­rea sa în Guver­nul Filat con­tra sumei de 150 mii de euro. În con­frun­tă­ri­le din­tre fos­tul vice­mi­nis­tru, care s-a adre­sat la Pro­cu­ra­tu­ră pen­tru a-și recu­pe­ra „inves­ti­ția”, și cei căro­ra le-a dat pri­ma tranşă de 50 mii de euro, se regă­sesc deta­lii intri­gan­te des­pre pro­mi­siu­ni și nego­ci­e­ri poli­ti­ce pen­tru func­ții impor­tan­te.

În 2011, Ale­xei Vâr­lan, care, în apri­lie — decem­brie 2008, fuse­se vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor în Guver­nul comu­nist con­dus de Zinai­da Gre­cea­nîi, se adre­sea­ză cu o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție (PA), cerând inves­ti­ga­rea acțiu­ni­lor a trei per­soa­ne: Zahar Zano­si­ev, Vita­lie Czine-Mocan și Iurie Bol­bo­cea­nu, pe atun­ci, depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va din par­tea Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM). Vâr­lan recla­ma fap­tul că, în noiem­brie 2010, în schim­bul numi­rii sale în func­ția de vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, aceștia au pre­tins 150 de mii de euro și au pri­mit 50 mii de euro.

„Dacă dau 150 mii de euro, dintre care 50 de mii până la numire, voi fi numit viceministru al Transporturilor”

Ale­xei Vâr­lan

ZdG a obți­nut mai mul­te docu­men­te din dosa­rul penal care, de cin­ci ani, se pră­fu­ieș­te prin biro­u­ri­le pro­cu­ro­ri­lor anti­co­rup­ție. În unul din docu­men­te, din 16 august 2011, locotenent-colonelul Con­stan­tin Jaman, în biro­ul numă­rul 107b din incin­ta Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), timp de două ore, a efec­tu­at o con­frun­ta­re între Ale­xei Vâr­lan și Vita­lie Czine-Mocan la subiec­tul celor 50 mii de euro pe care Vâr­lan i-ar fi dat ante­ri­or. În cadrul con­frun­tă­rii, cei doi au admis că se cunosc, iar Czi­ne a și spus că ar fi „în rela­ții pri­e­te­nești” cu cel din fața sa. Rugat să poves­teas­că „cir­cum­stan­țe­le pro­mo­vă­rii lui în 2010-2011 în func­ția de vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor”, Vâr­lan a decla­rat în fața orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă că l-a cunos­cut pe Czi­ne în vara anu­lui 2009, după ce i se adre­sa­se un cunos­cut cu rugă­min­tea de a con­sul­ta niș­te per­soa­ne „la pro­iec­ta­rea și con­struc­ția dru­mu­ri­lor”. La întâl­ni­re, spu­ne Vâr­lan, le-a ofe­rit ace­lor per­soa­ne con­sul­ta­ție pen­tru a se pre­gă­ti de o lici­ta­ție pri­vind obți­ne­rea drep­tu­lui de a con­strui tron­so­nul de drum Chișinău-Bălți, iar ulte­ri­or a con­ti­nu­at să men­ți­nă legă­tu­ra cu Czi­ne. Ast­fel, în vara 2009, Vâr­lan spu­ne că Czi­ne i-ar fi orga­ni­zat o întâl­ni­re cu Iurie Bol­bo­cea­nu, iar ulti­mul i-a zis că „dacă vreau să obțin un post de lucru, ar fi bine să mă implic în elec­to­ra­lă de par­tea PDM. Am dis­cu­tat vreo oră”, decla­ra Vâr­lan.

Vita­lie Czine-Mocan

Ulte­ri­or, aces­ta a poves­tit că, la 22 noiem­brie 2010, s-a întâl­nit cu Vita­lie Czi­ne, la ini­ția­ti­va aces­tu­ia, lân­gă maga­zi­nul „Toam­na de Aur”. Atun­ci, sus­ți­ne Vâr­lan, aces­ta i-a spus că, în peri­oa­da ime­di­ată, urmea­ză a fi numiți vice­mi­niș­trii și „dacă dau 150 de mii de euro, din­tre care 50 de mii până la numi­re, voi fi numit vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor. În 3 zile, am strâns de la pri­e­te­ni suma de 50 de mii de euro, după care, fiind tele­fo­nat de Czi­ne, m-am pre­zen­tat lân­gă Muze­ul de Isto­rie din str. 31 August. Prin tele­fon, Czi­ne mi-a spus că e într-un Mer­ce­des. Am venit la locul res­pec­tiv cu auto­mo­bi­lul, în care se afla și soția. În auto­mo­bi­lul lui Czi­ne m-am urcat doar eu. Aco­lo mai era o per­soa­nă, care s-a pre­zen­tat Zahar Zano­si­ev. Czi­ne mi-a spus că anu­me Zano­si­ev este per­soa­na care va hotă­rî numi­rea mea și că anu­me lui tre­bu­ie să-i trans­mit banii des­pre care a fost vor­ba. Eu le-am răs­puns la ambii că nu-l cunosc pe Zano­si­ev și am cerut garan­ții că după trans­mi­te­rea bani­lor va urma anu­me sce­na­ri­ul pro­pus mai îna­in­te de dân­șii, adi­că eu voi fi numit în func­ția de vice­mi­nis­tru. Atun­ci Czi­ne l-a tele­fo­nat pe Bol­bo­cea­nu (Iurie, n.r.) și în dis­cu­ția din­tre dân­șii am auzit că Bol­bo­cea­nu a spus că Zano­si­ev este con­si­li­er la PDM. După aceas­ta, eu i-am trans­mis lui Zano­si­ev suma de 50 de mii de euro”, se men­țio­nea­ză în decla­ra­ția lui Ale­xei Vâr­lan din cadrul con­frun­tă­rii.

Întâlnirea lui Vârlan de la Parlament cu deputatul Bolboceanu

Iurie Bol­bo­cea­nu, ex-deputatul a fost reți­nut recent într-un dosar pen­tru tră­da­re de patrie

La scurt timp după aceas­tă tranzac­ție, vice­mi­niș­trii în Guver­nul Filat au fost numiți, inclu­siv la Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, insti­tu­ție care reve­ni­se, în urma par­ta­jă­ri­lor poli­ti­ce din cadrul ali­an­ței pro-europene de la guver­na­re, Par­ti­du­lui Libe­ral. Ulte­ri­or, Vâr­lan pre­ci­zea­ză că a înce­put să cea­ră expli­ca­ții de la Zano­si­ev și Czi­ne, iar aceștia îl asi­gu­rau că „totul va fi bine”. „La sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie 2011 ne-am întâl­nit eu, Czi­ne și Zano­si­ev. După aceas­ta, ne-am mai întâl­nit de trei ori. Dese­o­ri cu ei venea și Emil Iaș­ciuc, care mi-a fost pre­zen­tat ca per­soa­nă din PDM cu mare influ­en­ță… Îna­in­te de Paș­te, în cafe­nea­ua „Nis­tru” de pe bd. Ște­fan cel Mare, eu m-am întâl­nit cu Iaș­ciuc, iar cu el mai era o per­soa­nă cu pre­nu­me­le Oleg, care s-a pre­zen­tat ca fiind con­si­li­e­rul pre­șe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui. Oleg mi-a cerut să-i aduc pro­iec­te inves­ti­țio­na­le pe care urma să le uti­li­zăm în acti­vi­tă­ți­le ulte­ri­oa­re. Tot atun­ci, Iaș­ciuc mi-a pro­pus să-mi orga­ni­ze­ze o întâl­ni­re cu pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Mari­an Lupu. La întâl­ni­ri­le ce au urmat, am adus cele ceru­te… La 8 apri­lie mi-a tele­fo­nat Iaș­ciuc și mi-a zis că el nu are nimic cu banii și să nu-l mai deran­jez. După, cu greu l-am găsit pe Czi­ne, de la care am soli­ci­tat res­ti­tu­i­rea bani­lor”, rela­tea­ză Ale­xei Vâr­lan, care admi­te că i-a cerut aces­tu­ia să-l anga­je­ze măcar în cadrul Pri­mă­ri­ei mun. Chi­și­nău, unde să lucre­ze în spe­cia­li­ta­te și unde a acti­vat ante­ri­or. „Atât el, cât și ulte­ri­or Iaș­ciuc mi-au pro­mis că vor rezol­va pro­ble­ma după ce se vor întâl­ni cu Ghim­pu…”, se pre­ci­zea­ză în decla­ra­ția lui Vâr­lan, care sus­ți­ne că Oleg, în final, i-a orga­ni­zat o întâl­ni­re și cu Mari­an Lupu, dis­cu­tând cu el des­pre anga­ja­rea în câm­pul mun­cii, dar nu și des­pre cei 50 de mii de euro, pen­tru că Vita­lie Czi­ne l-ar fi rugat să nu abor­de­ze acest subiect.

În cadrul con­frun­tă­rii, Ale­xei Vâr­lan a pre­ci­zat că s-a întâl­nit, la Par­la­ment, cu Iurie Bol­bo­cea­nu, care i-ar fi spus că-i la curent cu pro­ble­ma, că a dis­cu­tat cu Czi­ne și Zano­si­ev și că totul se va hotă­rî pozi­tiv, iar banii îi vor fi res­ti­tu­iți. „La scurt timp am fost tele­fo­nat de Czi­ne și Zano­si­ev, care m-au invi­tat la sedi­ul PDM. Aco­lo, la poar­tă, mă aștep­ta Zano­si­ev, care mi-a spus că tre­bu­ie să dis­cut cu o per­soa­nă, dar ace­lu­ia urmea­ză să-i spun că banii eu i-am donat pen­tru o echi­pă de fotbal de copii din Nis­po­re­ni. Eu am refu­zat să merg la ofi­ci­ul PDM și am ple­cat”. Vâr­lan a con­ti­nu­at, spu­nând că, în con­tul bani­lor, i s-au pro­pus ulte­ri­or tere­nu­ri, un apar­ta­ment cu trei came­re, dar că, după ce s-a adre­sat la orga­ne­le de drept, i s-a trans­mis să uite de cei 50 de mii de euro. „Zano­si­ev mi-a zis că banii pe care i-am dat au fost repar­ti­zați în felul urmă­tor: 30 de mii de euro i-a trans­mis lui Bol­bo­cea­nu, 5 mii lui Czi­ne, iar res­tul, de 15 mii, și i-a luat lui”, a decla­rat Vâr­lan în cadrul con­frun­tă­rii.

Citiți și: CV-ul poli­tic şi „afa­ce­ri­le” pena­le ale fami­li­ei ex-deputatului învi­nu­it de tră­da­re de Patrie

Persoanele vizate: Unul spune că e martor, altul e în căutare, al treilea nu se recunoaște

Zaha­ria Zano­si­ev

Vita­lie Czine-Mocan, fiind și el audi­at, a recu­nos­cut, în mare par­te, afir­ma­ți­i­le lui Ale­xei Vâr­lan. Aces­ta însă a pasat prac­tic toa­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea pe Zahar Zano­si­ev, spu­nând că aces­ta a luat banii și că el per­so­nal nu i-a pro­mis lui Vâr­lan nici­o­da­tă un post de mun­că, doar un teren în or. Codru în schim­bul celor 50 de mii de euro pe care i-a luat Zano­si­ev.

Pes­te aproa­pe doi ani, în august 2013, a fost audi­at în acest dosar și Zaha­ria Zano­si­ev, fiind, la fel, efec­tu­a­tă o con­frun­ta­re între el și Vâr­lan. Spre deo­se­bi­re de Czi­ne, Zano­si­ev a res­pins prac­tic afir­ma­ți­i­le lui Vâr­lan, decla­rând că nu a luat bani, nu i-a pro­mis anga­ja­rea în nicio func­ție și că Vâr­lan sin­gur l-a între­bat dacă-l poa­te anga­ja, iar el doar a pre­zen­tat CV-ul dat de Vâr­lan lui Emil Iaș­ciuc, care pe atun­ci repre­zen­ta PDM.

Nume­le lui Vita­lie Czine-Mocan a apă­rut în spa­ți­ul public în 2015, când a fost reți­nut de Pro­cu­ra­tu­ra mun. Chi­și­nău într-un dosar pri­vind tra­fi­cul de dro­gu­ri. La câte­va luni, aces­ta a fost eli­be­rat și l-a acu­zat pe Ion Dia­cov, șeful de atun­ci al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, de fap­tul că ar fi stri­cat o ope­ra­țiu­ne cu impli­ca­rea sa, el fiind infil­trat spe­cial în gru­pa­rea infrac­țio­na­lă pen­tru a afla deta­lii din inte­ri­or. Într-o con­fe­rin­ță de pre­să ulte­ri­oa­ră, Czine-Mocan a mul­țu­mit șefi­lor orga­ne­lor de drept că ar fi con­tri­bu­it la eli­be­ra­rea sa. „Eu sunt uni­cul mar­tor al dlui Vâr­lan, nu știu cum d-lui putea să depu­nă plân­ge­re pe mine. Sunt orga­ne­le com­pe­ten­te, pe care le pute­ți con­tac­ta pen­tru a între­ba des­pre dosar. Toa­te depo­zi­ți­i­le sunt în dosar, iar eu nu am drep­tul să divulg infor­ma­ții”, ne-a spus Czine-Mocan.

Emi­li­an Iaș­ciuc

Potri­vit bazei de date onli­ne a Între­prin­de­rii „Regis­tru”, în R. Mol­do­va exis­tă un sin­gur Emi­li­an Iaș­ciuc, iar infor­ma­ți­i­le publi­ce ne duc spre un șef de sec­ție din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Pro­tec­ți­ei Civi­le și Situ­a­ți­i­lor Excep­țio­na­le. Aces­ta, însă, sus­ți­ne că nu cunoaș­te per­soa­ne­le care au făcut refe­ri­re în dosa­rul penal la nume­le pe care-l poar­tă, pre­ci­zând că nu a avut nici­o­da­tă tan­gen­țe cu par­ti­de­le poli­ti­ce și că poa­te aceștia au men­țio­nat nume­le său fiind­că este o per­soa­nă publi­că. Zaha­ria Zano­si­ev, cea­lal­tă per­soa­nă care figu­rea­ză în dosa­rul nego­ci­e­rii func­ți­ei de vice­mi­nis­tru, este fost con­si­li­er local în or. Sân­ge­ra, iar ulte­ri­or, preşe­din­te al Cen­tru­lui Inter­na­ţio­nal Anti­drog. În 2012, aces­ta, împre­u­nă cu un fost coleg con­si­li­er, a fost con­dam­nat la 8 ani de închi­soa­re pen­tru escro­che­rie în pro­por­ții deo­se­bit de mari, fiind acu­zat că ar fi obți­nut ile­gal un lot de teren. În 2016, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție a res­pins ca inad­mi­si­bil recur­sul în anu­la­re depus de Zano­si­ev, care însă nu se află în închi­soa­re, fiind anun­țat în cău­ta­re. Ale­xei Vâr­lan a refu­zat ante­ri­or să dis­cu­te cu ZdG pe mar­gi­nea subiec­tu­lui. Vio­rel Mora­ri, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, ne-a decla­rat că dosa­rul nu este tri­mis în jude­ca­tă pen­tru că nu sunt sufi­cien­te pro­be, iar „dacă-l tri­mi­tem în halul în care este, exis­tă șan­sa ca per­soa­ne­le viza­te să fie achi­ta­te. Pro­ble­ma e că fap­te­le au fost docu­men­ta­te post-factum”, zice șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție.

„Bol­bo­cea­nu a fost audi­at în cali­ta­te de mar­tor. Fap­te­le au avut loc în 2010, iar dosa­rul s-a por­nit în 2011. Temei pen­tru por­ni­rea dosa­ru­lui au fost decla­ra­ţi­i­le per­soa­nei care a trans­mis banii, Vâr­lan (Ale­xei, n.r.). El a menţio­nat des­pre două per­soa­ne care decla­rau că au influ­enţă asu­pra lui Bol­bo­cea­nu (care era atun­ci depu­tat, n.r.). Pro­be că Bol­bo­cea­nu a fost impli­cat sau că el are tan­genţă nu au fost însă admi­nis­tra­te. Bol­bo­cea­nu a recu­nos­cut că-i cunoş­tea pe cei doi, deo­a­re­ce ei au fost impli­ca­ţi în cam­pa­nia elec­to­ra­lă a PDM. De aco­lo el îi cunoş­tea, dar a spus că nu a fost cu ei în care­va rela­ţii şi nu a luat bani. Nu au exis­tat teme­iu­ri pen­tru a-l audia pe Bol­bo­cea­nu în altă cali­ta­te. Chiar dacă era audi­at ca bănu­it, el putea să nu facă decla­ra­ţii. Pro­ble­ma în acest dosar a fost că per­soa­na care a dat banii s-a adre­sat la PA prea târ­ziu, după ce fap­te­le au avut loc, pes­te aproa­pe doi ani, ast­fel că a fost prac­tic impo­si­bil de acu­mu­lat pro­be”, a decla­rat Vio­rel Mora­ri, ante­ri­or, pen­tru ZdG, cu refe­ri­re la acest dosar.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *