Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Divorțul: etape, condiții și costuri

Divorțul: etape, condiții și costuri

În Republica Moldova rata divorțurilor se menține relativ înaltă. Conform ultimelor date statistice oficiale, în decursul anului 2021 au fost desfăcute aproximativ 10 mii de căsătorii. Pentru a primi un document ce confirmă actul divorțului, cetățenii pot apela la serviciile prestate de notari și Agenția Servicii Publice sau la instanțele de judecată. Mai mulți cetățeni s-au adresat redacției cu întrebări legate de procedura divorțului.  Am discutat cu avocata, Liliana Bînzari, despre etapele, costurile și subtilitățile unui proces de divorț.

Liliana Bînzari

Liliana Bînzari a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în anul 1996. Activează în calitate de avocat din anul 1999, obținând licența în 2002. Până în anul 2016 a activat în cadrul Biroul Asociat de Avocați Botanica. Liliana este formatoare pentru subiectul „Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată” din 2012 și are o vastă experiență în această postură.

Care sunt modalitățile prin care poate fi desfăcută o căsătorie?

În momentul de față legislația stabilește trei modalități de desfacere a căsătoriei: de către Serviciul stare civilă, pe cale judecătorească sau de către notar.

Care sunt condițiile desfacerii căsătoriei la Serviciul stare civilă?

Pentru ca să fie desfăcută căsătoria de către Serviciul stare civilă, trebuie ca ambii soți să își exprime acordul în acest sens, privind: partajul proprietăţii comune în devălmăşie (care aparţine concomitent mai multor titulari), cine dintre ei și cum se va ocupa de întreţinerea, educaţia copiilor minori comuni, care va fi domiciliul acestora sau modalitatea de întreţinere a unuia dintre soţi.

În cazul în care soții vor ajunge la o înțelegere cu privire la aceste întrebări, vor depune o declarație comună la Serviciul stare civilă, în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi, ori la Serviciul stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria. Regula generală este ca ambii soți să fie prezenți în momentul depunerii declarației de desfacere a căsătoriei. În cazul în care unul dintre ei nu poate fi prezent, dar este de acord cu desfacerea căsătoriei, poate prezenta o declarație autentificată notarial.

Divorțul va fi înregistrat peste o lună din momentul depunerii declarației de desfacere a căsătoriei și fiecare dintre soți va primi un certificat de divorț separat. Divorțul va fi înregistrat chiar dacă unul dintre soți nu se va prezenta.

Dacă soții aleg să desfacă căsătoria la Serviciul stare civilă, fiecare dintre ei va achita, în mediu, câte 300 de lei. Căsătoria poate fi desfăcută la Serviciul stare civilă și în cazul în care acordul în acest sens este exprimat doar de unul dintre soți. Acest lucru este posibil dacă celălalt soț a fost supus unei măsuri de ocrotire judiciară, a fost declarat dispărut sau a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani.

În aceste cazuri, soțul care depune declarația de desfacere a căsătoriei va anexa hotărârea sau sentinţa instanţei judecătorești care va confirma motivul solicitării, precum şi certificatul de căsătorie. Înregistrarea divorţului va avea loc în prezenţa soțului care a depus declarația de desfacere a căsătoriei, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii ei.

Cum are loc desfacerea căsătoriei la notar?

Dacă există acordul ambilor soți, căsătoria poate fi desfăcută și la un notar. Se face prin depunerea unei cereri după un model aprobat de Ministerul Justiţiei. Cererea de desfacere a căsătoriei se depune în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți, dacă anterior notarului i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț pentru desfacerea căsătoriei şi  examinarea cererii în absenţa sa.

În cazul în care soții care doresc desfacerea căsătoriei au copii minori comuni și proprietate comună în devălmășie, în cererea de desfacere a căsătoriei sau în acordul autentic pentru desfacerea căsătoriei, ei trebuie să indice modul de participare a lor la educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, de stabilire a domiciliului acestora, de plată a pensiei de întreţinere a soţului/soției sau de partaj al averii comune dobândite în perioada căsătoriei.

Căsătoria va fi desfăcută peste 30 de zile din momentul depunerii cererii. În acest termen soții pot să își retragă cererea de desfacere a căsătoriei. Dacă ambii soți o cer, termenul de 30 de zile poate fi prelungit cu încă maxim 30 de zile.

La expirarea termenului de 30 de zile sau a termenului acordat suplimentar, în cazul în care s-a cerut, dacă nu are loc retragerea cererii de desfacere a căsătoriei, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere a copiilor minori, stabilirea domiciliului minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției.

Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în cinci exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț). În termen de trei zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare civilă teritorial două originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie pentru înregistrarea actului de stare civilă, precum și dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea actelor de stare civilă, două originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie. Câte un original al încheierii se eliberează părților și un original al încheierii se reține de notar în arhiva sa.

Cheltuielile notariale pentru toată procedura de divorț ajung până la o mie de lei, iar dacă la mijloc sunt și copii minori, se va percepe și o taxă pentru acordul privind stabilirea pensiei alimentare.

Care este procedura prin care sunt desfăcute căsătoriile în instanțele de judecată?

Desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească va avea loc atunci când soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora, când unul dintre soți nu este de acord cu desfacerea căsătoriei sau când ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei, însă nu se prezintă la Serviciul stare civilă și nici nu-și prezintă acordul sub formă de declarație autentificată notarial.

Conform regulei generale, cererea de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei se depune la instanța de judecată din raza teritorială în care își are domiciliul celălalt soț. Dacă în același timp cu cerința de desfacere a căsătoriei se solicită și încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori, cererea poate fi depusă și la instanța de judecată din raza teritorială în care își are domiciliul soțul/părintele care solicită încasarea pensiei de întreținere a copiilor minori. Atunci când are loc desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească, soții pot participa la procesul de judecată personal sau prin intermediul avocaților. Totodată, au opțiunea de a solicita ca procesul de judecată să se petreacă în absența lor.

Cheltuielile de desfacere a căsătoriei pe cale judecătorească variază în funcție de mai mulți factori. Dacă se solicită doar divorțul, atunci taxa de stat va fi de 40 de lei. Dacă cel ce depune cererea de desfacere a căsătoriei anterior a mai desfăcut o căsătorie, taxa de stat va fi în mărime de 200 de lei. Dacă se solicită și stabilirea domiciliului copiilor minori, atunci se va mai achita o taxă de stat în mărime de 100 de lei. Existența copiilor în cazul în care soții divorțează îi determină pe aceștia să ia decizii referitoare la educația, întreținerea,  precum și domiciliul lor. Dacă soții nu ajung la o înțelegere cu privire la aceste aspecte, deciziile vor fi luate de instanță prin hotărâre de judecată.

Care este termenul în care se pronunță divorțurile din data depunerii cererii?

Termenele de desfacere a căsătoriei pe cale judecătorească pot fi mai mari decât cele în cazul Serviciului stare civilă și al notarului, însă trebuie să ținem cont de faptul că persoanele se vor adresa în instanța de judecată doar atunci când există litigii, drept urmare, e firesc să dureze mai mult timp. Nu există un termen fix pentru pronunțarea divorțului.

Cel mai simplu va fi pronunțat divorțul în situația în care soții nu au copii minori comuni, nu au proprietate comună în devălmășie și ambii sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.

Dacă căsătoria e desfăcută prin intermediul instanței de judecată, e de dorit ca cererea să fie întocmită de către un avocat, conform cerințelor Codului de procedură civilă. În acest caz nu există un model prestabilit, în schimb Codul de procedură civilă stabilește niște cerințe de formă și conținut și dacă acestea nu se respectă, cererii poate să nu i se dea curs până când nu vor fi înlăturate neajunsurile stabilite. Cu ajutorul unui avocat părțile vor avea posibilitatea să evite apariția litigiilor în procesul de divorț, după înregistrarea lui, dar și se vor asigura că nu li se încalcă drepturile lor și ale copiilor minori, după caz.

În cazul în care nu sunt copii comuni, dar soții au acumulat proprietate în cadrul căsniciei, care este procedura de desfacere a căsătoriei?

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei pot fi partajate de către soți pe cale amiabilă, printr-o tranzacție, atât în timpul căsătoriei, cât și după desfacerea ei. Dacă soții nu ajung la înțelegere referitor la partajul bunurilor, atunci se vor adresa în judecată cu o cerere care va fi supusă taxei de stat în mărime de 3% din valoarea bunurilor supuse partajului. Tranzacția de împăcare poate fi încheiată de către soți chiar și după ce inițiază procesul de judecată.

În anul 2021 s-au înregistrat 9.905 divorțuri 

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în anul 2021, s-au înregistrat 22.544 de căsătorii, de 1,5 ori mai mult decât în anul 2020, iar rata nupțialității a constituit 8,6 căsătorii la 1.000 de locuitori, față de 5,9 căsătorii în anul 2020. Cea mai mare pondere din totalul de căsătorii care au fost încheiate în anul 2021, și anume 35,2%, revin bărbaților din grupa de vârstă 25-29 de ani, urmate de căsătoriile încheiate de femeile din grupa de vârstă 20-24 ani – 33,9%. Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 29 de ani pentru bărbați și de 26 de ani pentru femei.

În anul 2021, s-au înregistrat 9.905 divorțuri, fiind în creștere cu 12,6% comparativ cu anul 2020, iar rata divorțialității constituie 3,8 divorțuri la 1.000 de locuitori. Vârsta medie a soților la divorț a fost de 40,7 ani pentru bărbați și 37,4 ani pentru femei.

Din totalul divorțurilor înregistrate în anul 2021, ponderea celor survenite după o perioadă de căsnicie mai mică de cinci ani constituie 24,3%, după 5-9 ani – 25,6%, urmate de căsătoriile desfăcute după o perioadă cuprinsă între 10 și 14 ani (17,2%), după 15-19 ani (11,6%), și respectiv după 20 ani și peste (21,3%). Durata medie a căsătoriei finalizate prin divorț a fost de 12 ani.

Conform raportului realizat de Agenția de administrare a instanțelor judecătorești, în baza datelor obținute în perioada ianuarie-septembrie 2022, au fost încheiate 2.098 de dosare privind desfacerea căsătoriei și 2.222 de dosare privind desfacerea căsătoriei persoanelor care au copii minori. Numărul total de cereri restituite ajunge la aproximativ 14.500. 

Într-un alt raport de activitate, întocmit de Agenția Servicii Publice, pentru anul 2021, instituția publică a emis 10.076 de acte ce confirmă desfacerea căsătoriei. 

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.