bitca

Omul care a împărţit „pomeni electorale” a ajuns ministru

Minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­nale şi Con­stru­cţi­i­lor, Vasile Bâtcă, desem­nat de PDM, ar fi fost impli­cat în scan­da­lul „pome­ni­lor elec­to­rale” de la ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din Româ­nia.

În tim­pul pri­mu­lui tur al scru­ti­nu­lui elec­to­ral pen­tru fun­cţia de preşe­dinte al Româ­niei, desfă­şu­rat în R. Mol­dova la 2 noiem­brie 2014, presa a rela­tat des­pre impli­ca­rea lide­ri­lor locali ai Par­ti­du­lui Demo­crat din Nis­po­reni în coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor. Oame­nii erau îndem­naţi să-l voteze pe can­di­da­tul Vic­tor Ponta, iar pen­tru aceasta erau remu­ne­raţi cu bani şi cado­uri. ZdG a publi­cat atunci un mate­rial în care mai mulţi mar­tori recu­noş­teau că fun­cţio­na­rii de la Pri­mă­ria Nis­po­reni i-au corupt pen­tru a-şi da votul pen­tru Ponta. Pome­nele elec­to­rale repre­zen­tau cea­suri și bani care erau ofe­rite în sediul Ofi­ciul Stă­rii Civile din Nis­po­reni. Şefa aces­tui ofi­ciu, Lidia Ciorici, ne spu­nea atunci că, îna­in­tea ale­ge­ri­lor, pri­ma­rul ora­şu­lui Nis­po­reni, Ion Gan­gan, i-a cerut cheia de la ofi­ciu, pen­tru ziua desfă­şu­ră­rii scru­ti­nu­lui, fiindcă aştepta dumi­nică o dele­ga­ţie. „I-am spus că nu se ştie, pot să am vreo înre­gis­trare, nuntă, dar el a insis­tat şi vineri şi sâm­bătă. Când l-am între­bat pen­tru câte ore are nevoie, mi-a zis că de dimi­neaţă până la ora 21.00. L-am între­bat da ce va face dele­ga­ţia ceia atâta timp în sala de nunţi, dar el mi-a zis că vor fi mai multe dele­ga­ţii”.

Tot­o­dată mai mulţi mar­tori afirmă că, la coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor, a par­ti­ci­pat şi Vasile Bâtcă, fos­tul preşe­dinte al raio­nu­lui Nis­po­reni. Pri­ma­rul aces­tui oraş, Ion Gan­gan, şi actu­a­lul minis­tru, Vasile Bâtcă, şi-au negat atunci par­ti­ci­pa­rea la împă­rţi­rea „pome­ni­lor elec­to­rale”. Tot­o­dată, Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie din Nis­po­reni a por­nit inves­ti­ga­rea pre­su­pu­sei coru­peri.
Ieri, Nica­nor Cio­chină, şeful IP Nis­po­reni, ne spune că ulte­rior a fost emisă o ordo­nanţă de „nepor­nire a dosa­ru­lui penal, deo­a­rece legi­sla­ţia noas­tră nu pre­vede regle­men­ta­rea scru­ti­nu­lui Pre­zi­denţial, la noi el fiind ales de Par­la­ment”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Vasile

    Presa locala cite spune des­pre poli­ti­cie­nii nos­tri ca deja nici nu mai stii ce sa crezi. Stiti, deloc nu ma inte­re­seaza cum si in ce fel din­sul l-a sus­ti­nut pe Ponta. Prin­ci­pal ca el acum e minis­tru si tre­buie sa isi vada treaba de la Minis­ter.

  • vic­tor

    deci cali­fi­cai­vul ”ar fi fost” spune multe, deci el poate a fost sau poate nu, depinde, in elec­to­rala pen­tru pre­zi­den­ti­ale multi mol­do­veni au fost impli­cati, sa se expuna sta­tul sora, pe seama asta, daca tac ei, atunci ce sa ne mai expu­nem noi.

  • Augus­tin

    Spe­ram sa poata con­ti­nua refor­mele la MDRC. Din cauza lip­sei refor­me­lor in dome­niu, Mol­dova e la coada rusi­noasa a unei liste de 185 state ale lumii (la indi­ca­to­rii auto­ri­za­tii in con­struc­tii si acces la elec­tri­ci­tate) con­form unui cla­sa­ment Doing Busi­ness, moni­to­ri­zat anual de Banca Mondi­ala.