Omul care a împărţit „pomeni electorale” a ajuns ministru

Minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Con­stru­cţi­i­lor, Vasi­le Bât­că, desem­nat de PDM, ar fi fost impli­cat în scan­da­lul „pome­ni­lor elec­to­ra­le” de la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din Româ­nia.

În tim­pul pri­mu­lui tur al scru­ti­nu­lui elec­to­ral pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Româ­ni­ei, desfă­şu­rat în R. Mol­do­va la 2 noiem­brie 2014, pre­sa a rela­tat des­pre impli­ca­rea lide­ri­lor loca­li ai Par­ti­du­lui Demo­crat din Nis­po­re­ni în coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor. Oame­nii erau îndem­na­ţi să-l vote­ze pe can­di­da­tul Vic­tor Pon­ta, iar pen­tru aceas­ta erau remu­ne­ra­ţi cu bani şi cado­u­ri. ZdG a publi­cat atun­ci un mate­ri­al în care mai mulţi mar­to­ri recu­noş­teau că fun­cţio­na­rii de la Pri­mă­ria Nis­po­re­ni i-au corupt pen­tru a-şi da votul pen­tru Pon­ta. Pome­ne­le elec­to­ra­le repre­zen­tau cea­su­ri și bani care erau ofe­ri­te în sedi­ul Ofi­ci­ul Stă­rii Civi­le din Nis­po­re­ni. Şefa aces­tui ofi­ciu, Lidia Ciori­ci, ne spu­nea atun­ci că, îna­in­tea ale­ge­ri­lor, pri­ma­rul ora­şu­lui Nis­po­re­ni, Ion Gan­gan, i-a cerut che­ia de la ofi­ciu, pen­tru ziua desfă­şu­ră­rii scru­ti­nu­lui, fiind­că aştep­ta dumi­ni­că o dele­ga­ţie. „I-am spus că nu se ştie, pot să am vreo înre­gis­tra­re, nun­tă, dar el a insis­tat şi vine­ri şi sâm­bă­tă. Când l-am între­bat pen­tru câte ore are nevo­ie, mi-a zis că de dimi­nea­ţă până la ora 21.00. L-am între­bat da ce va face dele­ga­ţia ceia atâ­ta timp în sala de nunţi, dar el mi-a zis că vor fi mai mul­te dele­ga­ţii”.

Tot­o­da­tă mai mulţi mar­to­ri afir­mă că, la coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor, a par­ti­ci­pat şi Vasi­le Bât­că, fos­tul preşe­din­te al raio­nu­lui Nis­po­re­ni. Pri­ma­rul aces­tui oraş, Ion Gan­gan, şi actu­a­lul minis­tru, Vasi­le Bât­că, şi-au negat atun­ci par­ti­ci­pa­rea la împă­rţi­rea „pome­ni­lor elec­to­ra­le”. Tot­o­da­tă, Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie din Nis­po­re­ni a por­nit inves­ti­ga­rea pre­su­pu­sei coru­pe­ri.
Ieri, Nica­nor Cio­chi­nă, şeful IP Nis­po­re­ni, ne spu­ne că ulte­ri­or a fost emi­să o ordo­nanţă de „nepor­ni­re a dosa­ru­lui penal, deo­a­re­ce legi­sla­ţia noas­tră nu pre­ve­de regle­men­ta­rea scru­ti­nu­lui Pre­zi­denţi­al, la noi el fiind ales de Par­la­ment”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Vasile

    Pre­sa loca­la cite spu­ne des­pre poli­ti­cie­nii nos­tri ca deja nici nu mai stii ce sa cre­zi. Sti­ti, deloc nu ma inte­re­sea­za cum si in ce fel din­sul l-a sus­ti­nut pe Pon­ta. Prin­ci­pal ca el acum e minis­tru si tre­bu­ie sa isi vada trea­ba de la Minis­ter.

  2. victor

    deci cali­fi­cai­vul ”ar fi fost” spu­ne mul­te, deci el poa­te a fost sau poa­te nu, depin­de, in elec­to­ra­la pen­tru pre­zi­den­ti­a­le mul­ti mol­do­ve­ni au fost impli­ca­ti, sa se expu­na sta­tul sora, pe sea­ma asta, daca tac ei, atun­ci ce sa ne mai expu­nem noi.

  3. Augustin

    Spe­ram sa poa­ta con­ti­nua refor­me­le la MDRC. Din cau­za lip­sei refor­me­lor in dome­niu, Mol­do­va e la coa­da rusi­noa­sa a unei lis­te de 185 sta­te ale lumii (la indi­ca­to­rii auto­ri­za­tii in con­struc­tii si acces la elec­tri­ci­ta­te) con­form unui cla­sa­ment Doing Busi­ne­ss, moni­to­ri­zat anu­al de Ban­ca Mondi­a­la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *