MITROPOLIT de MILIOANE: ÎPS Vladimir: fondator de firme, arendaş la „Moldsilva”, cu casă de vacanţă în pădure şi apartament de lux

485-mitropolit1Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve, sau Nico­lae Can­ta­rean, pe nume­le său de mirean, deţi­ne, în aren­dă, prin inter­me­di­ul unei fir­me în care figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor, ală­tu­ri de un alt slu­ji­tor al Dom­nu­lui, un hec­tar de pădu­re în apro­pi­e­rea s. Ruseş­tii Noi, r. Ialo­ve­ni, pe care are con­stru­i­tă o casă de vacanţă, îngră­di­tă şi feri­tă de ochii muri­to­ri­lor de rând. În urmă cu aproa­pe două săp­tămâ­ni, ZdG l-a sur­prins pe ÎPS în zonă, la vola­nul maşi­nii de lux a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, o Toyo­ta Land Cru­i­ser, cu nume­re guver­na­men­ta­le. ÎPS mai are un apar­ta­ment de lux de 175 m.p., esti­mat de expe­rţi imo­bi­li­a­ri la pes­te 3 mln. de lei, şi figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor la încă un SRL, spe­cia­li­zat în repa­ra­ţia auto­mo­bi­le­lor.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor ofe­ri­te de Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), Nico­lae Can­ta­rean este fon­da­to­rul a două SRL-uri: SRL Lada-Ton şi SRL Lemn Con­struct Prim, şi admi­nis­tra­tor al unui SRL care deţi­ne Publi­ca­ţia Peri­oa­di­că „Alta­rul Cre­dinţei”. Con­form infor­ma­ţi­i­lor din baza de date a ÎS „Regis­tru”, dis­po­ni­bi­lă şi on-line, în R. Mol­do­va exis­tă o sin­gu­ră per­soa­nă cu nume­le şi pre­nu­me­le Nico­lae Can­ta­rean.

485-cantareanMitropolitul – fondator de firme

Fir­ma Lada-Ton a fost fon­da­tă încă în 1993 de către Nico­lae Can­ta­rean, cu 35% şi 60 de mii de lei, şi de un oare­ca­re Vita­lie Tofan, cu 65%, echi­va­len­tul a 112 mii de lei. Ulti­mul figu­rea­ză şi în cali­ta­te de admi­nis­tra­tor al aces­tui SRL. Fir­ma are un capi­tal soci­al de 172 mii lei şi a fost înre­gis­tra­tă pe 2 noiem­brie 1993. Sedi­ul ofi­ci­al se află pe şos. Bal­ca­ni, 25, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Prin­tre genu­ri­le de acti­vi­ta­te per­mi­se se numă­ră: întreţi­ne­rea şi repa­ra­rea auto­ve­hi­cu­le­lor, acti­vi­tă­ţi de cer­ce­ta­re a pieţei şi de son­daj al opi­ni­ei publi­ce, acti­vi­tă­ţi de tes­tă­ri şi ana­li­ze teh­ni­ce, inter­me­di­e­ri pen­tru vân­za­rea unui asor­ti­ment larg de măr­fu­ri şi acti­vi­tă­ţi ale agenţi­i­lor de voiaj şi ale ghi­zi­lor.

La faţa locu­lui, însă, nu am găsit o ase­me­nea fir­mă, ci cu totul alta, Oland-Demirova SRL, care este de fapt un magazin-service auto, spe­cia­li­zat în repa­ra­rea şi întreţi­ne­rea vehi­cu­le­lor. Repre­zen­tanţii aces­tui SRL susţin că nu au auzit de Lada-Ton. O ase­me­nea fir­mă exis­tă însă cu sigu­ranţă, nume­le ei figu­rând, spo­ra­dic ce-i drept, într-o hotă­râre a Curţii de Con­tu­ri.

ÎPS Vladimir şi Ieromonahul Nicolae, parteneri

Nume­le lui Nico­lae Can­ta­rean figu­rea­ză şi în cali­ta­te de fon­da­tor la fir­ma Lemn Con­struct Prim. Can­ta­rean deţi­ne 50% din acest SRL, cele­lal­te 50% fiind deţi­nu­te de Fio­dor Roş­ca, nime­ni altul decât sta­reţul Bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău. Acum, după ce a fost călu­gă­rit, Fio­dor Roş­ca a deve­nit Iero­mo­na­hul Nico­lae. Fir­ma, cu un capi­tal soci­al stan­dard, de 5400 de lei, a fost înre­gis­tra­tă la CÎS pe 10 decem­brie 2013 şi este admi­nis­tra­tă, cel puţin con­form acte­lor, chiar de către Fio­dor Roş­ca. Aceas­ta îşi are sedi­ul în ofi­ci­ul 307 de pe str. Gră­di­na Bota­ni­că 14/3. Aju­nşi la faţa locu­lui, am con­sta­tat, însă, că o ata­re fir­mă nu îşi are sedi­ul aco­lo. În ofi­ci­ul 307 am găsit fir­ma SRL Mel­da­va Grup. Repre­zen­tanţii ei ne-au spus că fir­ma Lemn Con­struct Prim are aco­lo doar adre­sa juri­di­că, însă acti­vea­ză în altă par­te, fără a ne spu­ne unde anu­me. Am pri­mit şi un număr de con­tact, la care urma să dis­cu­tăm cu un oare­ca­re Ana­to­lie Albin, repre­zen­tan­tul celor de la Lemn Con­struct Prim.

Nico­lae Can­ta­rean este şi admi­nis­tra­tor al fir­mei care deţi­ne publi­ca­ţia peri­o­di­că „Alta­rul Cre­dinţei”, edi­ta­tă de Mitro­po­lie. Publi­ca­ţia a fost fon­da­tă în 2001 de către Bise­ri­ca Orto­do­xă din Mol­do­va şi îşi are adre­sa juri­di­că pe str. Tighi­na 3, aco­lo unde a fost ante­ri­or sedi­ul Mitro­po­li­ei. Ulte­ri­or, acel sediu a fost trans­mis fir­mei de con­stru­cţii Basn­con­slux, iar recent, pro­cu­rat de fami­lia Madan, cea care a fon­dat com­pa­nia de con­stru­cţii. Clă­di­rea se dă acum în chi­rie.

485-mitropolit1-apartamentApartamentul de 175 m.p., ne-locuit

Mitro­po­li­tul Vla­di­mir deţi­ne şi un apar­ta­ment de lux pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău, la câţi­va metri de bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt. Blo­cul în care locu­ieş­te ÎPS are cin­ci eta­je şi man­sar­dă, are pază şi este con­si­de­rat unul de eli­tă, aici locu­ind mai mulţi oame­ni pros­pe­ri. Atun­ci când am ajuns la faţa locu­lui am văzut în cur­te mai mul­te maşi­ni de lux, care cos­tă zeci de mii de euro. Blo­cul a fost dat în exploa­ta­re în anul 2000. Apar­ta­men­tul era eva­lu­at de expe­rţii cadas­tra­li, în 2004, la pes­te un mili­on de lei. Acum, spun expe­rţi imo­bi­li­a­ri, un ase­me­nea apar­ta­ment nu cos­tă mai puţin de 3 mln. de lei.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, ÎPS stă la eta­jul patru, într-un apar­ta­ment care are nu mai puţin de 175 m.p.. Mitro­po­li­tul a intrat în pose­sia aces­tui apar­ta­ment în apri­lie 2000. Ante­ri­or aces­tui an, Vlă­di­ca Vla­di­mir era, din 1995, pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment de la Bota­ni­ca, pe bd. Dacia. În 2001, mitro­po­li­tul a vân­dut apar­ta­men­tul Mitro­po­li­ei pe care o con­du­ce, iar aceas­ta, la rându-i, în 2003, l-a vân­dut unei doam­ne, Ana Pru­tea­nu.

Ana Chi­ra­ş­ciuc, cea care ges­tio­nea­ză acest bloc, ne-a spus că mitro­po­li­tul nu locu­ieş­te de mai mult timp în acest apar­ta­ment, pe care îl deţi­ne. „El locu­ieş­te la reşe­dinţa sa ofi­ci­a­lă, unde­va în afa­ra ora­şu­lui”, ne-a spus feme­ia, care susţi­ne că în apar­ta­men­tul mitro­po­li­tu­lui, în momen­tul de faţă, nu locu­ieş­te nime­ni.

485-mitropolit1-casa-de-vacanta3Tranzacţia din seara de Anul Nou

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, Nico­lae Can­ta­rean Vasi­le, năs­cut la 18 august 1952, este, înce­pând cu 17 apri­lie 2014, şi pro­pri­e­ta­rul unei case de vacanţă, cu con­stru­cţie acce­so­rie, în pădu­rea de lân­gă Ruseş­tii Noi, Ialo­ve­ni, la câte­va sute de metri de tabă­ra de odih­nă pen­tru copii „Poie­ni­ţa Vese­lă” şi la apro­xi­ma­tiv 10 km de Chi­şi­nău. Vecin cu ÎPS este par­te­ne­rul său de afa­ce­ri, Iero­mo­na­hul Nico­lae (Fio­dor Roş­ca) de la Ciu­flea. Şi Sta­reţul deţi­ne, pe ace­la­şi teren, o casă de vacanţă. Casa mitro­po­li­tu­lui, con­form infor­ma­ţi­i­lor cadas­tra­le, are 168,8 m.p., iar con­stru­cţia acce­so­rie, 13/1 m.p.. Cea a lui Fio­dor Roş­ca este ceva mai mică, de doar 80,3 m.p..

485-mitropolit1-casa-de-vacanta2hartaTere­nul pe care sunt aces­te con­stru­cţii apa­rţi­ne Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” şi a fost dat în aren­dă unui oare­ca­re Oleg Popov, pe 5 noiem­brie 2010, pe o peri­oa­dă de 49 de ani, până la 4 noiem­brie 2059. Printr-un acord adi­ţio­nal, în sea­ra de Anul Nou, pe 31 decem­brie 2013, la 3 săp­tămâ­ni după ce fir­ma celor doi era înre­gis­tra­tă la CÎS, tere­nul a tre­cut în pose­sia Lemn Con­struct Prim, care îi are fon­da­to­ri pe Roş­ca şi Can­ta­rean. Pen­tru aren­da ace­lui hec­tar de pădu­re sunt plăti­ţi anu­al 4 mii 445 de lei.

Pro­pri­e­ta­rul con­stru­cţi­i­lor de pe acest teren a con­ti­nu­at să fie Oleg Popov, cel care îl lua, în 2010, în aren­dă de la Mol­d­sil­va, până după darea lor în exploa­ta­re şi înre­gis­tra­rea la Ofi­ci­ul Cadas­tral. Acest lucru se întâm­pla pe 9 apri­lie 2014. Pe 16 apri­lie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, Fio­dor Roş­ca cum­pă­ră toa­te cele 3 clă­di­ri din pădu­re, iar în ace­ea­şi zi îi vin­de două din­tre ele mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Ambe­le tranza­cţii au fost înre­gis­tra­te la Cadas­tru a doua zi, pe 17 apri­lie 2014.

485-mitropolit1-casa-de-vacanta2Mitropolitul, cu Toyota RMG 040 la casa de vacanţă

Marţi, 26 august, am mers în Pădu­rea din extra­vi­la­nul s. Ruseş­tii Noi pen­tru a vor­bi cu local­ni­cii, dar şi pen­tru a vedea casa de vacanţă a ÎPS Vla­di­mir. Dru­mul din pădu­re este încon­ju­rat, chiar ime­di­at după intra­re, de gar­du­ri de câţi­va metri, iar în spa­te­le lor sunt zări­te con­stru­cţii, majo­ri­ta­tea din­tre ele de lemn. Oame­nii din zonă, atun­ci când sunt între­ba­ţi ale cui sunt ace­le case şi cine sunt aren­da­şii de pădu­re, dau din ume­ri. Ei îi numesc pe toţi cei de din­co­lo de gar­du­ri­le îna­l­te „boie­ri”. I-am între­bat care teren din zonă apa­rţi­ne Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Unii au dat din ume­ri, alţii ne-au spus că au auzit că în zonă are casă de vacanţă şi ÎPS, doar că nu cunosc exact locul unde ea este ampla­sa­tă. Ulte­ri­or, un local­nic mai vechi ne-a expli­cat cum ajun­gem la casa mitro­po­li­tu­lui. Casa, de fapt, nu se vede de după gar­dul îna­lt de aproa­pe doi metri, for­mat în mare par­te din plă­ci fri­bro­lem­noa­se. În par­tea din­spre pădu­re, tere­nul este îngră­dit cu sâr­mă ghim­pa­tă.

485-mitropolit1-masina1După ce ne-am depăr­tat puţin de locul unde se află casa mitro­po­li­tu­lui şi cea a sta­reţu­lui Mănăs­ti­rii Sf. Teo­dor Tiron, am obser­vat că din­spre acel loc venea o Toyo­ta Land Cru­i­ser. Aceas­ta avea nume­re guver­na­me­na­ta­le, RM G 040, iar la vola­nul ei se afla chiar ÎPS Vla­di­mir. Aces­ta s-a oprit pes­te câte­va sute de metri, pur­tând o dis­cu­ţie tele­fo­ni­că, pen­tru ca mai apoi să ple­ce spre Chi­şi­nău. Maşi­na RM G 040 este cu sigu­ranţă a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, iar de ea se folo­seş­te doar mitro­po­li­tul Vla­di­mir. Recent, pe 25 august, aceas­tă maşi­nă era foto­gra­fi­a­tă de către un inter­naut la o sta­ţiu­ne din Româ­nia, din oră­şe­lul Bor­sec, cunos­cu­tă pen­tru fap­tul că aco­lo au vile de vacanţă mai mulţi cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Soli­ci­ta­ţi de ZdG, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei din Bor­sec ne-au spus că nu ne pot ofe­ri infor­ma­ţii dacă, şi Nico­lae Can­ta­rean deţi­ne sau nu o vilă în aceas­tă regiu­ne, pen­tru că o ase­me­nea infor­ma­ţie ar fi una con­fi­denţi­a­lă.

485-mitropolit1-masina12Fiodor Roşca, maşina mitropolitului şi Igor Dodon

Maşi­na cu nume­re de stat RMG040 a fost de-a lun­gul tim­pu­lui impli­ca­tă în mai mul­te dis­cu­ţii con­tra­dic­to­rii, la un moment dat punându-se pro­ble­ma retra­ge­rii nume­re­lor spe­ci­a­le, dis­cu­ţii care însă nu s-au con­cre­ti­zat.

În 2011, ZdG scria că aceas­tă maşi­nă l-a însoţit pe Igor Dodon, pe atun­ci can­di­dat la fun­cţia de pri­mar al Chi­şi­nă­u­lui, la întâl­ni­rea pe care aces­ta a avut-o la Mănăs­ti­rea Ciu­flea cu pre­o­ţii din Chi­şi­nău.

485-mitropolit1-fiodor-roscaZia­rul Tim­pul rela­ta tot în acea peri­oa­dă că întâl­ni­rea comu­nis­tu­lui (atun­ci, Dodon încă repre­zen­ta PCRM-ul) cu slu­ji­to­rii lui Dum­ne­zeu a avut loc chiar la ini­ţi­a­ti­va lui Fio­dor Roş­ca, actu­a­lul par­te­ner de afa­ce­ri şi vecin de vilă cu ÎPS Vla­di­mir. Con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, Fio­dor Roş­ca este preşe­din­te­le Depar­ta­men­tu­lui Mitro­po­li­tan Acti­vi­ta­te Pas­to­ra­lă în Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne şi Orga­ne­le de Drept. Pe 8 apri­lie 2013, mitro­po­li­tul Vla­di­mir a ofi­ci­at slu­j­ba prin care l-a călu­gă­rit pe par­te­ne­rul şi veci­nul său, Fio­dor Roş­ca, care a pri­mit nume­le de Nico­lae. „ÎPS Vla­di­mir i-a adre­sat un cuvânt duhov­ni­cesc, exprimându-şi nădej­dea că aceas­tă lepă­da­re de lume a slu­ji­to­ru­lui va pre­su­pu­ne mai mul­tă rugă­ciu­ne şi gri­jă pen­tru nevo­itoa­re­le şi eno­ri­a­şii mănăs­ti­rii”, se spu­nea într-un comu­ni­cat al Mitro­po­li­ei.

485-mitropolit1-casa-de-vacantaMitropolitul mai are un hectar de pădure?

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, un hec­tar de pădu­re, ime­di­at lân­gă tere­nul şi case­le de vacanţă ale mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi călu­gă­ru­lui Nico­lae, este luat în aren­dă de către fir­ma Best Pro­iect. Iar de aici înco­lo urmea­ză mai mul­te simi­li­tu­di­ni între aren­da­rea aces­tui teren şi tere­nul deţi­nut de fir­ma Lemn Con­struct Prim, fon­da­tă de Can­ta­rean şi Roş­ca. Fir­ma Best Pro­iect a fost înre­gis­tra­tă la CÎS pe 9 decem­brie 2013, cu doar o zi îna­in­te de fon­da­rea fir­mei Lemn Con­struct Prim. Ea este admi­nis­tra­tă şi fon­da­tă de către un oare­ca­re Igor Koja­nov şi are ace­ea­şi adre­să juri­di­că ca şi fir­ma fon­da­tă de mitro­po­lit, Gră­di­na Bota­ni­că 14/3, of. 307. Aşa cum s-a menţio­nat mai sus, la aceas­tă adre­să se află doar fir­ma SRL Mel­da­va Grup. Repre­zen­tanţii ei ne-au dat tot numă­rul de con­tact al lui Ana­to­lie Albin în cali­ta­te şi de repre­zen­tant al fir­mei Best Imo­bil, la fel ca şi în cazul fir­mei Lemn Con­struct Prim. Cel mai pro­ba­bil, şi acest teren, chiar dacă prin inter­me­di­a­ri, este luat pen­tru Can­ta­rean şi Roş­ca.

L-am con­tac­tat pe Ana­to­lie Albin. Aces­ta ne-a spus că a fost repre­zen­tan­tul celor două fir­me ante­ri­or, şi a repre­zen­tat fon­da­to­rii ini­ţi­a­li, care erau alţii decât cei de acum, Roş­ca şi Can­ta­rean. Aces­ta ne-a spus că nu ştie unde se află acum sedi­ul celor două fir­me, cu adre­sa juri­di­că pe str. Gră­di­na Bota­ni­că 14/3, of. 307.

Inte­re­sant este fap­tul că Igor Koja­nov, fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei cu ace­la­şi sediu ca al fir­mei mitro­po­li­tu­lui, Best Pro­iect, figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor în alte 7 (!) SRL-uri, asta deşi nu este un om de afa­ce­ri prea cunos­cut. Aces­ta este fon­da­tor la fir­me­le DI&Trade şi DI&Trade Engi­ne­e­ring, care se pre­zin­tă ca fiind prin­tre cei mai buni pro­du­că­to­ri ai celui mai larg sor­ti­ment de pro­du­se de ven­ti­la­re din R. Mol­do­va, Dezvolt-Activ, care susţi­ne că este lider pe pia­ţa mate­ri­a­le­lor izo­lan­te din R. Mol­do­va, Pre­ce­dent, care se ocu­pă cu vân­za­rea apar­ta­men­te­lor, Neo­pro­iect, Acus­tic Teh­no­lo­gie şi Capi­tal­dak. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Regis­tru, în R. Mol­do­va exis­tă un sin­gur Igor Koja­nov. L-am con­tac­tat pe aces­ta de mai mul­te ori la sedi­ul fir­mei DI&Trade, însă ni s-a spus că el nu este. Deşi am soli­ci­tat să ni se ofe­re un număr de mobil pen­tru a cla­ri­fi­ca mai mul­te lucru­ri și even­tu­al, rela­ți­i­le lui Koja­nov cu mitro­po­li­tul, repre­zen­tanţii fir­mei au refu­zat să facă acest lucru.

„Cum poate trăi cineva în pădure?”

Marţi, 2 sep­tem­brie, am fost din nou în pădu­rea din Ruseş­tii Noi. La poar­ta casei mitro­po­li­tu­lui, doi tine­ri cărau nisip. După câte­va dis­cu­ţii cu oame­ni din zonă ni s-a con­fir­mat încă o dată că acel teri­to­riu apa­rţi­ne lui „Vlă­di­ca” Vla­di­mir. Ulte­ri­or, prin inter­me­di­ul celor doi tine­ri care lucrau, am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu un băr­bat, des­pre care ni s-a spus că este paz­nic. Aces­ta, între­bat de noi dacă pe acel teri­to­riu locu­ieş­te mitro­po­li­tul, ne-a zis: „Cum poa­te trăi cine­va în pădu­re?”. Ulte­ri­or, ne-a spus că nu este ade­vă­rat, că ase­me­nea infor­ma­ţii, pre­cum că mitro­po­li­tul are casă în regiu­ne, a auzit şi el, „din pre­sa gal­be­nă”, doar că ele nu ar cores­pun­de ade­vă­ru­lui. „Îmi ştiu şefii, îmi ştiu patro­nii, dar nu, idee n-am. Nu l-aţi văzut pe aici? Cum, aici… mâi­ne poţi să-l vezi pe dl Filat, ce înseam­nă, că d-lui tră­ieş­te aici? D-stră şti­ţi că unde se fac ches­tii de genul aces­ta vin dife­ri­ţi oame­ni mari, nu vine aici un om care lucrea­ză cu sapa…”, ne-a spus, prin­tre alte­le, tână­rul. Infor­ma­ţi­i­le de la Cadas­tru con­tra­zic însă afir­ma­ţi­i­le aces­tu­ia.

Oleg Popov, cel care a aren­dat în 2010 hec­ta­rul de teren pe care se află acum casa de vacanţă a lui Fio­dor Roş­ca şi Nico­lae Can­ta­rean ne-a con­fir­mat că a per­fec­tat acte­le pe nume­le altor per­soa­ne şi că acel teren este acum al fir­mei Lemn Con­struct Prim. Între­bat dacă, în 2010, atun­ci când a luat în aren­dă tere­nul, l-a luat pen­tru el sau pen­tru cele două feţe bise­ri­ceş­ti, băr­ba­tul, vor­bi­tor de rusă, a refu­zat să ne răs­pun­dă. El a pre­ci­zat că în acest moment nu se află în ţară.

Businessul – interzis pentru slujitorii bisericii

Con­form sta­tu­tu­lui Bise­ri­cii Orto­do­xe din Mol­do­va, Întîis­tă­tă­to­rul Bise­ri­cii Orto­do­xe din Mol­do­va – Mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi Mol­do­vei – este numit de către Sfân­tul Sinod şi Sanc­ti­ta­tea sa Patri­ar­hul Mosco­vei şi a între­gii Rusii. Aces­ta are mai mul­te fun­cţii, prin­tre care şi ace­ea de a dis­pu­ne de mij­loa­ce­le finan­ci­a­re ale Mitro­po­li­ei.

ZdG scria încă acum doi ani, în arti­co­lul „Busi­ne­ss în/din nume­le Dom­nu­lui” des­pre fap­tul că afa­ce­ri­le sunt incom­pa­ti­bi­le cu canoa­ne­le Bise­ri­cii Orto­do­xe, un ansam­blu de „legi” bise­ri­ceş­ti care regle­men­tea­ză prac­tic toa­te aspec­te­le vieţii cle­ru­lui, dar şi a eno­ri­a­şi­lor. Spre exem­plu, unul din­tre mul­ti­ple­le canoa­ne care pre­văd acest lucru este Cano­nul 6 (Incom­pa­ti­bi­li­tă­ţi) din Canoa­ne­le Sfinţi­lor Apos­to­li. Aces­ta spu­ne expres că „epi­sco­pul sau pres­bi­te­rul sau dia­co­nul să nu ia asu­pra sa pur­tă­ri de gri­jă lumeş­ti; iar de nu, să se cate­ri­seas­că” (cate­ri­si­rea înseam­nă ridi­ca­rea daru­lui Sf. Duh, dat unui băr­bat prin tai­na hiro­to­ni­ei, adi­că este dat afa­ră din pre­o­ţie – n.r.).

Parohiile plătesc taxe de milioane Mitropoliei

Se înscrie mitro­po­li­tul în lis­ta incom­pa­ti­bi­li­lor? Vadim Chei­baş, secre­ta­rul Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, a evi­tat răs­pun­sul la aceas­tă între­ba­re. „Mă scu­za­ţi o secun­dă”, ne-a zis aces­ta, apoi a închis, fără a mai răs­pun­de la tele­fon. Ante­ri­or, îl între­ba­sem pe Chei­baş cum se for­mea­ză veni­tu­ri­le mitro­po­li­tu­lui şi dacă aces­ta are sala­riu. După ce a ezi­tat câte­va cli­pe, aces­ta a spus: „Da, sigur că are, dar mai mul­te deta­lii afla­ţi la con­ta­bi­li­ta­te”.

485-mitropolit1-roscaAnte­ri­or, ZdG scria că ori­ce parohie mem­bră a Mitro­po­li­ei tre­bu­ie să plă­teas­că în fon­dul aces­te­ia o anu­mi­tă taxă, mări­mea căre­ia este direct pro­porţio­na­lă cu mări­mea parohi­ei. Un cal­cul ele­men­tar ara­tă că Mitro­po­lia pri­meş­te, de la parohi­i­le sale, o sumă fabu­loa­să. O parohie săra­că achi­tă, anu­al, cir­ca 4800 de lei. Să pre­su­pu­nem că toa­te parohi­i­le ar plăti doar câte 500 de lei pe lună. Anu­al, s-ar acu­mu­la 6000 de lei. Mitro­po­lia are cir­ca 1 200 de parohii. Să pre­su­pu­nem că 200 din­tre ele ar fi în inca­pa­ci­ta­te de pla­tă. Prin con­cur­sul celor­lal­te 1 000 de parohii în fon­dul Mitro­po­li­ei ar fi vira­ţi anu­al cel puţin 6 mln de lei.

Con­tac­tat de ZdG, iero­mo­na­hul Nico­lae, pe nume­le său de mirean Fio­dor Roş­ca, nu a dorit să dis­cu­te cu noi, după ce i-am spus că avem infor­ma­ţii că, împre­u­nă cu mitro­po­li­tul Vla­di­mir, deţi­ne în aren­dă un hec­tar de pădu­re, pe care au case de vacanţă. „De ce aşa tare vă inte­re­sea­ză asta? Dacă nu vă inte­re­sea­ză, nu suna­ţi. E via­ţa mea per­so­na­lă şi vă rog să nu vă impli­ca­ţi în via­ţa mea per­so­na­lă, că vă dau în jude­ca­tă”, ne-a spus, ame­nin­ță­tor, aces­ta, închi­zând tele­fo­nul şi lăsând fără răs­puns între­ba­rea des­pre fon­du­ri­le din care a reu­şit să-şi cum­pe­re casa din pădu­re.

P.S. Pe parcursul zilei de ieri, miercuri, dar și joi, ziua când ziarul a apărut în chioșcuri, mitropolitul a avut telefonul deconectat. Publicaţia rămâne deschisă şi va oferi spaţiu pentru opiniile ÎPS Vladimir vis-a-vis de acest subiect în ediția viitoare a ZdG.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

34 comentarii

 1. Alia

  Bra­vo ZDG ati facut o trea­ba buna,oamenii tre­bu­ie sa cunoas­ca adevarul,am ramas sur­prin­sa si chiar mi-am facut con­clu­zii.

 2. Lelea

  Nu mai sur­prin­de pe nimeni.Desigur,ZDG e bra­vo ca face ast­fel de investigatii.Sunt dovezi-ai drep­ta­te ! Dar astea (IPS) nu vor dis­pa­rea pina cand popo­rul le v-a pupa mii­na fara sa se intrebe:de ce? Ei exis­ta cu aju­to­rul cre­din­cio­si­lor.

 3. zlata

  Dure­ros, dar ade­vă­rat! Peş­te­le de la cap se stri­că, firea noas­tră mio­ri­ti­că ne-a jucat şi aici fes­ta, ne com­pla­cem în rolul de tur­mă ascul­tă­toa­re, dar cum Uni­ver­sul nu rămî­ne nimă­nui dator, s-a făcut lumi­nă şi la acest capitol!E tim­pul să deie demi­sia Întîis­tă­tă­to­rul Bise­ri­cii Noas­tre Creştine!!!Poate şi noi avem par­tea noas­tră de vină în aceas­tă sta­re de lucru­ri, prea puţin ne-am rugat şi prea mult am dat!

 4. Walter

  Povești cu caii, înși­ra­te cap-coadă de niș­te fan­te­ziș­ti care din cîte se știe ar acțio­na la coman­da așa-zisei Mitro­po­lii a Basa­ra­biei, în care de un timp bun este tot ce vrei, de la scan­da­lu­ri sexu­a­le și de ordi­ne eco­no­mi­că, mitro­po­lie căre­ia i s-a reco­man­dat să se dizol­ve, că ar stri­ca toa­tă ima­gi­nea bide­ri­cii. Acum ca să ara­te că bîr­na din ochiul lor n-ar fi mai mic decît al alto­ra, v-au coman­dat acest arti­col din cate­go­ria S.F. cu care mai pros­tiți pros­ti­mea și-i înve­se­li­ți pe res­tul care știu și văd rea­li­ta­tea. Ați înce­put cu seco­lul 20 și ați ter­mi­nat cu 21 dar nimi­kc sem­ni­fi­ca­tiv nu ați demon­strat, defapt nimic îna­fa­ră de un plan cadas­tral și sume­le pen­tru aren­dă anu­a­lă res­pec­tiv ter­me­nii de aren­dă, în rest poves­ti­ri și lucru­ri închi­pu­i­te. Ori­ce om poa­te vizi­ta ori­ce casă de la Poie­ni­ța, așa cum aco­lo sunt pen­siu­ni agro-turistice, care se aren­dea­ză pe ore, zile și atît, pe banii pe care i-ați luat de la M.B. sau alți indi­vi­zi pute­ți mer­ge să închi­ri­ați și voi să aren­dați vre=o casă pe o zi-două, să vă rela­xa­ți, poa­te vă vine la cap min­tea și bunul simț..defapt astea lucru­ri la jur­na­liș­ti sunt de negă­sit, la voi doar goa­na după sen­za­ție e pe pri­mul plan și cu asta vă ocu­pa­ți pros­tind lumea. În locul celor calomni­ați v-aș da în jude­ca­tă, să vă văd cum faceți pe voi aco­lo cînd v-a veni vor­ba de dovezi .

 5. igor

  Dato­ria fiecaruia,pentru a ne mantui-sa ne vedem firea pro­prie si paca­tul in ea…
  Cine a spus ca in Euro­pa nu poti ajun­ge, por­nind spre Ucrai­na…
  Doam­ne aju­ta!

 6. SAVVA

  VIATA E UN SPITAL, PACATUL ESTE BOALA NOASTRA…
  CAND TE DOARE FICATUL NU POTI SA CRITICI PE CEL CE IL DOARE CAPUL, MAI ALES SA RAZI DE EL…
  UITATI-VA LA NOI…

 7. gorun

  DA,e dure­ros ,si mai dure­ros ca se invi­nu­es­te M.Basarabiei,nar fii cazul,doar este un pur adevar,mitropolia este in labi­le lui Coibas (evreul)Nicolae cum a fost Car­dan in Cer­nau­ti asa si este.degraba se vor des­co­pe­ri si alte­le mai interesante.cautati probe,oare nu se vede la ce degra­da­re a ajuns mMA­MA noas­tre sf. Bise­ri­ca orto­do­xa din Moldova.Rusine Nicolaes.mai uite­te in pas­port.

 8. ion-ion

  Pro­ver­bul “Pes­te­le de la cap se stri­ca” se apli­ca de minu­ne in sanul Mitro­po­li­ei de la Chi­si­nau, unde toa­ta cla­sa duhov­ni­ceas­ca ince­pand de cel mai mare clerc sunt de fac­to nis­te hoti, excro­ci si min­ci­no­si. Iar acest IPS Vla­di­mir­pe de asu­pra mai mai e si un mare impos­tor, deo­a­re­ce el nu poa­te sa fie pe lan­ga mitro­po­li­tul Chi­si­na­u­lui si miro­po­li­tul intre­gii Mol­do­vei din sim­plu motiv ca intrea­ga Mol­do­va, inseam­na Mol­do­va de pe tim­pul lui Ste­fan cel Mare, ori acest Vla­di­mir nu are in cus­to­dia sa dechat doua jude­te (Lapus­na si Soro­ca si o buga­ta de Tighi­na) ceia ce nu pre­zin­ta dechat o mica par­te din fos­ta Basa­ra­bie nemai­vor­bind de toa­ta Mol­do­va din tim­pul lui Ste­fan cel Mare

 9. "Popa - Duhu"

  Ciu­dat, oare de ce toa­te mea­a­je­le mele cu refe­rin­ta la acest arti­col vla­di­mi­rist kiri­list sint ster­se SIS-tematic ?
  Oare nu din cau­za ca am indraz­nit sa intreb cine l-a omorât printr-un acci­dent la coman­da pe mitro­po­li­tul patri­ot si uni­o­nist Dori­me­dont in dec.2006 intr-un acci­dent la coman­da ? Dori­me­dont, ace­la care a apa­rat manas­ti­rea Noul-Neamt de lân­ga Tighi­na con­tra ocu­pan­ti­lor ruso­fo­ni din Trans­nis­tria si s-a impo­tri­vit cura­jos con­tra poli­ti­cii de rusfi­ca­re si anti-românism a lui Vla­di­mir Can­ta­rea­nu din Bise­ri­ca Rusa Orto­do­xa ocu­pan­ta din Rep. Mol­do­va.

  • Admin

   “Popa — Duhu”, ZdG șter­ge doar comen­ta­ri­i­le care pro­voa­că la vio­len­ță și comen­ta­ri­i­le care au cuvin­te necen­zu­ra­te…
   P.S. Dacă nu ați avut nici una nici alta în comen­ta­rii, înseam­nă că ele nu au ajuns la noi.

 10. "Popa - Duhu"

  ASASINATE SIS-TEMATICE KGB:
  Dori­me­dont Cecan – un mare patri­ot al Mol­do­vei, (n. 4 mar­tie 1961, satul Petru­nea, raio­nul Glo­de­ni – d. 31 decem­brie 2006, Vie­na, Aus­tria) a fost un cle­ric orto­dox din Repu­bli­ca Mol­do­va, care a înde­pli­nit ran­gul de epi­scop de Edi­neț și Bri­ce­ni în peri­oa­da 1998-2006, murind ca urma­re a unui grav acci­dent ruti­er.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  La 5 decem­brie, 2006, în jurul orei 18.00 pe tra­se­ul Don­du­şe­ni – Ota­ci (Repu­bli­ca Mol­do­va) a avut loc un grav acci­dent ruti­er în urma căru­ia a avut de sufe­rit Prea Sfinţi­tul Dori­me­dont, Epi­scop de Edi­neţ şi Bri­ce­ni (Bise­ri­ca Orto­do­xă din Mol­do­va afla­tă sub juris­di­cţia Patri­ar­hi­ei Ruse). PS Dori­me­dont este o mare per­so­na­li­ta­te a Bise­ri­cii din Mol­do­va şi sin­gu­rul ierarh care face ceva bun în Mol­do­va. Toţi cei­la­lţi sunt com­pro­mi­şi prin dife­ri­te fap­te arhi­cu­nos­cu­te. Toc­mai de ace­ea, Epi­sco­pul Dori­me­dont nu a con­ve­nit şi nici acum nu con­vi­ne atât Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi celor­la­lţi ierar­hi, cât şi con­du­ce­rii comu­nis­te a ţării. 

  PS Dori­me­dont de mai mul­te ori a fost „aver­ti­zat”, iar alte­o­ri obli­gat să tacă. În apri­lie 2006, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir a încer­cat să-l exi­le­ze la modul cel mai direct, dar nici acest lucru nu a reu­şit. Reve­nim la acci­dent. Acci­den­tul s-a pro­dus în niş­te con­di­ţii foar­te sus­pec­te. PS Dori­me­dont, nea­vând la moment maşi­nă per­so­na­lă, a împru­mu­tat de la un pre­ot pe care-l cunoş­tea (Pr. Ser­ghei Cireş, parohia Sf. Paras­che­va – Chi­şi­nău) maşi­na aces­tu­ia – Rena­ult Mega­ne (pro­du­să în 2006). Tra­se­ul pe care se cir­cu­la, ca şi majo­ri­ta­tea dru­mu­ri­lor din Mol­do­va, era foar­te prost. La aces­tea se ada­u­gă cea­ţa foar­te den­să care se aşe­za­se la acel moment. Maşi­na, la vite­za de 70 km/oră a sărit de pe drum şi s-a întors de 2 ori în lun­gi­mea ei şi oprindu-se cu roţi­le în sus. Sur­prin­ză­tor, dar nici unul din cele 4 aerbag-uri nu s-a des­chis!!!

  Şofe­rul – arhi­d­ia­co­nul Ioa­ni­chie, care avea pusă cen­tu­ra nu a păţit abso­lut nimic. În spa­te stă­tea PS Dori­me­dont în dreap­ta şi fra­te­le aces­tu­ia, pro­t­o­d­ia­co­nul Onu­frie în stân­ga. Pro­t­o­d­ia­co­nul Onu­frie a sufe­rit o gra­vă, dar „repa­ra­bi­lă” frac­tu­ră la mâna dreap­tă. Epi­sco­pul a avut de sufe­rit cel mai mult. Era abso­lut conş­ti­ent, dar se plân­gea de o dure­re la spa­te şi nu putea miş­ca mâi­ni­le şi picioa­re­le.

  Părin­te­le Ioa­hi­chie a ieşit rapid şi a anu­nţat Poli­ţia şi Sal­va­rea. Aceş­tia au sosit foar­te repe­de şi toţi au mers la Spi­ta­lul din Don­du­şe­ni. De aco­lo la Bălţi, apoi la Chi­şi­nău. În cel mai scurt timp au fost anu­nţa­ţi minis­trul Sănă­tă­ţii, dl Aba­bii şi prim-ministrul Tar­lev. Toţi au dat dis­po­zi­ţii ca la momen­tul ajun­ge­rii la Chi­şi­nău, cei mai buni spe­cia­li­ş­ti din Mol­do­va să se ocu­pe de sănă­ta­tea Epi­sco­pu­lui.

  A fost reco­man­dat la Spi­ta­lul Insti­tu­tu­lui de Neu­ro­lo­gie de pe stra­da Core­len­co, unde şef este dl Rusu, cus­crul dlui Vla­di­mir Voro­nin şi „cumă­trul” Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Aces­ta a fost inter­nat la ora 4.10 – 6 decem­brie, dar până după ora 9.00 nime­ni nu s-a ocu­pat de el. Pacien­tul era abso­lut conş­ti­ent. Abia la ora 10.00 i s-a făcut Rezo­nanţa Magnetico-Nucleară şi alte inves­ti­ga­ţii care au durat până către ore­le 14.00. Medi­cii au anu­nţat că „situ­a­ţia este cri­ti­că: este dis­tru­să ver­te­bra a 5 cer­vi­ca­lă şi e rupt ner­vul şi mădu­va spi­nă­rii. Ei nu pot pro­mi­te nimic, dar încear­că totul!” De fapt nime­ni din rude­le Epi­sco­pu­lui nu a con­sul­tat per­so­nal date­le inves­ti­ga­ţi­i­lor, ci cu toa­tă încre­de­rea au sem­nat pen­tru ope­ra­ţia care se anu­nţa lun­gă şi ane­vo­ioa­să.

  Ea a durat de fapt în jur de 3 ore, ceea ce e foar­te puţin pen­tru un ase­me­nea caz. După ope­ra­ţie medi­cul care a ope­rat, dl Ifto­di, a decla­rat că ei au implan­tat atât ver­te­bra C5, cât şi mădu­vă şi nerv. Nu se punea pro­ble­ma dacă Epi­sco­pul de va miş­ca, ci doar dacă el va mai trăi. PS Sa a dor­mit până a doua zi dimi­nea­ţa (când Epi­sco­pul împli­nea şi 20 de ani călu­gă­rie), când s-a tre­zit şi a vor­bit cu mai mulţi oame­ni apro­pi­a­ţi, iar la prânz a şi mân­cat puţin. Prin­tre iarar­hii care l-au vizi­tat a fost PS Petru de Unghe­ni şi Nis­po­re­ni – dimi­nea­ţa şi PS Ana­to­lie de Cahul şi Comrat – sea­ra pe la ore­le 17.00. Mitro­po­li­tul nu a bine­vo­it, ci doar a sunat de câte­va ori de pe un număr ascuns, ca nime­ni nu nu-l găseas­că. După vizi­ta PS Ana­to­lie, pacien­tul a înce­put să res­pi­re foar­te greu. I s-a intro­dus tubul res­pi­ra­to­riu şi a fost sedat foar­te puter­nic. Medi­cul de gar­dă, dl Anghel a decla­rat de mai mul­te ori că nu se ştie dacă va trăi până dimi­nea­ţa şi că rude­le să se pre­gă­teas­că de înmor­mân­ta­re. Toa­te astea erau spu­se pe un ton aproa­pe batjo­co­ri­tor. Medi­cul s-a şi cul­cat sănă­tos lăsând totul pe sea­ma asis­ten­te­lor. Rude­lor le era inter­zis să stea în salon. Medi­cii pro­ba­bil au scă­pat din vede­rea fap­tul că pacien­tul este un epi­scop vred­nic şi că pen­tru el se roa­gă cle­ri­ci, mire­ni şi chiar copi­ii din toa­tă lumea. Toţi sunau îngri­jo­ra­ţi şi anu­nţau intenţia de a aju­ta cu ce tre­bu­ie. Spre sur­prin­de­rea tutu­ror, Epi­sco­pul nu a murit. 

  Aproa­pe de ore­le 6.00 PS a des­chis ochii şi a scos lim­ba afa­ră la indi­ca­ţia medi­cu­lui, pen­tru a veri­fi­ca dacă este conş­ti­ent. Era, dar nu pe deplin. I s-a făcut Sfân­tul Maslu, deşi medi­cii au accep­tat cu greu asta. Mai mulţi oame­ni de bună cre­dinţă au luat legă­tu­ra cu medi­cii de la cea mai bună cli­ni­că în dome­niu, cea din Vie­na, unde a fost ope­rat şi dl Tra­ian Băsescu. Medi­cii s-au ară­tat dis­pu­şi să aju­te. Şeful cli­ni­cii, dl Rusu, încer­ca cu dis­pe­ra­re cu mul­te ţipe­te să con­vingă rude­le că nu este nevo­ie să mear­gă la Vie­na şi că depla­sa­rea poa­te gră­bi moar­tea. Rude­le au pre­fe­rat ris­cul pro­mi­ţă­tor. Cu greu s-au întoc­mit acte­le nece­sa­re şi puţin după prânz, avio­nul cu Epi­sco­pul la bord a zbu­rat spre Vie­na. Cos­tul călă­to­ri­ei dus-întors: 16.000 Euro. I-a plătit dl Vic­tor Copii­mulţi, un alt duş­man al dlui Voro­nin (de fapt, al fiu­lui său Oleg). Nici Mitro­po­lia, nici Sta­tul nu a dat nici un leu. În sea­ra zilei de 7 spre 8 decem­brie, situ­a­ția sănă­tă­ții epi­sco­pu­lui s-a agra­vat con­si­de­ra­bil, aces­ta fiind trans­por­tat de urgen­ță la Cli­ni­ca de Neu­ro­chi­rur­gie „Lorenz Boh­ler Kran­kenha­us” din Vie­na (Aus­tria) pe chel­tu­ia­la oame­ni­lor de afa­ce­ri Vic­tor Copii­mul­ți și Ana­tol Sta­ti, care au achi­tat chel­tu­ie­li­le pen­tru trans­por­ta­re (16 mii de euro) și pen­tru ope­ra­ția la Vie­na (50 mii de euro) . Ajuns la Vie­na, ime­di­at a fost ope­rat. Trea­ba a durat 10 ore. Con­sta­tă­ri­le medi­ci­lor au fost uimi­toa­re. Pacien­tul avuse-se o mare lovi­tu­ră la cap de care nu a fost tra­tat în nici un fel. Coloa­na ver­te­bra­lă fuse-se frac­tu­ra­tă, dar nu şi ner­vul şi cu atât mai mult mădu­va spi­nă­rii. Aces­tea au fost rup­te chiar de medi­cii de la Chi­şi­nău, dar nu ştim din pros­tie sau la indi­ca­ţi­i­le cui­va!? În loc de implant a fost pusă o ver­te­bră de plas­tic care cos­tă 2 euro! Acum nu se mai pune pro­ble­ma vieţii. Situ­a­ţia e sta­bi­lă, chiar dacă epi­sco­pul va mai sta câte­va zile în Secţia de Rea­ni­ma­re. Medi­cii încear­că chiar rea­bi­li­ta­rea mâi­ni­lor şi poa­te chiar şi a picioa­re­lor. Deci asta este rea­li­ta­tea. Vă lăsăm să tra­geţi sin­gu­ri con­clu­zi­i­le. Vă asi­gur că toa­te infor­ma­ţi­i­le sunt 100% veri­di­ce, chiar dacă pre­fer ca aceas­tă sur­să să se numeas­că „Anony­mos” (şi cred că e clar de ce!). 

  http www ropor­tal ro 

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – 

  PS Dori­me­dont era con­si­de­rat un adver­sar al mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir Can­ta­rean cu care intra­se în mai mul­te con­flic­te cum ar fi cel legat de dorin­ța mitro­po­li­tu­lui de a ceda în anul 2001 Mănăs­ti­rea Nou Neamț din Chi­ț­ca­ni către Epi­sco­pia de Tiras­pol și Dubă­sa­ri. Epi­sco­pul, care fuse­se 8 ani sta­reț la acea mănăs­ti­re, s-ar fi opus cate­goric, reu­șind să obți­nă rămâ­ne­rea ei în cadrul Arhi­e­pi­sco­pi­ei Chi­și­nă­u­lui. De ase­me­nea, PS Dori­me­dont a fost sin­gu­rul ierarh care a votat împo­tri­va ale­ge­rii arhi­man­dri­tu­lui Petru Mus­tea­ță ca epi­scop de Nis­po­re­ni în 2005 și a arhi­man­dri­tu­lui Mar­chel Mihăes­cu ca epi­scop de Băl­ți și Fălești în 2006. De alt­fel în 2009 epi­sco­pul Mar­chel de Băl­ți și Fălești a făcut cam­pa­nie elec­to­ra­lă pen­tru PCRM, la ordi­nul ÎPS Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir al între­gii Mol­do­ve, bun pri­e­ten cu Vla­di­mir Voro­nin, iar în 2010 ace­lași Mar­chel împre­u­nă cu întrea­ga mitro­po­lie a Mol­do­vei l-au sus­ți­nut des­chis la ale­ge­ri pe can­di­da­tul în par­la­men­tul Mol­do­vei, Vla­di­mir Pasat.

 11. Anatolie Rosca

  A ramas cum­va nemen­tio­nat pe nedrept si in úmbră un SRL che­ie in acti­va­tea mitro­po­li­tu­lui – Tatal, Fiul si Sfan­tul Duh – o Soci­e­ta­te cu ras­pun­de­ri limi­ta­te si cu veni­tu­ri garan­ta­te. Doam­ne aju­ta…

 12. alexa

  Pe cand bise­ri­ca este sepa­ra­ta de stat, de ce M. ar avea nume­re de inma­tri­cu­la­rea la masi­na lui Guver­na­men­ta­le?????

  • victor

   foar­te buna intre­ba­re. S-a dis­cu­tat nu o data acest subiect. Pro­ble­ma e ca mitro­po­li­tul are rela­tii pes­te tot si nime­ni nu vrea sa se puna rau cu el.

 13. popor

  Doam­ne aju­ta la lucu­rui fru­moa­se, fie­ca­re isi duce cru­cea sa pana la urma, dar…sunt si ei oame­ni, iar paca­tul te indeam­na…

 14. costy

  eu nustiu cine a scris arti­co­lul des­pre Dori­me­dont insa sin­cer am ramas cu gura cas­ca­ta des­pre daru­i­rea de sine in nume­le cre­din­tei si adevarului.Sa-i fie tari­na usoa­ra si Dum­ne­zeu sa-l ierte.Piara spur­ca­ciu­nea din Mol­do­va care se ascun­de dupa cru­ce avind mili­oa­ne in ban­ca ,afa­ce­ri si masi­ni de lux.In tara lumea moa­re de foa­me si de boli,dau ulti­mii bani la bise­ri­ca ca pre­o­tii sa se roa­ge pen­tru ei pe cind asa zisii ”sfin­tii” nu mai stiu de bine traind in lux.Rusine

 15. Vasilika

  Si pe urma lumea se plan­ge de depor­ta­ri­le care au avut loc in MD. pai cred ca si acum ar tre­bui nis­te “depor­ta­ri” in masa ca sa mai cure­te paman­tul mol­do­ve­ne­sc de car­pe si lepa­da­tu­ri

 16. "Popa - Duhu"

  O PRELUARE:
  Con­stan­tin Tăna­se:
  Trei între­bă­ri pen­tru direc­to­rul SIS,
  Mihai Bălan

  http://www.timpul.md/articol/constantin-tanase-trei-intrebari-pentru-directorul-sis-mihai-balan – 63167.html

  Într-un inter­viu acor­dat unui post de radio de la Chi­și­nău, direc­to­rul SIS a decla­rat că res­pec­ti­vul Ser­vi­ci­ul
  „a ela­bo­rat o har­tă a ris­cu­ri­lor și ame­nin­ță­ri­lor secu­ri­tă­ții sta­tu­lui. Iată, pute­ți să vede­ți și dum­ne­a­voas­tră, aș men­țio­na că pes­te 100 de ONG-uri, ser­vi­cii și orga­ni­za­ții, par­ti­de, mass-media sunt gata să sfâșie acest pământ, să rupă în bucă­ți țara”.

  Infor­ma­ția nu e nouă, sur­prin­ză­toa­re sau șocan­tă. Noi am fi încli­na­ți să cre­dem că numă­rul aces­to­ra este chiar cu mult pes­te o sută.
  De ace­ea, pri­ma noas­tră între­ba­re e urmă­toa­rea: dar au mai rămas în RM ONG-uri, ser­vi­cii și orga­ni­za­ții, par­ti­de, mass-media” care apă­ră sau sunt gata să ape­re acest pământ pen­tru a nu fi rup­tă în bucă­ți aceas­tă țară?

  A doua între­ba­re:
  Mitro­po­lia Mol­do­vei în frun­te cu ÎPS Vla­di­mir face par­te din lis­ta celor „pes­te 100 de …” „gata să rupă în bucă­ți aceas­tă țară”?

  Și mai zice în con­ti­nu­a­re dl M. Bălan: „SIS-ul cunoaș­te și moni­to­ri­zea­ză în limi­te­le legi­sla­ți­ei aces­te struc­tu­ri și per­soa­ne. Să nu se cre­a­dă că totul se per­mi­te în țara noas­tră. Vă asi­gur că nicio decla­ra­ție cu ten­tă extre­mis­tă sau sepa­ra­tis­tă nu este lăsa­tă fără aten­ția SIS-ului. Și dacă nu azi, mâi­ne auto­rii aces­to­ra vor tre­bui să răs­pun­dă în fața legii.”
  Și de ce nu azi?
  De ce mâi­ne?!

 17. iuri1966

  AMIMALELE latrà sau schiaunà…altà capa­ci­ta­te nu au,dar cred cà si pe un ani­mal poti sà il inve­ti a vorbi……………..pe natis­ti insà e impor­si­bil

  Ilu­zi­i­le si igno­ran­ta pre­do­minà in ei

  CHIND BOGATII SE VOR RESTABILI POZITIA PE PIATA MONDI­A­Là cine ii va finanta???LE VA CàDEA CàCI­U­LA si vor càdea cu nasul in raha­tul cre­at???

  NATISMUL ESTE O uneal­ta pen­tru a crea con­flic­te, care duce la ràz­bo­ae con­vi­na­bi­le lor si celor care plà­tesc

  cea mai mare par­te este lume pacificà,nu este natistà,nu este comu­nis­tà ecc ESTE LUMEA CARE TRàES­TE si nu il inte­re­sea­zà poli­ti­ca

  in rest LE DORESC sà dee can­ce­rul in lim­be­le tutu­ror per­soa­ne­lor care cre­a­zà con­flic­te si tràesc de la aceas­tà ener­gie ridi­cu­la­ri­zind pe asl­tii!!!!!!!!!!

  o!o

 18. iuri1966

  IN TOTI NATISTII IN VECI VECILOR Sà DEE TOATE INFECTIILE SI BOLILE CELE MAI DUREROASE!!!
  Sà SUFERE SI Sà CEA­Rà MOARTEA CHIND LUMEA PACI­FI­Cà VA TRàI SI II VA JàLI CA PE NISTE GUNOI A EXISTENTEI!!!

  AMIN uhu­hu­hu­hu­hu 🙂

 19. aneta

  wal­ter!!! informeaza-te bine. aici e scris numai o par­te din ade­va­ra­te­le como­ri pe care le deti­ne vla­di­ca vla­di­mir, nu s-a pome­nit des­pre “chi­li­oa­ra” din satul de bas­ti­na, des­pre sume­le fabu­loa­se care plea­ca ca tri­but spre Mosco­va, des­pre masi­ni, rude etc. Iar daca dores­ti cu din­a­din­sul, vom reve­ni si cu alte deta­lii la acest subiect.

 20. iuri1966

  si ani­ca te sim­ti vino­va­tà si ai ince­put a mà publica…vei fi vino­va­tà mereu si cu toti si in toate,deoarece NU stii a folo­si­nu sinceritate,nu stii unde este ea

  Sin­ce­ri­ta­tea este UNE­A­TLà oame­ni­lor sim­pli si cre­a­ti­vi

  vezi unde este cre­a­ti­vi­ta­tea ta,prin care bor­tà 🙂

  o!o

 21. MAICA NOASTRĂ - SFÂNTA ROMÂNIE

  @iuri1966-”STATALIST-moldovenist”= =RUSIFICAT=dușmanul NAȚIONALIȘTILOR ROMÂNI:

  SUNT NAŢIONALIST
  de Gri­go­re Vieru-
  MARTIR ROMÂN ASASINAT DE KGB

  “Da,
  îmi iubesc mama.
  (E un păcat?)
  Şi prun­cii.
  Şi fra­ţii.
  Şi cerul de ame­tist.
  Ca rezu­mat,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,
  gra­i­ul mi-i sfânt

  În via­ţa mea
  El nu este un sim­plu turist,
  E chiar Patria.
  Într-un cuvînt,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,
  URĂSC PE MANCURT.
  Mi-i dra­gă doi­na

  prin care exist.
  Nu mă târâi slu­gar­nic.
  Pe scurt,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  hora nu vreau
  să o schimb
  Pe caza­cioc ori pe twist.
  Port sufe­rinţa de neam
  ca pe un nimb.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  afirm că-i prea mult
  verde-n dra­pel,
  Avem un dra­pel
  prea mate­ria­list.
  Mai aşter­neţi niş­te
  cer visă­tor pes­te el.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da
  , neso­co­tesc tid­ve­le seci
  Care vor să mă câr­mu­ie
  ca artist.
  Mai trag cu ochiul
  la isto­ria noas­tră. Deci
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  n-am vrut să mă însoţesc
  cu Satan
  N-am pră­jit cre­ie­ri uma­ni
  pe unt poli­ţist.
  Ome­neş­te întreb:
  de ce am murit în Afga­nis­tan?!
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  vre­mea în care tră­im
  E tot mai iste­ri­că,
  Îmi vine să urlu
  în muze­ul satu­lui
  cu pro­fil ate­i­st:
  “Scoa­teţi
  mitra­li­era
  din bise­ri­că!”
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  te întreb pe tine,
  bine­vo­i­to­ru­le,
  care-ai adus tut­u­nul şi pes­ti­ci­de­le:
  Ce ai cu suro­ri­le noas­tre
  din câm­pul cel trist –
  Ai pri­mit vre­un ordin cum­va,
  ţi-a ordo­nat cine­va: ucide-le?!
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  sunt con­tra
  ple­vei migra­toa­re
  Care se cre­de
  un dar minu­nat.
  Sunt con­tra să pră­si­ţi la noi
  uzi­na de cal­cu­la­toa­re –
  N-am ce să număr, tova­ră­şi,
  Aproa­pe totul
  mi s-a luat
  Da,
  aproa­pe totul
  mi s-a răpit.
  La cur­ge­rea Pru­tu­lui meu
  nu pot nici măcar să asist.

  Totu­şi
  via­ţa mi-i dra­gă,
  merg spre dân­sa gră­bit.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !”

 22. Walter

  ane­ta Cu aces­te ”ade­vă­ru­ri” pot mer­ge liniș­tit la wc să-mi șterg … Toți min­ci­no­șii au ajuns să ia cuvîn­tul ade­văr și să-l pună în toa­te gogo­mă­ni­i­le care le vin în capul sec pes­te noap­te. Știi cum sună o fra­ză arhi­cu­nos­cu­tă și bună pen­tru alde voi la moment – cîi­ne­le latră, cara­va­na tre­ce. Cu lătra­tul rămî­ne­ți toți, care la tema pro­be rămî­ne­ți blo­ca­ți .

 23. Walter

  Mai­ca voas­tră Rro­mî­nie, nu-i nici moar­tă și nici vie, o să o tot învi­ați, pînă o să dece­dați……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *