MITROPOLIT de MILIOANE: ÎPS Vladimir: fondator de firme, arendaş la „Moldsilva”, cu casă de vacanţă în pădure şi apartament de lux

485-mitropolit1Înalt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­dove, sau Nico­lae Can­ta­rean, pe numele său de mirean, deţine, în arendă, prin inter­me­diul unei firme în care figu­rează în cali­tate de fon­da­tor, ală­turi de un alt slu­ji­tor al Dom­nu­lui, un hec­tar de pădure în apro­pi­e­rea s. Ruseş­tii Noi, r. Ialo­veni, pe care are con­stru­ită o casă de vacanţă, îngră­dită şi ferită de ochii muri­to­ri­lor de rând. În urmă cu aproape două săp­tămâni, ZdG l-a sur­prins pe ÎPS în zonă, la vola­nul maşi­nii de lux a Mitro­po­liei Mol­do­vei, o Toyota Land Cru­i­ser, cu numere guver­na­men­tale. ÎPS mai are un apar­ta­ment de lux de 175 m.p., esti­mat de expe­rţi imo­bi­li­ari la peste 3 mln. de lei, şi figu­rează în cali­tate de fon­da­tor la încă un SRL, spe­cia­li­zat în repa­ra­ţia auto­mo­bi­le­lor.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor ofe­rite de Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), Nico­lae Can­ta­rean este fon­da­to­rul a două SRL-uri: SRL Lada-Ton şi SRL Lemn Con­struct Prim, şi admi­nis­tra­tor al unui SRL care deţine Publi­ca­ţia Peri­oa­dică „Alta­rul Cre­dinţei”. Con­form infor­ma­ţi­i­lor din baza de date a ÎS „Regis­tru”, dis­po­ni­bilă şi on-line, în R. Mol­dova există o sin­gură per­soană cu numele şi pre­nu­mele Nico­lae Can­ta­rean.

485-cantareanMitropolitul – fondator de firme

Firma Lada-Ton a fost fon­dată încă în 1993 de către Nico­lae Can­ta­rean, cu 35% şi 60 de mii de lei, şi de un oare­care Vita­lie Tofan, cu 65%, echi­va­len­tul a 112 mii de lei. Ulti­mul figu­rează şi în cali­tate de admi­nis­tra­tor al aces­tui SRL. Firma are un capi­tal social de 172 mii lei şi a fost înre­gis­trată pe 2 noiem­brie 1993. Sediul ofi­cial se află pe şos. Bal­cani, 25, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui. Prin­tre genu­rile de acti­vi­tate per­mise se numără: întreţi­ne­rea şi repa­ra­rea auto­ve­hi­cu­le­lor, acti­vi­tăţi de cer­ce­tare a pieţei şi de son­daj al opi­niei publice, acti­vi­tăţi de tes­tări şi ana­lize teh­nice, inter­me­di­eri pen­tru vân­za­rea unui asor­ti­ment larg de măr­furi şi acti­vi­tăţi ale agenţi­i­lor de voiaj şi ale ghi­zi­lor.

La faţa locu­lui, însă, nu am găsit o ase­me­nea firmă, ci cu totul alta, Oland-Demirova SRL, care este de fapt un magazin-service auto, spe­cia­li­zat în repa­ra­rea şi întreţi­ne­rea vehi­cu­le­lor. Repre­zen­tanţii aces­tui SRL susţin că nu au auzit de Lada-Ton. O ase­me­nea firmă există însă cu sigu­ranţă, numele ei figu­rând, spo­ra­dic ce-i drept, într-o hotă­râre a Curţii de Con­turi.

ÎPS Vladimir şi Ieromonahul Nicolae, parteneri

Numele lui Nico­lae Can­ta­rean figu­rează şi în cali­tate de fon­da­tor la firma Lemn Con­struct Prim. Can­ta­rean deţine 50% din acest SRL, cele­lalte 50% fiind deţi­nute de Fio­dor Roşca, nimeni altul decât sta­reţul Bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău. Acum, după ce a fost călu­gă­rit, Fio­dor Roşca a deve­nit Iero­mo­na­hul Nico­lae. Firma, cu un capi­tal social stan­dard, de 5400 de lei, a fost înre­gis­trată la CÎS pe 10 decem­brie 2013 şi este admi­nis­trată, cel puţin con­form acte­lor, chiar de către Fio­dor Roşca. Aceasta îşi are sediul în ofi­ciul 307 de pe str. Gră­dina Bota­nică 14/3. Aju­nşi la faţa locu­lui, am con­sta­tat, însă, că o atare firmă nu îşi are sediul acolo. În ofi­ciul 307 am găsit firma SRL Mel­dava Grup. Repre­zen­tanţii ei ne-au spus că firma Lemn Con­struct Prim are acolo doar adresa juri­dică, însă acti­vează în altă parte, fără a ne spune unde anume. Am pri­mit şi un număr de con­tact, la care urma să dis­cu­tăm cu un oare­care Ana­to­lie Albin, repre­zen­tan­tul celor de la Lemn Con­struct Prim.

Nico­lae Can­ta­rean este şi admi­nis­tra­tor al fir­mei care deţine publi­ca­ţia peri­o­dică „Alta­rul Cre­dinţei”, edi­tată de Mitro­po­lie. Publi­ca­ţia a fost fon­dată în 2001 de către Bise­rica Orto­doxă din Mol­dova şi îşi are adresa juri­dică pe str. Tighina 3, acolo unde a fost ante­rior sediul Mitro­po­liei. Ulte­rior, acel sediu a fost trans­mis fir­mei de con­stru­cţii Basn­con­slux, iar recent, pro­cu­rat de fami­lia Madan, cea care a fon­dat com­pa­nia de con­stru­cţii. Clă­di­rea se dă acum în chi­rie.

485-mitropolit1-apartamentApartamentul de 175 m.p., ne-locuit

Mitro­po­li­tul Vla­di­mir deţine şi un apar­ta­ment de lux pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău, la câţiva metri de bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt. Blo­cul în care locu­ieşte ÎPS are cinci etaje şi man­sardă, are pază şi este con­si­de­rat unul de elită, aici locu­ind mai mulţi oameni pros­peri. Atunci când am ajuns la faţa locu­lui am văzut în curte mai multe maşini de lux, care costă zeci de mii de euro. Blo­cul a fost dat în exploa­tare în anul 2000. Apar­ta­men­tul era eva­luat de expe­rţii cadas­trali, în 2004, la peste un milion de lei. Acum, spun expe­rţi imo­bi­li­ari, un ase­me­nea apar­ta­ment nu costă mai puţin de 3 mln. de lei.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, ÎPS stă la eta­jul patru, într-un apar­ta­ment care are nu mai puţin de 175 m.p.. Mitro­po­li­tul a intrat în pose­sia aces­tui apar­ta­ment în apri­lie 2000. Ante­rior aces­tui an, Vlă­dica Vla­di­mir era, din 1995, pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment de la Bota­nica, pe bd. Dacia. În 2001, mitro­po­li­tul a vân­dut apar­ta­men­tul Mitro­po­liei pe care o con­duce, iar aceasta, la rându-i, în 2003, l-a vân­dut unei doamne, Ana Pru­teanu.

Ana Chi­ra­ş­ciuc, cea care ges­tio­nează acest bloc, ne-a spus că mitro­po­li­tul nu locu­ieşte de mai mult timp în acest apar­ta­ment, pe care îl deţine. „El locu­ieşte la reşe­dinţa sa ofi­ci­ală, undeva în afara ora­şu­lui”, ne-a spus femeia, care susţine că în apar­ta­men­tul mitro­po­li­tu­lui, în momen­tul de faţă, nu locu­ieşte nimeni.

485-mitropolit1-casa-de-vacanta3Tranzacţia din seara de Anul Nou

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, Nico­lae Can­ta­rean Vasile, năs­cut la 18 august 1952, este, înce­pând cu 17 apri­lie 2014, şi pro­pri­e­ta­rul unei case de vacanţă, cu con­stru­cţie acce­so­rie, în pădu­rea de lângă Ruseş­tii Noi, Ialo­veni, la câteva sute de metri de tabăra de odihnă pen­tru copii „Poie­niţa Veselă” şi la apro­xi­ma­tiv 10 km de Chi­şi­nău. Vecin cu ÎPS este par­te­ne­rul său de afa­ceri, Iero­mo­na­hul Nico­lae (Fio­dor Roşca) de la Ciu­flea. Şi Sta­reţul deţine, pe ace­laşi teren, o casă de vacanţă. Casa mitro­po­li­tu­lui, con­form infor­ma­ţi­i­lor cadas­trale, are 168,8 m.p., iar con­stru­cţia acce­so­rie, 13/1 m.p.. Cea a lui Fio­dor Roşca este ceva mai mică, de doar 80,3 m.p..

485-mitropolit1-casa-de-vacanta2hartaTere­nul pe care sunt aceste con­stru­cţii apa­rţine Agenţiei „Mol­d­silva” şi a fost dat în arendă unui oare­care Oleg Popov, pe 5 noiem­brie 2010, pe o peri­oadă de 49 de ani, până la 4 noiem­brie 2059. Printr-un acord adi­ţio­nal, în seara de Anul Nou, pe 31 decem­brie 2013, la 3 săp­tămâni după ce firma celor doi era înre­gis­trată la CÎS, tere­nul a tre­cut în pose­sia Lemn Con­struct Prim, care îi are fon­da­tori pe Roşca şi Can­ta­rean. Pen­tru arenda ace­lui hec­tar de pădure sunt plătiţi anual 4 mii 445 de lei.

Pro­pri­e­ta­rul con­stru­cţi­i­lor de pe acest teren a con­ti­nuat să fie Oleg Popov, cel care îl lua, în 2010, în arendă de la Mol­d­silva, până după darea lor în exploa­tare şi înre­gis­tra­rea la Ofi­ciul Cadas­tral. Acest lucru se întâm­pla pe 9 apri­lie 2014. Pe 16 apri­lie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, Fio­dor Roşca cum­pără toate cele 3 clă­diri din pădure, iar în ace­eaşi zi îi vinde două din­tre ele mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Ambele tranza­cţii au fost înre­gis­trate la Cadas­tru a doua zi, pe 17 apri­lie 2014.

485-mitropolit1-casa-de-vacanta2Mitropolitul, cu Toyota RMG 040 la casa de vacanţă

Marţi, 26 august, am mers în Pădu­rea din extra­vi­la­nul s. Ruseş­tii Noi pen­tru a vorbi cu local­ni­cii, dar şi pen­tru a vedea casa de vacanţă a ÎPS Vla­di­mir. Dru­mul din pădure este încon­ju­rat, chiar ime­diat după intrare, de gar­duri de câţiva metri, iar în spa­tele lor sunt zărite con­stru­cţii, majo­ri­ta­tea din­tre ele de lemn. Oame­nii din zonă, atunci când sunt între­baţi ale cui sunt acele case şi cine sunt aren­da­şii de pădure, dau din umeri. Ei îi numesc pe toţi cei de din­colo de gar­du­rile îna­lte „boieri”. I-am între­bat care teren din zonă apa­rţine Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Unii au dat din umeri, alţii ne-au spus că au auzit că în zonă are casă de vacanţă şi ÎPS, doar că nu cunosc exact locul unde ea este ampla­sată. Ulte­rior, un local­nic mai vechi ne-a expli­cat cum ajun­gem la casa mitro­po­li­tu­lui. Casa, de fapt, nu se vede de după gar­dul înalt de aproape doi metri, for­mat în mare parte din plăci fri­bro­lem­noase. În par­tea din­spre pădure, tere­nul este îngră­dit cu sârmă ghim­pată.

485-mitropolit1-masina1După ce ne-am depăr­tat puţin de locul unde se află casa mitro­po­li­tu­lui şi cea a sta­reţu­lui Mănăs­ti­rii Sf. Teo­dor Tiron, am obser­vat că din­spre acel loc venea o Toyota Land Cru­i­ser. Aceasta avea numere guver­na­me­na­tale, RM G 040, iar la vola­nul ei se afla chiar ÎPS Vla­di­mir. Acesta s-a oprit peste câteva sute de metri, pur­tând o dis­cu­ţie tele­fo­nică, pen­tru ca mai apoi să plece spre Chi­şi­nău. Maşina RM G 040 este cu sigu­ranţă a Mitro­po­liei Mol­do­vei, iar de ea se folo­seşte doar mitro­po­li­tul Vla­di­mir. Recent, pe 25 august, această maşină era foto­gra­fi­ată de către un inter­naut la o sta­ţiune din Româ­nia, din oră­şe­lul Bor­sec, cunos­cută pen­tru fap­tul că acolo au vile de vacanţă mai mulţi cetă­ţeni ai R. Mol­dova. Soli­ci­taţi de ZdG, repre­zen­tanţii Pri­mă­riei din Bor­sec ne-au spus că nu ne pot oferi infor­ma­ţii dacă, şi Nico­lae Can­ta­rean deţine sau nu o vilă în această regiune, pen­tru că o ase­me­nea infor­ma­ţie ar fi una con­fi­denţi­ală.

485-mitropolit1-masina12Fiodor Roşca, maşina mitropolitului şi Igor Dodon

Maşina cu numere de stat RMG040 a fost de-a lun­gul tim­pu­lui impli­cată în mai multe dis­cu­ţii con­tra­dic­to­rii, la un moment dat punându-se pro­blema retra­ge­rii nume­re­lor spe­ci­ale, dis­cu­ţii care însă nu s-au con­cre­ti­zat.

În 2011, ZdG scria că această maşină l-a însoţit pe Igor Dodon, pe atunci can­di­dat la fun­cţia de pri­mar al Chi­şi­nă­u­lui, la întâl­ni­rea pe care acesta a avut-o la Mănăs­ti­rea Ciu­flea cu pre­o­ţii din Chi­şi­nău.

485-mitropolit1-fiodor-roscaZia­rul Tim­pul relata tot în acea peri­oadă că întâl­ni­rea comu­nis­tu­lui (atunci, Dodon încă repre­zenta PCRM-ul) cu slu­ji­to­rii lui Dum­ne­zeu a avut loc chiar la ini­ţi­a­tiva lui Fio­dor Roşca, actu­a­lul par­te­ner de afa­ceri şi vecin de vilă cu ÎPS Vla­di­mir. Con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul Mitro­po­liei Mol­do­vei, Fio­dor Roşca este preşe­din­tele Depar­ta­men­tu­lui Mitro­po­li­tan Acti­vi­tate Pas­to­rală în Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Interne şi Orga­nele de Drept. Pe 8 apri­lie 2013, mitro­po­li­tul Vla­di­mir a ofi­ciat slu­jba prin care l-a călu­gă­rit pe par­te­ne­rul şi veci­nul său, Fio­dor Roşca, care a pri­mit numele de Nico­lae. „ÎPS Vla­di­mir i-a adre­sat un cuvânt duhov­ni­cesc, exprimându-şi nădej­dea că această lepă­dare de lume a slu­ji­to­ru­lui va pre­su­pune mai multă rugă­ciune şi grijă pen­tru nevo­itoa­rele şi eno­ri­a­şii mănăs­ti­rii”, se spu­nea într-un comu­ni­cat al Mitro­po­liei.

485-mitropolit1-casa-de-vacantaMitropolitul mai are un hectar de pădure?

Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, un hec­tar de pădure, ime­diat lângă tere­nul şi casele de vacanţă ale mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi călu­gă­ru­lui Nico­lae, este luat în arendă de către firma Best Pro­iect. Iar de aici încolo urmează mai multe simi­li­tu­dini între aren­da­rea aces­tui teren şi tere­nul deţi­nut de firma Lemn Con­struct Prim, fon­dată de Can­ta­rean şi Roşca. Firma Best Pro­iect a fost înre­gis­trată la CÎS pe 9 decem­brie 2013, cu doar o zi îna­inte de fon­da­rea fir­mei Lemn Con­struct Prim. Ea este admi­nis­trată şi fon­dată de către un oare­care Igor Koja­nov şi are ace­eaşi adresă juri­dică ca şi firma fon­dată de mitro­po­lit, Gră­dina Bota­nică 14/3, of. 307. Aşa cum s-a menţio­nat mai sus, la această adresă se află doar firma SRL Mel­dava Grup. Repre­zen­tanţii ei ne-au dat tot numă­rul de con­tact al lui Ana­to­lie Albin în cali­tate şi de repre­zen­tant al fir­mei Best Imo­bil, la fel ca şi în cazul fir­mei Lemn Con­struct Prim. Cel mai pro­ba­bil, şi acest teren, chiar dacă prin inter­me­di­ari, este luat pen­tru Can­ta­rean şi Roşca.

L-am con­tac­tat pe Ana­to­lie Albin. Acesta ne-a spus că a fost repre­zen­tan­tul celor două firme ante­rior, şi a repre­zen­tat fon­da­to­rii ini­ţi­ali, care erau alţii decât cei de acum, Roşca şi Can­ta­rean. Acesta ne-a spus că nu ştie unde se află acum sediul celor două firme, cu adresa juri­dică pe str. Gră­dina Bota­nică 14/3, of. 307.

Inte­re­sant este fap­tul că Igor Koja­nov, fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei cu ace­laşi sediu ca al fir­mei mitro­po­li­tu­lui, Best Pro­iect, figu­rează în cali­tate de fon­da­tor în alte 7 (!) SRL-uri, asta deşi nu este un om de afa­ceri prea cunos­cut. Acesta este fon­da­tor la fir­mele DI&Trade şi DI&Trade Engi­ne­e­ring, care se pre­zintă ca fiind prin­tre cei mai buni pro­du­că­tori ai celui mai larg sor­ti­ment de pro­duse de ven­ti­lare din R. Mol­dova, Dezvolt-Activ, care susţine că este lider pe piaţa mate­ri­a­le­lor izo­lante din R. Mol­dova, Pre­ce­dent, care se ocupă cu vân­za­rea apar­ta­men­te­lor, Neo­pro­iect, Acus­tic Teh­no­lo­gie şi Capi­tal­dak. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Regis­tru, în R. Mol­dova există un sin­gur Igor Koja­nov. L-am con­tac­tat pe acesta de mai multe ori la sediul fir­mei DI&Trade, însă ni s-a spus că el nu este. Deşi am soli­ci­tat să ni se ofere un număr de mobil pen­tru a cla­ri­fica mai multe lucruri și even­tual, rela­ți­ile lui Koja­nov cu mitro­po­li­tul, repre­zen­tanţii fir­mei au refu­zat să facă acest lucru.

„Cum poate trăi cineva în pădure?”

Marţi, 2 sep­tem­brie, am fost din nou în pădu­rea din Ruseş­tii Noi. La poarta casei mitro­po­li­tu­lui, doi tineri cărau nisip. După câteva dis­cu­ţii cu oameni din zonă ni s-a con­fir­mat încă o dată că acel teri­to­riu apa­rţine lui „Vlă­dica” Vla­di­mir. Ulte­rior, prin inter­me­diul celor doi tineri care lucrau, am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu un băr­bat, des­pre care ni s-a spus că este paz­nic. Acesta, între­bat de noi dacă pe acel teri­to­riu locu­ieşte mitro­po­li­tul, ne-a zis: „Cum poate trăi cineva în pădure?”. Ulte­rior, ne-a spus că nu este ade­vă­rat, că ase­me­nea infor­ma­ţii, pre­cum că mitro­po­li­tul are casă în regiune, a auzit şi el, „din presa gal­benă”, doar că ele nu ar cores­punde ade­vă­ru­lui. „Îmi ştiu şefii, îmi ştiu patro­nii, dar nu, idee n-am. Nu l-aţi văzut pe aici? Cum, aici… mâine poţi să-l vezi pe dl Filat, ce înseamnă, că d-lui tră­ieşte aici? D-stră ştiţi că unde se fac ches­tii de genul acesta vin dife­riţi oameni mari, nu vine aici un om care lucrează cu sapa…”, ne-a spus, prin­tre altele, tână­rul. Infor­ma­ţi­ile de la Cadas­tru con­tra­zic însă afir­ma­ţi­ile aces­tuia.

Oleg Popov, cel care a aren­dat în 2010 hec­ta­rul de teren pe care se află acum casa de vacanţă a lui Fio­dor Roşca şi Nico­lae Can­ta­rean ne-a con­fir­mat că a per­fec­tat actele pe numele altor per­soane şi că acel teren este acum al fir­mei Lemn Con­struct Prim. Între­bat dacă, în 2010, atunci când a luat în arendă tere­nul, l-a luat pen­tru el sau pen­tru cele două feţe bise­ri­ceşti, băr­ba­tul, vor­bi­tor de rusă, a refu­zat să ne răs­pundă. El a pre­ci­zat că în acest moment nu se află în ţară.

Businessul – interzis pentru slujitorii bisericii

Con­form sta­tu­tu­lui Bise­ri­cii Orto­doxe din Mol­dova, Întîis­tă­tă­to­rul Bise­ri­cii Orto­doxe din Mol­dova – Mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi Mol­do­vei – este numit de către Sfân­tul Sinod şi Sanc­ti­ta­tea sa Patri­ar­hul Mosco­vei şi a între­gii Rusii. Acesta are mai multe fun­cţii, prin­tre care şi aceea de a dis­pune de mij­loa­cele finan­ci­are ale Mitro­po­liei.

ZdG scria încă acum doi ani, în arti­co­lul „Busi­ness în/din numele Dom­nu­lui” des­pre fap­tul că afa­ce­rile sunt incom­pa­ti­bile cu canoa­nele Bise­ri­cii Orto­doxe, un ansam­blu de „legi” bise­ri­ceşti care regle­men­tează prac­tic toate aspec­tele vieţii cle­ru­lui, dar şi a eno­ri­a­şi­lor. Spre exem­plu, unul din­tre mul­ti­plele canoane care pre­văd acest lucru este Cano­nul 6 (Incom­pa­ti­bi­li­tăţi) din Canoa­nele Sfinţi­lor Apos­toli. Acesta spune expres că „epi­sco­pul sau pres­bi­te­rul sau dia­co­nul să nu ia asu­pra sa pur­tări de grijă lumeşti; iar de nu, să se cate­ri­sească” (cate­ri­si­rea înseamnă ridi­ca­rea daru­lui Sf. Duh, dat unui băr­bat prin taina hiro­to­niei, adică este dat afară din pre­o­ţie – n.r.).

Parohiile plătesc taxe de milioane Mitropoliei

Se înscrie mitro­po­li­tul în lista incom­pa­ti­bi­li­lor? Vadim Chei­baş, secre­ta­rul Mitro­po­liei Mol­do­vei, a evi­tat răs­pun­sul la această între­bare. „Mă scu­zaţi o secundă”, ne-a zis acesta, apoi a închis, fără a mai răs­punde la tele­fon. Ante­rior, îl între­ba­sem pe Chei­baş cum se for­mează veni­tu­rile mitro­po­li­tu­lui şi dacă acesta are sala­riu. După ce a ezi­tat câteva clipe, acesta a spus: „Da, sigur că are, dar mai multe deta­lii aflaţi la con­ta­bi­li­tate”.

485-mitropolit1-roscaAnte­rior, ZdG scria că orice parohie mem­bră a Mitro­po­liei tre­buie să plă­tească în fon­dul aces­teia o anu­mită taxă, mări­mea căreia este direct pro­porţio­nală cu mări­mea parohiei. Un cal­cul ele­men­tar arată că Mitro­po­lia pri­meşte, de la parohi­ile sale, o sumă fabu­loasă. O parohie săracă achită, anual, circa 4800 de lei. Să pre­su­pu­nem că toate parohi­ile ar plăti doar câte 500 de lei pe lună. Anual, s-ar acu­mula 6000 de lei. Mitro­po­lia are circa 1 200 de parohii. Să pre­su­pu­nem că 200 din­tre ele ar fi în inca­pa­ci­tate de plată. Prin con­cur­sul celor­lalte 1 000 de parohii în fon­dul Mitro­po­liei ar fi viraţi anual cel puţin 6 mln de lei.

Con­tac­tat de ZdG, iero­mo­na­hul Nico­lae, pe numele său de mirean Fio­dor Roşca, nu a dorit să dis­cute cu noi, după ce i-am spus că avem infor­ma­ţii că, împre­ună cu mitro­po­li­tul Vla­di­mir, deţine în arendă un hec­tar de pădure, pe care au case de vacanţă. „De ce aşa tare vă inte­re­sează asta? Dacă nu vă inte­re­sează, nu sunaţi. E viaţa mea per­so­nală şi vă rog să nu vă impli­caţi în viaţa mea per­so­nală, că vă dau în jude­cată”, ne-a spus, ame­nin­ță­tor, acesta, închi­zând tele­fo­nul şi lăsând fără răs­puns între­ba­rea des­pre fon­du­rile din care a reu­şit să-şi cum­pere casa din pădure.

P.S. Pe parcursul zilei de ieri, miercuri, dar și joi, ziua când ziarul a apărut în chioșcuri, mitropolitul a avut telefonul deconectat. Publicaţia rămâne deschisă şi va oferi spaţiu pentru opiniile ÎPS Vladimir vis-a-vis de acest subiect în ediția viitoare a ZdG.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Alia

  Bravo ZDG ati facut o treaba buna,oamenii tre­buie sa cunoasca adevarul,am ramas sur­prinsa si chiar mi-am facut con­clu­zii.

 • Roman

  Basarabeni,frati romani,scoateti odata фсб-ul din bise­rica!

 • Lelea

  Nu mai sur­prinde pe nimeni.Desigur,ZDG e bravo ca face ast­fel de investigatii.Sunt dovezi-ai drep­tate ! Dar astea (IPS) nu vor dis­pa­rea pina cand popo­rul le v-a pupa miina fara sa se intrebe:de ce? Ei exista cu aju­to­rul cre­din­cio­si­lor.

 • zlata

  Dure­ros, dar ade­vă­rat! Peş­tele de la cap se strică, firea noas­tră mio­ri­tică ne-a jucat şi aici festa, ne com­pla­cem în rolul de turmă ascul­tă­toare, dar cum Uni­ver­sul nu rămîne nimă­nui dator, s-a făcut lumină şi la acest capitol!E tim­pul să deie demi­sia Întîis­tă­tă­to­rul Bise­ri­cii Noas­tre Creştine!!!Poate şi noi avem par­tea noas­tră de vină în această stare de lucruri, prea puţin ne-am rugat şi prea mult am dat!

 • Wal­ter

  Povești cu caii, înși­rate cap-coadă de niște fan­te­ziști care din cîte se știe ar acționa la comanda așa-zisei Mitro­po­lii a Basa­ra­biei, în care de un timp bun este tot ce vrei, de la scan­da­luri sexu­ale și de ordine eco­no­mică, mitro­po­lie căreia i s-a reco­man­dat să se dizolve, că ar strica toată ima­gi­nea bide­ri­cii. Acum ca să arate că bîrna din ochiul lor n-ar fi mai mic decît al altora, v-au coman­dat acest arti­col din cate­go­ria S.F. cu care mai pros­tiți pros­ti­mea și-i înve­se­liți pe res­tul care știu și văd rea­li­ta­tea. Ați înce­put cu seco­lul 20 și ați ter­mi­nat cu 21 dar nimikc sem­ni­fi­ca­tiv nu ați demon­strat, defapt nimic îna­fară de un plan cadas­tral și sumele pen­tru arendă anu­ală res­pec­tiv ter­me­nii de arendă, în rest poves­tiri și lucruri închi­pu­ite. Orice om poate vizita orice casă de la Poie­nița, așa cum acolo sunt pen­siuni agro-turistice, care se aren­dează pe ore, zile și atît, pe banii pe care i-ați luat de la M.B. sau alți indi­vizi puteți merge să închi­ri­ați și voi să aren­dați vre=o casă pe o zi-două, să vă rela­xați, poate vă vine la cap min­tea și bunul simț..defapt astea lucruri la jur­na­liști sunt de negă­sit, la voi doar goana după sen­za­ție e pe pri­mul plan și cu asta vă ocu­pați pros­tind lumea. În locul celor calomni­ați v-aș da în jude­cată, să vă văd cum faceți pe voi acolo cînd v-a veni vorba de dovezi .

 • igor

  Dato­ria fiecaruia,pentru a ne mantui-sa ne vedem firea pro­prie si paca­tul in ea…
  Cine a spus ca in Europa nu poti ajunge, por­nind spre Ucraina…
  Doamne ajuta!

 • SAVVA

  VIATA E UN SPITAL, PACATUL ESTE BOALA NOASTRA…
  CAND TE DOARE FICATUL NU POTI SA CRITICI PE CEL CE IL DOARE CAPUL, MAI ALES SA RAZI DE EL…
  UITATI-VA LA NOI…

 • rozen­berg

  asta este ince­pu­tul urmeaza Vulpe ,Mar­chel

 • gorun

  DA,e dure­ros ,si mai dure­ros ca se invi­nu­este M.Basarabiei,nar fii cazul,doar este un pur adevar,mitropolia este in labile lui Coibas (evreul)Nicolae cum a fost Car­dan in Cer­nauti asa si este.degraba se vor des­co­peri si altele mai interesante.cautati probe,oare nu se vede la ce degra­dare a ajuns mMAMA noas­tre sf. Bise­rica orto­doxa din Moldova.Rusine Nicolaes.mai uitete in pas­port.

 • ion-ion

  Pro­ver­bul “Pes­tele de la cap se strica” se aplica de minune in sanul Mitro­po­liei de la Chi­si­nau, unde toata clasa duhov­ni­ceasca ince­pand de cel mai mare clerc sunt de facto niste hoti, excroci si min­ci­nosi. Iar acest IPS Vla­di­mirpe de asu­pra mai mai e si un mare impos­tor, deo­a­rece el nu poate sa fie pe langa mitro­po­li­tul Chi­si­na­u­lui si miro­po­li­tul intre­gii Mol­do­vei din sim­plu motiv ca intreaga Mol­dova, inseamna Mol­dova de pe tim­pul lui Ste­fan cel Mare, ori acest Vla­di­mir nu are in cus­to­dia sa dechat doua judete (Lapusna si Soroca si o bugata de Tighina) ceia ce nu pre­zinta dechat o mica parte din fosta Basa­ra­bie nemai­vor­bind de toata Mol­dova din tim­pul lui Ste­fan cel Mare

 • “Popa – Duhu”

  Ciu­dat, oare de ce toate mea­a­jele mele cu refe­rinta la acest arti­col vla­di­mi­rist kiri­list sint sterse SIS-tematic ?
  Oare nu din cauza ca am indraz­nit sa intreb cine l-a omorât printr-un acci­dent la comanda pe mitro­po­li­tul patriot si uni­o­nist Dori­me­dont in dec.2006 intr-un acci­dent la comanda ? Dori­me­dont, acela care a apa­rat manas­ti­rea Noul-Neamt de lânga Tighina con­tra ocu­pan­ti­lor ruso­foni din Trans­nis­tria si s-a impo­tri­vit cura­jos con­tra poli­ti­cii de rusfi­care si anti-românism a lui Vla­di­mir Can­ta­reanu din Bise­rica Rusa Orto­doxa ocu­panta din Rep. Mol­dova.

  • Admin

   “Popa — Duhu”, ZdG șterge doar comen­ta­ri­ile care pro­voacă la vio­lență și comen­ta­ri­ile care au cuvinte necen­zu­rate…
   P.S. Dacă nu ați avut nici una nici alta în comen­ta­rii, înseamnă că ele nu au ajuns la noi.

 • “Popa – Duhu”

  ASASINATE SIS-TEMATICE KGB:
  Dori­me­dont Cecan – un mare patriot al Mol­do­vei, (n. 4 mar­tie 1961, satul Petru­nea, raio­nul Glo­deni – d. 31 decem­brie 2006, Viena, Aus­tria) a fost un cle­ric orto­dox din Repu­blica Mol­dova, care a înde­pli­nit ran­gul de epi­scop de Edi­neț și Bri­ceni în peri­oada 1998-2006, murind ca urmare a unui grav acci­dent rutier.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  La 5 decem­brie, 2006, în jurul orei 18.00 pe tra­seul Don­du­şeni – Otaci (Repu­blica Mol­dova) a avut loc un grav acci­dent rutier în urma căruia a avut de sufe­rit Prea Sfinţi­tul Dori­me­dont, Epi­scop de Edi­neţ şi Bri­ceni (Bise­rica Orto­doxă din Mol­dova aflată sub juris­di­cţia Patri­ar­hiei Ruse). PS Dori­me­dont este o mare per­so­na­li­tate a Bise­ri­cii din Mol­dova şi sin­gu­rul ierarh care face ceva bun în Mol­dova. Toţi cei­la­lţi sunt com­pro­mişi prin dife­rite fapte arhi­cu­nos­cute. Toc­mai de aceea, Epi­sco­pul Dori­me­dont nu a con­ve­nit şi nici acum nu con­vine atât Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi celor­la­lţi ierarhi, cât şi con­du­ce­rii comu­niste a ţării. 

  PS Dori­me­dont de mai multe ori a fost „aver­ti­zat”, iar alte­ori obli­gat să tacă. În apri­lie 2006, Mitro­po­li­tul Vla­di­mir a încer­cat să-l exi­leze la modul cel mai direct, dar nici acest lucru nu a reu­şit. Reve­nim la acci­dent. Acci­den­tul s-a pro­dus în nişte con­di­ţii foarte sus­pecte. PS Dori­me­dont, nea­vând la moment maşină per­so­nală, a împru­mu­tat de la un preot pe care-l cunoş­tea (Pr. Ser­ghei Cireş, parohia Sf. Paras­cheva – Chi­şi­nău) maşina aces­tuia – Rena­ult Megane (pro­dusă în 2006). Tra­seul pe care se cir­cula, ca şi majo­ri­ta­tea dru­mu­ri­lor din Mol­dova, era foarte prost. La aces­tea se ada­ugă ceaţa foarte densă care se aşe­zase la acel moment. Maşina, la viteza de 70 km/oră a sărit de pe drum şi s-a întors de 2 ori în lun­gi­mea ei şi oprindu-se cu roţile în sus. Sur­prin­ză­tor, dar nici unul din cele 4 aerbag-uri nu s-a des­chis!!!

  Şofe­rul – arhi­d­ia­co­nul Ioa­ni­chie, care avea pusă cen­tura nu a păţit abso­lut nimic. În spate stă­tea PS Dori­me­dont în dreapta şi fra­tele aces­tuia, pro­t­o­d­ia­co­nul Onu­frie în stânga. Pro­t­o­d­ia­co­nul Onu­frie a sufe­rit o gravă, dar „repa­ra­bilă” frac­tură la mâna dreaptă. Epi­sco­pul a avut de sufe­rit cel mai mult. Era abso­lut conş­ti­ent, dar se plân­gea de o durere la spate şi nu putea mişca mâi­nile şi picioa­rele.

  Părin­tele Ioa­hi­chie a ieşit rapid şi a anu­nţat Poli­ţia şi Sal­va­rea. Aceş­tia au sosit foarte repede şi toţi au mers la Spi­ta­lul din Don­du­şeni. De acolo la Bălţi, apoi la Chi­şi­nău. În cel mai scurt timp au fost anu­nţaţi minis­trul Sănă­tă­ţii, dl Aba­bii şi prim-ministrul Tar­lev. Toţi au dat dis­po­zi­ţii ca la momen­tul ajun­ge­rii la Chi­şi­nău, cei mai buni spe­cia­li­şti din Mol­dova să se ocupe de sănă­ta­tea Epi­sco­pu­lui.

  A fost reco­man­dat la Spi­ta­lul Insti­tu­tu­lui de Neu­ro­lo­gie de pe strada Core­lenco, unde şef este dl Rusu, cus­crul dlui Vla­di­mir Voro­nin şi „cumă­trul” Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Acesta a fost inter­nat la ora 4.10 – 6 decem­brie, dar până după ora 9.00 nimeni nu s-a ocu­pat de el. Pacien­tul era abso­lut conş­ti­ent. Abia la ora 10.00 i s-a făcut Rezo­nanţa Magnetico-Nucleară şi alte inves­ti­ga­ţii care au durat până către orele 14.00. Medi­cii au anu­nţat că „situ­a­ţia este cri­tică: este dis­trusă ver­te­bra a 5 cer­vi­cală şi e rupt ner­vul şi măduva spi­nă­rii. Ei nu pot pro­mite nimic, dar încearcă totul!” De fapt nimeni din rudele Epi­sco­pu­lui nu a con­sul­tat per­so­nal datele inves­ti­ga­ţi­i­lor, ci cu toată încre­de­rea au sem­nat pen­tru ope­ra­ţia care se anu­nţa lungă şi ane­vo­ioasă.

  Ea a durat de fapt în jur de 3 ore, ceea ce e foarte puţin pen­tru un ase­me­nea caz. După ope­ra­ţie medi­cul care a ope­rat, dl Iftodi, a decla­rat că ei au implan­tat atât ver­te­bra C5, cât şi măduvă şi nerv. Nu se punea pro­blema dacă Epi­sco­pul de va mişca, ci doar dacă el va mai trăi. PS Sa a dor­mit până a doua zi dimi­neaţa (când Epi­sco­pul împli­nea şi 20 de ani călu­gă­rie), când s-a tre­zit şi a vor­bit cu mai mulţi oameni apro­pi­aţi, iar la prânz a şi mân­cat puţin. Prin­tre iarar­hii care l-au vizi­tat a fost PS Petru de Ungheni şi Nis­po­reni – dimi­neaţa şi PS Ana­to­lie de Cahul şi Comrat – seara pe la orele 17.00. Mitro­po­li­tul nu a bine­voit, ci doar a sunat de câteva ori de pe un număr ascuns, ca nimeni nu nu-l găsească. După vizita PS Ana­to­lie, pacien­tul a înce­put să res­pire foarte greu. I s-a intro­dus tubul res­pi­ra­to­riu şi a fost sedat foarte puter­nic. Medi­cul de gardă, dl Anghel a decla­rat de mai multe ori că nu se ştie dacă va trăi până dimi­neaţa şi că rudele să se pre­gă­tească de înmor­mân­tare. Toate astea erau spuse pe un ton aproape batjo­co­ri­tor. Medi­cul s-a şi cul­cat sănă­tos lăsând totul pe seama asis­ten­te­lor. Rude­lor le era inter­zis să stea în salon. Medi­cii pro­ba­bil au scă­pat din vede­rea fap­tul că pacien­tul este un epi­scop vred­nic şi că pen­tru el se roagă cle­rici, mireni şi chiar copiii din toată lumea. Toţi sunau îngri­jo­raţi şi anu­nţau intenţia de a ajuta cu ce tre­buie. Spre sur­prin­de­rea tutu­ror, Epi­sco­pul nu a murit. 

  Aproape de orele 6.00 PS a des­chis ochii şi a scos limba afară la indi­ca­ţia medi­cu­lui, pen­tru a veri­fica dacă este conş­ti­ent. Era, dar nu pe deplin. I s-a făcut Sfân­tul Maslu, deşi medi­cii au accep­tat cu greu asta. Mai mulţi oameni de bună cre­dinţă au luat legă­tura cu medi­cii de la cea mai bună cli­nică în dome­niu, cea din Viena, unde a fost ope­rat şi dl Tra­ian Băsescu. Medi­cii s-au ară­tat dis­puşi să ajute. Şeful cli­ni­cii, dl Rusu, încerca cu dis­pe­rare cu multe ţipete să con­vingă rudele că nu este nevoie să meargă la Viena şi că depla­sa­rea poate grăbi moar­tea. Rudele au pre­fe­rat ris­cul pro­mi­ţă­tor. Cu greu s-au întoc­mit actele nece­sare şi puţin după prânz, avio­nul cu Epi­sco­pul la bord a zbu­rat spre Viena. Cos­tul călă­to­riei dus-întors: 16.000 Euro. I-a plătit dl Vic­tor Copii­mulţi, un alt duş­man al dlui Voro­nin (de fapt, al fiu­lui său Oleg). Nici Mitro­po­lia, nici Sta­tul nu a dat nici un leu. În seara zilei de 7 spre 8 decem­brie, situ­a­ția sănă­tă­ții epi­sco­pu­lui s-a agra­vat con­si­de­ra­bil, acesta fiind trans­por­tat de urgență la Cli­nica de Neu­ro­chi­rur­gie „Lorenz Boh­ler Kran­kenhaus” din Viena (Aus­tria) pe chel­tu­iala oame­ni­lor de afa­ceri Vic­tor Copii­mulți și Ana­tol Stati, care au achi­tat chel­tu­ie­lile pen­tru trans­por­tare (16 mii de euro) și pen­tru ope­ra­ția la Viena (50 mii de euro) . Ajuns la Viena, ime­diat a fost ope­rat. Treaba a durat 10 ore. Con­sta­tă­rile medi­ci­lor au fost uimi­toare. Pacien­tul avuse-se o mare lovi­tură la cap de care nu a fost tra­tat în nici un fel. Coloana ver­te­brală fuse-se frac­tu­rată, dar nu şi ner­vul şi cu atât mai mult măduva spi­nă­rii. Aces­tea au fost rupte chiar de medi­cii de la Chi­şi­nău, dar nu ştim din pros­tie sau la indi­ca­ţi­ile cuiva!? În loc de implant a fost pusă o ver­te­bră de plas­tic care costă 2 euro! Acum nu se mai pune pro­blema vieţii. Situ­a­ţia e sta­bilă, chiar dacă epi­sco­pul va mai sta câteva zile în Secţia de Rea­ni­mare. Medi­cii încearcă chiar rea­bi­li­ta­rea mâi­ni­lor şi poate chiar şi a picioa­re­lor. Deci asta este rea­li­ta­tea. Vă lăsăm să tra­geţi sin­guri con­clu­zi­ile. Vă asi­gur că toate infor­ma­ţi­ile sunt 100% veri­dice, chiar dacă pre­fer ca această sursă să se numească „Anony­mos” (şi cred că e clar de ce!). 

  http www ropor­tal ro 

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – 

  PS Dori­me­dont era con­si­de­rat un adver­sar al mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir Can­ta­rean cu care intrase în mai multe con­flicte cum ar fi cel legat de dorința mitro­po­li­tu­lui de a ceda în anul 2001 Mănăs­ti­rea Nou Neamț din Chi­ț­cani către Epi­sco­pia de Tiras­pol și Dubă­sari. Epi­sco­pul, care fusese 8 ani sta­reț la acea mănăs­tire, s-ar fi opus cate­goric, reu­șind să obțină rămâ­ne­rea ei în cadrul Arhi­e­pi­sco­piei Chi­și­nă­u­lui. De ase­me­nea, PS Dori­me­dont a fost sin­gu­rul ierarh care a votat împo­triva ale­ge­rii arhi­man­dri­tu­lui Petru Mus­teață ca epi­scop de Nis­po­reni în 2005 și a arhi­man­dri­tu­lui Mar­chel Mihăescu ca epi­scop de Bălți și Fălești în 2006. De alt­fel în 2009 epi­sco­pul Mar­chel de Bălți și Fălești a făcut cam­pa­nie elec­to­rală pen­tru PCRM, la ordi­nul ÎPS Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir al între­gii Mol­dove, bun pri­e­ten cu Vla­di­mir Voro­nin, iar în 2010 ace­lași Mar­chel împre­ună cu întreaga mitro­po­lie a Mol­do­vei l-au sus­ți­nut des­chis la ale­geri pe can­di­da­tul în par­la­men­tul Mol­do­vei, Vla­di­mir Pasat.

 • edic

  Bravo zdg. Mersi pen­tru infor­ma­tie

 • Ana­to­lie Rosca

  A ramas cumva nemen­tio­nat pe nedrept si in úmbră un SRL cheie in acti­va­tea mitro­po­li­tu­lui – Tatal, Fiul si Sfan­tul Duh – o Soci­e­tate cu ras­pun­deri limi­tate si cu veni­turi garan­tate. Doamne ajuta…

 • alexa

  Pe cand bise­rica este sepa­rata de stat, de ce M. ar avea numere de inma­tri­cu­la­rea la masina lui Guver­na­men­tale?????

  • vic­tor

   foarte buna intre­bare. S-a dis­cu­tat nu o data acest subiect. Pro­blema e ca mitro­po­li­tul are rela­tii peste tot si nimeni nu vrea sa se puna rau cu el.

 • popor

  Doamne ajuta la lucu­rui fru­moase, fie­care isi duce cru­cea sa pana la urma, dar…sunt si ei oameni, iar paca­tul te indeamna…

 • costy

  eu nustiu cine a scris arti­co­lul des­pre Dori­me­dont insa sin­cer am ramas cu gura cas­cata des­pre daru­i­rea de sine in numele cre­din­tei si adevarului.Sa-i fie tarina usoara si Dum­ne­zeu sa-l ierte.Piara spur­ca­ciu­nea din Mol­dova care se ascunde dupa cruce avind mili­oane in banca ,afa­ceri si masini de lux.In tara lumea moare de foame si de boli,dau ulti­mii bani la bise­rica ca pre­o­tii sa se roage pen­tru ei pe cind asa zisii ”sfin­tii” nu mai stiu de bine traind in lux.Rusine

 • Vasi­lika

  Si pe urma lumea se plange de depor­ta­rile care au avut loc in MD. pai cred ca si acum ar tre­bui niste “depor­tari” in masa ca sa mai curete paman­tul mol­do­ve­nesc de carpe si lepa­da­turi

 • “Popa – Duhu”

  O PRELUARE:
  Con­stan­tin Tănase:
  Trei între­bări pen­tru direc­to­rul SIS,
  Mihai Bălan

  http://www.timpul.md/articol/constantin-tanase-trei-intrebari-pentru-directorul-sis-mihai-balan – 63167.html

  Într-un inter­viu acor­dat unui post de radio de la Chi­și­nău, direc­to­rul SIS a decla­rat că res­pec­ti­vul Ser­vi­ciul
  „a ela­bo­rat o hartă a ris­cu­ri­lor și ame­nin­ță­ri­lor secu­ri­tă­ții sta­tu­lui. Iată, puteți să vedeți și dum­ne­a­voas­tră, aș men­ționa că peste 100 de ONG-uri, ser­vi­cii și orga­ni­za­ții, par­tide, mass-media sunt gata să sfâșie acest pământ, să rupă în bucăți țara”.

  Infor­ma­ția nu e nouă, sur­prin­ză­toare sau șocantă. Noi am fi încli­nați să cre­dem că numă­rul aces­tora este chiar cu mult peste o sută.
  De aceea, prima noas­tră între­bare e urmă­toa­rea: dar au mai rămas în RM ONG-uri, ser­vi­cii și orga­ni­za­ții, par­tide, mass-media” care apără sau sunt gata să apere acest pământ pen­tru a nu fi ruptă în bucăți această țară?

  A doua între­bare:
  Mitro­po­lia Mol­do­vei în frunte cu ÎPS Vla­di­mir face parte din lista celor „peste 100 de …” „gata să rupă în bucăți această țară”?

  Și mai zice în con­ti­nu­are dl M. Bălan: „SIS-ul cunoaște și moni­to­ri­zează în limi­tele legi­sla­ției aceste struc­turi și per­soane. Să nu se cre­adă că totul se per­mite în țara noas­tră. Vă asi­gur că nicio decla­ra­ție cu tentă extre­mistă sau sepa­ra­tistă nu este lăsată fără aten­ția SIS-ului. Și dacă nu azi, mâine auto­rii aces­tora vor tre­bui să răs­pundă în fața legii.”
  Și de ce nu azi?
  De ce mâine?!

 • iuri1966

  AMIMALELE latrà sau schiaunà…altà capa­ci­tate nu au,dar cred cà si pe un ani­mal poti sà il inveti a vorbi……………..pe natisti insà e impor­si­bil

  Ilu­zi­ile si igno­ranta pre­do­minà in ei

  CHIND BOGATII SE VOR RESTABILI POZITIA PE PIATA MONDI­ALà cine ii va finanta???LE VA CàDEA CàCI­ULA si vor càdea cu nasul in raha­tul creat???

  NATISMUL ESTE O unealta pen­tru a crea con­flicte, care duce la ràz­boae con­vi­na­bile lor si celor care plà­tesc

  cea mai mare parte este lume pacificà,nu este natistà,nu este comu­nistà ecc ESTE LUMEA CARE TRàESTE si nu il inte­re­seazà poli­tica

  in rest LE DORESC sà dee can­ce­rul in lim­bele tutu­ror per­soa­ne­lor care cre­azà con­flicte si tràesc de la aceastà ener­gie ridi­cu­la­ri­zind pe asl­tii!!!!!!!!!!

  o!o

 • iuri1966

  IN TOTI NATISTII IN VECI VECILOR Sà DEE TOATE INFECTIILE SI BOLILE CELE MAI DUREROASE!!!
  Sà SUFERE SI Sà CEARà MOARTEA CHIND LUMEA PACI­FICà VA TRàI SI II VA JàLI CA PE NISTE GUNOI A EXISTENTEI!!!

  AMIN uhu­hu­hu­huhu 🙂

 • aneta

  wal­ter!!! informeaza-te bine. aici e scris numai o parte din ade­va­ra­tele comori pe care le detine vla­dica vla­di­mir, nu s-a pome­nit des­pre “chi­li­oara” din satul de bas­tina, des­pre sumele fabu­loase care pleaca ca tri­but spre Moscova, des­pre masini, rude etc. Iar daca doresti cu din­a­din­sul, vom reveni si cu alte deta­lii la acest subiect.

 • iuri1966

  si anica te simti vino­vatà si ai ince­put a mà publica…vei fi vino­vatà mereu si cu toti si in toate,deoarece NU stii a folo­sinu sinceritate,nu stii unde este ea

  Sin­ce­ri­ta­tea este UNE­A­TLà oame­ni­lor sim­pli si cre­a­tivi

  vezi unde este cre­a­ti­vi­ta­tea ta,prin care bortà 🙂

  o!o

 • MAICA NOASTRĂ – SFÂNTA ROMÂNIE

  @iuri1966-”STATALIST-moldovenist”= =RUSIFICAT=dușmanul NAȚIONALIȘTILOR ROMÂNI:

  SUNT NAŢIONALIST
  de Gri­gore Vieru-
  MARTIR ROMÂN ASASINAT DE KGB

  “Da,
  îmi iubesc mama.
  (E un păcat?)
  Şi prun­cii.
  Şi fra­ţii.
  Şi cerul de ame­tist.
  Ca rezu­mat,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,
  gra­iul mi-i sfânt

  În viaţa mea
  El nu este un sim­plu turist,
  E chiar Patria.
  Într-un cuvînt,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,
  URĂSC PE MANCURT.
  Mi-i dragă doina

  prin care exist.
  Nu mă târâi slu­gar­nic.
  Pe scurt,
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  hora nu vreau
  să o schimb
  Pe caza­cioc ori pe twist.
  Port sufe­rinţa de neam
  ca pe un nimb.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  afirm că-i prea mult
  verde-n dra­pel,
  Avem un dra­pel
  prea mate­ria­list.
  Mai aşter­neţi nişte
  cer visă­tor peste el.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da
  , neso­co­tesc tid­vele seci
  Care vor să mă câr­muie
  ca artist.
  Mai trag cu ochiul
  la isto­ria noas­tră. Deci
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  n-am vrut să mă însoţesc
  cu Satan
  N-am pră­jit cre­ieri umani
  pe unt poli­ţist.
  Ome­neşte întreb:
  de ce am murit în Afga­nis­tan?!
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  vre­mea în care trăim
  E tot mai iste­rică,
  Îmi vine să urlu
  în muzeul satu­lui
  cu pro­fil ate­ist:
  “Scoa­teţi
  mitra­li­era
  din bise­rică!”
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  te întreb pe tine,
  bine­vo­i­to­rule,
  care-ai adus tut­u­nul şi pes­ti­ci­dele:
  Ce ai cu suro­rile noas­tre
  din câm­pul cel trist –
  Ai pri­mit vreun ordin cumva,
  ţi-a ordo­nat cineva: ucide-le?!
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !
  Da,

  sunt con­tra
  ple­vei migra­toare
  Care se crede
  un dar minu­nat.
  Sunt con­tra să pră­siţi la noi
  uzina de cal­cu­la­toare –
  N-am ce să număr, tova­răşi,
  Aproape totul
  mi s-a luat
  Da,
  aproape totul
  mi s-a răpit.
  La cur­ge­rea Pru­tu­lui meu
  nu pot nici măcar să asist.

  Totuşi
  viaţa mi-i dragă,
  merg spre dânsa gră­bit.
  SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !”

 • Wal­ter

  aneta Cu aceste ”ade­vă­ruri” pot merge liniș­tit la wc să-mi șterg … Toți min­ci­no­șii au ajuns să ia cuvîn­tul ade­văr și să-l pună în toate gogo­mă­ni­ile care le vin în capul sec peste noapte. Știi cum sună o frază arhi­cu­nos­cută și bună pen­tru alde voi la moment – cîi­nele latră, cara­vana trece. Cu lătra­tul rămî­neți toți, care la tema probe rămî­neți blo­cați .

 • Wal­ter

  Maica voas­tră Rro­mî­nie, nu-i nici moartă și nici vie, o să o tot învi­ați, pînă o să dece­dați……