Igor Dodon şi-a cumpărat “de la o rudă din Italia”, o casă de milioane, cu bani de la banca lui Plahotniuc

436-casa-dodonIgor Dodon, preşe­din­te­le Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­do­va (PSRM), a împru­mu­tat, la sfârşi­tul lunii iulie, aproa­pe 1,5 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, ban­ca prim-vicepreşedintelui Par­ti­du­lui Demo­crat (PD), Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Cu aceş­ti bani, soci­a­lis­tul şi-a ofi­ci­a­li­zat pro­cu­ra­rea unei case de mili­oa­ne, în sec­to­rul Buiu­ca­ni, casă des­pre care ZdG scria, acum doi ani, că urma să-i apa­rţi­nă. Atun­ci, Igor Dodon nega cu vehe­menţă infor­ma­ţi­i­le, catalogându-le drept “bâr­fe şi zvo­nu­ri”.

Recent, într-un inter­viu acor­dat zia­ru­lui de lim­bă rusă, “Argu­men­tî i Fac­tî”, Igor Dodon decla­ra că, în urmă cu câte­va săp­tămâ­ni, după ce şi-a vân­dut apar­ta­men­tul cu două came­re în care locu­ia din 1999 şi după ce a luat un cre­dit de la ban­că, şi-a cum­pă­rat o casă. “Acum, vom achi­ta cos­tul ei. Nu m-am decis deo­da­tă, dar, în aceas­tă pri­mă­va­ră, după dece­sul tată­lui meu, m-am gân­dit, poa­te e cazul să mă aşez şi eu pe pământ, la pro­pria casă, căci cresc doi băieţi”, spu­nea lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor.

Dodon în 2011: “Bârfe şi zvonuri”

În luna mai 2011, ZdG publi­ca arti­co­lul “O casă ver­de pen­tru can­di­da­tul roşu“, în care rela­ta des­pre noua casă a lui Igor Dodon. Per­soa­ne care locu­iau în veci­nă­ta­te ne poves­teau cum aces­ta venea prac­tic în fie­ca­re zi la casa de pe str. Xeno­pol, unde urmă­rea atent cum decurg lucră­ri­le de ame­na­ja­re. “Nu comen­tez bâr­fe­le şi zvo­nu­ri­le”, aşa ne-a răs­puns atun­ci Dodon, fiind între­bat dacă acea casă este sau urmea­ză să fie a sa. “Vă refe­ri­ţi la casa de la Buiu­ca­ni? Aco­lo, în veci­nă­ta­te, în blo­cu­ri­le cu mai mul­te eta­je, locu­ieş­te fra­te­le şi năna­şul meu. Poa­te aco­lo, când vin în vizi­tă la ei, m-au văzut veci­nii?”, a încer­cat atun­ci Dodon să expli­ce vizi­te­le sale frec­ven­te la casa de pe str. Xeno­pol.

După ce Igor Dodon a afir­mat public fap­tul că, recent, şi-a cum­pă­rat o casă, am veri­fi­cat dacă nu cum­va, noua sa casă este toc­mai cea des­pre care ZdG scria, acum doi ani. Şi, sur­pri­ză! Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat “Cadas­tru”, casa de pe Xeno­pol, des­pre care am scris în 2011, înre­gis­tra­tă atun­ci pe nume­le fir­mei de con­stru­cţii care a ridicat-o, Recon­sci­vil, este acum înre­gis­tra­tă pe nume­le soţi­lor Dodon.

1.5 mln. de lei de la Victoriabank

Tranza­cţia a avut loc, ofi­ci­al, pe 29 iulie 2013, zi în care Igor Dodon a luat un cre­dit de 1.477 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, ban­că des­pre care se ştie că apa­rţi­ne prim-vicepreşedintelui PD, Vlad Pla­ho­t­niuc. În schim­bul aces­tei sume, între fami­lia Dodon şi Vic­to­ri­a­bank a fost sem­nat un con­tract de ipo­te­că, care are în cali­ta­te de obiect casa de mili­oa­ne a fami­li­ei Dodon.

În înscri­e­ri­le de la Cadas­tru nu se spe­ci­fi­că de la cine a cum­pă­rat Igor Dodon casa, însă, ţinând cont de fap­tul că, în urmă cu o lună, aceas­ta era înre­gis­tra­tă tot pe fir­ma Recon­sci­vil, atun­ci devi­ne lim­pe­de că lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor şi-a procurat-o anu­me de la ei. Con­form infor­ma­ţi­i­lor ofi­ci­a­le, tere­nul pe care este con­stru­it imo­bi­lul se întin­de pe o supra­fa­ţă de 590 m.p., iar casa pe 162,1 m.p.. Expe­rţii imo­bi­li­a­ri afir­mă că o ase­me­nea casă valo­rea­ză pe pia­ţa imo­bi­li­a­ră apro­xi­ma­tiv 5 mln. de lei, în fun­cţie de mate­ri­a­le­le folo­si­te şi de cele afla­te în inte­ri­or.

Din infor­ma­ţi­i­le publi­ce, aflăm că tere­nul pe care este con­stru­i­tă inclu­siv casa fami­li­ei Dodon a fost dat de pri­mă­rie fir­mei Recon­sci­vil în 2005, printr-o hotă­râre a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău, asta după ce com­pa­nia de con­stru­cţii, în 2002, a pro­cu­rat la lici­ta­ţie con­stru­cţi­i­le nefi­ni­sa­te de la inter­se­cţia stră­zi­lor Alba Iulia şi Oni­si­for Ghi­bu, după ce lucră­ri­le de con­stru­cţie la acel şan­ti­er fuse­se­ră sto­pa­te pen­tru o peri­oa­dă înde­lun­ga­tă de timp. Pe lân­gă blo­cu­ri de locu­it, fir­ma a con­stru­it şi două case indi­vi­du­a­le: una pen­tru Igor Dodon, alta pen­tru Vale­riu Şufrai, direc­to­rul Recon­sci­vil.

435-igor-dodonIgor Dodon:

«Am pro­cu­rat casa de la o rudă de-a mea care a inves­tit în aceas­tă con­stru­cţie, iar, ulte­ri­or, a rămas cu tra­i­ul în Ita­lia. Nu pot să vă spun cine-i ruda. Astea sunt date con­fi­denţi­a­le. Nu este ade­vă­rat că aş avea rela­ţii spe­ci­a­le cu repre­zen­tanţii fir­mei de con­stru­cţii care au ridi­cat casa şi că i-aş fi aju­tat atun­ci când eram minis­tru. Sunt invenţii, nu i-am faci­li­tat cu nimic. Ruda mea de pes­te hota­re a găsit anu­me aceas­tă fir­mă. Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren con­tra unei sume de 2 mln. 300 mii de lei. Ime­di­at, am anu­nţat Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­ta­ri. Dacă dori­ţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­da­tă nu vă pot pri­mi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascun­de… Veni­ţi, ca să nu vă căţă­ra­ţi pe gar­du­ri, cum faceţi în alte cazu­ri, cu case­le unor dem­ni­ta­ri…»

Dodon are şi maşină nouă?

Am vizi­tat “noua” casă a preşe­din­te­lui PSRM în după ami­a­za zilei de vine­ri, 16 august. La câte­va minu­te după ce am ajuns la faţa locu­lui, o maşi­nă cu nume­re de înma­tri­cu­la­re C NY 224 s-a oprit în faţa porţii, a luat o doam­nă care părea să fie mama lui Igor Dodon şi a ple­cat. În ogra­dă au rămas doi băieţi, cel mai pro­ba­bil, cei doi fii ai fami­li­ei Dodon, care se jucau cu min­gea. În gara­jul din inte­ri­o­rul casei am mai zărit un auto­mo­bil cu nume­re de înma­tri­cu­la­re C QK 729, care încă nu apa­re în decla­ra­ţi­i­le de veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi ale depu­ta­tu­lui.

Casa are trei nive­lu­ri şi un design modern. Împre­j­mu­i­tă cu un gard de beton, de vreo 3 metri înă­lţi­me, cu o poar­tă dintr-un ali­aj de meta­le scum­pe, cu un aco­pe­riş de culoa­re ver­de, cu pereţii vop­si­ţi în verde-deschis, casa, de o con­stru­cţie ori­gi­na­lă, a fost edi­fi­ca­tă de fir­ma “Recon­sci­vil”, care a con­stru­it, în pre­a­j­mă, pe str. Oni­si­for Ghi­bu, câte­va blo­cu­ri de locu­it cu mai mul­te eta­je. De fapt, prin pre­a­j­mă, sunt mai mul­te blo­cu­ri de locu­it, dar şi câte­va case pe pământ, con­stru­i­te cu mulţi ani în urmă. Sin­gu­ra casă moder­nă din apro­pi­e­re, simi­la­ră cu cea a lui Dodon, este cea a lui Vale­riu Şufrai, direc­to­rul fir­mei Recon­sci­vil, care, se spu­ne că este în rela­ţii foar­te bune cu soci­a­lis­tul.

Oame­nii, care locu­iesc în, zonă au auzit aproa­pe toţi că urmea­ză să aibă un vecin depu­tat. Unii, însă, recu­nosc fap­tul că şti­au des­pre asta de mai mult timp, pen­tru că îl tot vedeau pe Dodon când venea la casa cu trei nive­le pen­tru a vedea cum decurg lucră­ri­le de repa­ra­ţie. Alţii ne-au spus că l-au zărit pe Dodon abia acum câte­va zile în aceas­tă locu­inţă, în care, de câte­va luni, locu­ia o feme­ie în vâr­stă, des­pre care bănu­iesc că este mama depu­ta­tu­lui. Toţi veci­nii din zonă ne-au spus că imo­bi­lul de lux a fost fini­sat cu mai bine de doi ani în urmă.

“Averile” familiei Dodon

Igor Dodon, în vâr­stă de 38 de ani, este depu­tat nea­fi­li­at în Par­la­men­tul R. Mol­do­va, după ce a ajuns în Legi­sla­tiv pe lis­te­le Par­ti­du­lui Comu­ni­ş­ti­lor. De-a lun­gul tim­pu­lui, aces­ta a acti­vat la Bur­sa de Valo­ri a Mol­do­vei, la Comi­sia Naţio­na­lă a Valo­ri­lor Mobi­li­a­re a Mol­do­vei, dar şi la câte­va insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or, în cali­ta­te de pro­fe­sor. Din 2005, intră în poli­ti­că, fiind numit vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei şi Come­rţu­lui. Un an mai târ­ziu, Dodon este pro­mo­vat în fun­cţia de minis­tru în acest minis­ter. Din 2008, deţi­ne con­co­mi­tent şi fun­cţia de prim-vicepremier, iar un an mai târ­ziu, devi­ne depu­tat.

În 2009, Igor Dodon scria, în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, că deţi­ne împre­u­nă cu soţia un apar­ta­ment de 57 m.p. de pe str. Calea Orhe­iu­lui şi un auto­mo­bil, Toyo­ta Land Cru­i­se, din 2003, în valoa­re de 5 mii de euro. Ace­lea­şi pro­pri­e­tă­ţi au fost decla­ra­te şi în anii urmă­to­ri, 2010-2011. În decla­ra­ţia pe 2012, Dodon menţio­na că deţi­ne un apar­ta­ment, însă doar de 50,1 m.p, dar şi că şi-a vân­dut maşi­na, Toyo­ta, cu aproa­pe 80 mii de lei. În ulti­mii ani, fami­lia Dodon a decla­rat veni­tu­ri con­stan­te de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei.

Dacă e să ne ghi­dăm de infor­ma­ţi­i­le din decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi ale lui Igor Dodon din ulti­mii patru ani, atun­ci, după un sim­plu cal­cul, vedem că fami­lia Dodon, cu veni­tu­ri anu­a­le de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei, ar avea nevo­ie de 10 ani de mun­că doar pen­tru a plăti cre­di­tul la Vic­to­ri­a­bank, fără a pune la soco­tea­lă even­tu­a­le­le plă­ţi supli­men­ta­re pe care ori­ce per­soa­nă le achi­tă băn­cii atun­ci când ia un cre­dit.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

20 comentarii

 1. Ioana

  …păi ,cei de la fisc au soco­tea­la lor.Ei nu au învă­țat aritmetica…De i-ar lua de fund pe toți milionarii-miliardarii s-ar umplea ime­di­at buge­tul țării.S-ar putea chiar să cur­gă în acest buget mult pînă la urmă,dar dacă nu-i „cîr­pim” găurile,prin care se sus­trag banii meni­ți nepri­hă­ni­ți­lor ne ale­gem doar cu pălă­vră­ge­a­la.

 2. Ioana

  …cît des­pre „deputatul”în cauză…pe vre­mu­ri pen­tru mai puțin erai tri­mis în Sibe­ria chiar de par­ti­dul din care face par­te.

 3. Samurai

  râsu. mai ara­tă cu dege­tu la alții.. trea­ba ce este el, că de vine ăsta pri­mar am sfeclit-o.

 4. precup

  bra­vo! ce faceţi ZdG … toa­tă lumea e cu voi … ce-i mai impor­tant pen­tru oame­ni dacă a nu şti ade­vă­rul … acel pur care exis­tă …

 5. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  DODON ESTE TIPICA CANALIE CARE DACĂ AR FI POSIBIL SA ÎNTOARCĂ ROATA ISTORIEI ÎNAPOI AR ASUDA DE S- AR RUPE, TRIMITȚÎND IN SIBERIA PE TOȚI ROMANII BASARABENI !
  PRIN ORICE MIȘCARE , PRIVIRE , DESCIDERE DE GURA EL INVENINEAZA TOT CE-I IN JURUL LUI, VARSA ATÂTA URA ÎNCÂT NICI NU POȚI SA-ȚI IMAGINEZI CA POATE SA INCAPA ÎNTR-O CREATURA UMANĂ !
  ESTE UN BERIA DE MOLDOVA, IN MILENIULUI TREI !
  ÎI LIPSESTE PUTEREA , SI MOLDOVENII ÎI V-OR DA-O, LA ALEGERILE URMATOARE, PT CA -S CRESTINI BLAJINI, SI ASCULTA CU SUSENIE PATRIARHIA MOSCOVEI, DE PATRIARHUL CHIRIL!
  Spu­nea sti­ma­tul Nico­lae Dabi­ja intr- un an de Paś­ti, pe vre­mea res­truc­tu­ra­rii ( peres­tro­icii ) spve­ti­ce:
  Hris­tos a invi­at!
  Îl vad pe IUDA ală­tu­ri, res­tre­cu­rat !
  DOAMNE, CÂT ADEVĂR SI CÂTĂ DREPTATE AU AVUT SI MAI AU PROFETII SI PASTORII NOȘTRI: SCRIITORI, ISTORICI, OAMENI DE CULTURA, PROFESORI…!
  SI CE TURMA INCONSTIENTA , NEASCULTATOARE SI HAPSANA DOAMNE LE-AI DAT IN PASTORIE! 

  DAT !

 6. cucu.adrian

  Sir­i­a­cul Igor Dodon,oare citi bani au intrat invo­lun­tar in buzu­na­re­le lui pe cind era vice­pre­mi­er si oare chiar sa nu stie Abram­ciuc ce zice cind spu­ne ca Dodon s-a capa­tu­it cu mili­oa­ne de dola­ri doar in ulti­mii ani!?

 7. John Onoje

  Igor Dodon s-a lichi­dat Invest­ment pri­vat Banc, cind el a fost minis­trul de economiei,cind comu­nist era la puterea.Igor Dodon a furat mul­ti de la banc asta.El a con­stru­it casa asta din banii nos­tri care au fost furat.El este Ukrain rus nas­cut in Moldova,dar face inte­re­se­le rusiei.El face par­te cu ocu­pant mafia rusa.Jos tra­da­tor Dodon.

 8. Nu mafiei

  Va veni tim­pul sa-si dea soco­tea­la in fata popo­ru­lui. E clar ca e un hot cu expe­rien­ta mare

 9. Marian

  Poa­te mi spu­ne­ti si mie? Unde gasesc ei asa pre­tu­ri la imo­bi­le? Auto­mo­bi­le? Toti dem­ni­ta­rii isi decla­ra masi­ni de lux la pre­tu­ri deri­zo­rii. Tana­se cum­pa­ra si vin­de Luxus si Toyo­ta la pre­tu­ri de nimic, Dodon si mul­ti altii… Poa­te este vre­un site ceva cu imo­bi­le si auto­tu­ris­me la pre­tu­ri redu­se??? Ma aju­ta cine­va sa gasesc acest site? Poa­te pe http://www.parlament.md/anunturi/vinzare?

 10. Igrix

  Si cica sa se mute la casa, după ce a murit tat-su! El demult venea cu tat-su… Ina­in­te sa moa­ra! RUȘINE, MINCINOSULE! Din 2008, de cind a înce­put con­struc­ția casei, ști­am ca vom fi veci­ni!

 11. Catalina

  Dodon este un ade­va­rat tica­los stie sa ara­te cu dege­tul la altii dar nu se uita ca sin­gur intre­ce limi­te­le. Mai vro­ia sa fie pri­mar, ce fel de pri­mar din el daca se gin­des­te doar la sufle­tul lui

 12. vasilica

  dodon-bidon un tica­los si un nemernic,cit rau a facut el in tara noastra,blestematul ce este el

 13. Nina

  Doamhe ce casu­ta are! Oare nu ii este rusi­ne sa iasa in fata lumii sa ara­te cit de cin­stit este. Nu poa­te un om cu sala­riu din mol­do­va sa aiba asa un cas­tel ca de la parin­ti nu are mos­te­ni­re ca sunt pro­fe­sor. Eu am lucrat 35 de ani pro­fe­soa­re si nu miam putut lua din sala­riu nici o came­ra in capi­ta­la pen­tru copi­ii studenti….rusineeeeee sau nee­du­cat. Mare oli­garh si mincinos,,,,cum poa­te jude­ca pe altii

 14. Pingback: Banii, afacerile și interesele lui Igor Dodon și alianțele „cruciale” PD-PSRM - Media Source

 15. Pingback: În fața casei președintelui Igor Dodon a fost instalată o „gheretă” care urmează să-i adăpostească pe angajații SPPS – birfe.xyz

 16. Marcenco Ivan

  tot ce debi­tea­za acest indi­vid sunt minciuni,manipulari si vorbe-n dodii,oligofrenice bune pen­tru pros­ta­na­ci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *