Igor Dodon şi-a cumpărat “de la o rudă din Italia”, o casă de milioane, cu bani de la banca lui Plahotniuc

436-casa-dodonIgor Dodon, preşe­din­tele Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PSRM), a împru­mu­tat, la sfârşi­tul lunii iulie, aproape 1,5 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, banca prim-vicepreşedintelui Par­ti­du­lui Demo­crat (PD), Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Cu aceşti bani, soci­a­lis­tul şi-a ofi­ci­a­li­zat pro­cu­ra­rea unei case de mili­oane, în sec­to­rul Buiu­cani, casă des­pre care ZdG scria, acum doi ani, că urma să-i apa­rţină. Atunci, Igor Dodon nega cu vehe­menţă infor­ma­ţi­ile, catalogându-le drept “bârfe şi zvo­nuri”.

Recent, într-un inter­viu acor­dat zia­ru­lui de limbă rusă, “Argu­mentî i Factî”, Igor Dodon declara că, în urmă cu câteva săp­tămâni, după ce şi-a vân­dut apar­ta­men­tul cu două camere în care locuia din 1999 şi după ce a luat un cre­dit de la bancă, şi-a cum­pă­rat o casă. “Acum, vom achita cos­tul ei. Nu m-am decis deo­dată, dar, în această pri­mă­vară, după dece­sul tată­lui meu, m-am gân­dit, poate e cazul să mă aşez şi eu pe pământ, la pro­pria casă, căci cresc doi băieţi”, spu­nea lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor.

Dodon în 2011: “Bârfe şi zvonuri”

În luna mai 2011, ZdG publica arti­co­lul “O casă verde pen­tru can­di­da­tul roşu“, în care relata des­pre noua casă a lui Igor Dodon. Per­soane care locu­iau în veci­nă­tate ne poves­teau cum acesta venea prac­tic în fie­care zi la casa de pe str. Xeno­pol, unde urmă­rea atent cum decurg lucră­rile de ame­na­jare. “Nu comen­tez bâr­fele şi zvo­nu­rile”, aşa ne-a răs­puns atunci Dodon, fiind între­bat dacă acea casă este sau urmează să fie a sa. “Vă refe­riţi la casa de la Buiu­cani? Acolo, în veci­nă­tate, în blo­cu­rile cu mai multe etaje, locu­ieşte fra­tele şi năna­şul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut veci­nii?”, a încer­cat atunci Dodon să explice vizi­tele sale frec­vente la casa de pe str. Xeno­pol.

După ce Igor Dodon a afir­mat public fap­tul că, recent, şi-a cum­pă­rat o casă, am veri­fi­cat dacă nu cumva, noua sa casă este toc­mai cea des­pre care ZdG scria, acum doi ani. Şi, sur­priză! Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat “Cadas­tru”, casa de pe Xeno­pol, des­pre care am scris în 2011, înre­gis­trată atunci pe numele fir­mei de con­stru­cţii care a ridicat-o, Recon­sci­vil, este acum înre­gis­trată pe numele soţi­lor Dodon.

1.5 mln. de lei de la Victoriabank

Tranza­cţia a avut loc, ofi­cial, pe 29 iulie 2013, zi în care Igor Dodon a luat un cre­dit de 1.477 mln. de lei de la Vic­to­ri­a­bank, bancă des­pre care se ştie că apa­rţine prim-vicepreşedintelui PD, Vlad Pla­ho­t­niuc. În schim­bul aces­tei sume, între fami­lia Dodon şi Vic­to­ri­a­bank a fost sem­nat un con­tract de ipo­tecă, care are în cali­tate de obiect casa de mili­oane a fami­liei Dodon.

În înscri­e­rile de la Cadas­tru nu se spe­ci­fică de la cine a cum­pă­rat Igor Dodon casa, însă, ţinând cont de fap­tul că, în urmă cu o lună, aceasta era înre­gis­trată tot pe firma Recon­sci­vil, atunci devine lim­pede că lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor şi-a procurat-o anume de la ei. Con­form infor­ma­ţi­i­lor ofi­ci­ale, tere­nul pe care este con­struit imo­bi­lul se întinde pe o supra­faţă de 590 m.p., iar casa pe 162,1 m.p.. Expe­rţii imo­bi­li­ari afirmă că o ase­me­nea casă valo­rează pe piaţa imo­bi­li­ară apro­xi­ma­tiv 5 mln. de lei, în fun­cţie de mate­ri­a­lele folo­site şi de cele aflate în inte­rior.

Din infor­ma­ţi­ile publice, aflăm că tere­nul pe care este con­stru­ită inclu­siv casa fami­liei Dodon a fost dat de pri­mă­rie fir­mei Recon­sci­vil în 2005, printr-o hotă­râre a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău, asta după ce com­pa­nia de con­stru­cţii, în 2002, a pro­cu­rat la lici­ta­ţie con­stru­cţi­ile nefi­ni­sate de la inter­se­cţia stră­zi­lor Alba Iulia şi Oni­si­for Ghibu, după ce lucră­rile de con­stru­cţie la acel şan­tier fuse­seră sto­pate pen­tru o peri­oadă înde­lun­gată de timp. Pe lângă blo­curi de locuit, firma a con­struit şi două case indi­vi­du­ale: una pen­tru Igor Dodon, alta pen­tru Vale­riu Şufrai, direc­to­rul Recon­sci­vil.

435-igor-dodonIgor Dodon:

«Am pro­cu­rat casa de la o rudă de-a mea care a inves­tit în această con­stru­cţie, iar, ulte­rior, a rămas cu tra­iul în Ita­lia. Nu pot să vă spun cine-i ruda. Astea sunt date con­fi­denţi­ale. Nu este ade­vă­rat că aş avea rela­ţii spe­ci­ale cu repre­zen­tanţii fir­mei de con­stru­cţii care au ridi­cat casa şi că i-aş fi aju­tat atunci când eram minis­tru. Sunt invenţii, nu i-am faci­li­tat cu nimic. Ruda mea de peste hotare a găsit anume această firmă. Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren con­tra unei sume de 2 mln. 300 mii de lei. Ime­diat, am anu­nţat Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­tari. Dacă doriţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­dată nu vă pot primi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascunde… Veniţi, ca să nu vă căţă­raţi pe gar­duri, cum faceţi în alte cazuri, cu casele unor dem­ni­tari…»

Dodon are şi maşină nouă?

Am vizi­tat “noua” casă a preşe­din­te­lui PSRM în după ami­aza zilei de vineri, 16 august. La câteva minute după ce am ajuns la faţa locu­lui, o maşină cu numere de înma­tri­cu­lare C NY 224 s-a oprit în faţa porţii, a luat o doamnă care părea să fie mama lui Igor Dodon şi a ple­cat. În ogradă au rămas doi băieţi, cel mai pro­ba­bil, cei doi fii ai fami­liei Dodon, care se jucau cu min­gea. În gara­jul din inte­ri­o­rul casei am mai zărit un auto­mo­bil cu numere de înma­tri­cu­lare C QK 729, care încă nu apare în decla­ra­ţi­ile de veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale depu­ta­tu­lui.

Casa are trei nive­luri şi un design modern. Împre­j­mu­ită cu un gard de beton, de vreo 3 metri înă­lţime, cu o poartă dintr-un aliaj de metale scumpe, cu un aco­pe­riş de culoare verde, cu pereţii vop­siţi în verde-deschis, casa, de o con­stru­cţie ori­gi­nală, a fost edi­fi­cată de firma “Recon­sci­vil”, care a con­struit, în pre­a­jmă, pe str. Oni­si­for Ghibu, câteva blo­curi de locuit cu mai multe etaje. De fapt, prin pre­a­jmă, sunt mai multe blo­curi de locuit, dar şi câteva case pe pământ, con­stru­ite cu mulţi ani în urmă. Sin­gura casă modernă din apro­pi­ere, simi­lară cu cea a lui Dodon, este cea a lui Vale­riu Şufrai, direc­to­rul fir­mei Recon­sci­vil, care, se spune că este în rela­ţii foarte bune cu soci­a­lis­tul.

Oame­nii, care locu­iesc în, zonă au auzit aproape toţi că urmează să aibă un vecin depu­tat. Unii, însă, recu­nosc fap­tul că ştiau des­pre asta de mai mult timp, pen­tru că îl tot vedeau pe Dodon când venea la casa cu trei nivele pen­tru a vedea cum decurg lucră­rile de repa­ra­ţie. Alţii ne-au spus că l-au zărit pe Dodon abia acum câteva zile în această locu­inţă, în care, de câteva luni, locuia o femeie în vâr­stă, des­pre care bănu­iesc că este mama depu­ta­tu­lui. Toţi veci­nii din zonă ne-au spus că imo­bi­lul de lux a fost fini­sat cu mai bine de doi ani în urmă.

“Averile” familiei Dodon

Igor Dodon, în vâr­stă de 38 de ani, este depu­tat nea­fi­liat în Par­la­men­tul R. Mol­dova, după ce a ajuns în Legi­sla­tiv pe lis­tele Par­ti­du­lui Comu­ni­ş­ti­lor. De-a lun­gul tim­pu­lui, acesta a acti­vat la Bursa de Valori a Mol­do­vei, la Comi­sia Naţio­nală a Valo­ri­lor Mobi­li­are a Mol­do­vei, dar şi la câteva insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­rior, în cali­tate de pro­fe­sor. Din 2005, intră în poli­tică, fiind numit vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei şi Come­rţu­lui. Un an mai târ­ziu, Dodon este pro­mo­vat în fun­cţia de minis­tru în acest minis­ter. Din 2008, deţine con­co­mi­tent şi fun­cţia de prim-vicepremier, iar un an mai târ­ziu, devine depu­tat.

În 2009, Igor Dodon scria, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, că deţine împre­ună cu soţia un apar­ta­ment de 57 m.p. de pe str. Calea Orhe­iu­lui şi un auto­mo­bil, Toyota Land Cru­ise, din 2003, în valoare de 5 mii de euro. Ace­leaşi pro­pri­e­tăţi au fost decla­rate şi în anii urmă­tori, 2010-2011. În decla­ra­ţia pe 2012, Dodon menţiona că deţine un apar­ta­ment, însă doar de 50,1 m.p, dar şi că şi-a vân­dut maşina, Toyota, cu aproape 80 mii de lei. În ulti­mii ani, fami­lia Dodon a decla­rat veni­turi con­stante de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei.

Dacă e să ne ghi­dăm de infor­ma­ţi­ile din decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi ale lui Igor Dodon din ulti­mii patru ani, atunci, după un sim­plu cal­cul, vedem că fami­lia Dodon, cu veni­turi anu­ale de apro­xi­ma­tiv 150 mii de lei, ar avea nevoie de 10 ani de muncă doar pen­tru a plăti cre­di­tul la Vic­to­ri­a­bank, fără a pune la soco­teală even­tu­a­lele plăţi supli­men­tare pe care orice per­soană le achită băn­cii atunci când ia un cre­dit.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ioana

  …păi ,cei de la fisc au soco­teala lor.Ei nu au învă­țat aritmetica…De i-ar lua de fund pe toți milionarii-miliardarii s-ar umplea ime­diat buge­tul țării.S-ar putea chiar să curgă în acest buget mult pînă la urmă,dar dacă nu-i „cîr­pim” găurile,prin care se sus­trag banii meniți nepri­hă­ni­ți­lor ne ale­gem doar cu pălă­vră­ge­ala.

 • Ioana

  …cît des­pre „deputatul”în cauză…pe vre­muri pen­tru mai puțin erai tri­mis în Sibe­ria chiar de par­ti­dul din care face parte.

 • Samu­rai

  râsu. mai arată cu degetu la alții.. treaba ce este el, că de vine ăsta pri­mar am sfeclit-o.

 • pre­cup

  bravo! ce faceţi ZdG … toată lumea e cu voi … ce-i mai impor­tant pen­tru oameni dacă a nu şti ade­vă­rul … acel pur care există …

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  DODON ESTE TIPICA CANALIE CARE DACĂ AR FI POSIBIL SA ÎNTOARCĂ ROATA ISTORIEI ÎNAPOI AR ASUDA DE S- AR RUPE, TRIMITȚÎND IN SIBERIA PE TOȚI ROMANII BASARABENI !
  PRIN ORICE MIȘCARE , PRIVIRE , DESCIDERE DE GURA EL INVENINEAZA TOT CE-I IN JURUL LUI, VARSA ATÂTA URA ÎNCÂT NICI NU POȚI SA-ȚI IMAGINEZI CA POATE SA INCAPA ÎNTR-O CREATURA UMANĂ !
  ESTE UN BERIA DE MOLDOVA, IN MILENIULUI TREI !
  ÎI LIPSESTE PUTEREA , SI MOLDOVENII ÎI V-OR DA-O, LA ALEGERILE URMATOARE, PT CA -S CRESTINI BLAJINI, SI ASCULTA CU SUSENIE PATRIARHIA MOSCOVEI, DE PATRIARHUL CHIRIL!
  Spu­nea sti­ma­tul Nico­lae Dabija intr- un an de Paśti, pe vre­mea res­truc­tu­ra­rii ( peres­tro­icii ) spve­tice:
  Hris­tos a inviat!
  Îl vad pe IUDA ală­turi, res­tre­cu­rat !
  DOAMNE, CÂT ADEVĂR SI CÂTĂ DREPTATE AU AVUT SI MAI AU PROFETII SI PASTORII NOȘTRI: SCRIITORI, ISTORICI, OAMENI DE CULTURA, PROFESORI…!
  SI CE TURMA INCONSTIENTA , NEASCULTATOARE SI HAPSANA DOAMNE LE-AI DAT IN PASTORIE! 

  DAT !

 • cucu.adrian

  Sir­i­a­cul Igor Dodon,oare citi bani au intrat invo­lun­tar in buzu­na­rele lui pe cind era vice­pre­mier si oare chiar sa nu stie Abram­ciuc ce zice cind spune ca Dodon s-a capa­tuit cu mili­oane de dolari doar in ulti­mii ani!?

 • John Onoje

  Igor Dodon s-a lichi­dat Invest­ment pri­vat Banc, cind el a fost minis­trul de economiei,cind comu­nist era la puterea.Igor Dodon a furat multi de la banc asta.El a con­struit casa asta din banii nos­tri care au fost furat.El este Ukrain rus nas­cut in Moldova,dar face inte­re­sele rusiei.El face parte cu ocu­pant mafia rusa.Jos tra­da­tor Dodon.

 • Nu mafiei

  Va veni tim­pul sa-si dea soco­teala in fata popo­ru­lui. E clar ca e un hot cu expe­rienta mare

 • ION

  Fisc, i-an vedeti si urma­riti ruda care a inca­sat 1,5 mili­oane..

 • Marian

  Poate mi spu­neti si mie? Unde gasesc ei asa pre­turi la imo­bile? Auto­mo­bile? Toti dem­ni­ta­rii isi declara masini de lux la pre­turi deri­zo­rii. Tanase cum­para si vinde Luxus si Toyota la pre­turi de nimic, Dodon si multi altii… Poate este vreun site ceva cu imo­bile si auto­tu­risme la pre­turi reduse??? Ma ajuta cineva sa gasesc acest site? Poate pe http://www.parlament.md/anunturi/vinzare?

 • Igrix

  Si cica sa se mute la casa, după ce a murit tat-su! El demult venea cu tat-su… Ina­inte sa moara! RUȘINE, MINCINOSULE! Din 2008, de cind a înce­put con­struc­ția casei, știam ca vom fi vecini!

 • IGOR

  scos in fata par­la­men­tu­lui si lichi­dat

 • Cata­lina

  Dodon este un ade­va­rat tica­los stie sa arate cu dege­tul la altii dar nu se uita ca sin­gur intrece limi­tele. Mai vroia sa fie pri­mar, ce fel de pri­mar din el daca se gin­deste doar la sufle­tul lui

 • vio­rel

  iata si solu­tia…

 • vl

  Cum e Dodon asa si casa. Mi fru­moasa nu se putea.

 • vasi­lica

  dodon-bidon un tica­los si un nemernic,cit rau a facut el in tara noastra,blestematul ce este el

 • Nina

  Doamhe ce casuta are! Oare nu ii este rusine sa iasa in fata lumii sa arate cit de cin­stit este. Nu poate un om cu sala­riu din mol­dova sa aiba asa un cas­tel ca de la parinti nu are mos­te­nire ca sunt pro­fe­sor. Eu am lucrat 35 de ani pro­fe­soare si nu miam putut lua din sala­riu nici o camera in capi­tala pen­tru copiii studenti….rusineeeeee sau nee­du­cat. Mare oli­garh si mincinos,,,,cum poate judeca pe altii