Corupţii şi legea împotriva jurnaliştilor

Cu mai mul­te luni în urmă, cole­gul meu Vic­tor Moş­neag a decis să scrie un arti­col de maxi­mă impor­tanţă pen­tru R. Mol­do­va cea corup­tă, care galo­pea­ză de ceva ani din urma tre­nu­lui cu valo­ri­le euro­pe­ne. Un arti­col des­pre per­soa­ne­le publi­ce con­dam­na­te pen­tru acte de coru­pţie şi des­pre modul în care îşi ispă­şesc aces­tea pedep­se­le.

Nu cred că exis­tă cetă­ţean în R. Mol­do­va care ar con­tes­ta că tre­bu­ie să fie publi­ce date­le cu pri­vi­re la ori­ce per­soa­nă corup­tă, ori­ce dosar de coru­pţie, ori­ce pedeap­să admi­nis­tra­tă. Nu cred că exis­tă vre­un cetă­ţean (afa­ră de coru­pţii înşi­şi şi fami­li­i­le lor îndu­re­ra­te) care nu ar dori ca nume­le coru­pţi­lor să rămâ­nă înscri­se pe răbo­ju­ri publi­ce pen­tru tot­dea­u­na, şi chiar dacă aces­te per­soa­ne îşi vor ispă­şi pedep­se­le pre­vă­zu­te de codu­ri­le lega­le, ar fi bine ca şi după aceas­ta calea lor spre fun­cţii publi­ce să fie bine moni­to­ri­za­tă sau chiar limi­ta­tă.

Aşa cre­dea şi Vic­tor, ca şi întrea­ga echi­pă ZdG, că ar fi de dato­ria pre­sei să infor­meze cetă­ţe­nii des­pre con­dam­na­ţii pen­tru cazu­ri de coru­pţie şi, mai ales, des­pre cei care se eschi­vea­ză de la ispă­şi­rea pedep­se­lor. În nai­vi­ta­tea noas­tră, cre­deam că acest subiect este impor­tant chiar pen­tru guver­nanţi şi că vor inter­ve­ni ime­di­at să ne ofe­re cât mai mul­tă infor­ma­ţie, că vom fi copleşi­ţi de plă­ce­rea lor de a ne infor­ma, de vre­me ce tot spun pe la tele­vi­zor că vor să sca­pe de coru­pţie.

Au urmat 3 luni de chin, dez­gust, dez­a­mă­gi­ri şi de negli­ja­re a Legii cu pri­vi­re la acce­sul la infor­ma­ţie. Ini­ţi­al, în octom­brie, repor­te­rul a con­tac­tat, pe rând, Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG), Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei (IGP), Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei (MJ) şi Depar­ta­men­tul Insti­tu­ţi­i­lor Peni­ten­ci­a­re (DIP), soli­ci­tând deta­lii des­pre per­soa­ne­le con­dam­na­te de instanţe­le de jude­ca­tă din R. Mol­do­va care s-au eschi­vat de la ispă­şi­rea pedep­sei. Toţi, dar toţi, au cerut SOLICITĂRI DE INFORMAŢII ÎN SCRIS, chiar dacă date­le ar fi tre­bu­it să fie publi­ce pe toa­te pagi­ni­le web ale aces­tor insti­tu­ţii. Cole­gul nos­tru a făcut scri­so­ri ofi­ci­a­le pen­tru fie­ca­re insti­tu­ţie viza­tă, le-a remis şi a aştep­tat.

Răs­pun­su­ri­le se pare că au venit din Core­ea de Nord. Nu, nu doar pen­tru că au venit foar­te târ­ziu, ci şi pen­tru că au comu­ni­cat că prac­tic tot ce a între­bat repor­te­rul des­pre coru­pţie şi coru­pţi e secret, e infor­ma­ţie cu carac­ter per­so­nal şi jur­na­li­ş­tii nu au voie să afle aces­te infor­ma­ţii. Une­le insti­tu­ţii, însă, nu au răs­puns nici până acum.

Doar Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a răs­puns în ter­men legal, dar incom­plet. IGP şi DIP nu s-au înca­drat în ter­me­nul de 15 zile, iar Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei nu a răs­puns NICICÂND, nimic, la soli­ci­ta­rea de infor­ma­ţii a ZdG.

Cu un scop măreţ în faţă, ghi­dat de mare­le inte­res al citi­to­ri­lor faţă de coru­pţii din R. Mol­do­va, la aproa­pe 2 luni de efort, repor­te­rul ZdG a tras con­clu­zia: 4 insti­tu­ţii de stat con­tac­ta­te, 4 scri­so­ri ofi­ci­a­le remi­se, 3 răs­pun­su­ri pri­mi­te, niciun răs­puns com­plet. Trei insti­tu­ţii au zis să ne adre­săm la alte 3 insti­tu­ţii, din lis­ta celor 4. Niciu­na nu ne-a dat lis­ta coru­pţi­lor con­dam­na­ţi, nici a coru­pţi­lor fuga­ri. Toţi au făcut refe­rinţă la Legea cu Pri­vi­re la Pro­te­cţia Date­lor Per­so­na­le.

Auzi­ţi? Cică dacă furi din banii publi­ci, fiind recu­nos­cut vino­vat, fugi de pedeap­să cu tot cu bani, nume­le tău va rămâ­ne veş­nic un secret pen­tru jur­na­li­ş­ti şi pen­tru res­tul cetă­ţe­ni­lor, pen­tru că nume­le coru­pţi­lor şi hoţi­lor de ţară e pro­te­jat de lege. Da, banii sau bunu­ri­le publi­ce dela­pi­da­te de ei, sau drep­tu­ri­le încal­ca­te de ei sunt ale voas­tre, dra­gi cetă­ţe­ni, dar nume­le lor e doar al lor, şi ei sunt în drept să fugă de pedeap­să cu banii şi bunu­ri­le voas­tre, fără să li se audă nume­le.

Vic­tor Moş­neag a cre­zut că e o abe­ra­ţie şi a făcut o soli­ci­ta­re la Cen­trul pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal. Şi acest cen­tru a tri­mis o scri­soa­re în care i se dă din deget des­pre „inge­rinţa în via­ţa pri­va­tă” a per­soa­nei… corup­te.

Am să-mi per­mit, din soli­da­ri­ta­te cu Vic­tor, cu cei­la­lţi cole­gi ai mei de la ZdG, pre­cum şi cu cole­gii de la alte insti­tu­ţii media care scriu des­pre per­soa­ne publi­ce corup­te, să îmi asum „inge­rinţa” şi să comu­nic din nou nume­le unor dem­ni­ta­ri, con­dam­na­ţi, care au fugit din sala de jude­ca­tă: jude­că­toa­rea Roibu, poli­ţis­tul Per­ju, minis­trul Papuc, şeful de Fisc Vicol, pro­cu­ro­rii Tca­ci şi Zmeu. În total, cifre­le adu­na­te cu greu spun că ar fi câte­va sute. Dacă ei, după tot ce s-a întâm­plat, sunt pro­te­ja­ţi prin lege de jur­na­li­ş­ti şi de pedeap­să, ce tre­bu­ie să înţe­lea­gă cetă­ţea­nul de rând? Pro­ba­bil, urmă­toa­rea soli­ci­ta­re reda­cţio­na­lă de elu­ci­da­re a aces­tei situ­a­ţii tre­bu­ie să o tri­mi­tem la Depar­ta­men­tul Apă­ră­rii Coru­pţi­lor de Inge­rinţa Jur­na­li­ş­ti­lor. Nu exis­tă aşa o insti­tu­ţie? Mie mi se pare une­o­ri că Guver­nul are un nume nou.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Bagrin Bagrin

    E cazul de a lovi in obra­zul spon­so­ri­lor care au cola­bo­rat cu toti aces­ti oame­ni ai “sta­tu­lui de derpt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *