Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016

Anul 2016 a fost unul pros­per pen­tru unii jude­că­to­ri din R. Mol­do­va, care au achi­zi­ţio­nat case şi maşi­ni de lux sau au bene­fi­ci­at de dona­ţii de zeci şi chiar sute de mii de lei. O jude­că­toa­re a indi­cat în decla­ra­ţie şi un apar­ta­ment pe care soţul l-a câş­ti­gat în urma unei tom­bo­le. Alţi doi magis­tra­ţi, viza­ţi în anche­te­le ZdG, care ante­ri­or nu decla­rau cas(t)ele de lux în care locu­iau, în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se per­so­na­le pen­tru anul 2016 s-au corec­tat, decla­rând aces­te bunu­ri.

Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a făcut publi­ce decla­ra­ţi­i­le de ave­re şi inte­re­se per­so­na­le ale jude­că­to­ri­lor care acti­vea­ză în R. Mol­do­va. ZdG le-a „sca­nat” şi vă pre­zin­tă mai jos care au fost cele mai impor­tan­te achi­zi­ţii pe care magis­tra­ţii de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), Curţi­le de Apel (CA) şi mem­brii CSM le-au înre­gis­trat în 2016.

CSM: O casă nouă pentru Cârnaţ şi un apartament la tombolă pentru familia Cernat

Unii mem­bri ai CSM au avut un an plin la capi­to­lul achi­zi­ţii. Teo­dor Câr­naţ, mem­bru al CSM, anu­nţă că, în 2016, şi-a achi­zi­ţio­nat o casă cu teren afe­rent în ora­şul Chi­şi­nău, cu o supra­fa­ţă de 239 m.p., la preţ de 2,4 mili­oa­ne de lei. Pen­tru cum­pă­ra­rea casei, Câr­naţ susţi­ne că a con­trac­tat un împru­mut fără dobân­dă de 300 mii de lei de la o per­soa­nă fizi­că, bani pe care tre­bu­ie să-i ram­bu­r­se­ze în acest an. Mem­brul CSM afir­mă că a avut, în 2016, veni­tu­ri cumu­la­te, din sala­riu, vân­za­rea unei alte case, darea în loca­ţiu­ne a unor încă­pe­ri, înstră­i­na­rea unor auto­mo­bi­le, de apro­xi­ma­tiv 2,2 mili­oa­ne de lei. Câr­naţ a „căl­cat” pe urme­le unor jude­că­to­ri, pre­ci­zând că a vân­dut un auto­mo­bil Opel Viva­ro din 2004 cu doar 10 mii de lei şi un Nis­san Ter­ra­no II din 2005, nefun­cţio­nal, cu doar 5 mii de lei.

Ște­fan Rusu, soțul jude­că­toa­rei Nina Cer­nat, a câști­gat un apar­ta­ment la tom­bo­lă

Nina Cer­nat, la fel, a avut un an pros­per. Ea pre­ci­zea­ză că a cum­pă­rat 1/10 dintr-o casă care nu este dată în exploa­ta­re, iar ulte­ri­or a câş­ti­gat, „la tom­bo­lă”, un apar­ta­ment cu o oda­ie, cu o supra­fa­ţă de 42 m.p. şi o valoa­re de 12 mii de euro. „Nu eu am câş­ti­gat. Vedeţi, că e şi uşor de veri­fi­cat, a fost la tele­vi­zor”, susţi­ne Nina Cer­nat, jude­că­toa­re la CA Chi­şi­nău, dele­ga­tă la CSM pe peri­oa­da man­da­tu­lui. Infor­ma­ţi­i­le publi­ce ara­tă că, încă în 2014, Şte­fan Rusu, soţul magis­tra­tei, a câş­ti­gat un apar­ta­ment în cadrul unei tom­bo­le orga­ni­za­te de un agent eco­no­mic care comer­ci­a­li­zea­ză mate­ri­a­le de con­stru­cţie. „Nu m-am aştep­tat, deo­a­re­ce în via­ţă nu prea am avut noroc”, zicea soţul jude­că­toa­rei, într-un mate­ri­al publi­ci­tar. Zia­rul Ade­vă­rul Mol­do­va a scris ante­ri­or că jude­că­toa­rea şi soţul ei, locu­iesc, de fapt, într-un imo­bil de lux, înre­gis­trat pe nume­le soa­crei magis­tra­tei. Ulte­ri­or, casa însă a fost tre­cu­tă pe nume­le celor doi soți. 

CSJ: Donaţii şi maşini noi

În 2016, Iurie Beje­na­ru, de la CSJ, a obţi­nut 518 mii de lei drept moş­te­ni­re, prin „tes­ta­ment” (!). Cu aceas­tă sumă, 520 de mii de lei, magis­tra­tul şi-a achi­zi­ţio­nat un Mer­ce­des, fabri­cat în 2011. Tot în 2016, jude­că­to­rul a intrat în pose­sia a ½ dintr-o casă de locu­it în Chi­şi­nău în urma unui cer­ti­fi­cat de moş­te­ni­tor tes­ta­men­tar. ZdG scria ante­ri­or că jude­că­to­rul locu­ia însă în acest imo­bil, con­form spu­se­lor veci­ni­lor „de 2-3 ani”. Cole­gul său, Iurie Dia­co­nu, a intrat în 2016, ofi­ci­al, în pose­sia unei case de locu­it cu o supra­fa­ţă de 148,8 m.p. cu o valoa­re cadas­tra­lă de 1,12 mili­oa­ne de lei. Anul tre­cut, jude­că­to­rul pre­ci­za că a schim­bat o altă locu­inţă şi a vân­dut un alt bun imo­bil cu 1,4 mili­oa­ne de lei.

Magis­tra­tul Ghen­a­die Nico­la­ev a pri­mit, în 2016, în urma unor con­trac­te de dona­ţie, un apar­ta­ment şi o casă de locu­it de 48 m.p., ampla­sa­tă, cel mai pro­ba­bil, în zonă rura­lă. Cole­gul său, Dumi­tru Mar­da­ri a obţi­nut şi el, anul tre­cut, mai mul­te bunu­ri imo­bi­le drept moş­te­ni­re, inclu­siv două apar­ta­men­te cu o supra­fa­ţă de 121 şi 87 m.p.. Sve­a­to­slav Mol­do­van scrie în decla­ra­ţia sa de ave­re că a obţi­nut, în 2016, două bunu­ri imo­bi­le drept dona­ţie „cu drept de abi­ta­ţie”, însă nu pre­ci­zea­ză dacă este casă sau apar­ta­ment. La fel, în 2016, el a achi­zi­ţio­nat un auto­mo­bil Sko­da Octa­via, fabri­cat în 2012, plă­tind 8 mii de fran­ci elveţie­ni (150 mii de lei) şi 20,6 mii de lei. Cu o maşi­nă nouă în 2016 s-a ales şi Gali­na Stra­tu­lat, ea cum­pă­rând un Hyun­dai cu 550 mii de lei. Şi Nadej­da Toma, cole­ga sa, a intrat anul tre­cut în pose­sia unui auto­mo­bil Kia Spor­ta­ge, pe care-l con­du­ce prin con­tract de man­dat.

Casa în care locu­ieș­te jude­că­to­rul Oleg Ster­ni­oa­lă a fost decla­ra­tă în 2016

Judecătorii de la CSJ, vizaţi în anchetele ZdG, şi-au declarat cas(t)ele

Oleg Ster­ni­oa­lă, care acti­vea­ză tot la CSJ, pre­ci­zea­ză că, în 2016, soţia sa a pri­mit o dona­ţie de 10 mii de euro. După ce, în iunie, tre­cut, ZdG a scris că jude­că­to­rul locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne, nede­cla­ra­tă, înre­gis­tra­tă pe nume­le părinţi­lor săi, în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se pen­tru 2016, magis­tra­tul a indi­cat că a intrat deja în pose­sia a 1/6 din acel imo­bil. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, în decem­brie 2016, Ster­ni­oa­lă, prin cer­ti­fi­cat de moş­te­ni­tor, după dece­sul tată­lui său, a obţi­nut 1/6 din acel imo­bil, pe care-l împar­te, con­form acte­lor, cu sora și cu mama aces­to­ra.

Mari­a­na Pitic acti­vea­ză la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție

Cole­ga sa, magis­tra­ta Mari­a­na Pitic, ajun­să în atenţia opi­ni­ei publi­ce tot în 2016, după ce a indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te că a cum­pă­rat un Porsche Cayen­ne, fabri­cat în 2012, cu doar 11 mii de lei, nu a făcut achi­zi­ţii în 2016. Totu­şi, ea a tre­cut în decla­ra­ţia de ave­re şi inte­re­se casa de lux în care locu­ieş­te, des­pre care ZdG a scris ante­ri­or că nu era decla­ra­tă. Pitic susţi­ne că imo­bi­lul este în folo­sinţă din 2012.

Curţile de Apel: Case de milioane şi maşini luxoase

Şi unii jude­că­to­ri de la Curţi­le de Apel (CA) au avut un an cu achi­zi­ţii de mili­oa­ne. Euge­niu Clim, magis­trat la CA Chi­şi­nău, susţi­ne că a cum­pă­rat, cu aproa­pe 805 mii de lei, anul tre­cut, o casă de locu­it de 136 m.p. în Chi­şi­nău. Cole­gul său, Vla­di­slav Cli­ma, proas­păt ajuns la CA Chi­şi­nău, anu­nţă că, în 2016, a intrat în pose­sia unui Land Rover Disco­ve­ry, fabri­cat în 2015, pe care-l con­du­ce prin „uzu­fruct”. Şi Ghen­a­die Moro­zan şi-a achi­zi­ţio­nat un auto­mo­bil, achi­tând 8,8 mii de euro pen­tru o Toyo­ta Land Cru­i­ser, fabri­ca­tă în 2001 şi înre­gis­tra­tă în Litu­a­nia. Un auto­mo­bil nou a decla­rat şi Ser­giu Fur­dui, pre­ci­zând că soţia sa a cum­pă­rat un Rena­ult Clio fabri­cat în 2015 cu 12 mii de euro. Nata­lia Sim­ciuc şi-a achi­zi­ţio­nat un apar­ta­ment cu o supra­fa­ţă de 121 m.p., un garaj de 20 m.p., dar şi un Mit­su­bishi ASX, fabri­cat în 2011. Ana­to­lie Paho­pol s-a „înno­it” şi el cu un apar­ta­ment de 62 m.p., în timp ce cole­ga aces­to­ra, Ele­na Cob­zac, a pri­mit, anul tre­cut, un trans­fer ban­car în sumă de 8,7 mii de USD de la fii­ca sa, care locu­ieş­te în stră­i­nă­ta­te.

Ale­xan­dru Ghe­or­ghi­eş, preşe­din­te­le CA Bălţi, a intrat, în 2016, în pose­sia unui auto­mo­bil nou, fabri­cat în 2016, doar că în decla­ra­ţia sa de ave­re şi inte­re­se a blu­rat mar­ca şi mode­lul maşi­nii, pen­tru care aflăm că a plătit 350 mii de lei. Vita­lie Movi­lă, jude­că­tor la CA Cahul, a indi­cat în decla­ra­ţia sa un apar­ta­ment de 52 m.p., proas­păt achi­zi­ţio­nat.

P.S. În edi­ţia vii­toa­re afla­ţi ce achi­zi­ţii au făcut în 2016 jude­că­to­rii din instanţe­le de fond

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *