STOP FALS! Igor Dodon afirmă că a adus investiţii de peste 100.000 de lei la grădiniţa din Sadova. Primarul dezminte această informaţie

Preşe­din­te­le Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon, a decla­rat recent într-un inter­viu pen­tru Radio Euro­pa Libe­ră că ar fi făcut dona­ţii pen­tru gră­di­ni­ţa din loca­li­ta­tea sa de baş­ti­nă – satul Sado­va, raio­nul Călă­ra­şi. Afir­ma­ţia însă, nu se con­fir­mă dacă o veri­fi­căm la auto­ri­tă­ţi­le loca­le. Pri­ma­rul de Sado­va ne-a decla­rat şi a pro­bat cu docu­men­te că nici Igor Dodon, nici alţi inves­ti­to­ri apro­pi­a­ţi aces­tu­ia, nu au donat bani sau bunu­ri gră­di­ni­ţei.

Iată ce a decla­rat Igor Dodon la 14 febru­a­rie 2017, pen­tru Radio Euro­pa Libe­ră:

Euro­pa Libe­ră: Dar fără supor­tul UE, Mol­do­va are vii­tor? Am fost în satul dum­ne­a­voas­tră de baş­ti­nă şi săte­nii de la Sado­va ne-au spus că au o gră­di­ni­ţă, cum zic ruşii, ”lia­li­ci­că”, pe banii veni­ţi din par­tea UE.

Igor Dodon: În ulti­mii ani şi eu am inves­tit, am găsit fon­du­ri, pes­te 100.000 de lei în gră­di­ni­ţa din Sado­va.

Euro­pa Libe­ră: Fără banii euro­pe­ni, Mol­do­va are vii­tor?…

Igor Dodon: Spu­neţi de Sado­va. Aco­lo foar­te mulţi oame­ni au spus şi alte lucru­ri.”

Trei zile mai târ­ziu, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a soli­ci­tat Preşe­dinţi­ei infor­ma­ţii des­pre donaţiile/investiţiile făcu­te de Igor Dodon pen­tru gră­di­ni­ţa din Sado­va, inclu­siv peri­oa­da şi sume­le alo­ca­te sau bunu­ri­le dona­te. Car­me­na Ster­pu, con­sul­tan­tă prin­ci­pa­lă a Ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Preşe­dinţi­ei a con­fir­mat că a rece­pţio­nat cere­rea de acces la infor­ma­ţie, însă până la expi­ra­rea ter­me­nu­lui pre­vă­zut de legi­sla­ţie, API nu a pri­mit vre­un răs­puns, în pofi­da ape­lu­ri­lor tele­fo­ni­ce repe­ta­te la Preşe­dinţie.

Primarul de Sadova: „Igor Dodon nu a investit în grădiniţa din localitate”

API a soli­ci­tat infor­ma­ţii des­pre toa­te dona­ţi­i­le şi inves­ti­ţi­i­le acor­da­te gră­di­ni­ţei în anii 2010-2017 şi Pri­mă­ri­ei satu­lui Sado­va, raio­nul Călă­ra­şi. Potri­vit infor­ma­ţi­ei ofe­ri­te de Pri­mă­rie, gră­di­ni­ţa din loca­li­ta­te nu a pri­mit fon­du­ri din par­tea altor per­soa­ne fizi­ce, în afa­ră de părinţi. „Eu sunt la pri­mă­rie din vara anu­lui 2015, însă din infor­ma­ţia pe care o deţin, gră­di­ni­ţa din loca­li­ta­te nu a fost susţi­nu­tă finan­ci­ar de Igor Dodon sau de alte per­soa­ne care s-ar fi decla­rat dona­to­ri din par­tea lui”, a decla­rat pen­tru API pri­ma­rul Vla­di­mir Susa­ren­co. Spu­se­le lui au fost con­fir­ma­te şi de Ghe­or­ghi­na Anghe­nie, direc­toa­rea gră­di­ni­ţei. Ea a pre­ci­zat că cele mai mari inves­ti­ţii în insti­tu­ţie au fost făcu­te de Guver­nul Româ­ni­ei prin inter­me­di­ul Fon­du­lui de Inves­ti­ţii Soci­a­le din Mol­do­va (FISM).

Potri­vit Pri­mă­ri­ei, pen­tru recon­stru­cţia şi moder­ni­za­rea gră­di­ni­ţei din Sado­va au alo­cat bani Con­si­li­ul raio­nal Călă­ra­şi, Fon­dul de Inves­ti­ţii Soci­a­le (FISM) din sur­se­le ofe­ri­te de Guver­nul Româ­ni­ei, Fon­dul pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­ti­că (FEE), dar şi Soci­e­ta­tea cu Răs­pun­de­re Limi­ta­tă „Ungheni-Gaz”. În total, în şase ani, în insti­tu­ţia preş­co­la­ră s-a inves­tit un mili­on 929 de mii lei (a se vedea răs­pun­sul Pri­mă­ri­ei).

Lilia Zaharia

P.S. În cazul în care Igor Dodon va veni, totu­şi, cu o rea­cţie la acest subiect, API îi va publi­ca opi­nia.

Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase – STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia VIP a Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).

Foto: Gră­di­ni­ţa din Sado­va a fost reno­va­tă cu supor­tul FISM şi al FEE. Sur­sa: Lilia Zaha­ria

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivancelgroaznic

    dupe cum se obser­va din docu­men­tul ofi­ci­al, min­ci­no­sul de Dodon, nu a inves­tit nimik in gra­di­nit­sa, pe cind guver­nul Roma­niei a dat bani , aproa­pe un mil­li­on pen­tru diver­se nece­si­tat­si. Nu tre­be sa fi foar­te desh­tept, sa faci con­clu­zi din asta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *