[SONDAJ] Igor Dodon, tot mai „goluț”

Par­ti­dul Libe­ral con­dam­nă par­ti­ci­pa­rea mili­ta­ri­lor ruși la para­da de 9 mai la Tiras­pol şi îl acu­ză pe Igor Dodon de „tră­da­re de patrie”. Mosco­va a igno­rat demer­sul Chi­şi­nă­u­lui, iar Igor Dodon, „în timp ce tru­pe­le ruse măr­șă­lu­iau pe stră­zi­le Tiras­po­lu­lui, se dis­tra la para­da mili­ta­ră de la Mosco­va şi bea şam­pa­nie cu V. Putin”, deşi „era obli­gat să cea­ră Rusi­ei să opreas­că aces­te abu­zu­ri”, se spu­ne într-un Apel PL, adre­sat orga­ne­lor de resort ale R. Mol­do­va, prin care li se cere „să por­neas­că o anche­tă pena­lă împo­tri­va celor vino­va­ţi de încăl­ca­rea suve­ra­ni­tă­ţii R. Mol­do­va, inclu­siv a lui Igor Dodon, pen­tru tră­da­re de patrie”.

Preşedintele Igor Dodon între onoare şi trădare

Anatol Croitoru, combatant la Nistru

Cu onoa­rea, cu regret, preşe­din­te­le stă mai prost decât cu tră­da­rea. Şi nu că am vrea cine­va să-l vor­beas­că de rău, dar aşa a ales să fie el. Şi nu doar de 9 mai, dar din pri­me­le cli­pe de când e în fun­cţie. Amintiți-vă, unde a mers Dodon în pri­ma vizi­tă? La sepa­ra­tis­tul de Kra­s­no­sel­s­ki, s-au întâl­nit la Ben­der, a aler­gat să-l feli­ci­te cu câş­ti­ga­rea ale­ge­ri­lor şi – cul­mea obrăz­ni­ci­ei, să depu­nă flo­ri la mor­mân­tul caza­ci­lor, care au lup­tat de par­tea Rusi­ei în răz­bo­i­ul de la Nis­tru! Nime­ni, până la el, nu şi-a per­mis aşa ceva. Este o insul­tă adu­să lup­tă­to­ri­lor Inde­pen­den­ței. Și celor vii, și celor mor­ți. Așa tre­bu­ie să fie un pre­șe­din­te? Pen­tru noi el nu a făcut nimic, iar fap­tul că de 9 mai a făcut ceea ce a făcut, ne mai ara­tă o dată cui şi pe cine slu­jeș­te. Per­so­nal, spri­jin Ape­lul libe­ra­li­lor.

Ion Costaş, ex-ministru al Apărării

Onoa­rea este o ches­tie de noble­țe. Unde vede­ți nobleţe la Dodon? Nu-i, pen­tru că ea nu creș­te pes­te tot. În afa­ră de a face „sluj”, el nu știe a face alt­ce­va. Şi asta e pro­ble­ma lui. Pro­ble­ma noas­tră e că a ajuns pre­șe­din­te, aju­tat de Rusia şi de com­pli­cii Rusi­ei la Chi­şi­nău. Ceea ce şi-a per­mis Rusia de 9 mai la Tri­as­pol, nu e pen­tru pri­ma dată. Rusia se com­por­tă ca un impe­riu şi tre­bu­ie să ai un ali­at puter­nic, care s-o pună „în ban­că”. De ce cre­deţi că lui Dodon, una-două şi nu-i pla­ce NATO? Sau UE? Pen­tru că par­te­ne­ri­a­tul cu NATO și UE nu con­vi­ne Rusi­ei. Pen­tru că Mol­do­va, ală­tu­ri de NATO și UE, e una şi fără ele e alta. Dodon face jocu­ri­le Mosco­vei şi prin asta tră­dea­ză. Des­chis. De 9 mai şi în toa­te zile­le. Nu am avut un pre­șe­din­te mai slu­gar­nic decât Dodon. E bine să fie con­dam­nat pen­tru tră­da­re, dar cine să-l con­dam­ne? Jus­ti­ția con­tro­la­tă de PD?

Valentina Cuşnir, ex-deputată, membră a Diasporei

Să mer­gi şi să te gudu­ri pe lân­gă Putin la para­da de 9 mai, în timp ce arma­te­le ruse măr­șă­lu­iesc pe teri­to­ri­ul sta­tu­lui al cărui pre­șe­din­te ești, e întâi de toa­te o lip­să de bun-simț. De onoa­re nici nu mai vor­bim. Și nu e vor­ba doar de Dodon, nici cei de până la el nu au fost mai rafi­na­ți. Dar Dodon a depă­șit ori­ce nor­mă. Sin­gu­rul din­tre pre­șe­din­ți, care și-a per­mis să-i ripos­te­ze lu Putin, a fost Timofti. Deși i s-au repro­șat alte lucru­ri, aici a fost tare. Deci, se poa­te. Rusia e într-u răz­boi neter­mi­nat cu noi din 1992. Dacă Rusia a igno­rat aver­tis­men­tul Minis­te­ru­lui de Exter­ne să nu admi­tă par­ti­ci­pa­rea tru­pe­lor ruse la para­da de la Tri­as­pol, Dodon avea toa­te moti­ve­le să nu ple­ce la para­dă. Nu a făcut-o. Mă întreb ce ar fi fost dacă ple­ca Poroşen­ko al Ucrai­nei? Cred că nu ar mai fi avut drum îna­poi. Un dosar penal e bine, dar cine să-l jude­ce pe Dodon la noi? Eu cred că mai degra­bă par­la­men­tul ar tre­bui să se con­voa­ce într-o ședin­ță extra­or­di­na­ră, în care pre­șe­din­te­le Dodon să fie che­mat la raport. Și atun­ci se va vedea ce șanse exis­tă ca Dodon să fie jude­cat pen­tru tră­da­re.

Ludmila Bolboceanu, profesor universitar, doctor

„Vaca e tăr­ca­tă pe dina­fa­ră, iar omul pe dină­un­tru”, spu­ne o vor­bă popu­la­ră. Bănu­iesc că e și cazul lui Igor Dodon. Eu nu știu ce aștep­tă­ri au avut cei care l-au adus în func­ție, dar din urma lui nu se vede nimic. Decla­ra­ții pe Face­bo­ok, vizi­te pri­va­te în Ita­lia, plim­bă­ri la Mosco­va și aport în fața lui Putin. Un pre­șe­din­te, care tre­bu­ie să fie car­tea de vizi­tă a R. Mol­do­va, ce ima­gi­ne ne face el în lume? Nu cred că Igor Dodon a fost sin­gu­rul invi­tat al lui Putin de 9 mai. Și dacă nici măcar Luka­șen­ko nu a mers, Dodon ce a cău­tat? Fală. Dacă ar exis­ta niș­te măsu­ră­to­ri ale stă­rii de spi­rit, am fi văzut că Putin nu s-a sim­țit deloc ono­rat de pre­zen­ța lui Dodon. Era scris pe fața lui. Eu nu știu dacă ceea ce a făcut Dodon e tră­da­re, infi­de­li­ta­te sau pros­tie. Știu însă că une­o­ri răul adu­ce mai mult bine decât ne aștep­tăm. Dodon, prin tot ce face, se deve­lo­pea­ză și apa­re în fața lumii tot mai goluț, așa cum este și nu cum și l-au închi­pu­it unii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. ciubuciu ion

    Dodon se ara­ta asa cum este si anu­me in halat de baie cu ste­ma tarii pe buzunar,o incal­ca­re a insem­ne­lor de stat care ne spu­ne mul­te des­pre omul care mer­ge sa ser­be­ze cu Putin de Ziua Victoriei,in timp ce tru­pe­le ruse mar­sa­lu­iau pe un teri­to­riu inde­pen­dent si neutru,diferit de cel al Rusiei,denumit Transnistria,parte a Mol­do­vei,,

  2. ciubuc ion

    Dodon se vede pe zi ce tre­ce ca este omul Rusiei,care vizi­tea­za Trans­nis­tria si Rusia,dar nu cere ple­ca­rea arma­tei ruse,care defi­lea­za pe 9 mai in Trans­nis­tria,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *