Igor-Dodon-si-Renato-Usat-i-646x404

Renato Usatîi l-a interogat pe tânărul care spune că a fost plătit cu 50 de lei pentru a participa la proteste

Recent, pos­tul de tele­vi­ziune Publika TV a pre­zen­tat un repor­taj în care un pro­tes­ta­tar din Basa­ra­beasca poves­tește că ar fi pri­mit 50 de lei pen­tru a par­ti­cipa la acțiu­nile de pro­test de ieri. Acesta se arată nemul­țu­mit de fap­tul că alți pro­tes­ta­tari ar fi fost plătiți cu 100, 150 sau 200 de lei și spune că a fost plătit de un mem­bru al Par­ti­du­lui Nos­tru, con­dus de Renato Usa­tîi.

Pro­tes­ta­ta­rul mai declară că i s-ar fi pro­pus bani pen­tru a par­ti­cipa la o lovi­tură de stat, dar el a refu­zat.

Mai târ­ziu, pe rețe­lele de soci­a­li­zare a apă­rut un mate­rial video în care pro­tes­ta­ta­rul inte­ro­gat în deta­liu de către Renato Usa­tîi men­țio­nează că ar fi făcut decla­ra­ți­ile ante­ri­oare pen­tru Publika con­tra sumei de 100 de dolari, bani pe care urma să-i pri­mească de la pre­șe­din­tele raio­nu­lui Basa­ra­beasca, mem­bru PSRM.

 

Ulte­rior, pre­șe­din­tele raio­nu­lui Basa­ra­beasca, Petru Puş­cari a vor­bit în deta­liu cu pri­vire la acest inci­dent, susţinând că  decla­ra­ţi­ile pro­tes­ta­ta­ru­lui sunt o pro­vo­care atât pen­tru el, cât şi pen­tru PSRM şi spu­sele tână­ru­lui n sunt cre­di­bile, pen­tru că acesta se află la evi­denţa medi­ci­lor psi­hia­tri.

“L-am invi­tat pe Petru Puş­cari la Chi­şi­nău pen­tru a cla­ri­fica situ­a­ţia. Declar că inci­den­tul noc­turn cu flă­căul „sin­cer” din Basa­ra­beasca, care are şi un cer­ti­fi­cat de la psi­hia­tru, este o min­ciună şi o pro­vo­care. Mai mult ca atît, sînt con­vins că este o pro­vo­care bine regi­zată”, a menţio­nat Dodon pe un site de soci­a­li­zare.

 

“În opi­nia mea, îna­inte de a face acu­za­ţii publice şi de a da publi­ci­tă­ţii isto­ria res­pec­tivă, era cazul să fie cla­ri­fi­cate toate cir­cum­stanţele şi nu să fie insti­gate spi­ri­tele şi împră­ş­ti­ate „com­pli­mente”. Aşa cred că tre­buie să fie rela­ţi­ile între par­te­neri.

La momen­tul actual, prin­ci­pala între­bare este: cine pro­fită din situ­a­ţia cre­ată? Soci­a­li­ş­tii? La sigur – nu. „Par­ti­dul Nos­tru”? Nu ştiu. Sper că nu. Uni­cul bene­fi­ciar ar fi guver­na­rea”, a mai spus lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Latrina Publi­kka…