LIVE TEXT // Ședința Parlamentului

18:48 Ban­ca Națio­na­lă a Mol­do­vei are un nou guver­na­tor. Pen­tru Ser­giu Cio­clea și-au dat votul 61 de depu­ta­ți.

18:46 Legi­sla­ti­vul a apro­bat, cu 65 de votu­ri, cere­rea de demi­sie a guver­na­to­ru­lui Băn­cii Națio­na­le, Dorin Dră­gu­ța­nu și a vice-guvernatorului Marin Molo­șag.

17:10 Ser­giu Cio­clea la tri­bu­na cen­tra­lă a Par­la­men­tu­lui.

17:04 Bătrân­cea către Andri­an Can­du: Sun­tem mar­to­ri că îl asi­gu­ra­ți și apă­ra­ți pe Dorin Dră­gu­ța­nu să ple­ce ono­ra­bil din func­ție. Nu înțe­le­gem de ce îi lua­ți apă­ra­rea.

17:03 Ple­nul nu a accep­tat pro­pu­ne­rea.

17:00 Depu­ta­ții PLDM soli­ci­tă amâ­na­rea votu­lui pri­vind accep­ta­rea cere­rii de demi­sie a lui Dorin Dră­gu­ța­nu, pen­tru ca guver­na­to­rul demi­sio­nar să fie audi­at în Par­la­ment.

16:43 Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, pre­zin­tă Pro­iec­tul de lege pri­vind numi­rea guver­na­to­ru­lui BNM și Pro­iec­tul hotă­rârii cu pri­vi­re la accep­ta­rea demi­si­i­lor și decla­ra­rea vacan­ței func­ți­i­lor de Guver­na­tor și Prim-viceguvernator ai Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei.

16:30 Este exa­mi­nat Pro­iec­tul legii pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor acte legi­sla­ti­ve (Legea pri­vind orga­ni­za­rea jude­că­to­reas­că – art.22, art.45, art.47; Legea cu pri­vi­re la con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii – art.4; Legea cu pri­vi­re la mări­mea, modul și ter­me­ne­le de achi­ta­re a pri­me­lor de asi­gu­ra­re obli­ga­to­rie și asis­ten­ță medi­ca­lă, Legea nr. 152-XVI din 2 iunie 2006 pri­vind Insti­tu­tul Națio­nal al Jus­ti­ți­ei).

16:05 Par­la­men­tul a votat în pri­ma lec­tu­ră Pro­iec­tul legii cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești. Pro­iec­tul a fost pro­mo­vat cu 53 de votu­ri. Potri­vit docu­men­tu­lui, jude­că­to­ri­i­le sec­to­ru­lui Cen­tru, sec­to­ru­lui Buiu­ca­ni, sec­to­ru­lui Râş­ca­ni, sec­to­ru­lui Bota­ni­ca şi sec­to­ru­lui Cio­ca­na, fuzio­nea­ză prin con­to­pi­re, for­mând jude­că­to­ria Chi­şi­nău. Tot­o­da­tă, în pro­iec­tul de lege sunt pre­zen­ta­te mai mul­te infor­ma­ţii des­pre fuzio­na­rea jude­că­to­ri­i­lor din ţară. Jude­că­to­ri­i­le cre­a­te îşi vor înce­pe acti­vi­ta­tea pe 1 ianu­a­rie 2017.

15:55 Mihai Ghim­pu a decla­rat că frac­țiu­nea PL va vota pro­iec­tul de lege în pri­ma lec­tu­ră.

15:53 Mihai Ghim­pu către Vla­di­mir Voro­nin: Între „povar” și jurist, „bol­șa­ia raz­ni­ța”.

15:41 Rai­sa Apols­chii a decla­rat că pro­iec­tul a stâr­nit dis­cu­ții în cadrul Comi­si­ei juri­di­ce.

15:35 Vadim Pis­trin­ciuc, frac­țiu­nea PLDM, pro­pu­ne amâ­na­rea votă­rii pro­iec­tu­lui de lege pen­tru a fi revi­zu­it. Aces­ta a decla­rat că tre­bu­ie reor­ga­ni­zat sis­te­mul, în pri­mul rând, prin schim­ba­rea per­soa­ne­lor.

15:21 Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui a pro­pus ca Pro­iec­tul legii cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești să fie remis în Comi­sia juri­di­că pen­tru revi­zu­i­re, inclu­siv cu audi­e­rea minis­tru­lui.

15:03 Iurie Lean­că, lide­rul frac­țiu­nii PPEM, a decla­rat că pro­iec­tul ar putea gene­ra trans­pa­ren­ță mai mică și subiec­ti­vism ridi­cat. Minis­trul Jus­ti­ți­ei a men­țio­nat că în func­ție de numă­rul de dosa­re pena­le, civi­le, se va sta­bi­li numă­rul de magis­tra­ți spe­cia­li­zați pen­tru fie­ca­re instan­ță. Aces­ta a afir­mat că Pro­gra­mul de ges­tio­na­re alea­to­rie a dosa­re­lor nu va fi afec­tat.

14:58 Mai mul­ți depu­ta­ți au sem­na­lat fap­tul că o caren­ță a Pro­iec­tu­lui de lege se refe­ră la dis­tan­ța și cos­tu­ri­le de depla­sa­re, atât a jude­că­to­ri­lor, cât și a per­soa­ne­lor impli­ca­te în dosa­re, la jude­că­to­rii.

14:38 Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei: Inten­ția este să for­meze un sin­gur cen­tru de dis­tri­bu­i­re a dosa­re­lor în func­ție de spe­cia­li­za­rea jude­că­to­ri­lor. În R. Mol­do­va exis­tă o sin­gu­ră jude­că­to­rie unde acti­vea­ză un sin­gur magis­trat.

14:20 Minis­trul Jus­ti­ți­ei Vla­di­mir Cebo­ta­ri pre­zin­tă Pro­iec­tul legii cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești.

„Pro­iec­tul vine cu o pro­pu­ne­re de a redu­ce numă­rul de instan­țe.  Aces­ta nu afec­tea­ză Cur­ți­le de Apel și Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție. Sco­pul con­stă în îmbu­nă­tă­ți­rea actu­lui de jus­ti­ție, spe­cia­li­za­rea jude­că­to­ri­lor.”, afir­mă Vla­di­mir Cebo­ta­ri. Minis­trul Jus­ti­ți­ei sus­ți­ne că un jude­că­tor nu poa­te admi­nis­tra sufi­cient de cali­ta­tiv un dosar eco­no­mic, nu cunoaș­te toa­te sub­ti­li­tă­ție într-un dosar penal. Aces­ta afir­mă că pro­iec­tul nu pre­ve­de redu­ce­rea numă­ru­lui de jude­că­to­ri, deo­a­re­ce ei vor fi redis­tri­bu­iți în cele­lal­te instan­țe, iar dacă vor fi păs­tra­te instan­țe­le,  va tre­bui să mărit numă­rul magis­tra­ți­lor și asis­ten­ți­lor jude­că­to­rești. Vla­di­mir Cebo­ta­ri a decla­rat că pro­iec­tul este esti­mat la 1,2 mlrd de lei, iar eco­no­mi­i­le în urma impli­men­tă­rii refor­mei vor con­sti­tui cir­ca 46 mlrd de lei anu­al.

14:15 Ședin­ța Par­la­men­tu­lui a înce­put. În sală sunt 92 de depu­ta­ți.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *