546-parlamernt

LIVE TEXT // Ședința Parlamentului

18:48 Banca Națio­nală a Mol­do­vei are un nou guver­na­tor. Pen­tru Ser­giu Cio­clea și-au dat votul 61 de depu­tați.

18:46 Legi­sla­ti­vul a apro­bat, cu 65 de voturi, cere­rea de demi­sie a guver­na­to­ru­lui Băn­cii Națio­nale, Dorin Dră­gu­țanu și a vice-guvernatorului Marin Molo­șag.

17:10 Ser­giu Cio­clea la tri­buna cen­trală a Par­la­men­tu­lui.

17:04 Bătrân­cea către Andrian Candu: Sun­tem mar­tori că îl asi­gu­rați și apă­rați pe Dorin Dră­gu­țanu să plece ono­ra­bil din func­ție. Nu înțe­le­gem de ce îi luați apă­ra­rea.

17:03 Ple­nul nu a accep­tat pro­pu­ne­rea.

17:00 Depu­ta­ții PLDM soli­cită amâ­na­rea votu­lui pri­vind accep­ta­rea cere­rii de demi­sie a lui Dorin Dră­gu­țanu, pen­tru ca guver­na­to­rul demi­sio­nar să fie audiat în Par­la­ment.

16:43 Pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui, Andrian Candu, pre­zintă Pro­iec­tul de lege pri­vind numi­rea guver­na­to­ru­lui BNM și Pro­iec­tul hotă­rârii cu pri­vire la accep­ta­rea demi­si­i­lor și decla­ra­rea vacan­ței func­ți­i­lor de Guver­na­tor și Prim-viceguvernator ai Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei.

16:30 Este exa­mi­nat Pro­iec­tul legii pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea unor acte legi­sla­tive (Legea pri­vind orga­ni­za­rea jude­că­to­rească – art.22, art.45, art.47; Legea cu pri­vire la con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii – art.4; Legea cu pri­vire la mări­mea, modul și ter­me­nele de achi­tare a pri­me­lor de asi­gu­rare obli­ga­to­rie și asis­tență medi­cală, Legea nr. 152-XVI din 2 iunie 2006 pri­vind Insti­tu­tul Națio­nal al Jus­ti­ției).

16:05 Par­la­men­tul a votat în prima lec­tură Pro­iec­tul legii cu pri­vire la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești. Pro­iec­tul a fost pro­mo­vat cu 53 de voturi. Potri­vit docu­men­tu­lui, jude­că­to­ri­ile sec­to­ru­lui Cen­tru, sec­to­ru­lui Buiu­cani, sec­to­ru­lui Râş­cani, sec­to­ru­lui Bota­nica şi sec­to­ru­lui Cio­cana, fuzio­nează prin con­to­pire, for­mând jude­că­to­ria Chi­şi­nău. Tot­o­dată, în pro­iec­tul de lege sunt pre­zen­tate mai multe infor­ma­ţii des­pre fuzio­na­rea jude­că­to­ri­i­lor din ţară. Jude­că­to­ri­ile cre­ate îşi vor începe acti­vi­ta­tea pe 1 ianu­a­rie 2017.

15:55 Mihai Ghimpu a decla­rat că frac­țiu­nea PL va vota pro­iec­tul de lege în prima lec­tură.

15:53 Mihai Ghimpu către Vla­di­mir Voro­nin: Între „povar” și jurist, „bol­șaia raz­nița”.

15:41 Raisa Apols­chii a decla­rat că pro­iec­tul a stâr­nit dis­cu­ții în cadrul Comi­siei juri­dice.

15:35 Vadim Pis­trin­ciuc, frac­țiu­nea PLDM, pro­pune amâ­na­rea votă­rii pro­iec­tu­lui de lege pen­tru a fi revi­zuit. Acesta a decla­rat că tre­buie reor­ga­ni­zat sis­te­mul, în pri­mul rând, prin schim­ba­rea per­soa­ne­lor.

15:21 Pre­șe­din­tele Par­la­men­tu­lui a pro­pus ca Pro­iec­tul legii cu pri­vire la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești să fie remis în Comi­sia juri­dică pen­tru revi­zu­ire, inclu­siv cu audi­e­rea minis­tru­lui.

15:03 Iurie Leancă, lide­rul frac­țiu­nii PPEM, a decla­rat că pro­iec­tul ar putea genera trans­pa­rență mai mică și subiec­ti­vism ridi­cat. Minis­trul Jus­ti­ției a men­țio­nat că în func­ție de numă­rul de dosare penale, civile, se va sta­bili numă­rul de magis­trați spe­cia­li­zați pen­tru fie­care instanță. Acesta a afir­mat că Pro­gra­mul de ges­tio­nare alea­to­rie a dosa­re­lor nu va fi afec­tat.

14:58 Mai mulți depu­tați au sem­na­lat fap­tul că o carență a Pro­iec­tu­lui de lege se referă la dis­tanța și cos­tu­rile de depla­sare, atât a jude­că­to­ri­lor, cât și a per­soa­ne­lor impli­cate în dosare, la jude­că­to­rii.

14:38 Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ției: Inten­ția este să for­meze un sin­gur cen­tru de dis­tri­bu­ire a dosa­re­lor în func­ție de spe­cia­li­za­rea jude­că­to­ri­lor. În R. Mol­dova există o sin­gură jude­că­to­rie unde acti­vează un sin­gur magis­trat.

14:20 Minis­trul Jus­ti­ției Vla­di­mir Cebo­tari pre­zintă Pro­iec­tul legii cu pri­vire la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instan­țe­lor jude­că­to­rești.

„Pro­iec­tul vine cu o pro­pu­nere de a reduce numă­rul de instanțe.  Acesta nu afec­tează Cur­țile de Apel și Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție. Sco­pul con­stă în îmbu­nă­tă­ți­rea actu­lui de jus­ti­ție, spe­cia­li­za­rea jude­că­to­ri­lor.”, afirmă Vla­di­mir Cebo­tari. Minis­trul Jus­ti­ției sus­ține că un jude­că­tor nu poate admi­nis­tra sufi­cient de cali­ta­tiv un dosar eco­no­mic, nu cunoaște toate sub­ti­li­tă­ție într-un dosar penal. Acesta afirmă că pro­iec­tul nu pre­vede redu­ce­rea numă­ru­lui de jude­că­tori, deo­a­rece ei vor fi redis­tri­bu­iți în cele­lalte instanțe, iar dacă vor fi păs­trate instan­țele,  va tre­bui să mărit numă­rul magis­tra­ți­lor și asis­ten­ți­lor jude­că­to­rești. Vla­di­mir Cebo­tari a decla­rat că pro­iec­tul este esti­mat la 1,2 mlrd de lei, iar eco­no­mi­ile în urma impli­men­tă­rii refor­mei vor con­sti­tui circa 46 mlrd de lei anual.

14:15 Ședința Par­la­men­tu­lui a înce­put. În sală sunt 92 de depu­tați.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.