Încă o lovitură pentru accesul la informație? Portalul instanțelor a exclus căutarea unui dosar după numele inculpatului

Por­ta­lul instan­țe­lor de jude­ca­tă din R. Mol­do­va afi­șea­ză, de câte­va zile, o nouă inter­fa­ță, iar cei care îl acce­sea­ză nu mai pot cău­ta, după nume­le și pre­nu­me­le incul­pa­ți­lor hotă­râri­le de jude­ca­tă în care aceștia figu­rea­ză, ci doar după numă­rul elec­tro­nic al unui dosar. Acest fapt prac­tic îngră­deș­te acce­sul jur­na­liș­ti­lor, dar și tut­u­tor cetă­țe­ni­lor care doresc să afle deta­lii des­pre pro­ce­se­le și hotă­râri­le jude­că­to­rești în care figu­rea­ză func­țio­na­rii jude­ca­ți, dar și alte per­soa­ne care au ajuns în fața jude­că­to­ri­lor, fiind jude­ca­ți într-un pro­ces public. 

„Pagi­ni­le web ale instan­te­lor natio­na­le de jude­ca­ta sunt in men­te­nan­ta in vede­rea ajus­ta­rii la Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea instan­țe­lor jude­că­to­rești. Infor­ma­tia cu pri­vi­re la pro­ce­sul judi­ci­ar (sedin­te, hota­ta­ri, inche­ie­ri) va fi dis­po­ni­bi­la in cel mai apro­pi­at timp”, se men­țio­nea­ză pe site-ul www. instante.justice.md, ges­tio­nat de Agen­ția de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești din cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei.

Am dis­cu­tat cu Ele­na Coro­le­vs­chi, șefa direc­ți­ei admi­nis­tra­rea instan­țe­lor jude­că­to­rești din cadrul Agen­ți­ei de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești care ne-a spus că aceas­tă vari­an­tă a site-ului ar putea să fie una defi­ni­ti­vă.

 „Pagi­na încă este în men­te­nan­ță. Până la urmă vom vedea. Eu înțe­leg, dar acum exis­tă pro­ce­se de jude­ca­tă în care sunt per­soa­ne nemul­țu­mi­te că nume­le lor apa­re pe site. Cred că fie­ca­re are acces la numă­rul elec­tro­nic al dosa­ru­lui și este posi­bi­li­ta­te să cunoas­că acest număr elec­tro­nic. Nu pot încă să vă zic dacă aceas­tă vari­an­tă a site-ului va fi cea fina­lă. Mai răb­dați o zi-două și o să vedem ce o să fie. Pagi­na e în men­te­nan­ță, anun­țul este. Pot însă să vă spun că se dis­cu­tă să rămâ­na așa, defi­ni­tiv, fără nume și pre­nu­me. Nu CSM dis­cu­tă. Por­ta­lul este ges­tio­nat de noi, Agen­ția de Admi­nis­tra­re. Au fost mul­te dis­cu­ții, avem mul­te plân­ge­ri pe par­tea că per­soa­ne­le nu doresc ca nume­le lor să apa­ră pe por­tal. Agen­da ședin­țe­lor este așa cum pre­ve­de legi­sla­ția, la fel sunt hotă­râri­le. Nică­ie­ri nu e spe­ci­fi­cat că tre­bu­ie să se  publi­ce nume­le”, zice Coro­le­vs­chi. I-am zis că, în țări­le civi­li­za­te, pes­te tot, exis­tă o ase­me­nea opțiu­ne, de a cău­ta un dosar după nume­le per­soa­nei viza­te în pro­ces. „O să ne adu­năm 10 oame­ni și o să avem 10 păre­ri,, așa că…. Eu vă înțelg, dar avem liti­gii pe rol care se des­fă­șoa­ră. O să vedem cu ce o să se ter­mi­ne, anu­me pe par­tea că se publi­că nume­le per­soa­ne­lor pe site-ul instan­țe­lor”, a pre­ci­zat func­țio­na­ra.
Până la sfâr­și­tul anu­lui, toți dori­to­rii puteau cău­ta impli­ca­rea unei per­soa­ne în cadrul unui pro­ces civil sau penal după nume­le și pre­nu­me­le aces­tu­ia. De câte­va zile însă, opțiu­nea de cău­ta­re după nume a dis­pă­rut din opțiu­ni, fiind posi­bil de cău­tat un dosar doar după numă­rul său elec­tro­nic. 
În ulti­me­le luni, ONG-urile de media au sem­na­lat mai mul­te încer­că­ri de a îngră­di acce­sul jur­na­liș­ti­lor la infor­ma­ții de inte­res public, toa­te ascun­se după slo­ga­nul că aces­tea repre­zin­tă date cu carac­ter per­so­nal.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. vika

    Aces­tea par a fi rezul­ta­te­le “refor­me­lor” Jus­tţi­ei RM. Totul pe ascuns, în întu­ne­ric .. şi ca o dimi­nea­ţă seni­nă apar, sunt numi­ţi, vino­va­ţii tutu­ror fra­u­de­lor de nivel. Bine­cu­nos­cu­ta peri­oa­dă sovi­e­ti­că.

  2. vika

    Aces­tea par a fi rezul­ta­te­le “refor­me­lor” Jus­tţi­ei RM. Totul pe ascuns, în întu­ne­ric .. şi ca o dimi­nea­ţă seni­nă apar, sunt numi­ţi, vino­va­ţii tutu­ror fra­u­de­lor de nivel. Bine­cu­nos­cu­ta peri­oa­dă sovi­e­ti­că.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *