„Jertfa” reformei, achitată la Curtea de Apel

Ghe­or­ghe Popa, pri­mul jude­că­tor reţi­nut în fla­grant în tim­pul refor­mei jus­ti­ţi­ei şi ulte­ri­or con­dam­nat de pri­ma instanţă la 7 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, a fost achi­tat de Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Deci­zia a fost lua­tă joi, 8 decem­brie 2016, dar poa­te fi ata­ca­tă de pro­cu­ro­ri la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţi­ei. Din com­ple­tul care a pro­nu­nţat hotă­rârea face par­te Ion Pleş­ca, preşe­din­te­le Curţii de Apel Chi­şi­nău, şi jude­că­to­rii Oxa­na Robu şi Ste­li­an Tele­u­că, rapor­tor pe acest dosar.

Ghe­or­ghe Popa a fost reţi­nut pe 11 octom­brie 2013 în timp ce a pri­mit de la avo­ca­tul Andrei Dur­nea, cel care îl repre­zen­ta în instanţă pe Roman Buşo­vs­chi, suma de 200 USD, a doua zi după ce a scos de pe rol o cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă, într-un liti­giu civil pri­vind înca­sa­rea unei dato­rii. Cazul său a fost medi­a­ti­zat în spe­cial de pre­sa afi­li­a­tă pute­rii ca fiind un semn că refor­ma jus­ti­ţi­ei dă rezul­ta­te, iar lup­ta cu coru­pţia din jus­ti­ţie a dema­rat. Totul a cul­mi­nat cu con­dam­na­rea magis­tra­tu­lui. Pe 8 apri­lie 2014, jude­că­to­rul Vic­tor Boico, de la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, l-a con­dam­nat pe Ghe­or­ghe Popa la 7 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re şi i-a apli­cat o amen­dă record, de 160 mii de lei. Vic­tor Boico, însă, nu a pus în exe­cu­ta­re sen­tinţa ime­di­at, aceas­ta urmând a fi exe­cu­ta­tă doar după ce se vor pro­nu­nţa şi magis­tra­ţii de la Apel. ZdG a fost sin­gu­ra insti­tu­ţie media care a par­ti­ci­pat la toa­te şedinţe­le de jude­ca­tă din dosa­rul Popa, desfă­şu­ra­te în peri­oa­da decem­brie 2013-aprilie 2014. Atun­ci am rela­tat mai mul­te aspec­te spe­ci­a­le din dosa­rul în care şi jude­că­to­rul Popa, dar şi avo­ca­tul aces­tu­ia de atun­ci, Vasi­le Nicoa­ră, au recla­mat că ar fi fost, de fapt, o pro­vo­ca­re, pusă la cale de orga­ne­le de drept.

Iniţial, CA l-a pedepsit doar cu amendă

Ulte­ri­or, jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău au anu­lat sen­tinţa pri­mei instanţe, cea a Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, prin care Popa era con­dam­nat la 7 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re şi au dis­pus pedep­si­rea lui în baza Codu­lui Con­tra­venţio­nal. Mai exact, jude­că­to­rii de la CA Chi­şi­nău con­sta­tau că nu a fost sta­bi­lit fap­tul pre­tin­de­rii bani­lor de către jude­că­tor, în vede­rea atin­ge­rii sco­pu­lui urmă­rit, carac­te­ris­ti­că esenţi­a­lă a com­po­nen­tei de coru­pe­re pasi­vă, pen­tru care Popa a fost jude­cat. Fap­tul a fost sta­bi­lit, pre­ci­zau jude­că­to­rii, şi din ste­no­gra­ma con­vor­bi­ri­lor lui Andrei Dur­nea, avo­ca­tul care i-a dat banii, cu jude­că­to­rul Popa, de unde reie­se că banii au fost trans­mi­şi la 11 octom­brie 2013, iar scoa­te­rea de pe rol a acţiu­nii lui Vea­ce­slav Bufteac, cli­en­tul lui Dur­nea, avu­se­se loc la 10 octom­brie 2013.

Pro­cu­ro­rul Octa­vi­an Iachi­mo­vs­chi, avo­ca­tul Vasi­le Nicoa­ră și incul­pa­tul Ghe­or­ghe Popa în tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, Chi­și­nău

După ce a audi­at mai mulţi mar­to­ri, instanţa de apel a exclus ver­siu­nea jude­că­to­ru­lui Popa, pre­cum că la mij­loc ar fi fost o pro­vo­ca­re. Instanţa de apel a reţi­nut că pro­be­le enu­me­ra­te au con­fir­mat că jude­că­to­rul Popa a comis pri­mi­rea, în exer­ci­ţi­ul fun­cţi­ei, a unei recom­pen­se nele­gi­ti­me, cali­fi­când fap­ta drept o con­tra­venţie pre­vă­zu­tă de art. 315, Cod con­tra­venţio­nal. Pen­tru că fap­ta a fost comi­să la 11 octom­brie 2013, din momen­tul căre­ia a expi­rat ter­me­nul gene­ral de pre­scri­pţie de tra­ge­re la răs­pun­de­re de 3 luni, pro­ce­sul con­tra­venţio­nal a fost înce­tat în urma expi­ră­rii ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie.

CSJ a trimis la rejudecare şi a cerut examinarea elementelor de provocare

A urmat Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), aco­lo unde au mers atât pro­cu­ro­rii, care cereau con­dam­na­rea lui Ghe­or­ghe Popa, cât şi avo­ca­ţii jude­că­to­ru­lui, care au cerut achi­ta­rea aces­tu­ia. Magis­tra­ţii de la CSJ, ana­li­zând argu­men­te­le părţi­lor, au decis să tri­mi­tă dosa­rul la reju­de­ca­re, tot la CA Chi­şi­nău, într-un alt com­plet de jude­că­to­ri. Cole­gi­ul Penal al CSJ a ajuns la con­clu­zia că instanţa de apel nu a res­pec­tat pre­ve­de­ri­le Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă, deo­a­re­ce, schim­bând înca­dra­rea juri­di­că a fap­tei, „era obli­ga­tă să pună în dis­cu­ţia părţi­lor noua înca­dra­re şi să atra­gă atenţia incul­pa­tu­lui că i se poa­te acor­da ter­men nece­sar pen­tru pre­gă­ti­rea apă­ră­rii de noua învi­nu­i­re, şi să soli­ci­te amâ­na­rea jude­că­ţii, după ce jude­ca­rea cau­zei con­ti­nuă”.

CSJ s-a refe­rit şi la ele­men­te­le de pro­vo­ca­re din acest dosar, invo­ca­te de apă­ră­to­rii lui Ghe­or­ghe Popa. „Instanţa nu s-a pro­nu­nţat asu­pra argu­men­te­lor părţii apă­ră­rii, că din decla­ra­ţi­i­le mar­to­ru­lui Pra­lea reie­se că per­soa­na de la Cen­trul de Com­ba­te­re a Coru­pţi­ei Nord i-a comu­ni­cat că Buşo­vs­chi „este de-al nos­tru”, adi­că om de-al lor, pre­cum şi din decla­ra­ţi­i­le lui Olim­piu Beţ rezul­tă că, la rugă­min­tea unui coleg, l-a pus la evi­denţă pe Buşo­vs­chi pe str. Tine­re­tu­lui, s. Ciu­ci­u­le­ni, Tele­neş­ti, dar moti­vul este necu­nos­cut. Ast­fel, nu s-a veri­fi­cat exis­tenţa pro­vo­că­rii, dacă acu­za­tul a fost sau nu vic­ti­ma unei pro­vo­că­ri ili­ci­te din par­tea poli­ţi­ei, moti­vul din care ope­ra­ţiu­nea poli­ţi­ei a fost orga­ni­za­tă, natu­ra şi întin­de­rea par­ti­ci­pă­rii poli­ţi­ei la comi­te­rea de infra­cţiu­ni, natu­ra deter­mi­nă­rii sau a pre­siu­ni­lor efec­tu­a­te de poli­ţie, că infra­cţiu­nea ar fi fost săvârşi­tă fără aceas­tă inter­venţie. La caz, sub aspec­tul dat, urmau a fi veri­fi­ca­te şi decla­ra­ţi­i­le mar­to­ri­lor Dur­nea şi Buşo­vs­chi”, con­sta­tau jude­că­to­rii CSJ.

Vâzdoagă: „Este o provocare clasică”

Reve­nit la CA Chi­şi­nău, dosa­rul a ajuns în ges­tiu­nea unui com­plet for­mat din Ion Pleş­ca, preşe­din­te­le CA, Oxa­na Robu şi Ste­li­an Tele­u­că, care a fost şi judecător-raportor pe dosar. La apel, com­ple­tul de jude­că­to­ri şi-a for­mat o opi­nie după doar patru şedinţe de jude­ca­tă, care au avut loc în octombrie-decembrie 2016. În ulti­ma şedinţă, care a avut loc pe 8 decem­brie, s-a admis ape­lul lui Ion Vâz­do­a­gă, care apă­ră astăzi inte­re­se­le lui Ghe­or­ghe Popa, şi s-a dis­pus achi­ta­rea incul­pa­tu­lui. Moti­ve­le care au stat la baza deci­zi­ei jude­că­to­ri­lor rămân necu­nos­cu­te, hotă­rârea moti­va­tă urmând a fi pro­nu­nţa­tă la înce­put de 2017. „Nu cunosc moti­ve­le jude­că­to­ri­lor. Am auzit doar că am fost achi­tat, pe motiv că nu am săvârşit infra­cţiu­nea. Aştep­tăm deci­zia moti­va­tă şi pe cea a CSJ, pen­tru a vedea ce vom face mai depar­te”, zice Ghe­or­ghe Popa pen­tru ZdG.

Ion Vâz­do­a­gă, apă­ră­to­rul lui Popa, afir­mă că magis­tra­tul, sus­pen­dat din fun­cţie după ce a fost reţi­nut, a fost achi­tat din „lip­sa ele­men­te­lor con­sti­tu­ti­ve ale com­po­nenţei infra­cţiu­nii în acţiu­ni­le aces­tu­ia”. „Jude­că­to­rii erau obli­ga­ţi să dea răs­puns inclu­siv la acţiu­ni­le de pro­vo­ca­re pe care le-am invo­cat în instanţa de apel. Noi am adus pro­be supli­men­ta­re… Dacă vă adu­ceţi amin­te, totul a por­nit de la o acţiu­ne civi­lă exa­mi­na­tă de jude­că­to­rul Popa şi pe care el a scos-o de pe rol. Noi am iden­ti­fi­cat acea per­soa­nă care a îna­in­tat acţiu­nea civi­lă şi l-am invi­tat în jude­ca­tă. El a recu­nos­cut că tot era anga­jat al Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie. Da, reie­se că acel caz civil exa­mi­nat atun­ci de dl Popa a fost cre­at arti­fi­ci­al. Buşo­vs­chi, un alt per­so­naj din dosar, era agent. El figu­rea­ză în mai mul­te sen­tinţe. În acest caz, el spe­cial şi-a schim­bat viza de reşe­dinţă şi, din Făleş­ti, a venit într-un sat din Tele­neş­ti, iar la câte­va zile după ce şi-a făcut viza de reşe­dinţă aco­lo, fără a fi fizic în acel sat, a fost îna­in­ta­tă cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă pri­vind înca­sa­rea aces­tei dato­rii”, rela­tea­ză Vâz­do­a­gă.

Avo­ca­tul amin­teş­te că dosa­rul lui Ghe­or­ghe Popa a fost ini­ţi­at în peri­oa­da în care R. Mol­do­va urma să rapor­te­ze insti­tu­ţi­i­lor inter­na­ţio­na­le des­pre pro­gre­sul înre­gis­trat în lup­ta cu coru­pţia. „Intu­iesc că orga­ne­le de drept au pri­mit ordin să dea cât mai mul­te rezul­ta­te… Iar ăştia, cum s-ar zice, „peres­ta­ra­li­si” (au făcut exces de zel, n.r.). E o pro­vo­ca­re cla­si­că, iar în situ­a­ţia res­pec­ti­vă urmea­ză a fi tra­şi la răs­pun­de­re cei care au comis pro­vo­ca­rea, adi­că anga­ja­ţii sta­tu­lui. La fina­li­za­rea pro­ce­su­lui, vom insis­ta ca cei care au fal­si­fi­cat, pen­tru că sunt fal­su­ri în mate­ri­a­le­le dosa­ru­lui, cei care nu au ţinut cont de pre­ve­de­ri­le lega­le, să fie pedep­si­ţi. Omul a stat 40 de zile închis şi asta nu-i puţin. Şi a stat fără ser­vi­ciu până astăzi, pen­tru că, fiind sus­pen­dat din fun­cţie, nici nu poa­te să se anga­je­ze unde­va. E o expe­rienţă mai mult decât neplă­cu­tă”, pre­ci­zea­ză Vâz­do­a­gă. ZdG va con­ti­nua să urmă­reas­că acest dosar şi va reve­ni la subiect după ce va fi publi­ca­tă moti­va­rea achi­tă­rii lui Ghe­or­ghe Popa.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Sandu Miron

  Cine daca nu jude­ca­to­rii se vor opu­ne refor­me­lor ce tin de imbu­na­ta­ti­rea jus­ti­ti­ei, fara corup­tie, fara mari pri­vi­le­gii in stat. Cine sunt jude­ca­to­rii dati, nu cei ce au fost sub ari­pa lui Filat toti aces­ti ani si acum cand a venit tim­pul sa lucre­ze cin­stit se opun. Domni­ca Mano­le, ceea ce se vic­ti­mi­za si era facu­ta ero­i­na de Nata­lia Mora­ri si JTV dar sa aflat ca are 10 case. Aces­ti eroi iubes­te popo­rul?

  • Elena Burlacu

   Popo­rul pur si sim­plu e dez­in­for­mat de tele­vi­ziu­ni ,,,,inde­pen­den­te””’ la care din asa jude­ca­to­ri ca Domni­ca Mano­le, care a incal­cat Con­sti­tu­tia, se face erou natio­nal. Dar nu-i nimic. O sa sim­tim aceas­ta refor­ma, apoi toti vor inte­le­ge unde a fost ade­va­rul

 2. Grigore Petrov

  Refor­me în jus­ti­ție se fac, dar tre­bu­ie ca ele să fie sus­ți­nu­te de popor și insti­tu­ți­i­le media… acest caz este unul con­tro­ver­sat și spe­răm că totuși pro­cu­ro­rii vor găsi ac de cojoc și vor rez­o­v­la acest caz ca și pe mul­te alte­le!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *